Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2016, s. 139-142
Iwona Łapińska, Małgorzata Dębska-Rutkowska, Magdalena Frąckiewicz, Jolanta Jadczyszyn, *Lidia Zawadzka-Głos
Torbiel języka u niemowlęcia jako przyczyna bezdechów
Cyst of the tongue at an infant as a cause of apnea
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Children, especially newborns and infants breathe differently than adults. Typical for young children is rapid and shallow breathing. For small children natural are also short, a few seconds apnea does not cause a reduction in saturation. Apnea is called a state of multiple episodes of respiratory arrest or restrict the flow of air through the respiratory system (≥ 15 seconds), which results is in a decrease in arterial oxygen saturation, namely to reduce saturation.
The aim of the study is to analyze the case of a child with sleep apnea hospitalized at the Clinic of Pediatric Otolaryngology SPDSK in Warsaw.
The study included an infant hospitalized twice in the Clinic of Pediatric Otolaryngology SPDSK in Warsaw.
Problems with feeding the child occurred from the beginning. Feeding time a child stood between 1-1.5 hours during a single feeding. After the surgery to remove the cyst of the tongue feeding time a child has considerably diminished and was about 8-10 minutes. Along with the problem of food intake, there was a problem of the proper development of the child, namely gain weight. Following surgery, the child began to breathe normally, i.e. there was no heavy breathing/wheezing child or snoring. At follow-up, where the child was not observed abnormalities in the child’s development. The child is developing properly.
Quick diagnosis and do not underestimate even the smallest signs of OSA enables early treatment. Even earlier recognize OSA and begin to properly treat our patient the greater the chances for normal development of the child and the ability to prevent the development of complications of obstructive sleep apnea.
Wstęp
Dzieci, zwłaszcza noworodki i niemowlęta, oddychają inaczej niż dorośli. Typowy dla małych dzieci jest szybki i płytki oddech. Niemowlęta wykonują około 40 oddechów/minutę, podczas gdy człowiek dorosły wykonuje średnio 12 oddechów/minutę. Dla małych dzieci naturalne są także krótkie, kilkusekundowe bezdechy podczas snu niepowodujące obniżenia saturacji. Bezdechem nazywamy stan wielokrotnych epizodów zatrzymania oddechu lub ograniczenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe (≥ 15 sekund), czego konsekwencją jest obniżenie wysycenia krwi tętniczej tlenem, czyli obniżenie saturacji. Klinicznym wykładnikiem bezdechu jest wskaźnik AHI (Apnea/Hypopnea Index). Opisuje on liczbę bezdechów występujących w trakcie jednej godziny. Bezdechy możemy podzielić na:
1. obwodowe (zmniejszenie przepływu powietrza przez zwężone drogi oddechowe), ich przyczynami są:
– infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych,
– przerost migdałka gardłowego i/lub migdałków podniebiennych,
– skrzywienie przegrody nosa, polipy nosa, przerost małżowin nosowych,
– guzy nosa, zatok, gardła,
– wady rozwojowe i anomalie w budowie twarzoczaszki (wady nosa, języka, przepukliny oponowo-mózgowe),
– otyłość,
– u niemowląt choroby krtani (wiotkość krtani, niedowłady/porażenia strun głosowych, ringi naczyniowe),
2. centralne (spowodowane brakiem bodźcowania mięśni oddechowych; dość częste u wcześniaków ze względu na niedojrzałość układów nerwowego i oddechowego), wśród ich przyczyn należy wymienić:
– wcześniactwo,
– poważne urazy głowy (pień mózgu),
– zatrucia,
– mieszane.
Celem pracy jest przedstawienie , na podstawie analizy dokumentacji medycznej, bezdechów spowodowanych rzadką przyczyną – torbielą języka, u niemowlęcia dwukrotnie hospitalizowanego w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej SPDSK w Warszawie.
Opis przypadku
Do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej WUM trafiło dwumiesięczne niemowlę płci męskiej ze skierowaniem: wrodzona zmiana języka do diagnostyki, podejrzenie procesu rozrostowego. Głównymi objawami, które niepokoiły rodziców, były: powiększająca się zmiana guzowata języka, problemy z karmieniem dziecka, chrapanie, wysuwanie języka poza jamę ustną, słabe ssanie, zakłócony, przerywany sen nocny z powtarzającymi się epizodami płaczu, głośny oddech, pocenie nocne oraz gorszy wzrost i nieprzybywanie na wadze. W badaniu laryngologicznym język był powiększony, w trzonie od strony grzbietowej była wyczuwalna torbielowata, miękka, niebolesna zmiana (ryc. 1). Poza tym jama ustna, gardło, nos, uszy bez odchyleń w podstawowym badaniu laryngologicznym. U niemowlęcia wykonano: USG, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz punkcję zmiany. W badaniu USG stwierdzono torbiel wolnej części języka o wymiarach 21 x 23 x 17 mm. Widoczne fragmentarycznie na obwodzie zarysy cienkiej torebki. Torbiel wypełniona gęstym płynem. Innych nieprawidłowych odbić w badanej okolicy brak (ryc. 2). W rezonansie magnetycznym uwidoczniono w przedniej części języka przestrzeń płynową, cienkościenną, bez przegród, z drobnymi uwypukleniami w ścianie po stronie prawej, poza tym zmiana gładkościenna. Wielkość 24 x 17 x 18 mm. Po podaniu kontrastu bez patologicznego wzmocnienia. Mięśnie przedniej części języka rozsunięte przez opisywaną zmianę, wydają się zredukowane. Węzły chłonne tej okolicy są niepowiększone (ryc. 3, 4). Podczas punkcji torbieli uzyskano 3 ml płynu. Pobrany materiał przesłano do badania mikrobiologicznego i histopatologicznego. W badaniu histopatologicznym stwierdzono płyn białkowy z komórkami limfoidalnymi, granulocytami oraz komórkami nabłonkowymi. W badaniu mikrobiologicznym w posiewie stwierdzono Serratia marcescens, wrażliwy na Bactrim, który włączono do leczenia. Niemowlę wypisano do domu w stanie ogólnym i miejscowym dobrym z zaleceniami zgłoszenia się do leczenia operacyjnego.
Ryc. 1. Torbiel języka
Ryc. 2. Torbiel języka w USG
Ryc. 3. Torbiel języka w MRI, rzut strzałkowy
Ryc. 4. Torbiel języka w MRI, rzut czołowy
Dziecko zostało ponownie przyjęte do Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej celem leczenia operacyjnego w wieku 4 miesięcy. W znieczuleniu ogólnym usunięto cienkościenną torbiel języka wypełnioną śluzowo-ropną wydzieliną. Śródoperacyjnie stwierdzono ścieńczałe, a po stronie prawej w zaniku mięśnie języka. Usuniętą torbiel przesłano do badania histopatologicznego. Pobrano też wymaz z rany pooperacyjnej do badania mikrobiologicznego. Dziecko po zabiegu przebywało w oddziale OIOM celem monitorowania oddechu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grygalewicz J, Jackowska T, Mazurkiewicz H et al.: Zaburzenia oddychania u dzieci chrapiących w czasie snu, w świetle badań polisomnograficznych. Post Nauk Med 2011; 12: 1032-1037. 2. Lumeng JC, Chervin RD: Epidemiology of pediatric obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc 2008; 5: 242-252. 3. Grygalewicz J, Jackowska T: Najważniejsze przyczyny i patomechanizm obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci. Wpływ zaburzeń oddychania w czasie snu na układ sercowo-naczyniowy. [W:] Litwin M, Januszewicz A, Prejbisz A (red.): Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Zapobieganie, diagnostyka, leczenie. Wyd. I. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 409-420. 4. Sogut A, Altin R, Uzun L et al.: Prevalence of obstructive sleep apnea syndrome and associated symptoms in 3-11-year-old Turkish children. Pediatr Pulmonol 2005; 39: 251-256. 5. Wasilewska J, Kaczmarski M: Obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome in children. Wiad Lek 2010; 63: 201-212. 6. August GP, Caprio S, Fennoy I et al.: Prevention and treatment of pediatric obesity: an endocrine society clinical practice guideline based on expert opinion. J Clin Endocrinol Metab 2008; 93: 4576-4599. 7. Tomaszewska M, Kowalska-Kouassi D, Jackowska T et al.: Chrapiące dziecko – aktualne wytyczne dotyczące zasad rozpoznawania i leczenia obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci. Post Nauk Med 2014; XXVII(10B): 37-43. 8. Ng DK, Chow PY, Chan CH et al.: An update on childhood snoring. Acta Paediatr 2006; 95: 1029-1035. 9. Guilleminault C, Lee JH, Chan A: Pediatric obstructive sleep apnea syndrome. Arch Pediatr Adolesc Med 2005; 159: 775-785. 10. Nisbet LC, Yiallourou SR, Nixon GM et al.: Nocturnal autonomic function in preschool children with sleep-disordered breathing. Sleep Med 2013; 14: 1310-1316. 11. Marcus CL, Brooks LJ, Draper KA et al.: Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 2012; 130: e714-755. 12. Kukwa W, Migacz E: Selected cardiologic aspects of sleep apnea in children – new findings. Exp Clin Cariol 2014; 20: 2598-2605. 13. Friedman M, Wilson M, Lin HC, Chang HW: Updated systematic review of tonsillectomy and adenoidectomy for treatment of pediatric obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome. Otolaryngol Head Neck Surg 2009; 140: 800-808.
otrzymano: 2016-10-20
zaakceptowano do druku: 2016-11-28

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. +48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria