Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2018, s. 290-291
Małgorzata Górska-Paukszta, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL
Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii PTL
W dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Sekcji, tj. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, odbyło się Walne Zebranie Członków Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Obrady rozpoczął i powitał przybyłych członków (w liczbie 34) prezes Zarządu SF, prof. Waldemar Buchwald. Następnie poprosił o zabranie głosu zaproszoną na posiedzenie Panią Dyrektor IWNiRZ, prof. Małgorzatę Zimniewską.
Prezes Sekcji przedstawił porządek i regulamin Walnego Zebrania, które zostały jednogłośnie przyjęte przez zgromadzonych uczestników. Sekretarz SF, Elżbieta Hołderna-Kędzia, zaprezentowała kandydatury na nowych członków Sekcji, które wpłynęły do Zarządu w okresie od poprzedniego zebrania, tj. od 9 listopada 2017 r. do chwili obecnej. Wszyscy kandydaci odpowiadali wymaganiom Statutu i zostali w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęci w poczet członków SF-PTL.
Następnie uczestnicy obrad z dużym zainteresowaniem wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy, zatytułowany „Racjonalna fitoterapia”, przedstawiła w przeglądowej prezentacji prof. Irena Matławska. Omówiła m.in. synergizm pomiędzy surowcami roślinnymi, wymagania stawiane produktom o ugruntowanym działaniu medycznym oraz pozostałym produktom tradycyjnym, a także historyczne podstawy wiodące do powstania, rozwoju i ugruntowania racjonalnej fitoterapii w dniu dzisiejszym. W drugim wykładzie, zatytułowanym „Marihuana lecznicza – wyzwanie dla nowoczesnej farmakoterapii”, prof. Przemysław Mikołajczak zwrócił uwagę na korzyści płynące z wykorzystania konopi indyjskich w wielu ciężkich i nie poddających się konwencjonalnemu leczeniu chorobach ośrodkowego układu nerwowego, w tym padaczce lekoopornej i bólu neuropatycznym. Na uwagę zasługuje również fakt, że ekstrakty i preparaty z konopi indyjskich mają niewielki potencjał uzależniający w porównaniu z innymi środkami z tej grupy.
Po krótkiej przerwie prezes Zarządu Sekcji, prof. Waldemar Buchwald, zaproponował wybór w jawnym głosowaniu Prezydium Zgromadzenia. Na przewodniczącego jednogłośnie zaakceptowano prof. Przemysława Mikołajczaka, a na sekretarza mgr Małgorzatę Górską-Pauksztę. Następnie przewodniczący przedstawił dalszy regulamin obrad i zaproponował zgłaszanie kandydatów do 3 Komisji. W jawnym głosowaniu do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej weszli jednogłośnie: dr Paulina Znajdek-Awiżeń i prof. Wiesława Bylka, do Komisji Wyborczej: dr Marcin Szymański oraz mgr Małgorzata Górska-Paukszta, a w składzie Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się: mgr Anna Bober i lek. Wojciech Gziut.
W dalszej kolejności na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania prezes Zarządu SF Waldemar Buchwald przedstawił sprawozdanie z działalności Sekcji w okresie minionej 4-letniej kadencji. W tym okresie Zarząd Sekcji podejmował starania w różnych obszarach. W ramach „Ocen eksperckich suplementów diety” opracowano „Regulamin oceny eksperckiej” wraz z formularzem zgłoszeniowym, które rozesłano pocztą elektroniczną do licznych firm wytwarzających preparaty zawierające składniki roślinne. Niestety, zainteresowanie przygotowaniem powyższych ocen było znikome.
Członkowie Sekcji Fitoterapii popularyzowali wiedzę naukową i popularnonaukową dotyczącą surowców i preparatów roślinnych wśród szerokiego grona odbiorców, w tym przedstawicieli różnych środowisk medycznych, a także osób spoza branży medycznej z różnych specjalności i dziedzin przemysłu. W okresie 4-letniej działalności Zarządu Sekcja Fitoterapii PTL była współorganizatorem dwóch sejmików zielarskich, które odbyły się po raz pierwszy w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym w Trzebawiu-Rosnówko w miejsce dotychczasowego Żerkowa.
W latach 2015 i 2016 współorganizowano wraz z Phytopharm Klęka i PKZ dwie konferencje naukowo-szkoleniowe z cyklu „Racjonalna fitoterapia w medycynie konwencjonalnej” adresowane do środowiska medycznego, w tym „Racjonalna fitoterapia w profilaktyce i terapii chorób z przeziębienia” oraz „Fitoterapia w pediatrii”. Członkowie Sekcji prezentowali wykłady oraz prowadzili sesje tematyczne. Ważnym wydarzeniem była reaktywacja wraz z Wielkopolską Izbą Lekarską konferencji z cyklu Interherba, skierowanej do lekarzy i farmaceutów. Pierwsza z nich zatytułowana „Fitoterapia w praktyce lekarskiej” odbyła się w 2015 r. w pomieszczeniach IWNiRZ. W ślad za konferencją zamieszczono w Biuletynie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Nr 2/2015 materiały informacyjne promujące Sekcję Fitoterapii PTL.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii