Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2017, s. 148-150
*Urszula Stachowska, Piotr Tesla, Irmina Jankowska, Iwona Grabska-Liberek
Choroby złącza szklistkowo-plamkowego związane z trakcjami
Diseases of vitreomacular interface related to tractions
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego, Warszawa
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Iwona Grabska-Liberek
Streszczenie
Patologie złącza szklistkowo-plamkowego prowadzą do zaburzeń widzenia centralnego. Najsilniejsze połączenie między ciałem szklistym a siatkówką występuje w miejscu, gdzie ILM jest najcieńszy, a więc również w plamce. Praca ma na celu przybliżenie najczęściej spotykanych chorób złącza szklistkowo-plamkowego. W artykule przedstawione zostaną najczęściej spotykane choroby tego regionu, ich klasyfikacja i najnowsze metody postępowania.
Summary
Vitreomacular junction pathologies lead to central vision disorders. The strongest connection between the vitreous and the retina occurs in areas where the ILM is thinnest, thus also in the macula. The aims of this study is to introduce the most common diseases of vitreoretinal junction. The article will highlight the most common diseases of this region, their classification and latest treatment methods.
Słowa kluczowe: witrektomia, VMT, VMA, FTMH, okryplazmina, ILM flap.
Ciało szkliste ma objętość około 4 ml. Złożone jest w 99% z wody, pozostałe składniki to: kolagen, białka rozpuszczalne, kwas hialuronowy oraz niewielka ilość komórek, takich jak hialocyty, astrocyty czy komórki glejowe, które występują głównie w korze ciała szklistego.
Złącze szklistkowo-siatkówkowe utworzone jest przez połączenie najbardziej wewnętrznej części siatkówki, jakim jest błona graniczna wewnętrzna (ang. internal limiting membrane – ILM), z zewnętrzną warstwą kory ciała szklistego nazywanej błoną graniczną tylną ciała szklistego. Ważną rolę w tworzeniu tego połączenia odgrywają włókna kolagenowe ciała szklistego połączone z powierzchnią siatkówki poprzez lamininę i fibronektynę. Uważa się, że najsilniejsze połączenia między ciałem szklistym a siatkówką występują w miejscach, gdzie ILM jest najcieńszy, a więc w okolicy traczy nerwu wzrokowego, naczyń, rąbka zębatego i właśnie w plamce (1). Fakt ten ma bardzo istotne znaczenie w analizowanym w pracy zagadnieniu dotyczącym chorób złącza szklistkowo-plamkowego. Dużą rolę w patogenezie chorób złącza szklistkowo-plamkowego odgrywa również tylne odłączenie ciała szklistego (ang. posterior vitreous detachment – PVD). Jest to proces rozpoczynający się po 40. roku życia, polegający na obkurczaniu się ciała szklistego i odłączaniu jego kory od ILM. Proces ten związany jest ze zmianą struktury ciała szklistego, dochodzi do zmniejszania się objętości ciała szklistego poprzez zagęszczanie się włókien kolagenu i wypełnianie przestrzeni między nimi płynem. Ze względu na rozległość wyróżniamy PVD całkowite oraz niecałkowite, gdy ku tyłowi od podstawy ciała szklistego nadal istnieją połączenia szklistkowo-siatkówkowe.
Początkowo w przypadku występowania silnego związku kory ciała szklistego z ILM możemy zauważyć silne przyleganie tych struktur do siebie w okolicy plamki zwane VMA (ang. vitreomacular adhesion). W momencie silnego przylegania kory ciała szklistego i ILM, gdy powstające trakcje przednio-tylne powodują zniekształcenie konturu dołka i zaburzenia warstw siatkówki z możliwym uniesieniem siatkówki nad nabłonek barwnikowy (RPE) bez przerwania ciągłości siatkówki, mamy do czynienia z trakcjami szklistkowo-plamkowymi (ang. vitreomacular tractions – VMT).
Choroba występuje w wieku dojrzałym i charakteryzuje się pogorszeniem ostrości widzenia, powstawaniem metamorfopsji i mikropsji, mogą się również pojawić błyski. VMT mogą towarzyszyć pomarszczenie siatkówki, błona nasiatkówkowa i obrzęk plamki. W przypadku istnienia zarówno trakcji przednio-tylnych, jak i stycznych może dojść do przerwania warstw siatkówki i do wytworzenia warstwowego lub pełnościennego otworu w plamce. W przypadku warstwowego otworu w plamce profil dołka staje się nieregularny. Pojawiają się nieprawidłowości w wewnętrznych warstwach siatkówki z rozwarstwieniem najczęściej pomiędzy warstwą splotowatą zewnętrzną i jądrzastą zewnętrzną. W przypadku otworów niepełnościennych warstwa fotoreceptorów jest niezmieniona. Natomiast w momencie, gdy dojdzie do przerwania siatkówki w zakresie jej całej grubości od ILM do RPE, mamy do czynienia z pełnościennym otworem w plamce (ang. full-thickness macular hole – FTMH) (ryc. 1).
Ryc. 1. Pełnościenny otwór w plamce (FTMH)
Według klasyfikacji IVTS (International Vitreomacular Traction Study) (2) otwory pełnościenne dzielimy:
– w zależności od rozmiaru: mały (≤ 250 μm), średni (> 250 i ≤ 400 μm) i duży (> 400 μm),
– w zależności od obecności lub braku VMT,
– w zależności od przyczyny: pierwotny (zapoczątkowany przez VMT) i wtórny (spowodowany bezpośrednim schorzeniem towarzyszącym lub urazem).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Johnson MW: Posterior vitreous detachment: evolution and complications of its early stages. Am J Ophthalmol 2010; 149(3): 371-382.
2. Duker JS, Kaiser PK, Binder S et al.: The International Vitreomacular Traction Study Group classification of vitreomacular adhesion, traction, and macular hole. Ophthalmology 2013; 120(12): 2611-2619.
3. Dugel PU, Tolentino M, Feiner L et al.: Results of the 2-Year Ocriplasmin for Treatment for Symptomatic Vitreomacular Adhesion Including Macular Hole (OASIS) Randomized Trial. Ophthalmology 2016 Oct; 123(10): 2232-2247. DOI: 10.1016/j.ophtha.2016.06.043. Epub 2016 Aug 4.
4. Trials R, Haller JA, Kaiser PK: Improvement in Patient-Reported Visual Function After Ocriplasmin for Vitreomacular Adhesion: Results of the Microplasmin for Intravitreous Injection-Traction Release Without Surgical Treatment (MIVI-TRUST). JAMA Ophthalmol 2015 Sep; 133(9): 997-1004. DOI: 10.1001/jamaophthalmol.2015.1746.
5. Michalewska Z, Michalewski J, Adelman RA, Nawrocki J: Inverted internal limiting membrane flap technique for large macular holes. Ophthalmology 2010; 117(10): 2018-2025.
otrzymano: 2017-02-08
zaakceptowano do druku: 2017-02-28

Adres do korespondencji:
*Urszula Stachowska
Klinika Okulistyki CMKP SPSK im. prof. W. Orłowskiego
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel./fax +48 (22) 584-11-85
kl.okulistyki@szpital-orlowskiego.pl

Postępy Nauk Medycznych 3/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych