Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2020, s. 72-75 | DOI: 10.25121/MR.2020.23.2.72
Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Katarzyna Plagens-Rotman2, Witold Kędzia1
Dzieciństwo zakłócone przemocą seksualną jako zagadnienie istotne także w medycynie rodzinnej ? wybrane aspekty etyczne i medyczne
Childhood of a sexual violence as an important issue also in family medicine ? selected ethical and medical aspects
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie
Summary
The problem of childhood disturbed by sexual violence in the light of the philosophy of John Paul II (ethical context) is outlined and important medical aspects related to this pathology, also important in the practice of a family doctor, are discussed. Unfortunately, childhood is not a time of carefree and happiness for everyone. Violence, especially sexual violence, seems to be the greatest cruelty towards a child, negatively influencing the child’s psychosexual development, health, including sexual health, in later life.
Both in gynecology and in sexology of developmental age, as well as in family medicine in terms of the problem of sexual crimes against children, care for a child is expressed in a special and specific way. It requires a special, empathetic and professional approach.
Dziecko w rozumieniu etycznym
Definicja Encyklopedii powszechnej PWN podaje, że dziecko jest to „człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego [...], od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania; wg teologii chrześcijańskiej i innych religii ? już od poczęcia, do zakończenia procesu dorastania. Odznacza się intensywną przemianą materii [...], ma też wpływ na dojrzewanie i rozwój psychiki dziecka, gdyż rozwój fizyczny jest ściśle powiązany z rozwojem psychicznym” (1).
Z kolei według Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku: „W rozumieniu niniejszej konwencji «dziecko» oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18. lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność” (2). W polemice, kim jest dziecko, warto odnieść ten termin do określenia definicji „człowieka dojrzałego”.
W tym miejscu warto zacytować Jana Pawła II, który w dziele „Fides et ratio” pisze: „Słusznie uważa się, że człowiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu i wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym stanie rzeczy. Tu właśnie znajduje się motywacja wielorakich poszukiwań, zwłaszcza w dziedzinie nauk przyrodniczych, które w ostatnich stuleciach przyniosły tak znaczne rezultaty, przyczyniając się do autentycznego postępu całej ludzkości” (3). Wielokrotnie podkreśla się, że Jan Paweł II dostrzega w Swym nauczaniu wartość życia już od poczęcia. W świetle tej filozofii życie jest dobrem, zatem człowiek winien zastąpić cywilizację śmierci nową kulturą życia, którą należy wpajać każdemu dziecku ? wychowanie bowiem to proces stawania się człowieka coraz bardziej człowiekiem, a człowiek ma troszczyć się o to, aby coraz bardziej „być”, a nie tylko więcej „mieć” (4). Dla każdego dziecka ważna jest praca wychowawcza nad nim, która wiąże się z bezpośrednią formacją sumienia ? Jan Paweł II rozróżnia wyraźnie „wychowanie” od „wykształcenia”. Człowiek właściwie wychowany jest dojrzały i zdolny wychowywać sam siebie i innych, a proces wychowania powinien zmierzać w kierunku kultury życia, która zmienia postawę człowieka z obojętności na zainteresowanie.
Z punktu widzenia etyki, ale i medycyny rodzinnej, istotne jest, że szczególną rolę w całym procesie wychowawczym odgrywa właśnie rodzina, będąca specyficzną wspólnotą osób, w jakiej dziecko rodzi się, wzrasta i dojrzewa ? jest ona szkołą cnót społecznych i przyszłością dziecka. Rodzice uważani są za pierwszych wychowawców, szczególną rolę odgrywają istniejące relacje między nimi. W „Familiaris consortio” Jan Paweł II pisze: „Dzieci, najcenniejszy dar małżeństwa” ? małżeństwo jest podstawą szerszej wspólnoty rodzinnej, ponieważ sama instytucja małżeństwa i miłość małżeńska są skierowane ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa, w którym znajdują swoje uwieńczenie (5).
Prawdą jest, że „dziecko jest i powinno być radością nie tylko rodziców, ale także radością (...) całego społeczeństwa, ale niestety równocześnie jest też smutną prawdą, że wiele dzieci w naszych czasach w różnych częściach świata cierpi i podlega wielorakim zagrożeniom” ? o czym pisze Jan Paweł II w „Liście do dzieci” z 1994 roku, Roku Rodziny. Według słów Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (6).
„Dziecko jest w pełni wartościową osobą, jest darem Boga (...)” ? a dalej Jan Paweł II mówi o tym, że dziecko jest człowiekiem jutra, wiosną życia, zadatkiem przyszłości. Apeluje o troskę nad dzieckiem, ochronę każdego życia, o pomoc materialną i duchową. Jan Paweł II jest, jak wspomniano, autorem pierwszego listu do dzieci. W swoim nauczaniu często cytował Kartę Praw Rodziny i Deklarację Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzieciństwo powinno być najpiękniejszym okresem w życiu człowieka, pozbawionym trosk, zmartwień, bólu, cierpień. Dziecko powinno rozwijać się w poczuciu bezpieczeństwa, otoczone miłością rodziców i bliskich. Dobro dzieci należy szczególnie chronić ? dziecko jest niewinne, czyste i bezbronne (7).
Niestety nie dla wszystkich okres dzieciństwa jest czasem beztroski i szczęścia. Przemoc, zwłaszcza seksualna, zdaje się być największym okrucieństwem wobec dziecka, zakłócającym owo szczęście na całe życie.
Przemoc seksualna wobec dzieci w kontekście medycznym
Problem przemocy seksualnej zarówno w medycynie wieku rozwojowego (zwłaszcza w seksuologii i w ginekologii wieku rozwojowego), jak i medycynie rodzinnej jest zagadnieniem szczególnie trudnym.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization ? WHO) z 1999 roku child sexual abuse, czyli wykorzystywanie seksualne dziecka, polega na zaangażowaniu go w aktywność seksualną, której w pełni nie rozumie i na którą nie jest gotowe. Dziecko nie jest również w stanie wyrazić na nią świadomej zgody ? aktywność ta jest niezgodna z przyjętym prawem i powszechną akceptacją społeczeństwa, zachodzi pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub innym, starszym dzieckiem. Zostaje podjęta w celu zaspokojenia potrzeb inicjatora. Formy takowej aktywności, wymieniane przez WHO, są następujące:
? nakłanianie lub zmuszanie do jakiejkolwiek, niezgodnej z prawem, aktywności seksualnej,
? nakłanianie do prostytucji lub innych nielegalnych praktyk seksualnych,
? wykorzystywanie dzieci w materiałach pornograficznych (8).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-04-17
zaakceptowano do druku: 2020-05-15

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Klinika Ginekologii Katedra Perinatologii i Ginekologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
tel.: +48 618-419-278
grajarz@o2.p

Medycyna Rodzinna 2/2020
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna