Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2019, s. 91-95 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.2.91
*Anna Kędzia1, Elżbieta Hołderna-Kędzia2
Działanie in vitro olejku cyprysowego (Oleum Cupressi) na bakterie beztlenowe
In vitro activity of Cypress oil (Oleum Cupressi) on anaerobic bacteria
1Emerytowany prof. dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
Streszczenie
Wstęp. Cyprys (Cupressus sempervirens L.) należy do rodziny Cupressaceae. Jest wiecznie zielonym drzewem rosnącym w okolicach Morza Śródziemnego. Liście i młode gałązki są wykorzystywane do otrzymywania olejku eterycznego. Olejek cyprysowy zawiera szereg składników, w tym: α-pinen, Δ3-karen, octan α-terpinylu, cedrol, α-terpineol, β-myrcen, limonen, α-terpineolen, terpinen-4-ol, β-pinen, δ-kadinen oraz sabinen. Olejek wykorzystywany jest w terapii niektórych chorób. Wykazuje działanie przeciwdrobnoustrojowe.
Cel pracy. Celem badań była ocena wrażliwości na olejek cyprysowy bakterii beztlenowych.
Materiał i metody. Bakterie beztlenowe zostały wyizolowane od pacjentów. Łącznie zbadano 62 szczepy bakterii beztlenowych, w tym 36 szczepów pałeczek Gram-ujemnych, 14 Gram-dodatnich ziarniaków i 12 Gram-dodatnich pałeczek oraz 7 szczepów referencyjnych. Wrażliwość (MIC) oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek cyprysowy rozpuszczano w DMSO oraz w wodzie destylowanej, uzyskując stężenia: 20,0, 15,0, 10,0, 7,5, 5,0, i 2,5 mg/ml. Inokulum zawierające 106 CFU w 1 ml przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru z olejkiem cyprysowym lub bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Podłoża były inkubowane w warunkach beztlenowych w temperaturze 37°C przez 48 godzin w anaerostatach. MIC interpretowano jako najmniejsze rozcieńczenie olejku, które hamowało wzrost badanych bakterii beztlenowych.
Wyniki. Otrzymane wyniki wskazują, że spośród Gram-ujemnych bakterii najbardziej wrażliwe na olejek cyprysowy były szczepy z gatunków Tannerella forsythia (MIC < 2,5-5,0 mg/ml), Bacteroides uniformis (MIC = 5,0 mg/ml), Bacteroides vulgatus, Porphyromonas asaccharolytica (MIC 5,0-7,5 mg/ml) i Porphyromonas levii (MIC = 7,5 mg/ml). Szczepy z rodzaju Fusobacterium oraz z gatunku Bacteroides fragilis były wrażliwe na stężenia w zakresie 2,5-≥ 20,0 mg/ml. Olejek cyprysowy był najmniej aktywny wobec szczepów z rodzajów Prevotella i Parabacteroides (MIC ≥ 20,0 mg/ml). Badane Gram-dodatnie ziarniaki okazały się bardziej wrażliwe. Wzrost szczepów hamowały stężenia w zakresie ≤ 2,5-7,5 mg/ml. Olejek był mniej aktywny wobec szczepów pałeczek Gram-dodatnich (MIC ≤ 2,5-20,0 mg/ml). Wśród badanych szczepów największą wrażliwość wykazały Actinomyces odontolyticus (MIC = 5,0 mg/ml) i Actinomyces viscosus (MIC ≤ 2,5-7,5 mg/ml). Wzrost pałeczek Bifidobacterium breve był hamowany przez stężenia wynoszące 10,0 mg/ml. Badania wskazują, że Gram-ujemne pałeczki były mniej wrażliwe na olejek cyprysowy niż bakterie Gram-dodatnie.
Wnioski. Spośród Gram-ujemnych pałeczek największą wrażliwość wykazały szczepy Tannerella forsythia, Bacteroides uniformis, Bacteroides vulgatus, Porphyromonas asaccharolytica i Porphyromonas levii (MIC = 7,5 mg/ml). Olejek był najbardziej aktywny wobec Gram-dodatnich ziarniaków, natomiast Gram-dodatnie bakterie beztlenowe wykazały wyższą wrażliwość na olejek cyprysowy niż pałeczki Gram-ujemne.
Summary
Introduction. Cypress (Cupressus sempervirens L.) belongs to the family Cupressaceae. It is evergreen, and grows in Mediterranean region. The Cypress leaves and young branches are utilized to produce the essential oil. Cypress oil contain a number of components, in it α-pinene, Δ3-carene, α-terpinyl acetate, cedrol, α-terpinolene, β-myrcene, limonene, α-terpineolene, terpinen-4-ol, β-pinene, δ-cadinene and sabinene. The oil is used in therapy different diseases. It to have antimicrobial activity.
Aim. The aim of the date was evaluation the susceptibility of anaerobic bacteria to Cypress oil.
Material and methods. The anaerobic bacteria were isolated from patients. The 62 microorganisms, in it 36 strains of Gram-negative rods, 14 Gram-positive cocci and 12 Gram-positive rods, and 7 reference strains were tested. Susceptibility (MIC) was determined by means of plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. The Cypress oil was dissolved in DMSO and distilled water to obtain final following concentrations: 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 15.0 and 20.0 mg/ml. Inoculum containing 106 CFU per 1 ml was seeded with Steers replicator upon the agar with oil or without the oil (strains growth control). The agar plates was incubated in anaerobic condition in anaerobic jar in 37°C for 48 hrs. The MIC was interpreted as the lowest concentration of Cypress oil inhibiting the growth of tested bacteria.
Results. The results indicated that from among Gram-negative rods the most susceptible to Cypress oil was the strains from genus Tannerella forsythia (MIC < 2.5-5.0 mg/ml), Bacteroides uniformis (MIC = 5.0 mg/ml), Bacteroides vulgatus and Porphyromonas asaccharolytica (MIC 5.0-7.5 mg/ml) and Porphyromonas levii (MIC = 7.5 mg/ml). The strains from genera Fusobacterium and of Bacteroides fragilis were the susceptible to 2.5-≥ 20.0 mg/ml. The Cypress oil was least active towards Prevotella and Parabacteroides strains (MIC ≥ 20.0 mg/ml).The tested Gram-positive cocci were more susceptible. The growth of the strains were inhibited by concentrations in ranges ≤ 2.5-7.5 mg/ml. The oil was minor active towards Gram-positive rods (MIC ≤ 2.5-20.0 mg/ml). Among the strains the genus of Actinomyces odontolyticus (MIC = 5.0 mg/ml) and Actinomyces viscosus (MIC ≤ 2.5-7.5 mg/ml) were the most susceptible. The growth of rods of Bifidobacterium breve was inhibited by concentrations 10.0 mg/ml. The data indicates that the Gram-negative rods were the less susceptible than Gram-positive bacteria to cypress oil.
Conclusions. Among Gram-negative rods the most susceptible were the strains Tannerella forsythia, Bacteroides uniformis, Bacteroides vulgatus, Porphyromonas asaccharolytica and Porphyromonas levii. The oil was more active against Gram-positive cocci. Gram-positive anaerobic bacteria demonstrate the more susceptible to Cypress oil then Gram-positive rods.
Wstęp
Cyprys był używany w starożytnym Egipcie i Rzymie w ceremoniach religijnych i leczniczych. W Tybecie do dziś spopiela się go w celach zapachowych. Był też wymieniany w Biblii w księdze Izaaka. Uznany za ojca medycyny, Hipokrates polecał stosowanie cyprysu w leczeniu hemoroidów.
W starożytności cyprys i olejek cyprysowy były używane w leczeniu różnych chorób związanych z zaburzeniami krążenia, przeziębienia, chorób skóry i stanów zapalnych. Rośnie w okolicach Morza Śródziemnego, a mianowicie w Libii, Albanii, Grecji, Tunisie, na Cyprze, Malcie, w Izraelu, Jordanii i we Włoszech.
Cyprys (Cupressus sempervirens L.), z rodziny Cupressaceae (Cyprysowate), jest wiecznie zielonym, długowiecznym drzewem o twardym drewnie zabarwionym na kolor czerwonobrązowy. Osiąga wysokość do 35 m. Wytwarza igły (2-5 mm długości) oraz owalne szare lub brązowe szyszki o długości 25-40 mm. Produkowany przez drzewo olejek eteryczny jest uzyskiwany metodą destylacji z parą wodną lub ekstrakcji z igieł, młodych gałązek i szyszek. Jest przezroczysty, barwy jasnożółtej i ma charakterystyczny aromatyczny zapach.
W składzie olejku cyprysowego są obecne głównie: α-pinen, Δ3-karen, octan α-terpinylu, cedrol, α-terpineol, β-myrcen, limonen, α-terpineolen, terpinen-4-ol, β-pinen, δ-kadinen i sabinen. Ponadto w małych ilościach występują: α-humulen, kamfora, p-cymen, β-felandren, kamfen oraz linalol, octan linalolu, octan bornylu i α-terpinen (1-8).
Ekstrakty z cyprysu oraz olejek wykazują działanie ściągające, moczopędne, rozkurczowe, przeciwgorączkowe, uspokajające i przeciwzapalne. Zapobiegają powstawaniu żylaków i hamują wytwarzanie potu. Stosowane są w artretyzmie, zapaleniu oskrzeli, w leczeniu kaszlu i kataru. Wykazano też ich działanie stymulujące na układ odpornościowy. Używane do produkcji mydeł, perfum, wód kolońskich, dezodorantów, środków przeciwłupieżowych, odświeżaczy powietrza, płynów do kąpieli i masażu oraz preparatów odstraszających owady (1, 4-6). Olejek cyprysowy wykazuje właściwości przeciwutleniające (4, 6). Ma też działanie przeciwdrobnoustrojowe (1, 4, 6-25). W szeregu publikacjach opisano jego aktywność wobec bakterii tlenowych oraz grzybów. Brakuje informacji o działaniu olejku cedrowego na bakterie beztlenowe.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości na olejek cyprysowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.
Materiał i metody
Bakterie beztlenowe wykorzystane do badań wyhodowano z materiałów pochodzących od pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej oraz górnych dróg oddechowych. Szczepy bakterii należały do następujących rodzajów: Bacteroides (11 szczepów), Parabacteroides (1), Prevotella (8), Porphyromonas (5), Tannerella (2), Fusobacterium (9), Finegoldia (6), Parvimonas (2), Peptostreptococcus (6), Actinomyces (4), Bifidobacterium (1), Propionibacterium (7). Badaniami objęto także 7 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Porphyromonas asaccharolytica ATCC 38128, Porphyromonas levii ATCC 29147, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 oraz Propionibacterium acnes ATCC 11827. Wrażliwość (MIC) wyżej wymienionych szczepów oceniano techniką seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Olejek cyprysowy (Semifarm) rozpuszczono w DMSO (Serva), a następnie w wodzie destylowanej, w celu uzyskania rozcieńczeń wynoszących: 2,5, 5,0, 7,5, 10,0, 15,0 i 20,0 mg/ml. Przygotowaną zawiesinę hodowli, zawierającą 106 drobnoustrojów w 1 ml na kroplę, przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię podłoży z dodatkiem badanych stężeń olejku, a także bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Hodowlę posiewów prowadzono w warunkach beztlenowych z wykorzystaniem anaerostatów, które wypełniono mieszaniną gazów o składzie: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, zawierających katalizator palladowy i wskaźnik warunków beztlenowych, w temperaturze 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto najmniejsze rozcieńczenie badanego olejku, które całkowicie hamowało wzrost szczepów bakterii beztlenowych.
Wyniki i ich omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-01-10
zaakceptowano do druku: 2019-02-21

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5
80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii