Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 4/2018, s. 155-161 | DOI: 10.25121/NewMed.2018.22.4.155
Agata Wasilewska, *Lidia Zawadzka-Głos
Obustronny polip choanalny – opis przypadku. Przegląd literatury
Bilateral antrochoanal polyp: case report, literature review and clinical guidelines
Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Poland
Head of Department: Lidia Zawadzka-Głos, MD, PhD
Streszczenie
Polip choanalny jest łagodną zmianą zapalną zatok przynosowych. Wywodzi się w większości przypadków z błony śluzowej zatoki szczękowej, wychodząc zwykle przez ujście dodatkowe zatoki, a stąd sięga do nozdrzy tylnych i nosogardła.
Celem pracy jest przedstawienie charakterystyki klinicznej i leczenia polipów choanalnych (ACP) oraz przedstawienie bardzo rzadkiego przypadku pacjentki z obustronnym polipem choanalnym i dużą tendencja do nawrotów dolegliwości.
Polipy choanalne stanowią około 1/3 wszystkich polipów zatok przynosowych u dzieci, większość z nich występuje jednostronnie. U dzieci obserwuje się także większą częstość nawrotów niż u dorosłych. Zmiana wymaga diagnostyki różnicowej ze zmianami nowotworowymi.
Leczenie jest operacyjne. Złotym standardem jest endoskopowa operacja zatok. Obejmuje ona usunięcie masy polipa z nozdrzy tylnych, endoskopowe poszerzenie ujścia zatoki szczękowej i usuniecie zmian polipowatych i przyczepu polipa z jej wnętrza.
Obserwacja pooperacyjna musi być prowadzona przez co najmniej 2 lata w celu wykrycia ewentualnych nawrotów.
Summary
Antrochoanal polyps are unilateral benign lesions that arise within the maxillary sinus antrum. The purpose of this study was to review the clinical characteristics and treatment of antrochoanal polyp (ACP).
A retrospective analysis was performed to investigate the case of one patient with an extremely rare bilateral polyp with a high incidence of recurrence.
ACPs account for approximately one-third of polyps occurring in children. Most of them are unilateral. The recurrent course of ACP is more prevalent in the paediatric population than in adults. ACPs require differential diagnosis with malignancies. The mainstay of treatment is surgery. The gold standard is endoscopic sinus surgery with complete removal of polyp mass under endoscopic control and widening of the maxillary sinus ostium via the middle meatus.
Postoperative follow-up of at least 2 years is very important to monitor patients for recurrence.
Wstęp
Polip choanalny (ACP) jest łagodną zmianą zapalną zatok przynosowych. Wywodzi się w większości przypadków z błony śluzowej zatoki szczękowej, wychodząc zwykle przez ujście dodatkowe, a stąd sięga do nozdrzy tylnych i nosogardła (1, 2).
Znacznie rzadziej wywodzi się z zatoki klinowej, sitowych, czołowej, przegrody nosa (1, 2). Zwykle jest to zmiana jednostronna. Polip choanalny typowo występuje u dzieci i młodych dorosłych. Spośród wszystkich polipów u dzieci stanowi on 28-50%, a ponadto w tej grupie wiekowej ma większą tendencję do nawrotów (1-4).
W odróżnieniu od polipów występujących w alergii czy mukowiscydozie, nie zaobserwowano współwystępowania ACP z innymi schorzeniami.
Etiopatogeneza polipa choanalnego nie jest do końca poznana. ACP wywodzi się z błony śluzowej zatoki szczękowej, uważa się, że rozwija się ze śródściennej torbieli i ma związek z przewlekłym stanem zapalnym zatoki szczękowej (1, 2, 5).
Zwykle wyjście polipa umiejscowione jest na ścianie przyśrodkowej lub tylnej zatoki w okolicy kąta szczękowo-sitowego. Wraz z powiększaniem się masa polipa przemieszcza się w stronę nozdrzy tylnych, w przypadkach zaawansowanych przekracza nozdrza tylne, zajmując nosową część gardła. Część znajdująca się w zatoce (astralna) ma charakter cienkościennej torbieli wypełniającej zatokę szczękową.
Podejrzewano tło alergiczne polipów, jednakże w badaniu histopatologicznym nie potwierdzono nacieków eozynofilowych, są to neutrofilowe polipy. Powierzchnia polipa pokryta jest nabłonkiem wielorzędowym urzęsionym z niewielką ilością komórek kubkowych. Zbudowany jest z luźnej tkanki łącznej, często z cechami obrzęku i ponadnabłonkowymi skąpymi naciekami komórek zapalnych, plazmocytów i limfocytów.
Polip choanalny objawia się jednostronnym upośledzeniem drożności nosa z jednoczesną obecnością wydzieliny śluzowej lub śluzowo-ropnej. Mogą występować bóle głowy i zaburzenia węchu. Zdarzają się pacjenci z obturacyjnymi bezdechami sennymi (1, 2, 6).
Podkrwawianie z nosa w zasadzie nie zdarza się. W rynoskopii przedniej, tj. badaniu jam nosa od przodu, stwierdza się gładką szarą masę, która jest częścią polipa w okolicy jego przyczepu. Polip dużych rozmiarów może być widoczny w gardle środkowym ku tyłowi od podniebienia miękkiego. W diagnostyce wykorzystujemy badanie tomografii komputerowej zatok przynosowych i nosogardła w płaszczyznach czołowej i osiowej (ryc. 1a-g).
Ryc. 1a-e. Zdjęcia śródoperacyjne (endoskop 30 stopni); a – polip choanalny lewej jamy nosa przed usunięciem; b – usunięty polip z lewej jamy nosa, składa się z części wcześniej zajmujących nosogardło (na godzinie 12), zatokę szczękową (godzina 7), jamę nosową (godzina 3); c – polip choanalny prawej jamy nosa przed usunięciem; d, e – stan po usunięciu polipa choanalnego prawej jamy nosa
Zmianę różnicujemy ze zmianami wrodzonymi nosa – glejakiem, potworniakiem, torbielą dermoidalną; guzami nosa i nosogardła: włókniakiem młodzieńczym – miejscowo złośliwym guzem występującym u chłopców z wiodącym objawem krwawienia z nosa i erozją kostną ścian zatok w CT; złośliwymi nowotworami: rhabdomyosarcoma, esthesioneuroblastoma, chłoniakiem, histiocytozą. Należy mieć na uwadze możliwość przepukliny oponowo-mózgowej, znaczny przerost adenoidu lub małżowin dolnych, torbiel zatoki, ciało obce jamy nosa (1, 7).
Leczenie jest operacyjne. Złoty standard stanowi endoskopowa operacja zatok. Obejmuje ona usunięcie masy polipa z nozdrzy tylnych, endoskopowe poszerzenie ujścia zatoki szczękowej i usunięcie zmian polipowatych i przyczepu polipa z jej wnętrza. Polip choanalny jest zmianą jednostronną. Literatura przytacza pojedyncze przypadki zmian obustronnych (8-12).
Celem pracy jest przedstawienie bardzo rzadkiego przypadku pacjentki z obustronnym polipem choanalnym i dużą tendencją nawrotów dolegliwości.
Opis przypadku
Po raz pierwszy dziewczynka została przyjęta w wieku 13 lat z objawami niedrożności obustronnej nosa. Tomografia komputerowa zatok uwidoczniła zmianę o charakterze polipa choanalnego w prawej jamie nosa, wywodzącą się z zatoki szczękowej prawej, przerost migdałka gardłowego, zacienienie komórek sitowych obustronnie. Pacjentka miała wykonaną operację endoskopowego otwarcia obustronnie zatok sitowych i zatok szczękowych z usunięciem zmienionej zapalenie błony śluzowej wraz z przyczepem polipa choanalnego. Ponadto jednoczasowo usunięto znacznie przerośnięty migdałek gardłowy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2018-11-14
zaakceptowano do druku: 2018-12-05

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa, Polska
tel.: + 48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

New Medicine 4/2018
Strona internetowa czasopisma New Medicine