Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2000, s. 16-18
Maciej Latalski1, Janusz Wasyluk2
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny.
Część I. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
1 z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Maciej Latalski
2 z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk
Pytania testowe wielorakiego wyboru umożliwiają szybkie i obiektywne sprawdzanie wiedzy medycznej w dużych grupach zdających ale służyć mogą także do indywidualnej samooceny - będąc świetną pomocą dydaktyczną dla uczących się lekarzy.
Pytania egzaminacyjne przygotowywane są corocznie w wielu ośrodkach uczestniczących w kształceniu podyplomowym. Komisja powoływana przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przed każdą sesją egzaminacyjną przeprowadza ostateczną selekcję pytań. Komisja odrzuca pytania zbyt trudne, zbyt łatwe, wadliwie skonstruowane lub nie odpowiadające tematycznie programowi specjalizacji. Niektóre egzaminy mają postać „autorskich” czyli przygotowane są w całości przez zaproszonych autorów z określonych dziedzin medycyny rodzinnej.
Ze względów praktycznych wszystkie pytania testowe na egzaminach - i także umieszczone w tym zbiorze - są typu „wielorakiego wyboru” z pięcioma odpowiedziami. Jedna z odpowiedzi uznana jest za prawidłową, a pozostałe to tzw. dystraktory czyli odpowiedzi nieprawidłowe o różnym stopniu prawdopodobieństwa. Sprawdzając swoją wiedzę należy dokonać wyboru odpowiedzi w oparciu o posiadaną wiedzę i literaturę, a następnie porównać ją z odpowiedzią proponowaną przez autorów. Publikowany przez nas zbiór pytań testowych ma służyć lekarzom specjalizującym się w medycynie rodzinnej ale przyda się także wiele lat praktykującym lekarzom, którzy w ramach kształcenia ustawicznego chcą zwiększyć swój zasób wiedzy zawodowej i dokonać samooceny swoich wiadomości.
Redakcja ma zamiar sukcesywnie udostępniać egzaminacyjne pytania testowe w następnych numerach Medycyny Rodzinnej, być może z komentarzami dotyczącymi problemów zawartych w poszczególnych pytaniach.
Wybór pytań został dokonany przez autorów niniejszej publikacji. Na końcu zbioru umieściliśmy dla wygody uczących się Kolegów proponowane odpowiedzi. Jednakże wiedza medyczna zmienia się tak szybko, że potwierdzenia i uzasadnienia tych odpowiedzi należy szukać w aktualnych podręcznikach i bieżącym piśmiennictwie medycznym.
Mamy nadzieję, że zbiór pytań testowych, odzwierciedlających wymagania egzaminacyjne z medycyny rodzinnej, będzie cenną pomocą dla lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych.
1. Cechą astmy atopowej jest nadmierna synteza przeciwciał w klasie:
A) IgG
B) IgM
C) IgE
D) IgA
E) Zarówno IgA jak też IgM
2. Płyn w jamie opłucnej może być wynikiem: 1) ostrego zapalenia trzustki, 2) zapalenia płuc, 3) raka sutka, 4) niewydolności krążenia, 5) guza Meigsa. Prawdziwe:
A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 2, 3, 4
E) 2, 3, 4, 5
3. We wczesnym okresie ostrego zapalenia oskrzeli charakterystyczne są objawy: 1) gorączka, suchy kaszel, bóle przy oddychaniu, 2) świsty, furczenia rzężenia grubobańkowe nad oboma polami płucnymi, 3) świsty, furczenia i rzężenia grubo- i średniobańkowe nad jednym polem płucnym, 4) wypuk nadmiernie jawny i zmniejszona ruchomość dolnych granic płuc, 5) wypuk nad polami płucnymi jawny, ruchomość granic płuc prawidłowa. Prawdziwe:
A) 1, 2, 4
B) 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 2, 4
E) 1, 3, 5
4. Astma atopowa może przebiegać z ciągłą dusznością, jeżeli jest spowodowana nadwrażliwością na:
A) pyłki roślin
B) kurz domowy
C) pleśnie
D) na wszystkie powyższe
E) tylko A i C
5. Pewne rozpoznanie lub wykluczenie rozstrzeni oskrzeli daje:
A) bronchografia
B) skopia rentgenowska klatki piersiowej
C) zdjęcie warstwowe klatki piersiowej
D) bronchoskopia
E) bakeriologiczne badanie plwociny
6. Nakłuto jamę opłucnej w VII międzyżebrzu w linii pachowej przedniej prawej z powodu przesięku. Po około 1 godzinie chory podaje narastającą duszność, jest blady, osłabiony, tętno ok. 120/min., RR 110/90. Stwierdza się stłumienie wypuku i zniesienie szmeru pęcherzykowego nad płucem. Prawdopodobne rozpoznanie to:
A) odma
B) krwiak
C) uszkodzenie płuca
D) uszkodzenie wątroby
E) uszkodzenie jelita grubego
7. Stwierdzenie u chorego odmy wentylowej doraźnie wymaga:
A) szybkiego transportu do szpitala
B) inrtubacji chorego i prowadzenia oddychania kontrolowanego
C) nakłucia jamy opłucnej i odbarczenia odmy
D) założenia opatrunku uciskowo-unieruchamiającego klatkę piersiową po stronie istniejącej odmy
E) leczenia farmakologicznego
8. Które z poniższych stwierdzeń jest błędne?
A) punkcję jamy opłucnej można wykonywać w drugim międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej
B) punkcję jamy opłucnej można wykonać na podstawie zdjęć rtg klatki piersiowej
C) igłę w punkcji opłucnej prowadzimy po górnym brzegu żebra
D) wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe
E) prawdziwe A i C
9. Niewielką ilość płynu w jamie opłucnej od zrostów opłucnej najłatwiej odróżnić na podstawie:
A) zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej
B) zdjęcia bocznego klatki piersiowej
C) prześwietlenia klatki piersiowej
D) zdjęć warstwowych
E) badania ultrasonograficznego
10. Zdjęcia warstwowe klatki piersiowej wykonuje się dla oceny:
A) węzłów chłonnych
B) śródpiersia
C) naczyń krwionośnych
D) tchawicy i oskrzeli
E) prawdziwe A, B, C i D
11. Podstawę rozpoznania pylicy krzemowej płuc stanowią:
A) wywiad i wynik badania przedmiotowego
B) wywiad i obraz radiologiczny klatki piersiowej
C) wywiad, wynik badania przedmiotowego i wynik badania morfologicznego wydzieliny pobranej w czasie bronchoskopii
D) wywiad i wynik badania materiału pobranego w czasie płukania pęcherzykowo-oskrzelikowego (BAL)
E) badanie skrawka płuca pobranego poprzez fibrobronchoskop lub w czasie torakoskopii
12. Najczęstszą przyczyną przewlekłego serca płucnego jest:
A) wada mitralna
B) sarkoidoza płuc
C) nieswoista choroba oskrzelowo-płucna
D) gruźlica
E) nadciśnienie tętnicze
13. Jaki rodzaj leku nie powinien być stosowany u chorych na astmę?
A) blokery kanału wapniowego (np. Cordafen, Isoptin)
B) nieselektywne beta-blokery (np. propranolol, Coretal)
C) blokery konwertazy angiotensyny (np. kaptopryl, enalapryl)
D) tylko A i B
E) żaden z wymienionych nie powinien być stosowany
14. Zapis EKG z wysokim szpiczastym zał. T w V2-V5, niskim zał. P, poszerzonym zespołem QRS przemawia za:
A) zawałem przedsionka
B) zawałem ściany dolnej
C) blokiem odnogi p. Hisa
D) hiperkaliemią
E) wagotonią
15. Osłabienie ruchomości oddechowej, osłabienie drżenia piersiowego, stłumiony odgłos opukowy, niesłyszalny szmer oddechowy świadczą o:
A) odmie opłucnej
B) niedodmie płuca
C) płynie w jamie opłucnej
D) zapaleniu płatowym płuca
E) zapaleniu odoskrzelowym płuca
16. Osłabienie ruchomości oddechowej, wzmożenie drżenia piersiowego, stłumienie odgłosu opukowego i szmer oskrzelowy przemawiają za:
A) odmą opłucnej
B) niedodmą
C) płynem
D) zapaleniem płatowym płuca
E) zapaleniem odoskrzelowym płuca
17. Ginekomastia i tkliwość gruczołów piersiowych nierzadko jest następstwem przyjmowania:
A) Furosemidu
B) Spironolaktonu
C) Hydrochlorotiazydu
D) Aminofiliny
E) Metokardu
18. Najbardziej odpowiednim lekiem hipotensyjnym u chorego z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą zarostową tętnic jest:
A) Normatens
B) Hydrochlorotiazyd
C) Metokard
D) Propranolol
E) Polpressin
19. Który z niżej wymienionych leków może być niebezpieczny u chorego z chorobą niedokrwienną serca:
A) Effox (mononitrat izosorbidu)
B) Eltroxin (lewotyroksyna)
C) Enalapril
D) Eculamin (glibenklamid)
E) Encorton
20. Nadciśnienie tętnicze u osób powyżej 65 roku życia rozpoznajemy przy ciśnieniu (mierzonym w odpowiednich warunkach) wynoszącym co najmniej:
A) 162/80 mmHg
B) 148/96 mmHg
C) 145/100 mmHg
D) 160/96 mmHg
E) 180/95 mmHg
21. Najczęstszym powikłaniem nadciśnienia tętniczego u osób w wieku podeszłym jest:
A) niewydolność nerek
B) niewydolność wieńcowa
C) zaburzenia ukrwienia ośrodkowego układu nerwowego
D) niewydolność serca
E) niewydolność tętnic kończyn
22. Nietrzymanie moczu (całkowite albo wysiłkowe) występuje u 30% osób w grupie:
A) mężczyzn powyżej 65 roku życia
B) mężczyzn i kobiet powyżej 65 roku życia
C) kobiet powyżej 65 roku życia
D) kobiet powyżej 80 roku życia
E) nie występuje w tak wysokim odsetku
23. Czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy (zrzeszotnienia kości) są (wykaż twierdzenie fałszywe):
A) płeć żeńska
B) nadwaga i otyłość
C) okres około- i pomenopauzalny
D) nieliczne porody
E) nieaktywny fizycznie tryb życia w młodości
24. Najczęstszymi czynnikami etiologicznymi zapalenia płuc u osób starszych są:
A) pałeczka grypowa
B) dwoinka zapalenia płuc
C) mykoplazma zapalenia płuc
D) grzyby - Candida albicans i Aspergillus
E) wirus grypy
25. Powikłania po upadku należą do bardzo częstych zespołów geriatrycznych. Wskaż najrzadszą ich przyczynę:
A) przeszkody środowiskowe
B) napady MAS
C) przyczyny mózgowe
D) niedociśnienie ortostatyczne
E) częstoskurcze napadowe
26. W polskiej populacji odsetek ludzi powyżej 60 roku życia wynosi:
A) 10%
B) 15%
C) 20%
D) 25%
E) 30%
27. Objawy radiologiczne typowe dla choroby zwyrodnieniowej stawów to: sklerotyzacja podchrzęstna, 2) osteofity, 3) zwężenie szpar stawowych, 4) nadżerki powierzchni stawowych, 5) geody. Prawidłowe:
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 4, 5
D) 2, 4, 5
E) 1, 2, 3, 4, 5
28. Zmiany zwyrodnieniowe najczęściej dotyczą następujących stawów:
A) kolanowych, nadgarstkowych, barkowych
B) międzypaliczkowych dalszych, nadgarstkowych, biodrowych
C) biodrowych, kolanowych, międzypaliczkowych dalszych
D) krzyżowo-biodrowych, kolanowych, mostkowo-obojczykowych
E) nadgarstkowych, skokowych, śródręczno-palcowych kciuka
29. „Ręka opadająca” to objaw charakterystyczny dla:
A) uszkodzenia nerwu promieniowego
B) uszkodzenia nerwu łokciowego
C) uszkodzenia nerwu pośrodkowego
D) zespołu cieśni nadgarstka
E) zespołu mięśnia pochyłego przedniego
30. W zapaleniu płuc wywołanym Mycoplasma pneumoniae lekiem z wyboru są:
A) cefalosporyny
B) flurochinolony
C) aminoglikozydy
D) penicyliny
E) makrolidy
Medycyna Rodzinna 1/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna