Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2019, s. 132-134 | DOI: 10.25121/NP.2019.23.4.132
*Anna Wierzbicka-Rot, Artur Gadomski
Tonsillektomia w populacji pediatrycznej – główne wskazania, aktualne wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi
Tonsillectomy in children – main indications, current guidelines of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
Oddział Pediatrii, Szpital św. Anny w Piasecznie
Kierownik Oddziału: lek. Anna Wolniewicz
Summary
In February 2019 American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery published clinical practice guidelines which provides evidence-based recommendations that applies to children under consideration for tonsillectomy. This update to the 2011 publication includes large amount of new, practical information about pre-, intra- and postoperative care and management, that can be useful for surgeons as well as GPs and pediatricians.
W lutym 2019 roku opublikowano wytyczne Amerykańskiej Akademii Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi (AAO-HNSF) dotyczące tonsillektomii u dzieci. Jest to aktualizacja wytycznych z 2011 roku. Omawiane w nich, na podstawie najnowszych doniesień naukowych, aspekty kliniczne są istotne nie tylko dla otolaryngologów dziecięcych, ale również pediatrów, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej prowadzących pacjentów przed zabiegiem i po nim (1).
Migdałki podniebienne są skupiskiem tkanki limfatycznej położonym strategicznie pomiędzy jamą ustną i nosogardłem, wchodzą w skład pierścienia chłonnego Waldeyera. Ich największą aktywność obserwuje się między 3. a 10. rokiem życia. Z wiekiem ulegają inwolucji. W migdałkach podniebiennych inicjowana jest odpowiedź immunologiczna na antygeny dostające się do organizmu przez usta i nos. Komórki dendrytyczne i makrofagi prezentują antygeny limfocytom T pomocniczym, które następnie stymulują proliferację limfocytów B wytwarzających swoiste przeciwciała. Spośród wszystkich klas wytwarzanych przeciwciał największą rolę odgrywają tu sekrecyjne IgA, będące kluczowym elementem śluzówkowego układu odpornościowego górnych dróg oddechowych.
Tonsillektomia jest drugim, obok paracentezy, najczęściej wykonywanym zabiegiem w populacji pediatrycznej. W wytycznych zdefiniowano zabieg jako całkowite, wewnątrztorebkowe usunięcie migdałków podniebiennych, które wykonuje się z jednoczesnym usunięciem migdałka gardłowego lub bez niego. W analizie nie uwzględniono tonsillotomii, czyli częściowego wycięcia migdałków podniebiennych. W 2017 roku Sathe i wsp. dokonali przeglądu 17 randomizowanych badań porównujących efekty tonsillektomii i tonsillotomii (2). Wykazano przewagę tonsillotomii w krótszym czasie rekonwalescencji, ocenianym jako powrót do normalnej aktywności i diety, jednocześnie wiąże się ona z ryzykiem ponownego przerostu migdałków i nawrotu objawów. Konieczne są dalsze badania, szczególnie porównujące odległe efekty obu zabiegów (3).
Wytyczne skupiają się na dwóch podstawowych wskazaniach do zabiegu, jakimi są: nawracające zapalenia gardła i migdałków (bakteryjne lub wirusowe) oraz obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OZOPS). Wymienione są również inne, rzadsze i gorzej udokumentowane badaniami – szczególnie w populacji pediatrycznej – wskazania, tj.: zaburzenia połykania, zaburzenia mowy, podejrzenie procesu nowotworowego, przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych, halitoza, występowanie kamieni migdałkowych.
Rozważając wskazania do zabiegu, należy wziąć pod uwagę możliwe powikłania i zdarzenia niepożądane związane z hospitalizacją, samym zabiegiem, znieczuleniem. W przypadku tonsillektomii najczęstszym powikłaniem jest krwawienie w czasie lub po zabiegu. Statystycznie pierwotne krwawienie, tj. w ciągu pierwszych 24 godzin, występuje u 0,2-2,2% pacjentów poddanych zabiegowi. Powyżej 24 godzin od zabiegu krwawienie zdarza się w 0,1-3% przypadków (4). W efekcie może być konieczna ponowna hospitalizacja lub reoperacja w celu kontroli krwawienia. Samo znieczulenie wiąże się z ryzykiem uszkodzenia zębów, krtani, ściany gardła, podniebienia miękkiego, trudnej intubacji, obrzęku lub skurczu krtani, zaburzeń oddychania czy zawału serca. W następstwie zabiegu może dojść do uszkodzenia okolicznych struktur, np. tętnicy szyjnej, obrzęku języka, zmiany smaku, oparzenia warg, uszkodzenia oka, złamania żuchwy. W przebiegu pooperacyjnym mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból, odwodnienie, niewydolność podniebienno-gardłowa, otalgia, obrzęk płuc, zwężenie nosogardła. Powikłania stwierdzane są częściej u dzieci z nieprawidłowościami twarzoczaszki, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, chorobami nerwowo-mięśniowymi, skazą krwotoczną, chorobami serca oraz poniżej 3. roku życia. Statystycznie 1,3% pacjentów wymaga przedłużonej hospitalizacji, a 3,9% ponownego przyjęcia do szpitala w wyniku powikłań. Śmiertelność po zabiegu w Stanach Zjednoczonych wynosi 1 na 2360 przypadków hospitalizowanych, 1 na 18 tys. pacjentów ambulatoryjnych (poddanych zabiegowi w procedurze chirurgii jednodniowej). W Ontario, w Kanadzie, łączna śmiertelność w latach 2002-2013 wynosiła 1 na 56 tys. przypadków. W Anglii i Północnej Irlandii wskaźnik ten wynosi 1 na 33 921. Około 1/3 zgonów jest związana z krwawieniem, inne przyczyny to: aspiracja, niewydolność krążeniowo-oddechowa, zaburzenia elektrolitowe, powikłania anestezjologiczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-10-24
zaakceptowano do druku: 2019-11-14

Adres do korespondencji:
Anna Wierzbicka-Rot
Oddział Pediatrii, Szpital św. Anny w Piasecznie
ul. Mickiewicza 39, 05-500 Piaseczno
anna.wierzbicka-rot@emc-sa.pl

Nowa Pediatria 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria