Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2018, s. 101-107 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.3.101
*Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski, Jakub Biedrzycki, Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka
Zgorzel Fourniera – doświadczenia oddziałów
Fournier gangrene – ward experience
Urological Ward, Mazovian Specialistic Hospital named dr Józef Psarski in Ostrołęka
Head of Department: Zbigniew Jarząbek, MD
Streszczenie
Wstęp. Zgorzel Fourniera jest martwiczym zapaleniem powięzi i tkanek miękkich. Rozpoczyna się podstępnie i gwałtownie. Należy do grupy martwiczego zapalenia tkanek miękkich. Dotyczy często chorych z predyspozycjami układowymi i może jej towarzyszyć szereg chorób, np. cukrzyca, otyłość, marskość wątroby, nowotwory i inne.
Cel pracy. Przedstawiono wyniki leczenia 30 pacjentów (mężczyzn w wieku od 34 do 84 lat, średnia wieku 67 lat) z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera. Omówiono i przeanalizowano choroby współistniejące.
Materiał i metody. Chorzy byli leczeni przeciwwstrząsowo, stosowano antybiotyki. Przedstawiono powikłania w trakcie leczenia, postępowanie z raną spowodowaną przez chorobę, metody chirurgicznego opracowania i leczenia ran oraz ostateczne zaopatrzenie ubytków skóry przeszczepami siatkowymi pośredniej grubości. Wszyscy leczeni chorzy mieli zaopatrzone rany przeszczepami pośredniej grubości, byli wypisywani z oddziałów z ranami zagojonymi lub w trakcie gojenia. Omówiono metody leczenia oraz opracowanie chirurgiczne ran w piśmiennictwie.
Wyniki. Nie stwierdzono zgonów w omawianej grupie chorych.
Wnioski. Zgorzel Fourniera jest nagłym, zagrażającym życiu, ostrym schorzeniem urologicznym, wymagającym natychmiastowej diagnostyki, postępowania przeciwwstrząsowego i przeciwbakteryjnego i intensywnego chirurgicznego leczenia zmian martwiczych, a następnie zaopatrzenia ubytków skóry i tkanek miękkich.
Summary
Introduction. Fournier’s gangrene is a necrotising soft-tissue infection characterized by insidious and rapid onset. It belongs to the group of necrotising soft-tissue infections. The disease is more common in patients with systemic predispositions such as diabetes mellitus, obesity, hepatic cirrhosis, cancer, etc.
Aim. The results of medical treatment thirtieths patients (man from 34 to 84 years old, middle age 67 years old) and co-morbidity with Fournier’s gangrene was presented.
Material and methods. The co-morbidity was discussed and analized. The patients were treated by antishock therapy, proper antibiotic therapy was applied. The complications were presented during treatment, procedures with wounds, debridement and wounds treatment and final treatment skin deficiency. All patients had covered skin deficiency by mesh grafts, they were discharged from hospital with healed wounds or almost healed. Treatment from medical literature dealing with treatment and experience of Urological Wards was also presented (Fournier’s gangrene is a part of this disease).
Results. Mortality was not observed in this group of patients.
Conclusions. Fournier’s gangrene is a rapid-onset, life-threatening, acute urological disease requiring immediate diagnosis, as well as anti-shock and antibacterial therapy combined with intensive surgical debridement followed by the management of skin and soft tissue defects.
Wstęp
Zgorzel Fourniera opisana w 1883 roku przez Jeana Alfreda Fourniera, specjalistę dermatologii i wenerologii, jest martwiczym, zagrażającym życiu zapaleniem powięzi i tkanek miękkich. Ma nagły początek i gwałtowny przebieg, obejmując zewnętrzne narządy płciowe i krocze.
Martwicze zapalenie powięzi zaczyna się zwykle na mosznie lub prąciu i rozszerza wzdłuż płaszczyzn powięziowych (poniżej powięzi Scarpy) na krocze i brzuch, niekiedy aż do okolic pachowych. Początkowo określenie „zgorzel Fourniera” odnosiło się do samoistnej zgorzeli zewnętrznych narządów płciowych, obecnie oznacza również nieidiopatyczną zgorzel. Jej przyczyny można określić blisko w 80-90% przypadków (1).
Etiologia zgorzeli Fourniera
Źródło – okrężnica i odbytnica (30%):
– zakażenie gruczołów okołoodbytowych,
– ropień zagłębienia kulszowo-odbytniczego,
– zapalenie uchyłków okrężnicy,
– zapalenie wyrostka robaczkowego.
Źródło – układ moczowo-płciowy (50%):
– zapalenie gruczołów opuszkowo-cewkowych,
– ropień okołocewkowy,
– zwężenie cewki,
– zakażenie układu moczowego.
Źródło – skóra (20%):
– ropne zapalenie gruczołów potowych,
– wrzód lub nadżerka moszny,
– uraz moszny.
Choroby towarzyszące zgorzeli Fourniera:
– cukrzyca (2),
– otyłość (2),
– marskość wątroby (3),
– nowotwory,
– nadużywanie leków lub alkoholu (3),
– niedożywienie,
– zakażenie HIV (1),
– przewlekłe stosowanie sterydów i niesterydowych leków przeciwzapalnych (4).
Choroba często dotyczy pacjentów z predyspozycjami układowymi, takimi jak cukrzyca lub alkoholizm. Obserwacje kliniczne i badania epidemiologiczne wykazują, że u chorych na cukrzycę (2, 5) zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe oraz zgorzel Fourniera występują częściej niż w pozostałej populacji. Przebieg zakażeń u pacjentów z cukrzycą jest z reguły cięższy i częściej dochodzi do powikłań. Do czynników zwiększających podatność na zakażenia w cukrzycy należą:
– upośledzenie bakteriobójczej funkcji granulocytów (szczególnie w stanie przewlekłej hipoglikemii, hiperglikemii i kwasicy),
– nadmierna glikacja immunoglobulin IgG (ściśle związana ze stopniem wyrównania metabolicznego cukrzycy),
– zmniejszenie syntezy składników układu dopełniacza (C4),
– stan odwodnienia,
– zaburzenia troficzne tkanek wynikające z angiopatii i neuropatii.
Nadużywanie alkoholu powoduje uszkodzenie układu odpornościowego. Ostre, okazjonalne zatrucia uszkadzają głównie odporność wrodzoną, a przewlekłe powodują uszkodzenie odporności wrodzonej i nabytej. U alkoholików częściej występuje marskość wątroby, co ma istotny wpływ na przebieg leczenia zgorzeli. Zarówno w cukrzycy, jak i w alkoholizmie dochodzi do zahamowania aktywności limfocytów T (3).
Cel pracy
Celem pracy było przedstawienie diagnostyki, leczenia chorych ze zgorzelą Fourniera, postępowania z zakażonymi ranami, leczenia antybiotykami, opracowania chirurgicznego ran i zaopatrzenia ran pooperacyjnych przeszczepami siatkowymi pośredniej grubości.
Materiał i metody
W latach 1979-2017 na Oddziałach Urologicznych (Szpital w Ostrołęce, Klinika Urologii WUM) leczono 30 chorych (w wieku od 34 do 84 lat, średnia wieku 67 lat) z rozpoznaniem zgorzeli Fourniera.
U pacjentów występowały następujące choroby współistniejące:
– cukrzyca typu 1 – 10 chorych,
– cukrzyca typu 2 – 16 chorych,
– alkoholizm – 18 chorych,
– sepsa – 8 chorych,
– wstrząs septyczny – 6 chorych,
– zwężenie cewki moczowej – 4 chorych,
– guz odbytnicy – 1 chory.
Rozpoznanie wstępne
W badanej grupie pacjentów charakterystyczny był nagły początek choroby, objawiający się znacznym obrzękiem i zaczerwienieniem narządów płciowych, gorączką, dreszczami i złym samopoczuciem. Objawy prodromalne trwały od 2 do 7 dni. Badanie fizykalne było podstawą rozpoznania. Pęcherze na mosznie i prąciu, wypełnione żółtobrązowym płynem, są objawem patognomonicznym dla rozpoznania rozpoczynającego się głębokiego zapalenia powięzi. U części chorych stwierdzono oddzielanie tkanek martwiczych. Jądra i powrózki nasienne nie były objęte chorobą.
Badania obrazowe
U wszystkich leczonych wykonano zdjęcie przeglądowe. Wykazywały one dość duże ilości gazu lub wtręty w tkankach miękkich. USG dobrze wykrywa gaz, ale konieczność dociskania głowicy do skóry i wywołany tym ból ogranicza przydatność tego badania. Próbę badania podejmowano u każdego chorego, w przypadku znacznych dolegliwości bólowych zaprzestawano badania.
Tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI) są bardzo czułe pod względem wykrycia gazu i płynu, jak również szerzenia się choroby, a także współistniejących schorzeń zajętych okolic (ropni w jamie brzusznej i okolicy zaotrzewnowej). Jeżeli podejrzewano na podstawie wywiadu lub badania instrumentalnego zwężenie cewki moczowej, wykonywano uretrografię.
Leczenie
Głównym celem leczenia była intensywna resuscytacja pacjenta. Wycięcie, drenaż zacieków ropnych stanowiły priorytet postępowania. Pacjenta układano w pozycji litotomijnej na plecach. Wytwarzano przetokę nadłonową przez nakłucie. Chorzy byli operowani w trybie nagłym bezpośrednio po przyjęciu do oddziałów. Korygowano niedokrwistość, dążąc do uzyskania stężenia hemoglobiny powyżej 10 g/dL. Koagulopatię diagnozowano przedoperacyjnie. Stwierdzano wydłużony współczynnik INR, wydłużony czas protrombinowy PT, obniżenie liczby płytek krwi poniżej 100 tys./ml. Jeśli pacjent miał ciężką małopłytkowość, koncentrat płytek podawano przed operacją. U chorych z cukrzycą zwykle występowała ciężka hiperglikemia, która wymagała korekcji podawaniem insuliny według ustalonego na oddziale protokołu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-07-04
zaakceptowano do druku: 2018-07-25

Adres do korespondencji:
*Zbigniew Tański
Oddział Urologiczny Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce
Aleja Jana Pawła II 120A, 07-410 Ostrołęka
tel.: +48 694-555-195
tanska@interia.pl

Nowa Medycyna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna