Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2012, s. 71-74
*Anna Gawęda, Sylwia Fica
Karmienie naturalne niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym z terenów miejskich i wiejskich na przykładzie miasta Rybnik oraz wsi Turze i Rudy
Natural feeding of infants and children from urban and rural areas on the example of Rybnik and villages Tura and Rudy
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Kierownik: dr n. med. Wiesława Kołodziej
Summary
Introduction. Breast milk and breastfeeding best meet the needs of the baby. In general, Polish children are breastfed too shortly.
Aim. The aim of this study was to determine the length of breastfeeding of children from urban and rural areas, as well as to identify the factors motivating to start and continue breastfeeding.
Material and methods. The research material was a group of 200 mothers of children born in 2002-2008. The study was conducted using anonymous questionnaires.
Results. In the study populations, most women naturally fed for one year and more. For 95% of women from the city and 75% of women from the countryside motivating factor for breast feeding was health benefit for baby and mother. For a large group of interviewed women, especially women living in the city, source of information on breast feeding was the press and literature.
Conclusions. Mothers in rural areas more often and for longer time feed their children naturally. In rural areas the primary source of information about the benefits of breast feeding are the health workers (midwives, nurses). There is a need for more education on the benefits of natural feeding both for mother and child.WSTĘP
Mleko matki jako pokarm swoisty gatunkowo jest doskonale zrównoważone pod względem jakościowym i ilościowym, a jego skład ulegając zmianie podczas trwania laktacji i w czasie pojedynczego karmienia, najlepiej zaspokaja indywidualne potrzeby niemowlęcia (1). Pokarm matki jest najlepszym pokarmem, jaki oferuje natura noworodkom i niemowlętom. Niestety polskie dzieci są nadal zbyt krótko karmione piersią (2). Karmienie naturalne daje niezaprzeczalne korzyściami zarówno dla dziecka, jak i dla matki.
CELE PRACY
Ocena długości karmienia piersią dzieci z terenów miejskich i wiejskich.
Identyfikacja czynników motywujących do podjęcia i kontynuacji karmienia naturalnego oraz źródeł wiedzy matek na temat karmienia piersią.
Identyfikacja źródeł pomocy w czasie karmienia piersią.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem objęto grupę 200 matek dzieci urodzonych w latach 2002-2008. Wszystkie ankietowane kobiety karmiły naturalnie swoje dzieci. Badanie zostało przeprowadzone na terenie miasta Rybnika oraz wsi Turze i Rudy w wybranych poradniach dziecięcych. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz autorskiej ankiety skonstruowanej na potrzeby przeprowadzonego badania. Anonimowa ankieta zawierała pytania ogólne dotyczące wieku i wykształcenia rodziców dziecka oraz pytania szczegółowe dotyczące m.in. czasu trwania karmienia piersią, źródeł informacji na temat karmienia piersią, problemów pojawiających się podczas karmienia piersią. Po zebraniu całości materiału badawczego uzyskano dwie, porównywalne liczebnie, grupy badawcze, co pozwoliło na przeprowadzenie prostych analiz porównawczych. Dla obu grup badawczych obliczono typowe statystyki opisowe.
WYNIKI BADAŃ
W badanej populacji 100 (100%) respondentek pochodziło z miasta, a 100 (100%) było mieszkankami wsi. Wśród mieszkanek miasta najliczniejszą grupę w badanej populacji stanowiły kobiety w wieku między 26. a 30. rokiem życia (n = 39, 39%), natomiast wśród matek mieszkających na wsi najliczniejsze grupy stanowiły kobiety w wieku 31-35 lat (n = 27, 27%) oraz w wieku powyżej 35 lat (n = 26, 26%). Wśród ojców w badanej populacji, zarówno w mieście, jak i na wsi, przeważali mężczyźni w wieku powyżej 35 lat (n = 37, 37% – miasto, n = 35, 35% – wieś). W badanej populacji miejskiej najwięcej było kobiet z wykształceniem wyższym (n = 44, 44%), zbliżoną pod względem liczebności grupę stanowiły matki z wykształceniem średnim (n = 42, 42%). Na wsi niewiele ponad połowę respondentek stanowiły kobiety z wykształceniem średnim (n = 52, 52%). Wśród ojców populacji wiejskiej również przeważało wykształcenie średnie (n = 46, 46%). Natomiast wśród mężczyzn populacji miejskiej podobne liczebnie grupy stanowili ojcowie z wykształceniem średnim (n = 34, 34%), wyższym (n = 33, 33%) oraz zawodowym (n = 32, 32%).
W badanych populacjach najwięcej kobiet karmiło swoje dziecko naturalnie rok i powyżej pierwszego roku życia dziecka, z przewagą kobiet pochodzących z terenu miasta (n = 38, 38% – miasto; n = 27, 27% – wieś). Powyżej 6 miesiąca życia dziecka karmiły piersią 22 (22%) mieszkanki wsi oraz 18 (18%) mieszkanek miasta. Poniżej 6. miesięcy naturalnie karmiło 18 (18%) mieszkanek wsi i 17 (17%) kobiet z miasta. Do 3. miesiąca życia karmiły piersią 23 (23%) matki z terenu wsi oraz 18 (18%) matek z terenu miasta. Natomiast tylko w trakcie pobytu w szpitalu po porodzie karmiło naturalnie 10 (10%) matek ze wsi i 9 (9%) matek z miasta. Wśród czynników motywujących do rozpoczęcia i kontynuacji karmienia naturalnego (ankietowane miały tutaj możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi) w obu badanych grupach przeważała świadomość korzyści zdrowotnych płynących z karmienia piersią zarówno dla dziecka, jak i dla karmiącej matki. Jednak świadomość ta była czynnikiem częściej wymienianym w grupie kobiet zamieszkałych w mieście (n = 95, 95%) niż wśród zamieszkałych na wsi (n = 75, 75%). Często wymienianym motywem była również wygoda i dostępność pokarmu (n = 39, 39% – miasto; n = 37, 37% – wieś). Wśród mieszkanek terenów wiejskich częstym motywem karmienia naturalnego był również aspekt finansowy (n = 22, 22%).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M: Karmienie piersią. Podręcznik. Wyd. Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, Warszawa 2006. 2. Piotrowska-Jastrzębska J, Sidor K, Piotrowska-Depta MJ: Aspekty medyczne i społeczne karmienia piersią na świecie i w Polsce. Klinika Pediatryczna 2001; 3: 321-324. 3. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2005; 115: 496-506. 4. World Health Organization. Global strategy for infant and young child feeding. Geneva, The Organization 2003. www.who.int/nut/documents/gs_infant_feeding_text_eng.pdf. 5. World Health Organization. The optimal duration of exclusive breastfeeding: report of an expert consultation. Geneva, The Organization 2001. www.who.int/nut/documents/ optimal_duration_of_exc_bfeeding_report_eng.pdf. 6. Gawęda A, Woś H: Karmienie naturalne oraz czynniki warunkujące jego długość u dzieci z terenu Górnego Śląska. Nowa Pediatria 2007; 1: 5-10. 7. Stolarczyk A, Zagórecka E: Wartość odżywcza i sposób żywienia niemowląt w 6 i 12 miesiącu życia w Polsce. Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka 2006; 8,2: 111-115. 8. Szlagatys-Sidorkiewicz A, Jankowska A, Korzon M: Mleko w diecie dzieci między 7 a 24 miesiącem życia. Medycyna Wieku Rozwojowego 2006; 10,2: 557-562. 9. Kamianowska M, Szczepański M, Błażewicz B, Łuckiewicz K: Analiza sposobu żywienia niemowląt w pierwszym roku życia z uwzględnieniem karmienia naturalnego. Postępy Neonatologii 2006; 2: 87-92. 10. Zawadzka-Gralec A, Szóstakowska M, Swincow G: Analiza żywienia niemowląt wiejskich na tle wybranych uwarunkowań środowiskowo-rodzinnych. Przegląd Pediatryczny 2007; 37, 3: 284-287. 11. Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED et al.: Promotion of breastfeeding intervention trial (PROBIT): a randomized trial in the Republic of Belarus. JAMA 2001; 285,4: 413-420. 12. McInnes RJ, Love JG, Stone DH et al.: Evaluation of a community-based intervention to increase breastfeeding prevalence. Journal of Public Health Medicine 2000; 22(2): 138-145. 13. Labarere J, Gelbert-Baudino N, Ayral AS et al.: Efficacy of breastfeeding support provided by trained clinicians during an early, routine, preventive visit: A prospective, randomized, open trial of 226 mother-infant pairs. Pediatrics 2005; 115: 139-146. 14. Kamianowska M, Łuckiewicz K, Szczepański M: Co wpływa na karmienie naturalne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007; 1/2: 66-67. 15. Sikorski J, Renfrew MJ, Pindora S, Wade A: Ocena skuteczności różnych metod promocji karmienia piersią – przegląd systematyczny. Medycyna Praktyczna Pediatria: Wybrane wytyczne z gastroenterologii dziecięcej i żywienia. WS 2006; 1: 26-28.
otrzymano: 2012-08-13
zaakceptowano do druku: 2012-10-05

Adres do korespondencji:
*Anna Gawęda
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
ul. Kościelna 6, 41-303 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48 608-079-604
e-mail: annagaweda@wp.pl

Nowa Pediatria 4/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria