Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2019, s. 43-47 | DOI: 10.25121/NS.2019.24.2.43
*Anna Mika1, Maria Mituś-Kenig2, Anna Mizerska-Żurowska3
A child’s first dental visit – age and reasons. A literature review
Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym – wiek dziecka oraz przyczyna zgłoszenia się. Przegląd piśmiennictwa
1Private Dental Practice, Poronin
2Department of Dental Prophylaxis and Experimental Dentistry, Dental Institute, Jagiellonian University, Medical College, Krakow
Head of Department: Marta Cześnikiewicz-Guzik, MD, PhD
3Zbigniew Żak Provincial Dental Clinic in Krakow, Specialist Clinic of Pediatric Dentistry
Head of Clinic: Iwona Sanak, DDS
Streszczenie
Próchnica jest chorobą o złożonej etiologii i może rozpoczynać się już w niedługim czasie po wyrznięciu zębów. Rozwój zmiany próchnicowej jest uwarunkowany brakiem wizyt lub nieregularnymi wizytami w gabinecie stomatologicznym, nieprawidłową higieną jamy ustnej, a także nieprawidłowymi nawykami dietetycznymi. Choroba próchnicowa stanowi bardzo poważny problem zdrowotny populacji dziecięcej w Polsce. Niezwykle istotne jest, aby pierwsza adaptacyjna wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym odbyła się na wczesnym etapie jego życia. Tak wczesna wizyta to nie tylko badanie uzębienia dziecka, ale przede wszystkim przekazanie rodzicom ważnych wskazówek odnośnie prawidłowych nawyków higienicznych oraz kariostatycznych nawyków żywieniowych.
Celem pracy było określenie na podstawie piśmiennictwa przyczyny pierwszej w życiu wizyty dziecka w gabinecie stomatologicznym oraz określenie wieku dziecka w chwili zgłoszenia się.
Dokonano przeglądu piśmiennictwa z lat 1992-2017, wykorzystując bazy PubMed i Google Scholar. Badania uzupełniono o opracowania polskich autorów opisujące omawiane zagadnienia. Wykorzystano i przeanalizowano 39 pozycji piśmiennictwa jako najbardziej trafne dla tematu pracy.
Uzyskane dane wskazują, że pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym odbywa się zbyt późno w stosunku do zaleceń medycznych, w większości przypadków jest to wizyta symptomatyczna, wynikająca z obecności zaawansowanych procesów próchnicowych.
Summary
Dental caries is a multifactorial disease, which may begin shortly after tooth eruption. The development of a carious lesion is conditioned by the lack of or irregular dental visits, incorrect oral hygiene, and poor dietary habits. Dental caries is still a very serious health problem in the paediatric population in Poland. It is extremely important that the child’s first adaptation visit to the dentist takes place at an early stage of the child’s life. The purpose of this early visit is not only to assess child’s dentition, but first and foremost to provide parents with guidance on proper child’s oral hygiene and to correct improper dietary and eating habits. The aim of this study was to determine the age at and the reasons for the child’s first dental visit based on the current literature.
A review of the literature published in the years 1992-2017 was conducted using the PubMed and Google Scholar databases. The study was supplemented with papers published by Polish authors discussing the issues in question. A total of 39 literature positions regarding this field were selected and analysed.
The obtained data indicate that the first dental visit of a child takes place much later than recommended in medical guidelines. In most cases, it is a symptomatic visit resulting from the presence of advanced carious processes.
Słowa kluczowe: próchnica,
1 ***
Introduction
Oral health is a component of the global human health and is mainly determined by health behaviours of an individual and environmental (sociodemographic, economic and cultural) factors. Proper hygiene and nutritional habits, as well as systematic dental visits are of key importance for oral health (1-3). Parents play the key role and are the primary source of knowledge and skills in the development of healthy behaviours in children (4). After reaching a certain developmental level, children begin to copy other people’s behaviours. Proper models of systematic oral care, which promote general health, should be passed to children as soon as possible – not later than at the age of 3-4 years (5, 6). Therefore, it is crucial that the child’s first visit to the dentist takes place appropriately early, which is mainly aimed at parental education on health. An early visit provides an opportunity not only to check the child’s dentition, but first of all to provide parents with important guidance on proper hygiene and cariostatic eating habits, educate them on the causes and infectivity of caries, factors contributing to malocclusions, as well as to provide advice on prevention and plan future dental appointments. The knowledge provided to parents during the first visit may contribute to an increased interest in the child’s dental condition and, as a result, modify the course of carious disease (7, 8).
Dental caries is a very serious health problem in the paediatric population in Poland. It is a multifactorial disease, which may begin shortly after tooth eruption. The development of a carious lesion is conditioned by the lack of or irregular dental visits, improper oral hygiene, as well as a diet rich in carbohydrates. Dental caries is characterised by a rapid course and can lead to hard dental tissue destruction in a short time, with particularly rapid carious process observed in children up to 3 years old. There are well-known serious clinical consequences of untreated caries, such as local inflammations, focal diseases, tooth loss leading to malocclusions, and impaired speech development (9, 10). Epidemiological studies conducted by the Ministry of Health (11) as part of the program “Monitoring of oral health of the Polish population” indicate poor oral health in Polish children. Dental caries affects up to 59.1% of 3-year-olds, 79.9% of 5-year-olds, 85.6% of 6-year-olds and 90.5% of 7-year-olds. Earlier studies in Poland showed the following caries frequency for primary teeth: 45.4-77.98% in 3-year-olds, more than 80% in 3-4-year-olds and 51-66.4% in 4-year-olds (12). Such high caries raters in young children are alarming, and achieving oral health goals set by the WHO for 2020 (80% of caries-free 6-year-olds) will be difficult (13, 14). The observed health situation among Polish children is conditioned by many factors, the main one being the lack of an effective, planned preventive and curative dental care model, and low health awareness of parents (12). Parental knowledge on oral health and attitude to dental care are certainly an important determinant of dental attendance (15).
Age at first dental visit
The American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) (16) and the American Dental Association (ASA) (17) recommend that the first dental visit should take place within 6 months of eruption of the first primary tooth, and no later than 12 months of age. Polish experts (18, 19) also emphasise in their guidelines on fluoride prophylaxis, nutrition and oral hygiene published on the website of the Polish Society of Paediatric Dentistry (http://ptsd.net.pl/wytyczne/) and the website of the Polish Alliance for a Cavity-Free Future (http://acff.pl/) that the first dental visit should take place between 6 and 12 months of age. Other sources consider 12-18 months of age as the optimal time for child’s first dental visit (20, 21). According to Argentine authors Furze and Basso (22), the first preventive dental visit should take place at 4 months of foetal life. During such a visit, the mother is educated on carious disease, its infectiousness, as well as on the fact that the mothers are the main source of transmission of Streptococcus mutans. Also, advice on oral hygiene and prophylaxis is provided. As a result, the pregnant woman pays more attention to both her own and her unborn child’s health.
After birth, the child should have regular (every 3-6 mon-ths) visits to monitor oral health, implement prophylactic measures, enable early detection of carious lesions, and get the small patient accustomed to potential therapeutic procedures (23). It is also worth emphasising that first dental visits have a significant impact on both child’s attitude to future treatment and trust in the dentist (24, 25).
Epidemiological studies conducted by The Ministry of Health (11, 13) showed that more than 60% of Polish 3-year-olds and about 25% of 5-year-olds had never been to the dentist. According to Grzesiak and Kaczmarek (23), who conducted their study in 1.5-3-year-olds, 33% of children had their first contact with the dentist at the mean age of 2.7 years. Marcinkowska et al. (21) showed in a group of 551 children aged 4-6 years that 22% of these children had never been to the dentist, 11.6% had their first visit in the first year of life, 19% – at the age of 2 years, and 24% – at the age of 3 years, with the mean age at first dental visit of 2.9 years. Rudnicka et al. (4) showed in their study in a group of 148 3-5-year-olds that 16.2% of these children had never been to the dentist. A questionnaire study conducted by Kargul et al. (1) among 363 parents/guardians of 2-5-year-olds, showed that 17% of parents declared that they had not reported their child to the dentist yet. Another questionnaire study (26) among parents of 6-12-year-olds demonstrated that 74% of parents reported their children to the dentist not earlier than after the age of 3 years; only 8% of children had their first dental visit in their first year of life, and 14% of children had their first dental visit at the age of 2 years. Bruzda-Zwiech et al. (27) observed in a group of 4-5-year-olds that 61% of children had their first appointment at the age of 1-3 years, 23% had their first visit after the age of 3 years, 5% of children had never been to the dentist, and only 4% of children had their first visit before the age of 1 year. Similar results were obtained by Topolska et al. (28): 66.5% of children had their first dental appointment at the age of 1-3 years, 24.8% – after the age of 3 years, and 8.7% – before the age of 1 year. Literature data indicate that 4-11.6% of Polish children are first reported to the dentist in their first year of life. Foreign authors also report incorrect health behaviours. Nainar and Straffon (29) showed in their study in children from Iowa (USA) aged up to 3 years that only 2% of these children were reported to the dentist before the age of 1 year, 11% – before the age of 2 years, and 31% – before the age of 3 years. Slayton et al. (30), who also conducted their study in the USA in children aged up to 3 years, showed that only 2% of parents confirmed that their child’s first dental visit took place before the age of 1 year. Savage et al. (31) demonstrated that 73% of children from North Carolina in the US aged up to 5 years had never been to the dentist. Indian authors reported an older age range for first dental visit: Nino et al. (32) pointed out that the first dental appointment usually takes place at the age of 7 years; a retrospective study by Meer et al. (33) showed that 59% of children had their first dental visit at the age of 6-12 years; and only 8.52% of children had their first dental visit before the age of 3 years. A study conducted in Bulgaria by Mileva and Kondeva (34) showed that the first dental visit usually takes place at the age of 3-6 years (51.9% of respondents), and only 1.73% of children below the age of 1 year were reported to the dentist. Ghimire et al. (35) from Nepal showed that children usually have their first dental visit at the age of 7-11 years (52.7%), and that only 7% of Nepalese children aged up to 3 years had already had their first dental appointment. However, in Saudi Arabia, Murshid (36) showed that children are usually reported to the dentist at the age of 3-5 years (52.9%), and that 32.2% of children attended a dental office before the age of 3 years.
The reason for first dental visit
Wilk-Sieczak et al. (25) demonstrated in their study group of 100 children aged 3-6 years that 63% of children had their first dental visit due to the need for treatment (carious lesion, dental pain), while only 26.3% of children had a check-up, adaptation or prophylactic visit. Rogalska et al. (26) showed in their study among parents of 6-12-year-olds that 50% of first dental visits were symptomatic, associated with carious lesions or dental pain, while 40% of visits were check-up ones. Grzesiak and Kaczmarek (23), who conducted their study in 1.5-3-year-olds reported that 36.4% of children are reported to the dentist for the first time due to carious lesions observed by their mothers, while 63.6% attend a dental office for a check-up. The majority of Polish mothers report their children to the dentist only after noticing carious lesions, which are often accompanied by pain (37, 38). International studies indicate that, unfortunately, the child’s first dental visit is usually a symptomatic one, mostly due to dental pain: Meer et al. (33) reported dental pain (42.04%) and carious lesions (28.49%) as the main reasons for the first dental visit; Murshid (36) reported dental pain (71.5%) as the dominant reason for first dental appointment, and a check-up visit for 27.3% of cases; Ghimire et al. (35) reported dental pain (32.4%) and caries (26.5%) as the main reasons for the first dental visit; Mileva and Kondeva (34) reported adaptation visits in 26.99% of cases and symptomatic visits due to caries or its complications in most cases (59.86%); Daou et al. (39) demonstrated in their study among Lebanese children that dental caries (50.9%) and dental pain (29.5%) were the most common reasons for dental appointment.
Conclusions
The data from the literature review indicate low parental health awareness in terms of caries prevention, as well as insufficient preventive actions implemented as part of family-oriented individual primary caries prevention. The child’s first dental visit takes place much later than recommended in medical guidelines, with only 4-11.6% of children reported to the dentist in their first year of life. In most cases, the child’s first dental appointment is a symptomatic one, resulting from advanced carious processes and, often, pain. There is an urgent need to educate parents/legal guardians of small children on dental prophylaxis and healthy behaviours. It is necessary to increase parental awareness of the need for the first dental visit at an appropriate age, regular oral hygiene, supervised tooth brushing, and reduced intake of cariogenic food products. Numerous reports point to the lack of an effective model of dental care for the youngest patients in Poland. Measures implemented as part of institutional prevention, such as group prophylaxis in preschools and schools, are unsatisfactory. Currently, individual prevention implemented by the child and parents, which is also insufficient, is crucial. Therefore, it seems necessary to intensify the cooperation between paediatricians, gynaecologists, general practitioners and dentists, as well as to implement an effective dental care model for the youngest children in Poland, which will be aimed at early diagnosis, adaptation to treatment, preventive measures and early treatment if necessary.
Piśmiennictwo
1. Kargul A, Koperny M, Bała M et al.: Ocena stanu wiedzy na temat czynników wywołujących chorobę próchnicową oraz metod jej zapobiegania na podstawie badania ankietowego wśród rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Prob 2015; 52(3): 316-323.
2. Szatko F: Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej. Rozprawa habilitacyjna. Akademia Medyczna w Łodzi 2001.
3. Petersen PE, Bourgeois D, Ogawa H et al.: The global burden of oral diseases and risks to oral health. Bull World Health Organ 2005; 83: 661-669.
4. Rudnicka J, Kowalczyk K, Ganowicz E, Iwanicka-Grzegorek E: Czynniki warunkujące zdrowie jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym. Stomatol Współcz 2015; 22(1): 8-15.
5. Bruzda-Zwiech A, Szydłowska-Walendowska B, Wochna-Sobańska M et al.: Wpływ nawyków higienicznych i żywieniowych na stan uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym. Dent Med Prob 2005; 42(2): 267-272.
6. Marcinkowska U, Piekarz T, Mosler B et al.: Wybrane elementy profilaktyki próchnicy zębów dzieci w wieku przedszkolnym. I. Profilaktyka w rodzinie. Dent Med Probl 2013; 50(1): 45-51.
7. Hale K, Shah S: An infant’s first dental visit. When, why and how. J Mich Dent Ass 2001; 83(2): 28-31.
8. Poulsen S: Child’s first dental visit. Int J Pediatr Dent 2003; 13: 264-265.
9. Bagińska J: Próchnica wczesna – problem nie tylko stomatologiczny. Nowa Stomatol 2004; 3: 128-132.
10. Iwanicka-Frankowska E, Kępa J, Pierzynowska E: Ocena stanu zdrowotnego uzębienia dzieci w wieku przedszkolnym w Warszawie. Nowa Stomatol 2003; 3: 125-128.
11. Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej; http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013-2015/.
12. Szymańska J, Szalewski L: Próchnica zębów mlecznych w populacji polskich dzieci w wieku 0,5-6 lat. Zdr Publ 2011; 121(1): 86-89.
13. Monitorowanie zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020; http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/monitoring-2016-2020.doc.
14. Strużycka I, Wierzbicka M, Jodkowska E et al.: Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilaktyczno-lecznicze dzieci w wieku 6 lat w Polsce w roku 2012. Przegl Epidemiol 2014; 68(1): 133-137.
15. Zanio-Kulaszewska A, Zduniak A, Zawadziński M, Jodkowska E: Ocena świadomości stomatologicznej matek dzieci sześcioletnich w województwie mazowieckim. Nowa Pediatria 2012; 2: 32-39.
16. American Academy of Pediatric Dentistry: Guideline on infant oral health care. Pediatr Dent 2014; 36(6(1)): 1141-1145.
17. American Dental Association. Statement on early childhood caries; http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-positions-policies-and-statements/statement-on-early-childhood-caries.
18. Olczak-Kowalczyk D, Jackowska T, Czerwionka-Szaflarska M et al.: Stanowisko polskich ekspertów dotyczące zasad żywienia dzieci i młodzieży w aspekcie zapobiegania chorobie próchnicowej. Nowa Stomatol 2015; 20(2): 81-91.
19. Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Postek-Stefańska L et al.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (PTSD), Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) i konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej dotyczące związku sposobu karmienia dziecka w 2. roku życia z próchnicą wczesnego dzieciństwa. Nowa Stomatol 2017; 22(1): 45-52.
20. Adamowicz-Klepalska B: Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci. Pediatr Pol 2009; 84(6): 511-516.
21. Marcinkowska U, Piekarz T, Mosler B et al.: Wybrane elementy profilaktyki próchnicy zębów dzieci w wieku przedszkolnym. II. Profilaktyka instytucjonalna. Dent Med Probl 2013; 50(1): 52-56.
22. Furze H, Basso BM: The first dental visit: an Argentine point of view. Int J Pediatr Dent 2003; 13: 266-268.
23. Grzesiak I, Kaczmarek U: Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym. Dent Med Prob 2006; 43(3): 433-437.
24. Kaczmarek U: Metody behawioralne kształtujące zachowanie dziecka w gabinecie stomatologicznym na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomatol 2009; 62(6): 456-466.
25. Wilk-Sieczak B, Zakrzewski M, Chmielewska-Łuczak D: Lęk matek przed leczeniem stomatologicznym i przyczyna pierwszej wizyty dziecka a czynniki prognozowania negatywnej postawy dziecka w wieku przedszkolnym podczas leczenia stomatologicznego. Dent Med Prob 2005; 42(1): 77-82.
26. Rogalska A, Zieleniewicz K, Mikołajczyk M, Pypeć J: Poziom wiedzy rodziców na temat stanu jamy ustnej dzieci. Nowa Stomatol 2004; 9(2): 80-82.
27. Bruzda-Zwiech A, Filipińska R, Szydłowska-Walendowska B et al.: Stomatologiczne zachowania prozdrowotne 4-5-letnich dzieci w świetle badań ankietowych rodziców. Dent Med Probl 2012; 49(2): 272-278.
28. Topolska J, Bałanda W, Malicka M et al.: Ocena świadomości prozdrowotnej rodziców dzieci w zakresie nawyków higienicznych i żywieniowych oraz ich wpływu na stan uzębienia mlecznego. Dent Forum 2006; 34(1): 37-41.
29. Nainar SMH, Straffon LH: Targeting of the year one dental visit for United States children. Int J Pediatr Dent 2003; 13: 258-263.
30. Slayton RL, Warren JJ, Levy SM et al.: Frequency of reported dental visits and professionals fluoride application in a cohort of children followed from birth to 3 years. Pediatr Dent 2002; 24: 64-68.
31. Savage MF, Lee JY, Kotch JB, Vann WF: Early preventive dental visits: effects on subsequent utilization and costs. Pediatrics 2004; 114: 418-423.
32. Nino J, Ashino J, Varsha J et al.: First dental visit of a child: a retrospective study. Pushpagiri Medical Journal 2010; 2(1): 21-23.
33. Meera R, Muthu MS, Phanibabu M, Ratnaprabhu V: First dental visit of a child. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2008; 26: 68-71.
34. Mileva SP, Kondeva VK: Age at and reasons for the first dental visit. Folia Med 2010; 52(4): 56-61.
35. Ghimire N, Kayatsha B, Nepal P: The first dental visit. J Chitwan Med Coll 2013; 3(6): 30-33.
36. Murshid EZ: Children’s ages and reasons for receiving their first dental visit in a Saudi community. Saudi Dent J 2016; 28: 142-147.
37. Chłapowska J: Sterowanie dietą dziecka w profilaktyce przeciwpróchnicowej. Pozn Stoma 1992; 20: 115-119.
38. Giermakowska A, Gielniowska E, Chraniuk Z et al.: Wpływ higieny i diety na występowanie próchnicy u dzieci po 3. roku życia. Magazyn Stomat 1994; 4(9): 19-23.
39. Daou MH, Eden E, El Osta N: Age and reasons of the first dental visit of children in Lebanon. J Med Liban 2016; 64(1): 18-22.
otrzymano: 2019-02-14
zaakceptowano do druku: 2019-06-03

Adres do korespondencji:
*Anna Mika
Prywatna Praktyka Dentystyczna
ul. Za Torem 28 D, 34-520 Poronin
tel.: +48 502-173-548
z.anna@interia.pl

Nowa Stomatologia 2/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia