Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2016, s. 49-53 | DOI: 10.5604/17312485.1209443
Maciej Biernacki1, Konrad Wroński2, Ewa Malinowska3, Anna Doboszyńska3, *Jadwiga Snarska1
Trudności diagnostyczne pseudotorbieli krezki okrężnicy esowatej imitujące guz jelita grubego – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Diagnostic difficulties in the mesenteric pseudocysts of the sigmoid colon mimicking colon cancer – a case report and a literature review
1Department of Surgery, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Head of Department: Professor Jadwiga Snarska, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre in Olsztyn
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
3Department of Pulmonology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Head of Department: Professor Anna Doboszyńska, MD, PhD
Streszczenie
Pseudotorbiele są łagodnymi zmianami występującymi w jamie brzusznej. Najczęstszym miejscem ich lokalizacji jest trzustka, rzadsze miejsca lokalizacji to wątroba, krezka jelita czy śledziona. Opisywane są także w nerkach, mięśniach oraz w kościach. W większości przypadków torbiele krezki jelita cienkiego lub grubego są bezobjawowe. Torbiele objawowe związane są najczęściej z wielkością guza, a także z możliwymi powikłaniami, takimi jak: zakażenia, pęknięcia, krwotoki czy niedrożności jelit. W większości przypadków torbiele krezki są wykrywane przypadkowo podczas obrazowania jamy brzusznej za pomocą ultrasonografii, tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny jest dokładniejszą metodą w diagnostyce pochodzenia torbieli w porównaniu z tomografią komputerową. Leczenie chirurgiczne jest „złotym standardem”, choć coraz częściej stosowane są z powodzeniem także metody laparoskopowe.
W niniejszym artykule autorzy przedstawili przypadek chorej z pseudotorbielą krezki esicy i związane z postawieniem rozpoznania trudności diagnostyczne przed zabiegiem operacyjnym. Opisana w artykule torbiel krezki esicy imitowała guz jelita grubego. Autorzy dokonali przeglądu najnowszego piśmiennictwa odnoszącego się do diagnostyki i leczenia tych zmian.
Summary
Pseudocysts are benign tumors occurring in the abdominal cavity. The most common place their location are: the pancreas, fewer is the liver, the mesentery intestines and the spleen. They are also described in the kidney, muscle and bones. In most cases, the cysts of the mesentery of the small intestine or colon are asymptomatic. Cysts are usually symptomatic related to the size of the tumor and also possible complications such as infection, fracture, bleeding or bowel obstruction. In most cases, mesenteric cysts are detected incidentally during imaging for abdominal ultrasound, CT scan or magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging is more accurate method in the diagnosis of the origin of the cyst compared to computer tomography. Surgical treatment is the “gold standard”, though more often used successfully as laparoscopic method.
In this article, the authors present a case of a patient with pseudocysts sigmoid mesentery and related to diagnosis difficult to diagnose before surgery. Described in this article mesenteric cyst imitated the sigmoid colon tumor. The authors review of the current literature relating to the diagnosis and treatment of these changes.
Wstęp
Pseudotorbiele to łagodne zmiany często występujące w jamie brzusznej. Najczęstszym miejscem ich lokalizacji jest trzustka (1, 2), rzadsze miejsca lokalizacji to wątroba (3), śledziona (4) czy krezka jelita (5-7). Opisywano je także w nerkach (8), mięśniach (9) oraz w kościach (10). W większości przypadków są to zmiany łagodne. Leczenie chirurgiczne jest „złotym standardem”, choć powszechnie stosowane są także metody laparoskopowe (11-15); metody endoskopowe mają mniejsze znaczenie w leczeniu pseudotorbieli. Są znacznie częściej wykorzystywane do diagnozowania i leczenia zmian znajdujących się w świetle przewodu pokarmowego lub dróg żółciowych (16, 17). W niniejszym artykule przedstawiono przypadek pacjentki z psedotorbielą krezki esicy. O ciekawości tego przypadku stanowią trudności diagnostyczne. Pomimo wyczuwalnego w badaniu palpacyjnym guza w jamie brzusznej nie udało się go uwidocznić w badaniach radiologicznych. Na obserwowaną od dawna przez pacjentkę zmianę w jamie brzusznej zwrócono uwagę w czasie pobytu w Klinice Pulmonologii, gdzie chora przebywała z powodu ciała obcego w drzewie oskrzelowym.
Opis przypadku
Pacjentka lat 73 została przyjęta do Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie z Kliniki Pulmonologii Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, gdzie przebywała z powodu ciała obcego w oskrzelu górnopłatowym prawym. Powodem przeniesienia był wyczuwalny miękki, niebolesny, guzowaty twór o wymiarach około 10 x 12 cm w lewym nadbrzuszu. Według relacji pacjentki od dłuższego czasu ta wyczuwalna zmiana pojawiała się i samoistnie zanikała. Nigdy nie sprawiała żadnych dolegliwości. W obrazie tomografii komputerowej opisano wolny gaz w jamie brzusznej (ryc. 1, 2). Innych zmian patologicznych w jamie brzusznej nie uwidoczniono. Co dziwniejsze, ani w czasie hospitalizacji w Oddziale Pulmonologicznym, ani Chirurgicznym pacjentka nie prezentowała objawów otrzewnowych. Ten „nawracający” guz nigdy też nie był przyczyną zgłoszenia się do lekarza z powodu ostrych dolegliwości brzusznych.
Ryc. 1. Obraz tomografii komputerowej z widocznym wolnym powietrzem w jamie otrzewnej
Ryc. 2. Obraz tomografii komputerowej po podaniu kontrastu z dużą ilością wolnego powietrza w jamie otrzewnej
r

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Lipiński M, Degowska M, Rydzewska G: Zmiany torbielowate w trzustce. Przegląd Gastroenterologiczny 2007; 2(6): 315-319. 2. Wang GX, Liu X, Wang S et al.: Stent displacement in endoscopic pancreatic pseudocyst drainage and endoscopic management. World J Gastroenterol 2015 Feb 21; 21(7): 2249-2253. 3. Martínez-Sanz N, González-Valverde FM, Vicente-Ruiz M et al.: Intrahepatic pancreatic pseudocyst: case report. Rev Esp Enferm Dig (Madrid) 2015; 107(4): 249-250. 4. Lederrey J, Schäfer M, de Rham M, Baud DJ: When the spleen meets the fetus. Matern Fetal Neonatal Med 2015 Feb; 23: 1-2. 5. Resta G, Tartarini D, Fabbri N et al.: Laparoscopic resection of a jejunal mesenteric pseudocyst: case report. G Chir 2014 Nov-Dec; 35(11-12): 279-282. 6. Kurtz RJ, Heimann TM, Holt J, Beck AR: Mesenteric and retroperitoneal cysts. Ann Surg 1986; 203: 109-112. 7. Iida T, Suenaga M, Takeuchi Y et al.: Mesenteric pseudocyst of the sigmoid colon. J Gastroenterol 2003; 38: 1081-1085. 8. Aswani Y, Anandpara KM, Hira P: Page kidney due to a renal pseudocyst in a setting of pancreatitis. BMJ Case Rep 2015 Jan 23; 2015. pii: bcr2014207436. DOI: 10.1136/bcr-2014-207436. 9. Aswani Y, Anandpara KM, Hira P: Extension of pancreatic pseudocyst into psoas muscle in a setting of acute pancreatitis. BMJ Case Rep 2015 Jan 27; 2015: pii: bcr2014207822. DOI: 10.1136/bcr-2014-207822. 10. Doğanavşargil B, Ayhan E, Argin M et al.: Cystic Bone Lesions: Histopathological Spectrum and Diagnostic Challenges. Turk Patoloji Derg 2015; 31(2): 95-103. 11. Rana SS, Sharma V, Sharma R et al.: Endoscopic ultrasound-guided transmural drainage of calcified pseudocyst in a patient with chronic calcific pancreatitis. Ann Gastroenterol 2015 Apr-Jun; 28(2): 290. 12. Rana SS, Singhal M, Sharma A et al.: Successful hemostasis of arterial bleeding in chronic pseudocyst by direct endoscopic injection of N-butyl-2-cyanoacrylate in the pseudoaneurysm. Gastrointest Endosc 2015 Apr; 81(4): 1046-1047. 13. Burstow MJ, Yunus RM, Hossain MB et al.: Meta-Analysis of Early Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP); Endoscopic Sphincterotomy (ES) Versus Conservative Management for Gallstone Pancreatitis (GSP). Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2015; 25(3): 185-203. 14. Slater BJ, Pimpalwar A: Laparoscopic gastroscopic transgastric cystogastrostomy and cholecystectomy for pseudopancreatic cyst after gallstone pancreatitis in children. European J Pediatr Surg Rep 2014 Jun; 2(1): 10-12. 15. Sial GZ, Qazi AQ, Yusuf MA: Endoscopic cystogastrostomy: minimally invasive approach for pancreatic pseudocyst. APSP J Case Rep 2015 Jan 1; 6(1): 4. 16. Peterlejtner T, Szewczyk T, Zdrojewski M et al.: Colonoscopic Polypectomy – Evaluation of Safety and Effectiveness. Pol Ann Med 2011; 18 (suppl. 1): 53. 17. Komarowska M, Snarska J, Troska P, Suszkiewicz R: Recurrent Residual Choledocholithiasis after Cholecystectomy – Endoscopic Exploration of Bile Ducts Performed 6 Times. Pol Ann Med 2011; 18(1): 118-124. 18. Gallego JC, González JM, Fernández-Virgós A, del Castillo M: Retrorectal mesenteric cyst (non-pancreatic pseudocyst) in adult. Eur J Radiol 1996; 23: 135-137. 19. Ros PR, Olmsted WW, Moser RP Jr et al.: Mesenteric and omental cysts: histologic classification with imaging correlation. Radiology 1987; 164: 327-332. 20. Fan HL, Chen TW, Hong ZJ et al.: Volvulus of small intestine: rare complication of mesenteric pseudocyst. Z Gastroenterol 2009; 47: 1208-1210.
otrzymano: 2016-04-29
zaakceptowano do druku: 2016-05-19

Adres do korespondencji:
*Jadwiga Snarska
Katedra Chirurgii Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel. + 48 (89) 539-85-51
e-mail: jadwiga.snarska@uwm.edu.pl

Nowa Medycyna 2/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna