Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2018, s. 339-343 | DOI: 10.25121/MR.2018.21.4.339
Jacek Boroch1,Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Zuzanna Jarząbek1, Małgorzata Mizgier2, Elżbieta Sowińska-Przepiera3, Witold Kędzia1, Magdalena Pisarska-Krawczyk4, 5, Dorota Lorkiewicz-Muszyńska6, Marek Chuchracki5, Justyna Opydo-Szymaczek7, Maciej Wilczak4, 5, Andrzej Wojtyła5
Aspekty opiniowania lekarskiego w przypadku przemocy seksualnej wobec dzieci
Aspects of medical opinion in the case of sexual violence towards children
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Zakład Dietetyki, Katedra Nauk Biomedycznych i Nauk o Zdrowiu, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
3Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
4Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
5Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
6Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
7Klinika Stomatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Summary
The rights of a child stem from the dignity and uniqueness of a child as an individual and are entitled to every young human being. For the first time children's rights were included in the Geneva Declaration in 1924, and their full collection was enshrined in the Convention on the Rights of the Child prepared by the United Nations in 1989.
A child has the right to live without violence. In addition to physical trauma, the effects of sexual abuse of a child disrupt normal psychosexual development. Bullying of children is also punished. The law allows gentle discipline only by parents. Mental bullying, so-called systematic harassment of the child, humiliation, ridicule or insult. Sexual violence is a particular issue here. Sexual violence is defined by WHO as an abuse of children for sexual pleasure by adults or elder peers.
The article discusses some issues of medical opinion in the case of sexual violence against a child. This is especially difficult for a disabled child. The knowledge of an experienced clinician, yet without the knowledge about rules of jurisprudence and with shortcomings of basic legal knowledge, is not always enough for competent opinion-making.
Key words: children, sexual abuse,
W aspekcie prawnym wyróżnia się przestępstwa seksualne i przestępstwa na tle seksualnym. Do pierwszych zaliczane są takie przestępstwa, w których opisie wyraźnie wymienia się okoliczności natury seksualnej: zgwałcenie (art. 197 KK), kazirodztwo (art. 201 KK), określane przez prawo jako przestępstwa seksualne stypizowane. Do drugiej kategorii należą wszystkie inne przestępstwa, w których spostrzec można działanie czynników seksualnych w zachowaniu sprawcy.
W ukształtowaniu obecnego Kodeksu karnego ważną rolę odegrał Kodeks karny z 1932 roku oparty na filozofii materialistycznej. W rozdziale XXXII zatytułowanym „Nierząd” wszystkie zawarte w nim przestępstwa seksualne uważane były za „czyny nierządne”, wymierzone przeciwko określonemu „rządowi”, porządkowi w sferze seksualnej. Obowiązujący potem Kodeks karny z 1969 roku odstąpił częściowo od tej inspiracji, opierając się m.in. na gruncie filozofii wolnościowej. W kodeksie tym przestępstwa seksualne znalazły się w dwóch następujących po sobie rozdziałach: w XXII ? „Przestępstwa przeciwko wolności” i w XXIII ? „Przestępstwa przeciwko obyczajowości”.
Prawo karne przewiduje następujące typy przestępstw seksualnych:
1. Obcowanie płciowe pozbawione cech faktycznej dobrowolności ze strony jednego z partnerów (zgwałcenie, wyzyskanie braku świadomości, bezradności, zależności, krytycznej sytuacji itp.).
2. Pedofilia (czyny erotyczne względem sytuacji itp.).
3. Ekshibicjonizm (zachowanie seksualne przejawiane publicznie lub w obecności dzieci).
4. Kazirodztwo.
5. Rozpowszechnianie przedmiotów pornograficznych.
6. Przestępstwa stymulujące w jakiś sposób uprawianie prostytucji przez inną osobę (stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo).
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki i przysługują każdemu dziecku (tab. 1). Po raz pierwszy prawa dzieci ujęto w Deklaracji Genewskiej w 1924 roku, natomiast pełny ich zbiór został zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku.
Tab. 1. Prawa dziecka w Polsce
Prawo małoletnich w Polsceod momentu urodzenia13 lat15 lat16 lat18 latponad 18 lat
Osobowość prawnaosobowość prawną zyskuje człowiek od urodzenia do końca życia
Władza rodzicielskapełna władza rodzicielskazakończona
Prawo do czynności prawnychnie posiada prawaograniczone prawo do czynności prawnychpełne prawo
Obcowanie płciowe jako przestępstwopodejmowanie czynności seksualnych z osobą poniżej 15 lat jest przestępstwemustawodawca przyjął, że osoba, która ukończyła 15 lat może za swą zgodą podejmować czynności seksualne
Prawa pacjentabrak autonomicznych praw pacjentaograniczone prawa pacjentapełne prawa
Prawo do pracynie posiada prawaograniczone prawo do pracypełne prawo
Dziecko ma prawo do życia bez przemocy. Skutki wykorzystania seksualnego dziecka to, oprócz urazu fizycznego, także zakłócenie prawidłowego rozwoju psychoseksualnego. Znęcanie się nad dziećmi jest karane. Prawo zezwala na łagodne karcenie jedynie przez rodziców. Zakazane jest również znęcanie się psychiczne, tzw. systematyczne dokuczanie dziecku, poniżanie go, wyśmiewanie lub obrażanie. Szczególnym zagadnieniem jest tu przemoc seksualna.
„Child abuse” (krzywdzenie dziecka) to nowy termin dla problemu istniejącego od tysięcy lat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Jarząbek-Bielecka G, Jarząbek M, Bielecka-Gąszcz A et al.: Ochrona prawna dzieci. Nieletni jako ofiary i sprawcy przestępstw. [W:] Jarząbek-Bielecka G (red.): Nauka o płci. Zagadnienia wybrane. UM, Poznań 2012: 122-145.
2. Jarząbek-Bielecka G, Jarząbek Z, Andrzejak K et al.: Legal, medical and ethical problems associated with adolescent pregnancy. Pol Prz Nauk 2015; 1: 63-65.
3. Opydo-Szymaczek J, Jarząbek-Bielecka G, Kędzia W, Borysewicz-Lewicka M: Child sexual abuse as an etiological factor of overweight and eating disorders ? considerations for primary health care providers. Ginek Pol 2018; 89(1): 48-54.
4. Jarząbek-Bielecka G, Sowińska-Przepiera E, Mizgier M et al.: Eating disorders as a result of sexual abuse of children ? endokrynological and sexuological aspects. Endokr Pediat 2017; 16(2): 133-136.
5. Łabęcka M, Lorkiewicz-Muszyńska D, Jarząbek-Bielecka G: Problems associated with age estimation of underage persons who appear in child pornography materials. Arch Med Sąd 2011; 61(2): 115-138.
6. Jarząbek-Bielecka G, Bielecki M, Pisarska-Krawczyk M et al.: Medical and apothecary care for patients with disabilities in terms of gynecological and sexuological aspects. Pol Prz Nauk Zdr 2015; 1: 58-62.
7. Boroch J, Markiewicz-Kwiatek S, Jarząbek-Bielecka G et al.: Masturbacja jako objaw przemocy seksualnej wobec dziecka ? analiza problemu na tle dewiacji seksualnych względem dzieci w ujęciu historycznym. Med Rodz 2019 (w druku).
otrzymano: 2018-10-17
zaakceptowano do druku: 2018-11-07

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Klinika Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel.: +48 618-419-278
grajarz@o2.pl

Medycyna Rodzinna 4/2018
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna