Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2015, s. 704-709
Dorota Daniewska, Katarzyna Chmiel-Majewska, Tomasz Żelek, *Ryszard Gellert
Stężenia magnezu w surowicy pacjentów leczonych powtarzanymi hemodializami w jednym ośrodku
Magnesium plasma concentration in haemodialysis patients treated at a single dialysis unit
Department of Nephrology and Internal Medicine, Center of Postgraduate Medical Education, P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital, Warszawa
Head of Department: prof. Ryszard Gellert, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia gospodarki magnezowej są częste u chorych dializowanych, a jednak stężenie magnezu jest rzadko monitorowane w tej grupie chorych. Opisano wiele niekorzystnych konsekwencji niedoboru magnezu, natomiast w grupie chorych dializowanych wyższe stężenia magnezu korelują z mniejszą śmiertelnością i chorobowością.
Cel pracy. Zbadanie retrospektywnie stężenia magnezu oraz próba znalezienia czynników mogących na nie wpływać, w populacji dorosłych osób dializowanych w dużym ośrodku dializ w Warszawie.
Materiał i metody. Retrospektywne badanie obserwacyjne. Z bazy danych wszystkich pacjentów przewlekle dializowanych wyekstrahowano wyniki pierwszych oznaczeń stężenia magnezu w surowicy w okresie 01.01.2015 -3 0.03.2015.
Wyniki. Zbadano 168 pacjentów dializowanych przy użyciu płynu dializacyjnego ze stężeniem magnezu 0,5 mmol/l. Średnie stężenie magnezu w surowicy wynosiło 0,87 ± 0,114 mmol/l.
U 3 (1,78%) osób stwierdzono hipomagnezemię, a u 22 (13,09%) łagodną, nieprzekraczającą 1,3 mmol/l hipermagnezemię. U 56 pacjentów spośród 143 z normomagnezemią (38,5%) stężenie magnezu było niższe niż 0,83 mmol/l. Stężenie magnezu było znamiennie niższe w grupie osób z cukrzycą.
Stwierdzono korelację pomiędzy stężeniem magnezu w surowicy a stężeniem kreatyniny i nPCR, a nie stwierdzono jej pomiędzy stężeniem magnezu i Kt/V, co sugeruje, że stan odżywienia chorego wpływa na to stężenie silniej niż dawka dializy.
Wnioski. W świetle danych wskazujących na niekorzystne efekty hipomagnezemii i korzystne efekty wyższych stężeń magnezu u osób dializowanych, wydaje się, że należy monitorować stężenie magnezu u pacjentów dializowanych i zapobiegać jego niedoborom, szczególnie w grupie osób niedożywionych, z małą masą mięśniową i z cukrzycą.
Summary
Introduction. Mineral disorders are common in dialysed people, but serum magnesium concentration is only seldom monitored in this group of patients. The negative consequences of magnesium deficiency are proved, and in dialysed patients higher concentration of magnesium correlates with lower mortality and morbidity.
Aim. Retrospective examination of plasma concentrations of magnesium determined in adult patients dialysed in one big dialysis unit in Warsaw, and evaluation of some factors that could influence or determine its concentration.
Material and methods. Retrospective observational study – the results of the first plasma magnesium concentration measured between January 1, and June 30, 2015 in all patient on chronic haemodialysis therapy were extracted from the database.
Results. We examined 168 patients dialysed with the use of dialysis fluid magnesium concentration of 0.5 mmol/l. The mean magnesium plasma concentration was 0.87 ± 0.114 mg/dl. In 22 patients (13.09%) mild hypermagnesaemia (not above 1.3 mmol/l) and in 3 patients hypomagnesaemia (1.78%) were diagnosed. In 56 out of 143 patients (38.5%) with normomagnesaemia, the serum magnesium concentration was lower than 0.83 mmol/l. Serum magnesium concentration was significantly lower in patients presenting with diabetes.
There was statistical correlations between plasma concentration of magnesium and creatinine (r = 0.47), and nPCR (r = 0.3, p < 0.001), but not with the Kt/V, which suggests that nutrition has stronger impact on magnesium concentration than dialysis dose.
Conclusions. Since hypomagnesaemia is harmful, and mild hypermagnesaemia seems to pose no danger to dialysed patients and could be even protective, serum magnesium concentration should be monitored in these patients to avoid magnesium deficiency, especially in malnourished patients, those with small muscle mass or with diabetes.
Introduction
Magnesium is the second most abundant cation in the intracellular space and the fourth most abundant in the body. Magnesium is essential in many important biochemical reactions, including all ATP transfer reactions. Disorders of magnesium homeostasis are common in dialysis patients but magnesium does not receive much attention from most clinicians taking care of these patients.
In general population and in the CVD patients’ hypomagnesaemia is a significant predictor of increased cardiovascular morbidity and mortality, favours the reduction of HDL and the increase of LDL and TG, increases oxidative stress and inflammation, platelet aggregation and insulin resistance (1). To the contrary, higher magnesium levels are correlated with better outcomes (2, 3). Dietary magnesium intake was inversely associated with mortality risk in people at high risk of cardiovascular disease (4) and in general population (5). Because of beneficial effect of magnesium on the cardiovascular mortality risk reduction and the incidence of diabetes mellitus, it is suggested that lower limit of normal plasma magnesium concentration should be increased from 1.7 to 2 mg/dl (0.7 and 0.83 mmol/l, respectively).
In people with CKD magnesium balance is related to diminished excretion by the kidneys, depressed intestinal magnesium absorption due to a deficiency of active vitamin D (6), poor nutrition, acidosis and the following reduced absorption, and drugs: diuretics, proton pump inhibitors or phosphate binders (7, 8).
In dialysed patients the important additional determinant of magnesium balance is magnesium concentration in the dialysate. In spite of lack of kidney function, in people on dialysis magnesium concentration in plasma could be normal, below or above normal.
A number of investigations conducted during the last 15 years showed beneficial effect of magnesium in preventing vascular calcification in vitro and in vivo in animal studies, and the deleterious effect of hypomagnesaemia (9-11). Increased magnesium levels in dialysed patients in comparison to lower levels are correlated with better outcomes including mortality (2, 3). A convincing proof that supplementation of magnesium, or administration it in order to increase its level is save and beneficial health-wise is unfortunately lacking. The biggest anxiety concerns the incidence of hypermagnesaemia in HD patients and it’s influence on patient status, especially on bone metabolism. However, it is reasonable to avoid hypomagnesaemia in that special group of patients, and to monitor its concentration on regular basis.
Aim
We decided to examine retrospectively the plasma concentrations of magnesium determined in dialysed patients in one big dialysis unit in Warsaw, and to evaluate some factors that could influence or determine its concentration.
Material and methods
The results of first magnesium plasma concentration determined between January 1, and June 30, 2015 were extracted from the database. All of the 168 patients on chronic RRT program due to end stage renal disease, dialysed in the ambulatory Warsaw dialysis unit-Diaverum were included into the study – there were 72 women (42.86%) and 96 men (57.14%).
All patients were dialysed with the use of dialysis fluid magnesium concentration of 0.5 mmol/l. Dialysate flow was fixed for all patients at 500 ml/min. Most patients – 85%, were dialysed with calcium dialysate concentration of 1.25 mmol/l, and 15% with 1.5 mmol/l.
Statistical analysis
Statistical analyses were performed using STATISTICA v 12 statistical software, using correlation tests and multiple regression analysis.
All reported P values were 2-sided, and values of P < 0.05 were considered statistically significant. Analysis of the correlation between magnesium and BMI, BSA, nPCR, creatinine, and urea was performed.
Results
In 168 patients the median age was 68 years: 73 years for women, and 65 for men. The causes of renal disease are presented in table 1. The anthropometric, nutritional and dialysis efficacy indices are given in table 2.
Table 1. Causes of chronic haemodialysis in the cohort studied.
ESRD cause
Diabetes20.83%
Glomerulonephritis 17.26%
Hypertension/angiosclerosis17.26%
Interstitial nephritis10.12%
Autosomal dominant polycystic kidney disease4.76%
Other 7.14%:
– familiar nephropathy,
– granulomatosis with polyangiitis,
– myeloma multiplex,
– amyloidosis,
– haemolytic-uremic syndrome,
– kidney cancer
Not known19.05%
Table 2. The anthropometric and nutritional indicators, and dialysis efficacy data.
Parameters measuredMeanSD
Height [cm]163.710.40
BMI [kg/m2] 26.355.512
Body surface area [m2] 1.790.222
Body mass increase between treatments [%] 2.11.41
RR systolic [mmHg]137.723.63
RR diastolic [mmHg]75.413.79
MAP [mmHg]96.1815.302
Duration of treatment (months) 33.633.53
Weekly time of treatment (min)736.859.66
Time of one treatment (min) 247.212.19
Blood flow [mL/min] 337.424.02
EPO [U/week]46121796.5
URR 0.7190.090
Kt/V 1.520.361
Ca-S [mmol/L] 2.120.166
PHOS-S [mmol/L] 1.710.448
PTH-S [pg/mL] 385.8274.72
EPO – erythropoietin, Ca-S – serum calcium prior to HD session, PHOS-S – serum phosphate prior to HD session, PTH-S – intact parathormone
The most frequent cause of renal failure (47 patients) was diabetes (20.8%), but the diabetes was diagnosed in patients 65 (38%: M 44.6% and F 55.4%), of whom 51 (78%) were receiving insulin therapy. The prevalence of diabetes was 30% (29/96) in men and 50% (36/72) in women. In 18 patients diabetes was considered comorbidity. The mean age of patients with diabetes was 68 years, without diabetes 65 years.
The mean magnesium plasma concentration in the first measurement in 2015 was 0.87 ± 0.114 mg/dl. In 22 patients hypermagnesaemia – (13.09%) and in 3 patients hypomagnesaemia (1.78%) were diagnosed. In 56 out of 143 patients (38.5%) with normomagnesaemia, the serum magnesium concentration was lower than 0.83 mmol/l. In 28 of 65 patients presenting with diabetes (43.08%) plasma magnesium concentration was lower than 0.83 mmol/l. This was insignificantly more (chi2 = 2.94, p > 0.05), as compared to patients with no diabetes – 31 of 103 patients (30.10%).
Magnesium plasma concentration in patients with diabetes was significantly lower, than in patients without diabetes (0.85 mmol/l, SD 0.094 and 0.89 mmol/l, SD 0.123, respectively; p < 0.05).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-09-02
zaakceptowano do druku: 2015-09-26

Adres do korespondencji:
*Ryszard Gellert
Department of Nephrology and Internal Medicine Center of Postgraduate Medical Education P. Jerzy Popiełuszko Bielański Hospital
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-06
nefro@bielanski.med.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 10/2015: