Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2018, s. 185-195 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.2.185
Elżbieta Janosik
Health aspects of lighting used in households
Zdrowotne aspekty oświetlenia stosowanego w mieszkaniach
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii, Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
Streszczenie
Światło i jego praktyczne zastosowanie w formie oświetlenia odgrywa istotną rolę w życiu człowieka, ponieważ generuje wrażenia wzrokowe, kształtuje doznania psychiczne i rytm funkcji życiowych. Sposób, w jaki światło determinuje możliwości wizualne i reakcje fizjologiczne, zależy od właściwości oddziałujących bodźców świetlnych. W artykule podano drogi oddziaływania światła na człowieka, omówiono ilościowe i jakościowe parametry oświetleniowe kształtujące warunki widzenia i klimat świetlny we wnętrzach oraz podkreślono możliwe negatywne skutki zdrowotne niedoboru lub nadmiaru bodźców świetlnych w otoczeniu. Przybliżono także, z uwzględnieniem aspektu ekologicznego, zalety i wady nowoczesnych źródeł oświetleniowych stosowanych do oświetlenia mieszkań. Ponieważ światło wpływa na sprawność widzenia, samopoczucie, a nawet zdrowie człowieka, dobre oświetlenie można uznać za podstawową potrzebę w naszym życiu codziennym. Redukcję szkód wywołanych nieprawidłowymi warunkami oświetleniowymi można osiągnąć, stosując się do zaleceń podanych w artykule oraz korzystając ze wskazówek osób zajmujących się kreowaniem oświetlenia we wnętrzach.
Summary
Light and its practical application in the form of lighting plays an important role in human life, because it generates visual impressions, shapes mental experiences and the rhythm of vital functions. The way in which light determines visual capabilities and physiological reactions depends on the properties of the interacting light stimuli. The article presents the ways of its influence on human beings, quantitative and qualitative lighting parameters shaping the visual conditions and the light climate in the interiors were discussed, and possible negative health effects of deficiency or excess light stimuli in the environment were underlined. The advantages and disadvantages of modern lighting sources used for housing lighting have also been approached, taking into account the ecological aspect. Because light affects the efficiency of vision, well-being, and even human health, good lighting can be considered as a basic need in our everyday life. The reduction of damages caused by incorrect lighting conditions can be achieved by following the recommendations given in this article and using the instructions given by the interior lighting creators.
Słowa kluczowe: światło, parametry oświetleniowe, proces widzenia, zegar biologiczny, świetlówki i lampy LED
Key words: light, lighting parameters, vision process, biological clock, fluorescent lamps and LED lamps
Introduction
Light plays a key role in human life. Light stimuli, through the organ of sight, provide people with over 80% of information about the surrounding environment (1). In addition to generating visual impressions, the influence of light on the physiology of the human body is also important. The changes of light shape the rhythm of its vital functions and evoke specific mental experiences. In everyday life, one can observe that lighting too strong, especially an artificial one, causes irritation, while darkening of lighting, in certain situations, promotes relaxation. In addition, during spring and summer, we are generally full of energy, while during fall and winter our activity decreases. There may also be other effects of lighting impact on the well-being and even human health, which we are not always aware of, and which depend on the quantitative and qualitative properties of the interacting light stimuli. Therefore, it is very important to know how to apply the light properly in places where the contemporary man stays the longest, ie. in households, schools and at work.
Light is electromagnetic radiation with wavelengths in the 380-780 nm range. These waves have the ability to evoke visual impressions in the human eye, therefore the light is called visible radiation (2, 3).
The evolutionary conditions of life on Earth make the human body needs the entire spectrum of sunlight (4). Also, the human vision was adapted to receive the entire range of visible radiation intensity of the Sun reaching the Earth (5).
The ways of the interaction of light on the human body
The course of the human vision process is well recognized. The classic path of light stimulus causing visual impression is: the optic system of the eye, retina (where the light stimulus is transformed into a nerve stimulus), optic nerve, visual intersection, visual band, lateral geniculate body, visual radius and visual cortex of the occipital lobe (6), which follows the final visual perception.
The share of visible radiation in the regulation of physiological processes in the human body is slightly less known. The human body is equipped with an endocrine (hormonal) system that activates various human body systems, adapting them to changing environmental conditions (6). Endocrine interferences are made by hormones that are transmitted through the blood to the target cells, where they regulate many vital processes. As established, the endocrine gland characterized by a significant sensitivity to light stimuli is pineal gland. During the aforementioned visual path, a part of the visual-ganglion neurons leaves the visual junction, running directly to the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, and from there through the spinal cord and the upper cervical ganglion form connections with the pineal gland (fig. 1), which in turn secretes hormones – serotonin and melatonin (6, 7).
Fig. 1. The way light affects the pineal gland
In the absence of light stimuli, the secretion of melatonin increases, while light inhibits its secretion (secretion), triggering serotonin production.
Melatonin of pineal origin is released into the bloodstream and then reaches all organs. An adult emits 12.3-28.8 μg of melatonin daily, and the concentration of this hormone in the blood varies from 0-20 pg/ml during the day to 80-150 pg/ml during the night (7, 8). The balance between the melatonin and serotonin secretion cycles is essential for maintaining the so-called clock/biological rhythm (24-hour of activity and rest cycle). This innate ability to measure time helps the body to adapt its activities to the time when their performance is most important. For example: when the evening falls, the amount of melatonin increases. Melatonin, reaching the appropriate receptors, lowers body temperature, which makes falling asleep much easier (9).
The amount and quality of light needed for the effective functioning of the body
Proper lighting – using natural (solar) or artificial light – determines the efficiency and comfort of vision. Interior lighting technology is based on knowledge about human psychophysiology. Taking into account the properties of the human eye, it has been established that in order to obtain a good quality of vision one should assure (10):
– sufficient levels of light intensity – to allow/facilitate perception,
– uniformity of light intensity, uniform distribution of luminance in the vision field and limiting the phenomenon of glare – not to overload the eyes adaptive mechanisms and provide visual comfort,
– the appropriate colour of light and the appropriate light-rendering ability of used lighting sources – to provide the appropriate light climate, generate psychological feelings, facilitate the perception of colour sensations.
When designing the lighting of a given room, first it is determined what function it performs, how precise visual works are carried out in it, and then based on the lighting standards, the values of the above lighting parameters are selected.
The place where people spend most of their time after work or study are households. Inhabitants lighting issues are usually solved intuitively, because on the issues of house lighting they do not pay too much attention, or do not know how they can provide optimal lighting in their households. However, familiarity with the basic principles of proper lighting can help taking right decisions about lighting solutions.
The basic requirement is to provide adequate levels of lighting intensity on the main areas of work and walking routes. Taking into account the minimum values of illuminance for various activities and rooms given in Polish Standards PN-84/E-02033 or PN-EN 12464-1 (11, 12), it is possible to determine lighting levels suitable for rooms/home situations (tab. 1).
Tab. 1. Recommended values for illuminance levels in households
No.Room/space/activityMinimal illuminance
1corridors, stairs50-100 lx
2table in the dining room200 lx
3kitchen countertop/preparing a meal300 lx
4learning desk500 lx
5sewing, ansambling small items750 lx
Light in the house should not only facilitate the performance of life activities, but also enable relaxation, affect the well-being of the residents. Not without significance in creating the light climate is the colour of the light used, described by the so-called colour temperature Tb expressed in Kelvin [K] (the value of the colour temperature is given on the holder or packaging of the light source). Light warm white (Tb < 3500 K) has a relaxing and calming effect on humans, while white light (Tb = 3500-5500 K), and even more cool white (Tb > 5500 K) increases concentration and stimulates action. Therefore, light sources with a warm white colour should be used in bedrooms, in places of relaxation, while white/cool white light sources – in places where we perform precise work (writing, sewing, preparing meals).
The visual property is also influenced by the property of light called the colour rendering ability. It is called the so-called colour rendering index Ra. The higher Ra is (Ra takes values from 0 to 100), the better rendered are colours of observed objects, and the objects themselves (even the tone of human skin) look more natural. It is assumed that the best colour rendering index has got natural sunlight. Lighting source, in the light of which the observed colours are not distorted (they look very similar to natural light) has good colour rendering ability and can be used in places where colour discrimination is important (e.g. watching photos, make-up making).
Lighting in the house should be useful, but also adapted to the current needs and individual preferences of its residents. Therefore, it is advisable to illuminate a given residential interior with at least several lighting sources, appropriately arranged and used depending on the situation. In general, it should consist of diffuse general (base) lighting, local (task) lighting and spotlight (decorative) accents. By properly arranging the light fittings of the three types of lighting, choosing the amount, colours and Ra of the applied light, it is possible to create the lighting conditions desired by the residents.
It is a mistake to underestimate the role of proper lighting. An undesirable condition is the so-called underexposure of the interior (13), which may occur due to lack of sunlight resulting from the time of day and season, weather, too small window openings, and in rooms in which artificial light dominates – as a result of poor positioning of lamps, mismatch of the level of illumination to the work performed or individual needs of the user, e.g. people with visual impairments or elderly people.
In many rooms, there are relative lighting conditions at which the user is able to do the work, but this is only possible due to the large adaptation possibilities of the eye and general body’s ability to compensate for poor environmental conditions. These adaptive and compensatory abilities are limited and the effects may be quickly manifested, such as: decreased visual performance, fatigue and eye discomfort, refractive errors, states of depression resulting from gloomy ambient.
Intended use of low levels of illumination in living rooms in rest situations is justified, but the issue of proper lighting of children’s and youth’s learning places can not be underestimated. Reading, writing, working on a computer monitor should be done in good lighting. It was found that it is not the workload itself, but reading from a distance too close (the child leans towards the book or the notebook at a low level of illumination) is of the greatest importance in the development of myopia in children (14). Work at the desk and artificial lighting should also be limited in time. According to Rose et al. (15), the factor preventing the development of myopia is frequent open-air activities. Among others a positive role is played by sunlight, which indirectly slows down the eyeball growth in children, contributing to myopia (16).
Sufficient lighting in households is also important for older residents. Properly illuminated places of visual work (kitchen countertop, reading areas, DIY, body care) and corridors and passages, help in safe movement, encourage to action. Due to anatomical and physiological changes in the eye organ, older people require higher levels of light intensity compared to young people. In comparison with the eye of a twenty-year-old person, only 1/3 of the light reaches the older person’s eye due to the smaller diameter of the pupil and clouding of the lens (17), which should be taken into account when choosing lighting in elderly people’s dwellings.
With regard to the aspect of visible radiation in the regulation of physiological processes in the human body, it should be remembered that the contemporary man spends most of his life in interiors lit with artificial light, differing in quantity and quality from the daylight. In rooms, the intensity of lighting is usually 100-750 lx, when outside 2000-5000 lx on a cloudy day, and on a sunny day even 100,000 lx (9). As a result of chronic, poor light stimulation, the biological rhythm may desynchronise. Most people do not mind, because light replaces other time regulators: fixed working hours, regular meal times. However, in susceptible people, among others older people, desynchronization occurs, resulting in: sleep disorders, appetite, lack of energy, mood crisis. Such desynchronization also often appears in vulnerable people in the autumn and winter season, when sunlight is less. The consequence of this is the so-called seasonal depression also called seasonal affective disorder (seasonal affective disorder – SAD) (18).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Rosner J: Ergonomia. PWE, Warszawa 1985.
2. Herman MA, Palestyński A, Widomski L: Podstawy fizyki. PWN, Warszawa 2002.
3. Słownik fizyczny. Wiedza Powszechna, Warszawa 1992.
4. Le Grand Y: Oczy i widzenie. PWN, Warszawa 1964.
5. Baraboj W: Słoneczny promień. Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
6. Ganong W: Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej. PZWL, Warszawa 1994.
7. Lewiński A, Karbownik-Lewińska M: Znaczenie kliniczne i zastosowanie terapeutyczne melatoniny – obecny stan wiedzy. Folia Medica Lodziensia 2010; 37(1): 111-150.
8. Skałba P, Szanecki W, Cieślik K: Melatonina – stale odkrywany hormon. Ginekologia Praktyczna 2006; 4: 22-25.
9. Couwenbergh JP: Chromoterapia i światłoterapia, czyli jak leczyć barwami i światłem. VIDEGRAF II. Katowice 2008.
10. Bąk J: Technika oświetlania. PWN, Warszawa 1981.
11. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.
12. PN-EN 12464-1:2012 Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
13. Janosik E: Wpływ niedoświetlenia wnętrz na aktywność człowieka. Nowa Elektrotechnika 2005; 3(7): 4.
14. Mutti DO, Mitchell GL, Moeschberger ML et al.: Parental myopia, near work, school achievement, and children’s refractive error. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002; 43(12): 3633-3640.
15. Rose KA, Morgan IG, Smith W et al.: Myopia, Lifestyle, and Schooling in Students of Chinese Ethnicity in Singapore and Sydney; https://pdfs.semanticscholar.org/106f/d404523cd4c6644a4129ea97bcddbcba94ab.pdf.
16. Read SA: Ocular and Environmental Factors Associated with Eye Growth in Childhood. Optom Vis Sci 2016; 93(9): 1031-1041.
17. Falkowska Z: Okulistyka. PZWL, Warszawa 1978.
18. Honory A: Depresja zimowa i jej leczenie. Psychiatr Pol 1998; 32: 605-619.
19. Kamionowska M, Szczepański M, Janowicz J: Światło w Oddziale Intensywnej Opieki Neonatologicznej jako czynnik ryzyka uszkodzenia narządu wzroku oraz zaburzeń rytmu dobowego noworodków. Postępy Neonatologii 2005; 2(8): 73-76.
20. Czepita D: Rola światła w patogenezie wad refrakcji. Klin Oczna 2002; 104(1): 63-65.
21. McFadden E, Jones ME, Schoemaker MJ et al.: The Relationship Between Obesity and Exposure to Light at Night: Cross-Sectional Analyses of Over 100,000 Women in the Breakthrough Generations Study. Am J Epidemiol 2014; 180(3): 245-250.
22. Spivey A: Light pollution. Light at night and breast cancer risk worldwide. Environ Health Perspect 2010; 118(12): 525.
23. Tabaka P: Badania porównawcze zamienników tradycyjnych żarówek. Przegląd Elektrotechniczny 2010; 9: 315-321.
24. www.ataner.pl/mieszkancy,info,28,nie-wyrzucaj-wietlwek-domietnika.html.
25. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005,180,1495 z późn. zmianami).
26. http://www.termolight.pl/jak-dobrac-zamiennik-zarowki-na-LED.html.
27. Behard-Cohen F, Martinsons C, Vienot F et al.: Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: any risk for the eye? Progress in Retinal and Eye Research 2011; 30: 239-257.
28. Sasseville A, Hebert M: Using blue-green light at night and blue-blockers during the day to improves adaptation to night work: a pilot study. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2010; 34: 1236-1242.
29. Optical safety of LED Lighting. EL/CELMA, may 2011; www.celma.org.
30. Sokołowska W, Karaś A, Zalewska I et al.: Diody LED – odpady niebezpieczne dla środowiska. Materiały elektroniczne 2011; 39(2): 23-26.
otrzymano: 2018-05-10
zaakceptowano do druku: 2018-05-31

Adres do korespondencji:
Elżbieta Janosik
Zakład Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 600-104-889
e.janosik@imp.sosnowiec.pl

Medycyna Rodzinna 2/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna

Pozostałe artykuły z numeru 2/2018: