Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2018, s. 38-42 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.1.38
*Maria Niemirowicz-Szczytt1, Maciej Jastrzębski1, Małgorzata Myka2, 3, Tomasz Banasiewicz4, Marek Szczepkowski1, 5
Zastosowanie terapii podciśnieniowej u pacjenta z martwiczym zapaleniem powięzi po prawdopodobnej iniekcji dożylnej dezomorfiny (tzw. krokodyla)
Negative pressure wound therapy in a patient with necrotizing fasciitis after a probable injection of intravenous desomorphine (the so-called krokodil)
1Department of General and Colorectal Surgery, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
2Department of Intensive Care and Anaesthesiology, Bielański Hospital in Warsaw
Head of Department: Elżbieta Baum, MD
3Clinical Department of Hyperbaric Therapy, Military Institute of Medicine in Warsaw
Head of Departament: Jacek Siewiera, MD, PhD
4General and Endocrine Surgery and Gastroenterological Oncology Department, Poznań University of Medical Sciences
Head of Department: Professor Tomasz Banasiewicz, MD, PhD
5Department of Colorectal, General and Oncological Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education in Warsaw
Head of Department: Professor Marek Szczepkowski, MD, PhD
Streszczenie
Martwicze zapalenie powięzi jest bardzo ciężką i rzadką postacią zakażenia tkanek miękkich. Choroba ta charakteryzuje się dużą dynamiką progresji objawów. Doświadczenia kliniczne pozwalają na postawienie tezy, że jeśli choroba ta nie zostanie wcześnie zdiagnozowana i leczona, z uwagi na piorunujący przebieg, obarczona jest wysoką śmiertelnością. W pracy autorzy opisują przypadek kliniczny 31-letniego mężczyzny, diagnozowanego i leczonego początkowo w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, a następnie w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. U pacjenta zdiagnozowano martwicze zapalenie powięzi spowodowane najpewniej podaniem dezomorfiny (tzw. krokodyl), czyli pochodnej morfiny, produkowanej najczęściej w Rosji, w warunkach domowych. Dzięki trafnej diagnozie i szybkiemu wdrożeniu postępowania leczniczego chorego leczono z powodzeniem.
Ten rzadki kazus został odnotowany w literaturze, dzięki czemu można porównać doniesienia z innych ośrodków z objawami diagnozowanego chorego. Jednakże z uwagi na konieczność szybkiego postawienia rozpoznania – co jest kluczowe dla wdrożenia odpowiedniego postępowania – choroba ta wciąż pozostaje wyzwaniem dla lekarzy klinicystów.
Summary
Necrotizing fasciitis is a rare and very severe form of soft tissue inflammation characterised by rapid progression of symptoms. Clinical experience shows that if not diagnosed and treated early, the disease is highly fatal due to its fulminant course.
We describe a clinical case of a 31-year-old male diagnosed and initially treated in Bielański Hospital in Warsaw and then in Military Institute of Medicine in Warsaw. The patient was diagnosed with necrotizing fasciitis most probably due to an injection of desomorphine (the so-called krokodil), a derivative of morphine, which is a home-made narcotic widely abused in Russia. Accurate diagnosis and rapid treatment initiation allowed for successful treatment.
Since this rare case has been already reported in the literature, it is possible to compare the reports from other centres with the manifestations presented by our patient. However, due to the need for a rapid diagnosis, which is crucial for the implementation of appropriate treatment, the disease still remains a challenge for clinicians.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Katselou M, Papoutsis I, Nikolaou P et al.: A “Krokodil” emerges from the murky waters of addiction. Abuse trends of an old drug. Life Sci 2014; 102(2): 81-87.
2. Savchuk SA, Barsegyan SS, Barsegyan IB, Kolesov GM: Chromatographic study of expert and biological samples containing desomorphine. J Anal Chem 2008; 63: 361.
3. Gahr M, Freudenmann RW, Hiemke C et al.: “Krokodil” – revival of an old drug with new problems. Subst Use Misuse 2012; 47(7): 861-863.
4. Naqvi GA, Malik SA, Jan W: Necrotizing fasciitis of the lower extremity: a case report and current concept of diagnosis and management. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2009; 17: 28.
5. Huang WS, Hsieh SC, Hsieh C: Use of vacuum-assisted wound closure to manage limb wounds in patients suffering from acute necrotizing fasciitis. Asian J Surg 2006; 29(3): 135-139.
otrzymano: 2018-02-02
zaakceptowano do druku: 2018-02-23

Adres do korespondencji:
*Maria Niemirowicz-Szczytt
Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpital Bielański
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel. +48 (22) 569-02-22
szczyttm@bielanski.med.pl

Nowa Medycyna 1/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna