Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2018, s. 128-132 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.2.128
Mariusz Bodnar, Joanna Mazurkiewicz, Jacek Różański
Zmiany w EKG o charakterze przerostu lewej komory z zaburzeniami repolaryzacji – możliwe trudności diagnostyczne na podstawie opisu przypadku
ECG changes in left ventricular hypertrophy with repolarization disorders – possible diagnostic difficulties based on the case description
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Summary
Electrocardiographic changes of the nature of left ventricular hypertrophy with repolarization abnormalities may cause some diagnostic difficulties in the outpatient setting resulting from the etiology of changes. Chronic kidney disease (CKD) is a global public health problem that shortens lifespan, primarily by increasing risk of cardiovascular disease. Left ventricular hypertrophy (LVH) is a common pattern of cardiovascular injury in CKD that affects up to 75% of individuals by the time they reach end-stage renal disease. By promoting heart failure and atrial and ventricular arrhythmias, LVH is a powerful risk factor for cardiovascular events and death. The complex pathogenesis of LVH involves ventricular pressure and volume overload and the electrocardiographic record alone may sometimes suggest suspicion of an acute coronary syndrome. In this paper, we describe the case of a 39-year-old patient who was referred to the Cardiology Clinic with a preliminary diagnosis of „infarctus myocardia in evolution”, however, the final diagnosis was chronic kidney disease in stage 5 on a base of hypertensive nephropathy (not biopsy proven).
Opis przypadku
Pacjent 39-letni zgłosił się do lekarza rodzinnego z powodu złego samopoczucia, duszności, bólu w klatce piersiowej. Ból miał charakter kłucia o zmiennym nasileniu, występował od kilku dni. Podobne dolegliwości pacjent odczuwał 14 dni wcześniej. Dotychczas nie przyjmował żadnych leków. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze rozpoznane rok wcześniej. Pacjent codziennie wypija 3 piwa, pali około 10 papierosów dziennie.
W badaniu przedmiotowym w gabinecie lekarza rodzinnego stwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego do 180/100 mmHg. Osłuchowo nad płucami szmer pęcherzykowy prawidłowy, ściszony u podstawy obu płuc. Bez obrzęków obwodowych. W EKG ujemne załamki T w odprowadzeniach I, aVL, V3-V6 (ryc. 1-4).
Ryc. 1. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia I, II, III
Ryc. 2. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia aVR, aVL, aVF
Ryc. 3. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia V1, V2, V3
Ryc. 4. Elektrokardiogram wykonany w gabinecie lekarza rodzinnego. Odprowadzenia V4, V5, V6
Po wykonaniu EKG pacjent został skierowany przez lekarza rodzinnego transportem medycznym na izbę przyjęć Kliniki Kardiologii z rozpoznaniem „infarctus myocardii in evolution”. W kardiologicznej izbie przyjęć potwierdzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego rzędu 180/100 mmHg. W EKG zapis stabilny względem wykonanego w POZ (ryc. 5, 6).
Ryc. 5. Elektrokardiogram wykonany w izbie przyjęć. Odprowadzania kończynowe
Ryc. 6. Elektrokardiogram wykonany w izbie przyjęć. Odprowadzenia przedsercowe
W trakcie pobytu w izbie przyjęć przeprowadzono ponadto badania laboratoryjne (tab. 1-3) oraz obrazowe.
Tab. 1. Badania laboratoryjne
ParametrWynikNormaJednostka
RBC3,434,5-5,5T/l
HGB6,48,5-11mmol/l
WBC8,194-10G/l
PLT218150-400G/l
INR1,08  
Troponina-I metoda ELFA0,04< 0,1ug/l
Kinaza fosfokreatynowa – izoenzym MB251-24U/l
N końcowy peptyd natriuretyczny typu B231010-125pg/ml
GFR680-120ml/min/1,73 m2
Kreatynina9,310,72-1,25mg/dl
Mocznik18019-44mg/dl
K+4,73,5-5,1mmol/l
Na+141136-145mmol/l
CL-11198-110mmol/l
ASPAT165-40U/l
ALAT135-40U/l
PTH427,815-65pg/ml
Wapń całkowity1,682,23-2,5mmol/l
Tab. 2. Wynik gazometrii krwi tętniczej
pH7,31
pCO229 mmHg
pO2134 mmHg
Na+139 mmol/L
K+4,7 mmol/L
Ca ++0,88 mmol/L
HCO3–14,6 mmol/L
HCO3 std16,7 mmol/L
Glukoza90 mg/dl
Mleczany0,5 mmol/L
Hematokryt28%
BE ecf-11,7 mmol/L
BE (B)-10,9
SO2c99%
THbc8,7 g/dl
Tab. 3. Wynik badania na obecność przeciwciał przeciwko granulocytom (pANCA, cANCA) w surowicy krwi metodą ELISA
Przeciwciała przeciwkoRatioWynik
PR3 (proteinaza 3)0,07negatywny
Laktoferryna0,068negatywny
MPO (mieloperoksydaza)0,064negatywny
Elastaza0,064negatywny
Katepsyna G0,039negatywny
BPI 0,043negatywny
Ratio:
< 1 wynik negatywny
1-2 wynik słabo pozytywny
2-5 wynik pozytywny
> 5 wynik wysoko pozytywny
BPI (ang. bacterial permeability increasing protein) – białko o właściwościach bakteriobójczych zwiększające przepuszczalność
Ultrasonografia serca
Lewa komora powiększona, o nieco obniżonej globalnej frakcji skurczowej, EF ok. 45-50%, akineza podstawnego segmentu ściany dolnej i tylnej części przegrody międzykomorowej. Hipokineza połowy przykoniuszkowej ściany przedniej i przegrody międzykomorowej. Zastawki z drobnymi, nieistotnymi zmianami, NM (++/+++), NT (++), podwyższone RVSP do 46 mmHg, napływ płucny normooporowy, osierdzie bez zmian, zwiększona ilość płynu w obu jamach opłucnowych.
Ultrasonografia jamy brzusznej

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grabner A, Amaral AP, Schramm K et al.: Activation of Cardiac Fibroblast Growth Factor Receptor 4 Causes Left Ventricular Hypertrophy. Cell Metabolism 2015; 22(6): 1020-1032.
2. Baranowski R, Wojciechowski W: Atlas EKG. Tom 1. Via Medica, Gdańsk 2012: 109.
otrzymano: 2018-04-05
zaakceptowano do druku: 2018-04-26

Adres do korespondencji:
Mariusz Bodnar
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin
tel.: +48 (91) 466-11-96
mariusz.m.bodnar@gmail.com

Medycyna Rodzinna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: