Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2000, s. 36-38
Maciej Latalski¹, Janusz Wasyluk²
Egzaminacyjne pytania testowe z medycyny rodzinnej dla samokształcenia i samooceny.
Część II. Problemy z zakresu chorób wewnętrznych
¹ z Międzywydziałowej Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prod. dr hab. n. med. Maciej Latalski
² z Zakładu Dydaktyki Medycznej CMKP w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Janusz Wasyluk
31. U 75-letniego chorego z przewlekłą chorobą wieńcową nastąpił napad migotania przedsionków z czynnością komór 140/min. Ciśnienie tętnicze krwi 90/60 mmHg, nad polami płucnymi masywne rzężenia drobno-i średniobańkowe. Leczeniem z wyboru jest:
A) Amiodaron iv
B) Verapamil iv
C) Digoxin iv, a następnie chinidyna p.os
D) Kardiowersja elektryczna
E) 13-blokery iv oraz antybiotyk iv i tlen
32. Do powikłań cukrzycy należą niżej wymienione za wyjątkiem:
A) stopa cukrzycowa
B) zespół Kimmelstiel-Wilsona
C) zawał mięśnia sercowego
D) retinopatia
E) kardiomiopatia przerostowa
33. Podstawową przyczyną niedokrwistości w przewlekłej niewydolności nerek jest:
A) toksyczne uszkodzenie szpiku
B) utrata czynności wewnątrzwydzielniczej nerki
C) skrócenie czasu przeżycia krwinek czerwonych wywołane toksynami mocznicowymi
D) przewlekłe krwawienia związane z mocznicową skazą krwotoczną
E) niedobory witamin i żelaza
34. W Polsce na zawał mięśnia serca zapada około:
A) 20 000 osób
B) 50 000 osób
C) 70 000 osób
D) 100 000 osób
E) 150 000 osób
35. Aspiryna ma istotne znaczenie w leczeniu zawału serca, ponieważ przy jej stosowaniu wykazano podobną redukcję śmiertelności, jak przy leczeniu samą streptokinazą:
A) oba stwierdzenia są prawdziwe
B) pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie fałszywe
C) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe
D) oba twierdzenia są fałszywe
E) aspiryna i streptokinaza nie są stosowane w leczeniu zawału mięśnia serca
36. Pochodne sulfonylomocznika drugiej generacji to:
A) Chlorpropamid, gliklazyd
B) Glibenklamid, tolbutamid
C) Glikwidon, gliklazyd
D) Gliklazyd, metformin
E) Metformin, akarboza
37. Metformina należy do doustnych leków przeciwcukrzycowych z grupy pochodnych biguanidu. Jej działanie polega na:
A) hamowaniu jelitowego wchłaniania glukozy
B) hamowaniu glukoneogenezy
C) zwiększaniu tkankowego zużytkowania glukozy
D) prawdziwe A i C
E) prawdziwe A, B i C
38. Do rozpoznania hypercholesterolemii najlepiej jest oznaczyć:
A) cholesterol całkowity i chylomikronemię
B) cholesterol całkowity i HDL
C) cholesterol całkowity i trójglicerydy
D) test zimnej flotacji oraz cholesterol całkowity
E) cholesterol całkowity i LDL-cholesterol
39. Podstawowym czynnikiem etiopatogenetycznym w powstawaniu wola endemicznego jest niedobór jodu, dlatego jodowanie soli kuchennej jest najbardziej skutecznym sposobem profilaktyki.
A) pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe
B) oba twierdzenia są fałszywe
C) oba twierdzenia są prawdziwe, ale ze względów ekonomicznych metoda ta nie jest w Polsce stosowana
D) pierwsze twierdzenie prawdziwe, drugie fałszywe
E) oba twierdzenia są prawdziwe i metoda ta jest w Polsce stosowana
40. Objawy choroby Cushinga to:
A) osłabienie, chudnięcie, zapaści ortostatyczne, charakterystyczne ściemnienie skóry
B) przyrost masy ciała, rozstępy na skórze podbrzusza, często nadciśnienie tętnicze
C) nadmierna męczliwość, zaburzenia rytmu serca, dyselektrolitemia
D) utrata owłosienia łonowego, macrogenitosomia, zaburzenia menstruacji
E) osteoporoza, utrata owłosienia łonowego, twarz „księżcowata”
41. U 60-letniego mężczyzny z uporczywym kaszlem, krwiopluciem i spadkiem masy ciała podejrzewa się raka płuc. Diagnozę tę eliminuje:
A) ujemny wynik badania cytologicznego plwociny
B) ujemny wynik biopsji węzła nadobojczykowego
C) brak zmian w obrazie radiologicznym klatki piersiowej
D) ujemny wynik badania bronchograficznego
E) żadne z wymienionych nie wyklucza tej możliwości
42. Przewlekłej niewydolności oddechowej często towarzyszy:
A) niedokrwistość związana ze zmniejszonym wytwarzaniem erytrocytów
B) czerwienica prawdziwa
C) czerwienica wtórna
D) niedokrwistość z niedoboru żelaza
E) nie stwierdza się zaburzeń hematologicznych
43. Białkomocz nie przekraczający 1 g na dobę może występować w:
A) raku nerki
B) kamicy nerkowej
C) odmiedniczkowym zapaleniu nerek
D) prawdziwe B i C
E) prawdziwe A, B i C
44. Węglan wapnia z wodorotlenkiem glinu podaje się chorym z przewlekłą niewydolnością nerek celem:
A) zwalczania nadkwaśności żołądka
B) usuwania fosforanów
C) zapobiegania biegunkom
D) leczenia skazy krwotocznej
E) korekcji hyperkaliemii

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna