Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2016, s. 168-173
*Karol Malec1, Monika Bednarek1, 2, Patrycja Bartkiewicz-Skrabania3, Natalia Piórowska1
Wpływ stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu (PM2,5 i PM10) na nagłe zachorowania oraz zaostrzenia chorób przewlekłych u dzieci w aglomeracji krakowskiej, na podstawie zgłoszeń do Izby Przyjęć Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego (IP WSSzD) w Krakowie
The impact of particulate matter (PM2.5, PM10) concentration on the occurrence of acute cardiorespiratory disorders and its exacerbations in children in Krakow agglomeration on the basis of Admission to the Voivodship Children Specialist Hospital in Krakow
1Szpitalny Oddział Ratunkowy, Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kierownik Oddziału: dr n. med. Aleksandra Załustowicz
2Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Kierownik Zakładu: dr n. med. Arkadiusz Trzos
3Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Przemko Kwinta, prof. UJ
Summary
Introduction. Air pollution is a serious, growing problem in Poland. Inhaling polluted air in adults is associated with the incidence of cardiovascular and respiratory disease. What is the risk in children?
Aim. The aim of the study is to measure the impact of smog on children’s health, by analyzing the concentration of particulate matter PM10 and PM2.5 impact on the admissions number in the acute respiratory condition to the voivodship children specialist hospital in Cracow (WSSzD).
Material and methods. Based on the documentation from the emergency department WSSzD admissions in the winter months (November-February), in which the dust emissions from the furnaces burning solid fuel is the largest, and in the summer months (May-August) with the lowest emissions were selected. The study included time periods: winter 2013/2014 and 2014/2015 and summer 2014. In total 2,643 children under 18 years of age were enrolled.
The correlation between the number of admissions and the arithmetic mean concentration of particulate matters was analyzed using Pearson’s correlation coefficient.
Results. During winter periods correlation between the concentration of PM10 and PM2.5, and the number of admissions was positive and statistically significant. Correlation confirmed the dependence of morbidity from the air pollution in Cracow. In summer period the result was not statistically significant: R = -0.14; p > 0.05.
Conclusions. The study confirmed the significant impact of smog on the health of the youngest residents of Cracow. The concentration of PM10 and PM2.5 has a direct impact on the number of exacerbations of respiratory disorders. The study also showed that the negative impact on health of solid fuels (furnace) is higher than the impact of vehicle exhaust.
Wstęp
Z uwagi na rozmiar problemu, jakim w ostatnich latach okazało się być znaczne zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi w dużych aglomeracjach miejskich w Polsce, prowadzone są rozliczne badania naukowe oceniające wpływ tegoż zanieczyszczenia na zdrowie populacji. Dziś już wiemy, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w grupie osób dorosłych związane jest z większą zachorowalnością na choroby układu krążenia, układu oddechowego oraz nowotworów (1). Czy dane te potwierdzają się również w przypadku dzieci?
Cel pracy
Celem badania jest bliższe ukazanie problemu zanieczyszczenia powietrza, którego obecny stan jest bardzo zły. Nie tylko w Krakowie, ale i w mniejszych miejscowościach wokół stolicy Małopolski, nie wyłączając miejscowości uzdrowiskowych i górskich, zanieczyszczenie kilkakrotnie przekracza normy. Protesty mieszkańców oraz ruch społeczny Krakowski Alarm Smogowy (2) poruszają ten problem od kilku lat, a społeczeństwo orientuje się coraz lepiej w kwestii wpływu zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi na zdrowie człowieka. Celem szczegółowym w przeprowadzonym badaniu jest potwierdzenie owego wpływu na zdrowie mieszkańców, w tym przypadku dzieci, poprzez przedstawienie, jak stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 wpływa na liczbę zgłoszeń do IP WSSzD w ostrych stanach dotyczących układu oddechowego: ostre zapalenie gardła (J02), ostre zapalenie krtani i tchawicy (J04), ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni (J05), ostre zakażenie górnych dróg oddechowych (J06), zapalenie płuc (J18), ostre zapalenie oskrzeli (J20), duszność (R06).
Materiał i metody
Na podstawie dokumentacji IP WSSzD w Krakowie wyselekcjonowano młodych pacjentów z rozpoznaniem obejmującym wymienione jednostki chorobowe. Miesiące o największym zanieczyszczeniu powietrza (tzw. grzewcze) to listopad, grudzień, styczeń i luty, w których, z uwagi na najniższe temperatury, emisja pyłów z pieców opalanych paliwem stałym jest największa. Letnie miesiące to te o najmniejszej emisji. Badaniem objęto więc trzy przedziały czasowe: dwa okresy zimowe oraz jeden letni. Zimowe w latach 2013/2014 (182 dni obserwacji – 1375 zgłoszeń) i 2014/2015 (90 dni obserwacji – 1054 zgłoszenia), letni 2014 roku (60 dni obserwacji – 214 zgłoszeń). Łączna liczba pacjentów włączonych do badania to 2643 osoby do 18. roku życia.
Analizowano korelację pomiędzy liczbą dzieci przyjętych w IP WSSzD (osób zgłaszających się samodzielnie, skierowanych z podstawowej opieki zdrowotnej oraz przywiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego) a średnimi stężeniami pyłów. Średnie siedmiodniowe stężenia pyłów PM10 oraz PM2,5 obliczono na podstawie danych pozyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wartości ze stacji pomiarowej Kraków, ul. Krasickiego (3). W analizie statystycznej posłużono się korelacją Pearsona.
Wyniki
W badanych „okresach grzewczych” w Izbie Przyjęć zaopatrzono 2429 dzieci (ryc. 1). Liczbowo, zależnie od ostatecznego rozpoznania, rozkład analizowanych jednostek chorobowych w poszczególnych okresach zimowych został przedstawiony w rycinie 2.
Ryc. 1. Osoby przyjęte do Izby Przyjęć oraz hospitalizacje w poszczególnych okresach
Ryc. 2. Liczba zgłoszeń do Izby Przyjęć w poszczególnych jednostkach chorobowych
W okresie zimowym 2013/2014 korelacja pomiędzy średnią arytmetyczną stężenia pyłów PM10 i PM2,5 a liczbą zgłoszeń do Izby Przyjęć była dodatnia, a wynik był istotny statystycznie (R = 0,23; p < 0,05) (ryc. 3). Podobnie w okresie 2014/2015 wynik także był istotny statystycznie (R = 0,24; p < 0,05). Korelacje pyłów PM10 i PM2,5 wypadły podobnie, pokazując zależność zachorowalności od zanieczyszczenia powietrza w Krakowie (ryc. 4).
Ryc. 3. Wykres zależności liczby zgłoszeń od stężenia PM10 – zima 2013/2014
Ryc. 4. Wykres zależności liczby zgłoszeń od stężenia PM10 – zima 2014/2015
W okresie letnim, w przeciwieństwie do okresu zimowego, wynik nie był istotny statystycznie: R = -0,14; p > 0,05. W analizie posłużono się tą samą metodą statystyczną (ryc. 5).
Ryc. 5. Wykres zależności liczby zgłoszeń od stężenia PM10 – lato 2014
Z uwagi na rozgorzałą dyskusję o wpływie transportu samochodowego na powstawanie smogu analizowano dodatkowo korelację zgłoszeń do Izby Przyjęć ze stężeniami tlenków azotu, emitowanych głównie przez silniki samochodów. Wynik nie był istotny statystycznie: R = 0,13; p > 0,05.
Przeanalizowano także zgłoszenia w okresie zimowym i letnim do Izby Przyjęć zakończone hospitalizacją i ich udział procentowy w liczbie wszystkich zgłoszeń.
Dyskusja
Wśród grup szczególnie narażonych na negatywne skutki zdrowotne skażonego powietrza znajdują się bez wątpienia dzieci. W związku z odrębnościami w budowie i czynności układu oddechowego, jakimi są u dzieci małe odległości pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg oddechowych i ich niedojrzałość oraz zmniejszona zdolność oczyszczania i nawilżania powietrza wdychanego, procesy zapalne w układzie oddechowym dzieci rozwijają się częściej i rozprzestrzeniają szybciej pomiędzy poszczególnymi odcinkami dróg oddechowych. Dodatkowym czynnikiem predysponującym do występowania wielu chorób w pierwszych latach życia jest bez wątpienia niedojrzałość układu odpornościowego. Układ immunologicznym bowiem potrzebuje czasu i treningu, by móc ostatecznie nabyć pełną kompetencję do skutecznej ochrony i zwalczania drobnoustrojów z otoczenia. W świetle tego nikogo nie dziwi wykazana w badaniach ostatnich lat ścisła korelacja między znacznym zanieczyszczeniem środowiska a zwiększoną zapadalnością na choroby układu oddechowego oraz astmę u dzieci (4).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Malec K, Bednarek M: The impact of particulate matter (PM10, PM2.5) concentration on the occurrence of acute cardiopulmonary disorders in Krakow agglomeration on the basis of admission to the Emergency Department (ED) University Hospital in Krakow. Pol J Emerg Med 9(18): 96. 2. http://www.krakowskialarmsmogowy.pl/ (data dostępu: 14.04.2016). 3. http://www.krakow.pios.gov.pl/ (data dostępu: 15.01.2016). 4. Kasznia-Kocot J, Kowalska M, Górny RL et al.: Environmental risk factors for respiratory symptoms and childhood asthma. Ann Aqric Environ Med 2010; 17(2): 221-229. 5. Jędrychowski W, Majewska R, Mróz E et al.: Oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza drobnym pyłem zawieszonym i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w okresie prenatalnym na zdrowie dziecka. Badania w Krakowie. Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJ CM oraz Fundacja Zdrowie i Środowisko; www.małopolska.pl (data dostępu: 13.04.2016). 6. Choi H, Jedrychowski W, Spengler J et al.: International studies of prenatal exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons and fetal growth. Environ Health Perspect 2006; 114(11): 1744-1750. 7. Tusscher GW, Koppe JG: Perinatal dioxin exposure and later effects-a review. Chemosphere 2004; 54(9): 1329-1336. 8. Andersen ZJ, Hvidberg M, Jensen SS et al.: Chronic obstructive pulmonary disease and long-term exposure to traffic-related air pollution: a cohort study. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183(4): 455-461. 9. Bedada GB, Smith CJ, Tyrrell PJ et al.: Short-term effects of ambient particulates and gaseous pollutants on the incidence of transient ischaemic attack and minor stroke: a case-crossover study. Environ Health 2012; 11: 77. 10. Raport: Air quality in Europe – 2013 report. EEA Report No 9/2013. 11. Raport: Holland M: Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenario for EU Clean Air Package.EMRC 2014. 12. Jędrak J: Wpływ zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym na śmiertelność: analiza dla Krakowa; http://www.krakowskialarmsmogowy.pl (data dostępu: 14.04.2016). 13. Raport: Co wiemy o smogu? Raport dotyczący informowania o zanieczyszczeniu powietrza 2015; www.krakowskialarmsmogowy.pl (data dostępu: 04.14.2016).
otrzymano: 2016-07-07
zaakceptowano do druku: 2016-09-05

Adres do korespondencji:
*Karol Malec
Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Kopernika 50, 31-501 Kraków
tel. +48 608-041-507
e-mail: karol.malec@poczta.fm

Nowa Pediatria 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria