Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 12/2017, s. 727-728
Wojciech Zgliczyński
Komentarz do prac
Praca pt. „Stężenie 25(OH)D3 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1” Małgorzaty Godziejewskiej-Zawady i Pauliny Surowiec poświęcona jest ocenie stężenia witaminy D3 u hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz analizie zależności między jej stężeniem w surowicy a wyrównaniem cukrzycy i porą roku. Autorki wykazały, że niedobór witaminy D3 jest częsty w grupie hospitalizowanych pacjentów z cukrzycą typu 1 – średnio wynosi połowę zalecanego jej stężenia we krwi. Dlatego też u pacjentów z cukrzycą typu 1 wskazana jest substytucja witaminą D3.
Karolina Nowak i wsp. w artykule pt. „Profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidowej – zalecenia vs praktyka kliniczna” przedstawiają wyniki badania, którego celem było sprawdzenie, czy pacjenci przewlekle przyjmujący glikokortykosteroidy otrzymują profilaktykę i leczenie osteoporozy posteroidowej zgodnie z aktualnymi polskimi wytycznymi, oraz ocena stopnia niedoboru witaminy D w badanej populacji. W badaniu wykazano, że pacjenci przewlekle leczeni glikokortykosteroidami wymagają ściślejszej kontroli w zakresie prewencji (szczególnie uzupełniania niedoboru witaminy D) oraz leczenia osteoporozy posteroidowej w celu uniknięcia złamań i ewentualnej niepełnosprawności z tego powodu.
Stanisław Zgliczyński i wsp. w pracy pt. „Ocena czynników wpływających na jakość życia w akromegalii” prezentują wyniki oceny jakości życia chorych z akromegalią przeprowadzonej przy zastosowaniu formularza AcroQoL. Wykazali, że czynnikami o największym wpływie na jakość życia są dolegliwości ze strony układu kostno-stawowego, oddechowego oraz zmieniony wygląd zewnętrzny, a także to, że u osób czynnych zawodowo jakość życia okazała się istotnie lepsza.
Piotr Glinicki i wsp. w swoim artykule pt. „Wpływ spożytego posiłku oraz cyklów zamrażanie/rozmrażanie próbek surowicy na stężenie chromograniny A (CgA)” we krwi omawiają wyniki badania, w którym wykazano brak istotnych statystycznie różnic w stężeniu CgA oznaczanej w teście poposiłkowym oraz w trzech kolejno następujących po sobie cyklach zamrażanie/rozmrażanie próbek surowicy. Spożycie posiłku u większości badanych nie miało wpływu na stężenie CgA we krwi, ale w pojedynczych przypadkach wpływ był znaczący i dlatego uzasadnione jest zalecenie, aby krew na to badanie pobierać na czczo.
Agnieszka Majos i wsp. w artykule pt. „Zespół Marine-Lenharta” opisali przypadek 40-letniej kobiety ze zdiagnozowanym w przeszłości guzkiem autonomicznym tarczycy, objawami ciężkiej nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa, kolejne kroki diagnostyczne i metody leczenia. Przeanalizowali także inne dostępne w piśmiennictwie przypadki zespołu Marine-Lenharta, zwracając uwagę na trudności diagnostyczne wynikające ze zmienności obrazu scyntygraficznego guzków oraz miąższu tarczycy. Jak konkludują autorzy, dokładna obserwacja kliniczna w połączeniu z oceną stężenia przeciwciał przeciwko receptorowi dla TSH oraz metodami obrazowania tarczycy – ultrasonografią i scyntygrafią – są niezbędne do postawienia właściwego rozpoznania i wdrożenia właściwego leczenia.
W pracy poglądowej Małgorzaty Gietki-Czernel i wsp. pt. „Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1)” omówiono przyczyny, przebieg i zasady postępowania u chorych z tym schorzeniem. Tylko nieleczeni chorzy dożywają 50. roku życia, a najczęstszą przyczyną zgonu jest nowotwór złośliwy trzustki lub grasicy. Opieka nad chorymi z zespołem MEN1 stanowi wyzwanie: wymagają oni stałego nadzoru pod kątem rozwoju nowych zmian nowotworowych, a ich krewni I stopnia – badań genetycznych w kierunku mutacji genu MEN1.
Jarosław Kozakowski i Piotr Dudek swój artykuł pt. „Zaburzenia płodności u mężczyzn – ważki problem naszych czasów. Wpływ otyłości i związanych z nią zaburzeń metabolicznych” poświęcili wpływowi otyłości i cukrzycy typu 2 na kontrolę hormonalną spermatogenezy oraz bezpośrednie działanie tych czynników na proces produkcji plemników. W tych schorzeniach dochodzi do postępującego pogarszania się jakości nasienia i uszkodzenia materiału genetycznego (DNA) komórek zarodkowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 12/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych