Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2015, s. 93-95
Anna Piórecka-Makuła, Sylwia Łuszczyk, *Bożena Werner
Łagodna arytmia nadkomorowa u noworodka
Supraventricular benign arrhythmia in a newborn
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Summary
Arrhythmias are detected in around 1-10% of newborns, majority of them have transient character and don’t require treatment. Authors present a case of benign cardiac arrhythmia diagnosed in newborn, with a history of arrhythmia observed during fetal life. The child was in a good general condition after birth with no signs of heart failure.
Electrocardiogram and 24 hour Holter monitoring performed in the first days of life showed premature supraventricular beats (5% of total heart beats), single and couplets, and episodes of bradycardia with minimal heart rate 71 bpm caused by non-conducted atrial premature beats.
Biochemical and metabolic disorders, congenital heart defects, cardiomyopathies, myocarditis, Wolf Parkinson White syndrome and defects of the central nervous system were excluded as a cause of arrhythmia.
Follow up ECG and 24-hour Holter monitoring performed in the 2nd month of life were normal.
Based on clinical course and results of additional tests the diagnosis of benign arrhythmia was established.
Wstęp
Zaburzenia rytmu serca u noworodka mogą występować w przebiegu wrodzonych wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, zespołu preekscytacji, zaburzeń metabolicznych, elektrolitowych i chorób ośrodkowego układu nerwowego. Łagodną arytmię można również obserwować u zdrowego noworodka jako wynik adaptacji do życia pozałonowego. Poniżej przedstawiamy przypadek noworodka z łagodną arytmią nadkomorową, która rozpoczęła się w okresie prenatalnym.
Opis przypadku
Dwudniowy noworodek płci męskiej z ciąży I, urodzony w 39. tygodniu ciąży, drogą cięcia cesarskiego z powodu zaburzeń rytmu serca rejestrowanych w zapisie KTG oraz zagrażającej zamartwicy wewnątrzmacicznej, z masą ciała 2720 g, oceniony na 9 punktów w skali Apgar, został przyjęty do Kliniki w celu diagnostyki arytmii.
W oddziale noworodkowym dziecko było w stanie stabilnym, wydolne krążeniowo i oddechowo, z niemiarową czynnością serca. Na monitorze rejestrowano dodatkowe pobudzenia z wąskimi zespołami QRS. Częstość rytmu serca po urodzeniu wynosiła 110-150/min, w kolejnych godzinach obserwowano krótkotrwałe epizody bradykardii, z czynnością komór 78/min. Laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego były ujemne.
Przy przyjęciu do Kliniki dziecko było w stanie ogólnym dobrym. W badaniu przedmiotowym nie stwierdzono objawów niewydolności serca, czynność serca była niemiarowa o częstości w zakresie 55-150/min, tony głośne, dźwięczne. Nie stwierdzono innych odchyleń w badaniu przedmiotowym.
W badaniach laboratoryjnych krwi stężenie CRP w 2. dobie życia wynosiło 1,1 mg% przy normie poniżej 1 mg%, narastające do 1,3 mg% w 3. dobie życia. Stężenia elektrolitów (Na, K, Ca), glukozy, troponiny CK i CK-MB, hormonów tarczycy oraz aktywność transaminaz były prawidłowe.
Obraz radiologiczny narządów klatki piersiowej był prawidłowy. W zapisie elektrokardiograficznym rejestrowano rytm zatokowy, zakłócony licznymi pojedynczymi pobudzeniami przedwczesnymi nadkomorowymi (ang. supraventricular extrasystolic beats – SVEB) (ryc. 1). W 24-godzinnym monitorowaniu holterowskim EKG zarejestrowano 8200 (5%) pobudzeń przedwczesnych nadkomorowych pojedynczych, 34 pary, pobudzenia przedwczesne przedsionkowe zablokowane niezliczane przez komputer, powodujące bradykardię. Czynność serca była w zakresie 71-207/min (ryc. 2). W badaniu echokardiograficznym uwidoczniono prawidłową anatomię serca – wielkość jam serca i kurczliwość mięśnia sercowego mieściły się w granicach normy.
Ryc. 1. EKG 3-dniowego noworodka. Rytm zatokowy 170/min. Prawogram. Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe oznaczono strzałkami.
Ryc. 2. Badanie holerowskie EKG. Pobudzenia przedwczesne nadkomorowe – P; wypadnięcie pobudzenia – D; pobudzenie przedsionkowe zablokowane (załamek p widoczny w załamku T) – oznaczone strzałką.
Do leczenia włączono ampicylinę oraz propranolol w dawce 1 mg/kg m.c./dobę.
W kolejnych dobach na monitorze nie obserwowano bradykardii, nadal rejestrowano pojedyncze pobudzenia przedwczesne nadkomorowe. Laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego znormalizowały się. W 16. dobie życia dziecko w stanie dobrym, przybywające na wadze, wypisano do domu.
Ponownie oceniono zaburzenia rytmu serca w 2. miesiącu życia dziecka. W badaniu przedmiotowym stan dziecka był dobry, prawidłowo przybywało na wadze, czynność serca wynosiła 140/min i była miarowa.
Zapis elektrokardiograficzny mieścił się w granicach normy (ryc. 3). W 24-godzinnym monitorowaniu metodą Holtera nie zarejestrowano arytmii. Odstawiono lek antyarytmiczny.
Ryc. 3. EKG 2-miesięcznego niemowlęcia. Rytm zatokowy 117/min. Oś pośrednia. Zapis w granicach normy.
Podczas kolejnej kontroli w 9. miesiącu życia w Poradni Kardiologicznej nie stwierdzono zaburzeń rytmu serca.
Dyskusja
Zaburzenia rytmu serca występują u 1-10% noworodków (1). W większości są to arytmie o łagodnym charakterze. Najczęstszą formą arytmii rejestrowaną już w okresie płodowym są przedwczesne pobudzenia nadkomorowe i komorowe, które z reguły nie wymagają leczenia. Jak wynika z piśmiennictwa, w pierwszych 10. dniach życia arytmia często jest kontynuacją zaburzeń rytmu rejestrowanych w okresie prenatalnym (2). Binnetoglu i wsp. (3) podają, że u 50% noworodków ze SVEB arytmia była rejestrowana już w życiu płodowym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Garrido-Garcia LM, Delgado-Onofre MG: Rhythm disorders in neonates. Acta Pediatr Mex 2014; 35: 134-144. 2. Isik DU, Celik IH, Kavurt S et al.: A case series of neonatal arrhythmias. J Matern Fetal Neonatal Med 2015; 3: 1-4. 3. Binnetoglu FK, Babaoglu K, Turker G, Altun G: Diagnosis, treatment and follow up of neonatal arrhythmias. Cardiovasc J Afr 2014; 25(2): 58-62. 4. Killen SAS, Fish FA: Fetal and Neonatal Arrhythmias. Neo Reviews 2008; 9: 242-252. 5. Tomik A: Zaburzenia rytmu i przewodzenia u noworodków. Rozprawa doktorska, Warszawa 2004. 6. Picchio FM, Prandstraller D, Bronzetti G, Cervi E: Follow-up of neonates with foetal and neonatal arrhythmias. J Matern Fetal Neonatal Med 2012; 25(S4): 53. 7. Wren C: Cardiac arrhythmias in the fetus and newborns. Semin Fetal Neonatal Med 2006; 11(3): 182-190. 8. Wójcicka-Urbańska B, Kamińska H, Tomik A, Pietrzak R: Zaburzenia rytmu serca u noworodków – doświadczenia własne. Nowa Pediatria 2013; 4: 143-147. 9. Kubicka K: Zaburzenia rytmu serca u noworodków. [W:] Bieganowska K, Kubicka K (red.): Zaburzenia rytmu serca u dzieci. Wyd. I. PZWL, Warszawa 2001: 95-128. 10. Poddar B, Basu S, Parma VR: Neonatal arrhythmia. Indian J Pediatr 2006; 73(2): 131-134.
otrzymano: 2015-08-18
zaakceptowano do druku: 2015-09-02

Adres do korespondencji:
*Bożena Werner
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 522-73-30
fax: +48 (22) 629-83-17
e-mail: bozena.werner@wum.edu.pl

Nowa Pediatria 3/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria