Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2014, s. 141-143
*Bogdan Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia1, Ryszard Kaniewski1, Małgorzata Szarata2
Badanie aktywności antybiotycznej krajowego olejku konopnego
Investigation on antibiotic activity of native hemp essential oil
1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
2Szpital Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego: dr Jacek Łukomski
Summary
To the investigations were used hemp essentials oil obtained from native cultivar of hemp (Cannabis sativa L.). The main components of essential oil were: β-myrcene (40.3%), ocimene oxide (16.3%), trans-caryophyllene (12.8%), α-pinene (9.5%) and limonene. The investigations included 61 strains of microorganism: 6 Gram-positive bacteria, 7 Gram-negative bacteria, 16 yeasts, 29 dermatophytes and 3 moulds. The estimation of antibiotic avtivity was conducted on fluid media: Antibiotic Broth (bacteria), Sabouard Broth (fungi) by methods of serial dilutions. The minimal concentration of hemp essential oil (mg/ml) inhibiting the growth of investigated strains (MIC – Minimal Inhibitory Concentration) was estimated. Than were the results counted into antibiotic units (AU). The high antibiotic activity showed the hemp essential oil against Gram-positive bacteria (averagely 1000 AU), yeasts (averagely 4500 AU) and dermatophytes (averagely 1100 AU). The tested essential oil acted mild against Gram-negative bacteria (averagely 95 AU) and moulds (averagely 245 AU). On the base of conducted studies could be resulted the use of native hemp essential oil as a component of dermatologic and cosmetics preparations.
Wprowadzenie
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) o niskiej zawartości kanabinonów, w tym Δ9-tetrahydrokanabinoidu (Δ9-THC) poniżej 0,2% w suchej masie ziela, od dawna wykorzystywane są do celów przemysłowych. Roślina ta jest uprawiana na świecie i w Polsce przede wszystkim ze względu na włókna celulozowe, które wykorzystuje się w przemyśle tekstylnym oraz do produkcji wyrobów pozawłókienniczych stosowanych w budownictwie, motoryzacji, przemyśle kompozytowym i celulozowo-papierniczym (1, 2).
W związku ze wzrostem uprawy tej rośliny w Polsce, pojawił się problem zagospodarowania wiech konopnych, które dotychczas przeznaczone były na cele opałowe lub traktowane jako bezużyteczny odpad. Od 2002 r. w Instytucie Włókien Naturalnych (obecnie Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich) prowadzone były prace nad możliwością oddzielnego zbioru wiech konopnych z przeznaczeniem ich do produkcji olejku eterycznego konopnego na drodze destylacji z parą wodną (3, 4). Ze względu na swoisty aromat olejek ten jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków, żywności, środków ochrony roślin i w aromaterapii.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy była ocena aktywności antybiotycznej eterycznego olejku konopnego w kontekście możliwości wykorzystania tego produktu do celów leczniczych.
Materiały i metody
Olejek konopny
W badaniach użyto eterycznego olejku konopnego (olejku konopnego) otrzymanego z ziela konopi siewnych (Cannabis sativa L.). Do tego celu zastosowano metodę destylacji z parą wodną wiech tej rośliny pozyskanych w 2010 r. z polskiej odmiany Beniko. Olejek eteryczny uzyskano w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Pętkowie.
Użyty do badań olejek konopny był klarowną cieczą o barwie jasnożółtej i swoistym zapachu konopi. Jego gęstość wynosiła 0,835 g/cm3 (20°C). Zawartość Δ9-tetrahydrokanabinoidu oznaczono w nim na poziomie 0,01%. Zawartość głównych składników olejku konopnego została podana w tabeli 1.
Tabela 1. Zawartość głównych składników olejku konopnego użytego w badaniach.
Składniki olejkuZawartość (%)
β-Myrcen
Tlenek cymenu
trans-Kariofilen
α-Pinen
Limonen
β-Pinen
α-Humulen
trans-β-Farnezen
Tlenek (-)-kaprofilu
Terpinolen
Δ3-Karen
40,3
16,3
12,8
9,5
7,8
4,6
3,6
2,4
1,8
0,5
0,4
Badane drobnoustroje
W badaniach użyto 61 szczepów drobnoustrojów, w tym 6 szczepów bakterii Gram-dodatnich, 7 szczepów bakterii Gram-ujemnych, 16 szczepów grzybów drożdżoidalnych, 29 szczepów dermatofitów i 3 szczepy grzybów pleśniowych. Badania uwzględniały szczepy wzorcowe pochodzące z kolekcji międzynarodowych (ATCC, CNCTC, PZH), a także szczepy wyizolowane z materiału klinicznego z oddziałów dermatologicznych i pediatrycznych oraz szczepy wyizolowane z surowców zielarskich i leków pochodzenia roślinnego. Szczepy przechowywano na pożywkach stałych w temp. 4-6°C, przesiewając je raz w miesiącu na świeże podłoża. Bakterie przechowywano na Antibiotic Agar, grzyby drożdżoidalne i pleśniowe na Sabouraud Agar, a dermatofity na podłożu stałym DTM; wszystkie podłoża firmy Merck.
Określanie aktywności antybiotycznej
Olejek konopny w ilości 200 mg rozpuszczano w 1 ml dimetylosulfotlenku (DMSO) (Fluka), otrzymując roztwór podstawowy o stężeniu 200 mg/ml. Z tego roztworu przygotowywano następnie w płynnym podłożu bakteriologicznym Antibiotic Broth (Merck) (bakterie) lub w płynnym podłożu Sabauraud Broth (Merck) (grzyby drożdżoidalne, pleśniowe i dermatofity) rzędy rozcieńczeń olejku konopnego w zakresie stężeń od 0,1 do 20 mg/ml. Do każdego rozcieńczenia olejku w podłożu bakteriologicznym o objętości 1 ml dodawano po 0,1 ml hodowli lub zawiesiny badanych szczepów drobnoustrojów odpowiednio rozcieńczonych w tym samym podłożu płynnym (liczba dodawanych komórek lub strzępek mieściła się w granicach 104-105 w 1 ml). W badaniach używano 18-godz. hodowli bakterii, 24-godz. hodowli grzybów drożdżoidalnych oraz zawiesin otrzymanych przez zmywanie ze skosów agarowych 5-7-dniowych hodowli grzybów pleśniowych i dermatofitów (stosowano 3 ml fizjologicznego roztworu NaCl na skos agarowy).
Inkubację próbek prowadzono w temp. 37°C przez 18 godz. (bakterie), 24 godz. (grzyby drożdżoidalne) i 5-7 dni (grzyby pleśniowe i dermatofity). Po tym czasie określano najmniejsze stężenie olejku konopnego (w mg/ml) hamujące rozwój badanych szczepów drobnoustrojów (MIC – Minimal Inhibitory Concentration). Wartości te przeliczano następnie na jednostki antybiotyczne (JA), przyjmując, że wartość MIC olejku konopnego równa jest 1 JA. Wyniki podawano w odniesieniu do 1 g olejku konopnego. Dla przykładu MIC określone dla danego szczepu jako 1 mg/ml wskazuje, że 1 g olejku konopnego odznacza się aktywnością antybiotyczną wobec tego szczepu drobnoustroju równą 1000 JA.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-07-03
zaakceptowano do druku: 2014-07-14

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel. +48 (61) 665-95-50, fax: (61) 665-95-51
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 3/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii