Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2016, s. 3-6
Iwona Łapińska1, *Lidia Zawadzka-Głos1, Witold Maciej Iciek2
Analiza kliniczna pacjentów poddanych leczeniu chirurgicznemu migdałków
Clinical analysis of patients undergoing surgical treatment of the tonsils
1Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
2Kliniczny Oddział Otolaryngologii, Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze
Kierownik Oddziału: lek. Witold Maciej Iciek
Summary
Introduction. At the crossing of the respiratory system and digestive system is a cluster of lymph tissue called Waldeyer ring. The first buds of the lymphatic system begin to form around 3-4 months of fetal life. To transform primary clumps to the secondary clumps occurs after birth, which is affected by external factors like infectious factors, toxic, allergic or genetic predisposition, what causes that the child begins to develop own immune system. The most dynamic period of development of the tonsils we can observed between 3 and 7 years of age, especially adenoids and tonsils.
Aim. Aim of this study was to analyze the clinical patients undergoing surgery on tonsils.
Material and methods. The study involved a retrospective group of 153 people who have been subjected to surgery: adenoidectomy, adenotonsillotomy, adenotonsillectomy and tonsillectomy.
Results. Among a group of 153 people undergoing surgery for tonsil prevailed children in the number of 103, while dominated by children in age 4-7 (56 patients). In the group of children operated there were more boys but in the group of adults – women. Most of the operation which was done it was adenoidectomy and it was a typical procedure for group of children. In adults, for the most part they made tonsillectomy. Patients which were undergoing operations stated advantage of the presence of blood group A RhD(+). Recurrent infections occurred especially among adults. A typical symptom for a group of children were snoring and nasal obstruction. Allergy was diagnosed in 31 patients, including over 25 children. Patients which were undergoing operations most of them presents group of blood A RhD(+).
Conclusions. Surgical treatment of tonsillitis relates primarily to the pediatric population. The predominant treatment is adenoidectomy. Recurrent strep throat are typical for adulthood and are the reason to performing tonsillectomy in this group of patients. Snoring and labored breathing through the nose are characteristic symptoms of tonsillar hypertrophy in children.Wstęp
Na skrzyżowaniu drogi pokarmowej oraz oddechowej znajdujemy skupisko tkanki limfatycznej zwanej pierścieniem Waldeyera. W jego skład wchodzą: migdałek gardłowy, migdałki podniebienne, migdałek językowy, migdałki trąbkowe, pasma boczne i grudki chłonne tylnej ściany gardła. Pierwsze zawiązki układu chłonnego gardła zaczynają się formować około 3.-4. miesiąca życia płodowego. Wtedy to dochodzi do nagromadzenia się limfocytów pod sfałdowanym nabłonkiem. Z końcem okresu płodowego tworzą się torebki migdałków podniebiennych, wytwarzają grudki pierwotne oraz układ krypt migdałkowych. Do przekształcenia grudek pierwotnych w grudki wtórne dochodzi po narodzinach dziecka, na co wpływ mają czynniki zewnętrzne, tj. czynniki zakaźne, toksyczne, alergiczne czy predyspozycje genetyczne, przez co dziecko zaczyna rozwijać własny układ odpornościowy. Rozwój własnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej zaczyna się wraz ze stopniową utratą odporności biernej przekazanej przez matkę podczas życia płodowego w postaci immunoglobuliny IgG. Najbardziej dynamiczny okres rozwoju migdałków obserwujemy pomiędzy 3. a 7. rokiem życia, zwłaszcza migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych. Okres inwolucji tychże migdałków przypada na okres pokwitania. Na ten sam okres przypada również rozrost czynnościowy pasm bocznych oraz grudek limfoepitelialnych tylnej ściany gardła, który trwa aż do ok. 40. roku życia. Rozrost czynnościowy migdałków językowych natomiast trwa do ok. 60. roku życia.
Oprócz fizjologicznego rozwoju migdałków mamy również do czynienia z patologicznym przerostem migdałków. Najczęściej takiemu przerostowi ulegają migdałki podniebienne czy migdałek gardłowy.
Cel pracy
Celem pracy była analiza kliniczna pacjentów poddanych leczeniu opracyjnemu migdałków.
Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 153 pacjentów w wieku od 4. roku życia do 49 lat, których poddano leczeniu operacyjnemu: adenotomii, adenotonsillotomii, adenotonsillektomii oraz tonsillektomii w Szpitalu Wojewódzkim w Zielonej Górze. Operacje wykonano w okresie od 1 stycznia do 15 sierpnia 2013 roku. Badanie miało charakter retrospektywny. Analizie poddano wiek chorych, rodzaj zabiegu, płeć, najczęściej występujące objawy takie jak oddychanie przez usta, chrapanie, nawracające anginy, występowanie alergii oraz przeanalizowano rodzaj grupy krwi u pacjentów operowanych z powodu migdałków.
Objawy, jakie prezentowały osoby objęte badaniem, były typowymi objawami świadczącymi o przeroście migdałka gardłowego czy migdałków podniebiennych lub przewlekłym stanie zapalnym migdałków. Zgłaszane objawy to: trudności w oddychaniu nosem, chrapanie w nocy, oddychanie przez otwarte usta, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, bezdechy w czasie snu, fetor ex ore, ciągły katar, kluskowata mowa, ropnie okołomigdałkowe, nawracające zapalenia uszu/wysiękowe zapalenia uszu, wady zgryzu.
Przed zakwalifikowaniem do zabiegu pacjenci zostali poddani badaniu laryngologicznemu, które obejmowało rynoskopię przednią i tylną oraz badanie słuchu (audiometria, tympanometria). Aby zmniejszyć ryzyko błędnego rozpoznania, możemy posłużyć się opisanymi metodami badania oraz klasyfikowania przerostu migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych (1).
Wyniki
Badaniu poddano grupę 153 osób w wieku 4-49 lat, u których zastosowano leczenie operacyjne migdałków. W wieku poniżej 18. r.ż. było 103 dzieci (67,4%), powyżej 18. r.ż. – 50 pacjentów (32,6%). Zdecydowaną większość grupy badanej stanowiły dzieci, dlatego tę grupę poddano dodatkowej analizie wieku i stwierdzono, że wieku 4-7 lat było 56 dzieci (54,4%), 8-13 lat – 41 dzieci (39,8%), 14-18 lat – 6 dzieci (5,8%). Najliczniejszą grupę wśród dzieci stanowili pacjenci w wieku od 4 do 7 lat.
Wśród badanych było 89 pacjentów płci męskiej (58,9%) i 64 płci żeńskiej (41,1%). Stwierdzono różnice pomiędzy grupami wiekowymi poniżej i powyżej 18. r.ż.: w grupie pacjentów poniżej 18. r.ż. większość stanowili chłopcy, w grupie powyżej 18. r.ż. różnice nie były tak znaczące i tutaj obserwowano nieznaczną przewagę liczebną kobiet (ryc. 1).
Ryc. 1. Wykaz operowanych osób z podziałem na płeć i wiek

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Modrzyński M, Zawisza E, Mazurek H: Ocena zgodności wyników badań dodatkowych stosowanych w rozpoznaniu przerostu migdałka gardłowego u dzieci. Otolaryngologia 2006; 5(3): 122-128. 2. Darrow DH, Siemens Ch: Indications for tonsillectomy and adenoidectomy. The Laryngoscope 2002; 112: 6-10. 3. Paradise JL, Bluestone CD, Rogers KO et al.: Efficacy of adenoidectomy of recerrent otitis media in children previously treated with tympanostomy-tube placement: results of parallel randomized and nonrandomized trials. JAMA 1990; 263: 2006-2073. 4. Skarżyński H, Miszka K, Zawadzki R et al.: Korelacja między przewlekłym wysiękowym zapaleniem ucha środkowego a przerostem migdałka gardłowego – analiza około 1500 przypadków. Audiofonologia 2002; XXII: 39-43. 5. Sadeghi-Shabestari M, Jabbari Moghaddam Y, Ghaharri H: Is there any correlation between allergy and adenotonsillar tissue hypertrophy? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 75(4): 589-591. 6. Grossi C, Ciccone E, Taccheti C et al.: Anatomy of the immune system facts and problems. Ital J Anat Embryol 2000; 105: 97-124. 7. Walker LSK, Abbas AK: The enemy within: Keeping self-reactive T cells at bay in the periphery. Nat Rev Immunol 2002; 2: 11-19. 8. Modrzyński M: The incidence of adenoid hypertrophy in allergic diseases. Case Rep Clin Pract Rev 2004; 5: 487-491. 9. Modrzyński M, Zawisza E: Frequency of adenoid hypertrophy in children with allergic disease. Przegl Lek 2003; 60(5): 322-324. 10. Modrzyński M, Zawisza E: An analysis of the incidence of adenoid hypertrophy in allergic children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007; 71(5): 713-719. 11. Modrzyński M, Mierzwinski J, Zawisza E, Piziewicz A: Acoustic rhinometry in the assessment of adenoid hypertrophy in allergic children. Med Sci Monit 2004; 10: 431-438. 12. Zakrzewska A, Górski P: Migdałek gardłowy jako część układu tkanki limfatycznej nosa i gardła – anatomia, fizjologia oraz zmiany towarzyszące chorobom alergicznym u dzieci. Alerg Astma Immun 2004; 9: 61-69.
otrzymano: 2016-01-07
zaakceptowano do druku: 2016-01-19

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl;
laryngologia@spdsk.edu.pl

Nowa Pediatria 1/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria