Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2015, s. 37-40
Agnieszka Siluch1, Katarzyna Krenke2, *Agnieszka Krauze2
Atopowe zapalenie skóry – znajomość zagadnienia wśród studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Pielęgniarstwa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Atopic dermatitis – knowledge of this problem among students of Medical Faculty and Nurse Faculty Warsaw Medical University
1Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski
2Klinika Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: prof. dr n. med. Marek Kulus
Summary
Atopic dermatitis is the most frequent inflammatory chronic disease in children. Frequency of this disease is between 2% in developing countries to 20% in Western Europe, North America, Australia. Polish recent data are showing that 4,7% of children 3-18 years old and 1,4% adults are having this problem. Taking this into consideration it is of great importance that all medical doctors and nurses must be aware of such a disease. The research was conducted among students of Medical Faculty and Nurses Faculty. In the survey they were asked about the topic problems connected to atopic dermatitis. All respondents had basic knowledge, but students of Nurse faculty should improve their competence concerning diagnostic criteria and disease risk factors. Both groups need more information about etiology of infections in patients with skin atopy
Wstęp
Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest to przewlekła choroba zapalna, która charakteryzuje się obecnością wykwitów wypryskowych i nasilonym świądem. Najczęściej rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie. Częstość występowania AZS na świecie waha się w granicach od 2% w krajach rozwijających się do 20% w Europie Zachodniej, USA i Australii (1-5). W Polsce, według badań epidemiologicznych, na AZS choruje około 4,7% dzieci w przedziale wiekowym 3-18 lat oraz 1,4% dorosłych. W miastach wskaźnik zapadalności wzrasta do 9% dzieci (6).
Przebieg choroby jest modulowany przez wiele czynników środowiskowych, które mają wpływ na ujawnienie się fenotypu genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do rozwoju AZS. Czynniki środowiskowe możemy podzielić na alergizujące i niealergizujące. Do czynników niealergizujących zalicza się: nadreaktywność skóry na bodźce fizyczne i chemiczne, stres, infekcje. Natomiast do czynników alergizujących najczęściej należą alergeny powietrznopochodne i pokarmowe. Wymienione czynniki środowiskowe mogą przyczyniać się do rozwoju choroby AZS i modulować jej przebieg. Nasilenie zapalnych zmian skórnych najczęściej spowodowane jest infekcjami bakteryjnymi, grzybiczymi i wirusowymi (7-9).
Pielęgnacja skóry atopowej polega na stosowaniu preparatów zawierających składniki odnawiające uszkodzony płaszcz tłuszczowy. Środki te powinny mieć postać emulsji, czyli zawierać substancje rozpuszczalne w wodzie i tłuszczach. Skóra atopowa jest bardzo wrażliwa, skłonna do podrażnień, dlatego stosowane preparaty zawierają ograniczoną ilość substancji konserwujących i zapachowych (10). Głównym objawem AZS jest suchość skóry, dlatego do pielęgnacji zaleca się stosowanie specjalnych środków do skóry atopowej, które natłuszczają i głęboko nawilżają skórę, co zapobiega nadmiernemu przesuszeniu. W okresach zaostrzeń preferowane są miejscowe preparaty glikokortykosteroidowe (2, 5, 7).
Jak już wspomniano, atopowe zapalenie skóry jest to choroba ujawniająca się bardzo często we wczesnym dzieciństwie, a jej objawy są zauważalne dla otoczenia. Powoduje to konsekwencje psychologiczne, socjalne i finansowe, które są odczuwalne przez pacjenta i jego rodzinę. Dlatego kompleksowa opieka nad chorym z AZS powinna składać się ze skutecznego leczenia dermatologicznego, odpowiedniej edukacji oraz właściwej opieki psychologicznej, a ponieważ jest to aktualnie najczęstsze przewlekłe schorzenie występujące w populacji pediatrycznej, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki powinni wykazywać się bardzo dobrą znajomością tej jednostki chorobowej (11-13).
Cel pracy
Celem niniejszej pracy było wykazanie, jaką wiedzę posiadają studenci kierunków medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na temat zagadnienia AZS. Czy znają objawy, kryteria rozpoznania choroby oraz sposób pielęgnacji osób z AZS, których jest coraz więcej w naszym społeczeństwie.
Do badania wybrano dwa kierunki studiów medycznych: pielęgniarstwo i wydział lekarski. Absolwenci tych kierunków należą do personelu medycznego mającego bezpośredni kontakt z osobami chorymi na AZS.
W celu dokładnego zbadania problemu przedstawiono następujące pytania badawcze:
1. Czy wiedza studentów na temat AZS jest uzależniona od studiowanego kierunku?
2. Jaki poziom wiedzy posiadają studenci obu kierunków na temat AZS?
3. Czy słuszny jest pogląd, że studenci wydziału lekarskiego posiadają większą wiedzę niż studenci pielęgniarstwa na temat AZS?
Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunkach: pielęgniarstwo i wydział lekarski.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, składający się z dwóch części. W pierwszej część zamieszczono pytania ogólne, takie jak: wiek ankietowanych, kierunek i rok studiów. Druga zawierała pytania dotyczące zagadnienia atopowego zapalenia skóry. Badanym zadano 16 pytań zamkniętych.
Wyniki
W ankiecie wzięło udział 98 osób studiujących pielęgniarstwo (grupa A) oraz 79 osób studiujących kierunek lekarski (grupa B). Największą grupę stanowiły osoby będące na III roku studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (46%; n = 45), natomiast najmniejszą – osoby studiujące na III roku wydziału lekarskiego (10%; n = 8) (ryc. 1).
Ryc. 1. Rok studiów ankietowanych (wartości liczbowe odzwierciedlają liczbę osób biorących w badaniu).
Wśród ankietowanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 19-24 lata (85%), zaś najmniejszą – osoby w wieku powyżej 30 lat (3%).
Na pytanie 1: „Co to jest AZS?” 82% ankietowanych z grupy A i 90% z grupy B uznało, że jest to przewlekła, nawrotowa choroba skóry o charakterze zapalnym, charakteryzująca się uporczywym świądem i uwarunkowana genetycznie. 18% studentów pielęgniarstwa i 10% kierunku lekarskiego nie było w stanie określić charakteru schorzenia.
Na pytanie 2: „W jakim wieku najczęściej pojawiają się pierwsze objawy AZS?” zdecydowana większość ankietowanych grupy B, tj. 81%, i 75% grupy z A uważała, że pojawiają się one w wieku do 5. roku życia. Reszta ankietowanych podała okres dojrzewania jako wiek pojawiania się zmian.
Na pytanie 3: „Jaka zazwyczaj jest skóra dziecka chorego na AZS?” zarówno ankietowani z grupy A (96%), jak i z B (97%) stwierdzili, że jest sucha.
Na pytanie 4: „Czy w przebiegu AZS pojawiają się okresy remisji?” zdecydowana większość badanych z grupy B, tj. 99%, i 97% grupy z A odpowiedziała, że pojawiają się okresy remisji.
Na pytanie 5: „Czy zmiany skórne w AZS powodują świąd?” w obu grupach 99% ankietowanych odpowiedziało, że zmiany skórne powodują świąd.
Na pytanie 6: „Jakie czynniki najczęściej zwiększają świąd skóry?” 94% ankietowanych z grupy A i 92% z grupy B odpowiedziało, że są to: kontakt z wełną, pocenie się, sytuacje stresowe, drapanie; natomiast niewielki procent ankietowanych udzielił błędnej odpowiedzi (4% podało, iż są to codzienne kąpiele, 4% – tkaniny bawełniane, 2% – kremy natłuszczające).
Na pytanie 7: „Jakie pokarmy najczęściej wywołują alergie pokarmowe u dzieci z AZS?” zdecydowana większość ankietowanych z grupy B (97%) oraz grupy A (92%) uważa, że przyczyną są: mleko, jaja kurze, orzechy, owoce cytrusowe, czekolada, ryby; zaś pozostali wymienili produkty bezglutenowe, mięso wieprzowe i indyka.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-02-03
zaakceptowano do druku: 2015-03-02

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Krauze
Klinika Pulmonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM
ul. Działdowska 1/3, 01-183 Warszawa
tel.: +48 (22) 452-32-59,
fax: +48 (22) 452-32-04
e-mail: agakrauze@hotmail.com

Nowa Pediatria 1/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria