Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2018, s. 108-111 | DOI: 10.25121/NM.2018.25.3.108
*Jakub Noskiewicz1, Bartłomiej Kopaczewski2, Małgorzata Rzanny-Owczarzak1, Krzysztof Jarmusz2, Barbara Kocąb1, Przemysław Mańkowski1
Perforacja jelita spowodowana przez dren otrzewnowy układu zastawkowego
Intestinal perforation caused by ventriculoperitoneal shunt
1Department of Paediatric Surgery, Traumatology and Urology, Poznań University of Medical Sciences
Head of Department: Professor Przemysław Mańkowski, MD, PhD
2Section of Paediatric Neurosurgery, Karol Jonscher University Hospital in Poznań
Head of Section: Bartłomiej Kopaczewski, MD, PhD
Streszczenie
Wytworzenie przecieku komorowo-otrzewnowego jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur w neurochirurgii dziecięcej. Pomimo że procedurę tę przeprowadza każdy neurochirurg i uznaje się ją za bezpieczną, może wiązać się ona z pewnymi powikłaniami. Około połowa z nich dotyczy drenu otrzewnowego układu zastawkowego. Samoistne wypadnięcie drenu przez odbyt zdarza się bardzo rzadko.
Czteromiesięczne niemowlę zostało przywiezione do szpitala z powodu samoistnego, bezobjawowego wypadnięcia drenu otrzewnowego układu zastawkowego przez odbyt. Dziecku włączono antybiotykoterapię dożylną i przyjęto je na Oddział Neurochirurgii Dziecięcej. Wdrożono postępowanie zabiegowe składające się z czasowego wyłonienia proksymalnego fragmentu drenu otrzewnowego oraz przezodbytowego wyjęcia części dystalnej drenu. Chłopiec nie wymagał usunięcia całego układu zastawkowego. Nie było też konieczności wykonania laparotomii. Wdrożono czasowe, całkowite żywienie parenteralne. Nie obserwowano żadnych powikłań ze strony przewodu pokarmowego na skutek tak prowadzonego postępowania terapeutycznego. Ostatecznie leczenie zakończono wszczepieniem nowego drenu otrzewnowego.
Summary
Ventriculoperitoneal shunt implantation is one of the most common procedures in paediatric neurosurgery. Although the procedure is used often in general neurosurgical practice and regarded as a safe intervention, it has several usual and unusual complications. About a half of these complications involve the peritoneal catheter. Spontaneous transanal protrusion of ventriculoperitoneal shunt is very rare.
A 4-month-old baby was admitted to hospital due to spontaneous, asymptomatic transanal protrusion of ventriculoperitoneal catheter. The boy was put on intravenous antibiotics and taken to surgery. Treatment consisted of extrusion of the peritoneal catheter through the anus and temporary externalisation of the proximal part of the shunt. The previously implanted valve was preserved. Laparotomy was not necessary. Postoperative parenteral nutrition was used. No gastrointestinal complications were found on postoperative observation. Finally, a new peritoneal catheter was implanted.
Słowa kluczowe: wodogłowie.
Wprowadzenie
Wytworzenie przecieku komorowo-otrzewnowego jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur zabiegowych w neurochirurgii dziecięcej. Stosuje się ją w celu przemieszczenia nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego do mającej zdolność wchłaniania go otrzewnej. Postępowanie takie wykonuje się w przypadku wodogłowia lub torbieli ośrodkowego układu nerwowego. Pomimo że założenie układu zastawkowego uznaje się za zabieg bezpieczny, to jednak może wiązać się z pewnymi typowymi i nietypowymi komplikacjami.
Opis przypadku
Czteromiesięczne niemowlę zostało przywiezione do szpitala z powodu samoistnego, bezobjawowego wypadnięcia 10-centymetrowego fragmentu drenu otrzewnowego układu zastawkowego przez odbyt (ryc. 1). Chłopiec uprzednio leczony był z powodu wodogłowia i licznych torbieli ośrodkowego układu nerwowego zlokalizowanych w obrębie lewej półkuli mózgu oraz pomiędzy półkulami. Dotychczasowe postępowanie polegało na wytworzeniu przecieku komorowo-otrzewnowego w pierwszym miesiącu życia. Łączył on układ komorowy wraz z torbielami z jamą otrzewnową. Przy przyjęciu do szpitala niemowlę nie gorączkowało, nie wymiotowało i nie prezentowało bólów brzucha. Napięcie ciemienia przedniego było prawidłowe. Badanie jamy brzusznej nie wykazało żadnych istotnych odchyleń, nie odnotowano objawów otrzewnowych. Ultrasonograficzna ocena jamy brzusznej oraz zdjęcie przeglądowe uwidoczniły dalszą część drenu otrzewnowego w świetle jelit, ale miejsce perforacji nie zostało ustalone (ryc. 2). Nie znaleziono płynu lub wolnego powietrza w jamie otrzewnowej. Ponadto nie uwidoczniono istotnych odchyleń w wykonanych badaniach laboratoryjnych. Włączono antybiotykoterapię dożylną (cefuroksym i metronidazol) oraz zaplanowano postępowanie zabiegowe. Zlokalizowano podskórnie dren obwodowy w miejscu jego wejścia do jamy otrzewnowej, a następnie przecięto go. Odcinek proksymalny wyłoniono z osobnego cięcia na szyi i połączono z drenażem zewnętrznym. Fragment dystalny wyjęto przez odbyt. Chłopiec nie wymagał usunięcia całego układu zastawkowego. Nie było też konieczności wykonania laparotomii. Wprowadzono czasowe, całkowite żywienie parenteralne. Pełną doustną dietą odpowiednią do wieku obciążono pacjenta od 8. doby hospitalizacji. Nie obserwowano żadnych powikłań brzusznych w okresie pooperacyjnym. Ostatecznie leczenie zakończono wszczepieniem nowego drenu otrzewnowego, który połączono z zastawką.
Ryc. 1. Przezodbytnicze wypadnięcie drenu otrzewnowego układu zastawkowego
Ryc. 2. Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (strzałki pokazują przebieg drenu otrzewnowego)
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Borcek AO, Civi S, Golen M et al.: An unusual ventriculoperitoneal shunt complication: spontaneous knot formation. Turkish Neurosurg 2012; 22: 261-264.
2. Sathyanarayana S, Wylen E, Baskaya M et al.: Spontaneous bowel perforation after ventriculoperitoneal shunt surgery: case report and a review of 45 cases. Surg Neurol 2000; 4: 388-396.
3. Mihajlović M, Tasić G, Raicević M et al.: Asymptomatic Perforation of Large Bowel and Urinary Bladder as a Complication of Ventriculoperitoneal Shunt: Report of Two Cases. Srp Arh Celok Lek 2012; 140: 211-215.
4. Berhouma M, Messerer M, Houissa S et al.: Transoral protrusion of a peritoneal catheter: a rare complication of ventriculoperitoneal shunt. Pediatr Neurosurg 2008; 44: 169-171.
5. Hai Al, Rab AZ, Ghani I et al.: Perforation into gut by ventriculoperitoneal shunts: A report of two cases and review of the literature. J Indian Assoc Pediatr Surg 2011; 16: 31-33.
6. Sharifian A, Abdollahi A, Maddah G et al.: Spontaneous transanal protrusion of ventriculoperitoneal catheter: a case report. Acta Med Iran 2013; 51: 135-138.
7. Bodeliwala S, Agrawal A, Mittal A et al.: Transanal protrusion of ventriculoperitoneal shunt via appendicular perforation: A rare case report. J Pediatr Neurosci 2016; 11: 274-266.
otrzymano: 2018-07-06
zaakceptowano do druku: 2018-07-27

Adres do korespondencji:
*Jakub Noskiewicz
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel.: +48 (61) 849-15-78, fax: +48 (61) 847-52-28
jnoskiewicz@op.pl

Nowa Medycyna 3/2018
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna