Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2003, s. 85-88
Przemysław Kardas, Daniel Herczyński
Wpływ wieku na częstość porad lekarskich spowodowanych infekcjami dróg oddechowych wśród podopiecznych poradni lekarzy rodzinnych
The effect of patient age on the number of general practitioners´ consultations connected with respiratory tract infections
z Zakładu Medycyny Rodzinnej Katedry Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Przemysław Kardas
Summary
Background and aims: The important variance of the number of general practitioners´ consultations caused by different diseases can be easily noticed in everyday observation. The most frequent reason leading to GP consultations are respiratory tract infections (RTIs). The aim of the study was to compare within different age groups the frequency of consultations caused by RTIs with those caused by cardiovascular diseases and the need for prescription only. Materials and methods: The study was conducted between out-patients belonging to one of GP practices in Łódź-Górna. Out of approximately 2000 patients, files of 335 patients (divided in age groups: 1-6, 7-13, 14-18, 19-64 and 65 over) were selected and analysed. Results: The most frequent reason for patient consultations were respiratory tract infections. The annual number of consultations in children aged 1-6 and elderly was twice as big as in the other age groups. Cardiovascular diseases constituted frequent reason for consultations only in elderly. In the same age group the need for repeated prescription was the frequent reason for consultations. The average number of consultations connected with RTIs decreased with age. Conclusions: Respiratory tract infections are the frequent reason of GP consultations. The number of consultations connected with RTIs differs in various patient age groups and tends to decrease with age.
Założenia i cel badania
Pomiędzy różnymi grupami wiekowymi podopiecznych istnieje znaczne zróżnicowanie częstości porad udzielanych przez lekarzy rodzinnych, spowodowanych różnymi jednostkami chorobowymi. Dotychczas nie dysponujemy precyzyjnymi danymi statystycznymi dotyczącymi tego zjawiska dla obszaru Polski. Publikacje zagraniczne wskazują jednak jednoznacznie, że najczęstszym powodem zgłaszania się pacjentów do lekarzy rodzinnych są infekcje dróg oddechowych (1-3). Potwierdza to zresztą codzienna obserwacja polskich lekarzy rodzinnych. W niniejszym badaniu postanowiono zatem określić częstość porad lekarskich związanych z infekcjami dróg oddechowych w różnych grupach wiekowych podopiecznych poradni lekarzy rodzinnych. Postanowiono także porównać częstość porad lekarskich związanych z tymi schorzeniami, z częstością porad spowodowanych chorobami układu krążenia oraz wizytami spowodowanymi przedłużeniem leków, w różnych grupach wiekowych podopiecznych.
Materiał i metoda
Badanie wykonano w poradni lekarzy rodzinnych, zlokalizowanej w dzielnicy Łódź-Górna. Spośród około 2000 podopiecznych poradni, analizie poddano dokumentację tych podopiecznych, którzy pozostawali pod opieką poradni przez co najmniej 12 miesięcy przed momentem rozpoczęcia badania (1661 osób). Wyłonioną w ten sposób grupę podopiecznych podzielono następnie na 5 podgrup wiekowych: 1-6, 7-13, 14-18, 19-64 oraz 65 i więcej lat. Spośród osób należących do tych podgrup wybrano w sposób losowy pacjentów, których dokumentację poddano dokładnej analizie. Spośród podopiecznych w wieku lat 1-6 uwzględniono w analizie wszystkich (46 osób), spośród podopiecznych wwieku 7-13 oraz 14-18 – co drugą osobę (odpowiednio: 42 i 71 osób), spośród osób w wieku 19-64 – co dziesiątą (132 osoby) oraz spośród podopiecznych wwieku 65 i więcej lat – co drugą osobę (44 osoby). Łącznie przeanalizowano dokumentację 335 podopiecznych.
W retrospektywnej analizie dokumentacji wzięto pod uwagę: liczbę porad rocznie, liczbę porad wywołanych chorobami układu krążenia, liczbę porad wywołanych infekcjami górnych dróg oddechowych oraz infekcjami dolnych dróg oddechowych, a także liczbę porad związanych z przedłużeniem stosowanych przewlekle leków (bez szczegółowego badania lekarskiego).
Wyniki
Uzyskane wyniki średniej rocznej częstości porad przedstawiono w tabeli 1. Najwyższą liczbę porad rocznie (12,6) obserwowano wśród podopiecznych z grupy wiekowej 65 i więcej lat (ryc. 1). Niewiele niższą wartość (10,4 porady/rok) obserwowano wśród dzieci w wieku 1-6 lat. W pozostałych grupach wiekowych wartości tego parametru były blisko dwukrotnie mniejsze.
Tabela 1. Średnie roczne częstości porad wywołanych wybranymi problemami zdrowotnymi w zależności od wieku podopiecznych.
ParametrGrupa wiekowaŚrednia ważona
1-67-1314-1819-6465+
Liczba zbadanych osób46427113244
Średnia roczna liczba porad 10,46,55,25,512,67,1
Średnia roczna liczba porad z powodu chorób układu krążenia0,60,00,00,54,80,9
Średnia roczna liczba porad z powodu infekcji górnych dróg oddechowych 3,92,41,80,90,71,6
Średnia roczna liczba porad z powodu infekcji dolnych dróg oddechowych 0,50,80,30,20,50,4
Średnia roczna liczba wizyt z powodu przedłużenia leków (bez badania pacjenta)0,40,10,00,33,40,6
Ryc. 1. Średnia roczna liczba porad lekarskich w różnych grupach wiekowych. #p < 0,001 w porównaniu z grupą wiekową 65 i więcej lat.
Choroby układu krążenia stanowiły częstą przyczynę porad lekarskich jedynie wśród ludzi starszych (ryc. 2), nie były natomiast przyczyną zgłaszania się do lekarza rodzinnego młodzieży.
Ryc. 2. Średnia roczna liczba porad lekarskich spowodowanych chorobami układu krążenia w różnych grupach wiekowych. #p<0,001 w porównaniu z grupą wiekową 65 i więcej lat.
Podobnie, niemal wyłącznie osoby starsze korzystały z porad polegających jedynie na przedłużeniu leków, bez szczegółowego badania lekarskiego (ryc. 3).
Ryc. 3. Średnia roczna liczba porad lekarskich spowodowanych przedłużeniem leków w różnych grupach wiekowych. #p< 0,001 w porównaniu z grupą wiekową 65 i więcej lat.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 2/2003
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna