Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2008, s. 116-120
*Renata Stawicka-Wychowańska, Renata Górska
Porównanie stanu tkanek przyzębia u pacjentów z chorobą przyzębia oraz chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą
Comparison of periodontal tissues in patients with periodontitis and periodontitis with coexisting diabetes mellitus
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Wstęp
Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że choroba przyzębia powstaje w wyniku interakcji pomiędzy bakteriami znajdującymi się w płytce nazębnej a tkankami gospodarza. U zdrowych osób zachowana zostaje równowaga pomiędzy działającymi na tkanki przyzębia drobnoustrojami płytki nazębnej a mechanizmami obronnymi tkanek. Choroba przyzębia rozwija się w wyniku zakłócenia tej równowagi, gdy mechanizmy obronne ulegają upośledzeniu lub wzrasta liczba drobnoustrojów chorobotwórczych. Rozwój choroby przyzębia nie przebiega liniowo, w trakcie jej przebiegu możemy zaobserwować okresy zaostrzeń i progresji, odpowiadające okresowym zmianom pomiędzy mikroflorą a odpowiedzią gospodarza i wynikającymi z tego epizodami niszczenia tkanek przyzębia. Ponadto na system obronny gospodarza mają wpływ takie czynniki, jak: genotyp, wiek, choroby ogólne oraz czynniki środowiskowe, takie jak nikotynizm czy stres.
Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem mającym istotny wpływ na rozwój i przebieg zapalenia przyzębia. U osób chorych na cukrzycę zmiany w przyzębiu są bardziej zaawansowane i mają większy zasięg. W badaniach przeprowadzonych u Indian Pima z Gila River w Arizonie, gdzie najczęściej w świecie występuje cukrzyca typu 2, we wszystkich grupach wiekowych wykazano zwiększoną frekwencję zapalenia przyzębia (1). Ponadto zaobserwowano korelację pomiędzy zaawansowaniem cukrzycy, wiekiem pacjentów oraz obecnością kamienia naddziąsłowego a nasileniem występowania i zaawansowaniem zapalenia przyzębia. U pacjentów z cukrzycą typu 2 ryzyko wystąpienia chorób przyzębia jest 2,6 razy większe niż u osób zdrowych.
Dane na temat związku pomiędzy cukrzycą a zapaleniem przyzębia są nadal niezadowalające. Wiadomo, że pomiędzy tymi dwiema jednostkami chorobowymi istnieje ścisła, dwukierunkowa zależność. Jednak mechanizmy oddziaływania obu schorzeń na siebie nie zostały dotąd szczegółowo wyjaśnione.
Cel pracy
Wobec dyskutowanego od wielu lat związku pomiędzy zapaleniem przyzębia a cukrzycą typu 2 celem niniejszej pracy było porównanie stanu tkanek przyzębia oraz liczby zachowanych zębów u pacjentów z chorobą przyzębia oraz chorobą przyzębia i współistniejącą cukrzycą.
Materiał i metody
Do badań włączono 62 osoby, które w latach 2003-2007 korzystały z opieki periodontologicznej Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Grupę badaną stanowiły 22 osoby z zapaleniem przyzębia (grupa 1) oraz 40 osób z cukrzycą typu 2 i zapaleniem przyzębia (grupa 2). Do badań nie zakwalifikowano osób palących tytoń.
W grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia (gr. 1) średni wiek wynosił 45,36 lat, w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia i cukrzycą (gr. 2) średni wiek wynosił 64,35 lata.
Podczas pierwszej wizyty lekarskiej, kwalifikującej do badań zbierano od pacjentów dokładny wywiad dotyczący:
– wieku pacjenta,
– chorób przebytych i obecnych oraz przyjmowanych leków,
– występowania cukrzycy typu 2 i czasu trwania choroby,
– występowania zapalenia przyzębia,
– przyczyny utraty zębów,
– przebiegu dotychczasowego leczenia periodontologicznego.
W dniu badania u pacjentów z grupy z zapaleniem przyzębia (grupa 1) oraz z zapaleniem przyzębia i cukrzycą (grupa 2) przeprowadzano badanie periodontologiczne oceniając:
– liczbę zębów,
– wskaźnik płytki [%],
– wskaźnik krwawienia [%],
– głębokość kieszonek przyzębnych [mm],
– stopień utraty przyczepu łącznotkankowego [mm].
Wyniki dla poszczególnych grup porównywano testem t-Studenta, przyjmując wartość p=0,05 jako graniczną dla wyników różniących się istotnie statystycznie, oraz p=0,10 dla tendencji do różnienia się.
Wyniki
Tabela 1 przedstawia porównanie stanu klinicznego tkanek przyzębia w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia (gr. 1) oraz zapaleniem przyzębia i cukrzycą (gr. 2).
Tabela 1. Porównanie stanu klinicznego tkanek przyzębia.
Badany parametrGrupa 1Grupa 2Test t-Studenta
średnia?błądśrednia?błąd
Liczba zębów21,86?1,2413,70?1,144,86*
PI69,45?4,2388,64?2,14-4,05*
GBI55,00?6,1069,44?4,08-1,97*
PD2,35?0,193,05?0,17-2,77*
max PD6,14?0,435,08?0,391,82
CAL2,94?0,364,16?0,38-2,32*
Porównanie liczby zachowanych zębów w badanych grupach wykazało istotną statystycznie większą liczbę zachowanych zębów w grupie pacjentów z zapaleniem przyzębia w porównaniu do grupy z zapaleniem przyzębia i cukrzycą (ryc. 1, tab. 1).
Ryc. 1. Porównanie liczby zachowanych zębów.
Na rycinach 2 i 3 przedstawiono porównanie średnich wskaźników płytki i krwawienia, średniej głębokości kieszonek przyzębnych oraz średniej utraty przyczepu łącznotkankowego w grupie 1 i 2.
Ryc. 2. Porównanie średniego wskaźnika płytki oraz średniego wskaźnika krwawienia.
Ryc. 3. Porównanie średniej głębokości kieszonek przyzębnych oraz średniej utraty przyczepu łącznotkankowego.
Stwierdzono istotną statystycznie różnicę dla średniego wskaźnika płytki i średniego wskaźnika krwawienia, które były wyższe u osób z zapaleniem przyzębia i cukrzycą (ryc. 2, tab. 1).
Stwierdzono ponadto istotną statystycznie różnicę dotyczącą średniej głębokości kieszonek przyzębnych oraz średniej utraty przyczepu łącznotkankowego, które również były wyższe w grupie osób z zapaleniem przyzębia i cukrzycą (ryc. 3, tab. 1).
Pomiędzy średnimi maksymalnymi głębokościami kieszonki przyzębnej w badanych grupach nie wykazano istotnych statystycznie różnic, jedynie tendencję do istotności statystycznej (tab. 1).
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-09-09
zaakceptowano do druku: 2008-09-16

Adres do korespondencji:
*Renata Stawicka-Wychowańska
Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia
ul. Miodowa 16, 00-246 Warszawa
tel: 0(22) 502 20 36
e-mail: sluzowki@am.edu.pl

Nowa Stomatologia 3/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia