Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2021, s. 97-101 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.3.97
Maciej Marcinkowski, *Przemysław Ciesielski
Przetoka okołoodbytnicza w przebiegu ropowicy krocza jako powikłanie samoistnego krwiaka pochewki mięśnia prostego brzucha – opis przypadku
Perianal fistula in perineal phlegmon as a complication of spontaneous rectus sheath hematoma. A case report
Department of General Surgery, Independent Public Health Care Complex in Ostrów Mazowiecka
Streszczenie
Autorzy opisują przypadek 56-letniej pacjentki leczonej z powodu ropowicy krocza powikłanej przetokami okolicy odbytu i powierzchni przyśrodkowej uda prawego. Badania obrazowe wykazały obecność licznych zbiorników ropnych o różnych lokalizacjach, jednak nie ujawniły przyczyny powstania ropowicy i przetok. Pacjentkę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego w trybie pilnym. Śródoperacyjnie wykluczono odkryptową etiologię przetok. Nacięto, oczyszczono i zdrenowano liczne zbiorniki ropne i przetoki skórne. Następnie kontynuowano leczenie za pomocą terapii podciśnieniowej. Zastosowane leczenie doprowadziło do zagojenia ran. Analiza retrospektywna wykazała, że najbardziej prawdopodobną przyczyną ropowicy był samoistny krwiak pochewki mięśnia prostego brzucha, który z powodu patologicznej otyłości nie dawał typowych objawów. Otyłość, cukrzyca oraz długi czas do rozpoznania doprowadziły do grawitacyjnego rozprzestrzeniania się ropowicy w obrębie krocza, pachwiny prawej i uda prawego oraz powstania przetok skórnych.
Summary
The authors present a case of a 56-year-old female patient treated due to perineal phlegmon complicated with fistulas in the anal region and medial region of the right thigh. Imaging scans demonstrated the presence of numerous pus collections at various sites, but did not reveal the cause of phlegmon and fistulas. The patient was deemed eligible for an urgent surgery. The crypt-related etiology of fistulas was ruled out intraoperatively. The numerous pus collections and cutaneous fistulas were incised, cleansed and drained. Subsequently, treatment was continued using negative pressure wound therapy. The treatment led to wound healing. The retrospective analysis demonstrated that the most probable cause of phlegmon was spontaneous rectus sheath hematoma that had an atypical manifestation due to pathological obesity. Obesity, diabetes and delayed diagnosis led to the gravitational spread of phlegmon within the perineum, right groin and right thigh, and to the formation of cutaneous fistulas.Wstęp
Krwiak pochewki mięśnia prostego brzucha (ang. rectus sheath hematoma – RSH) jest rzadką przyczyną ostrego bólu brzucha. Jest spowodowany wynaczynieniem się krwi z uszkodzonych naczyń nabrzusznych, ich perforatorów lub rozerwaniem mięśnia prostego brzucha. Krwiak zazwyczaj lokalizuje się w obrębie podbrzusza. Występuje trzykrotnie częściej u starszych kobiet niż mężczyzn w tym samym wieku (1). Czynnikami sprzyjającymi zakażeniu krwiaka są: otyłość, zaawansowany wiek, cukrzyca, sterydoterapia, przewlekła antybiotykoterapia, zaburzenia immunologiczne, iniekcyjne przyjmowanie leków i środków psychoaktywnych. W nietypowym przebiegu tej choroby może dojść do powstania ropni. Zmiany te samoistnie mogą się ewakuować przez skórę, tworząc przetoki, imitując przetoki o etiologii odkryptowej (2).
Opis przypadku
Pacjentka lat 56 została przyjęta na Oddział Chirurgii Ogólnej w trybie ostrodyżurowym z powodu przetoki okołoodbytniczej oraz ropowicy krocza i powierzchni przyśrodkowej uda prawego. Przy przyjęciu pacjentka w stanie ogólnym średnim, gorączkująca do 38°C. W wywiadzie otyłość patologiczna oraz cukrzyca typu 2 leczona insuliną. Negowała uraz brzucha lub okolicy krocza. W badaniu przedmiotowym obecne liczne, sączące ujścia zewnętrzne przetok na powierzchni skóry krocza i przyśrodkowej części uda prawego. Wyczuwalne przez powłoki chełboczące zmiany wspomnianych wcześniej okolic ciała. W badaniach laboratoryjnych podwyższone wartości WBC (10,56 g/l) i CRP (86 mg/l). W badaniach obrazowych obecne komunikujące się ze sobą zbiorniki gęstopłynowe okolicy podbrzusza środkowego, krocza i uda prawego.
Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego w trybie pilnym. W ułożeniu litotomijnym wykonano rewizję instrumentalną kanałów przetok oraz rektoskopię. Nie stwierdzono komunikacji zmian z kanałem odbytu. Stwierdzono obecność dwóch zbiorników ropnych uda prawego, zbiorników po obu stronach sromu oraz ropień w obrębie podbrzusza. Wszystkie ropnie otwarto z osobnych cięć. Jamy ropnia zawierały ziarninę zapalną oraz niecuchnącą mętną treść – charakterystyczną dla przewlekłych zbiorników ropnych i przetok. Pobrano materiał do badania mikrobiologicznego, następnie wycięto kanały przetok oraz usunięto w dostępnym zakresie zmienione zapalnie tkanki. Obficie wypłukano lożę ropni jałowym roztworem 0,9% NaCl. Setony nasączone roztworem Betadine włożono do loży po ropniach (ryc. 1-4).
Ryc. 1. Wycięcie kanału przetoki okolicy krocza
Ryc. 2. Wyłyżeczkowanie loży ropnia okolicy podbrzusza
Ryc. 3. Wyłyżeczkowanie loży ropnia okolicy krocza
Ryc. 4. Stan po zabiegu operacyjnym. Setony nasączone roztworem Betadine
W okresie pooperacyjnym zastosowano antybiotykoterapię empiryczną (piperacylina z tazobaktamem) oraz przetoczono 2 j. KKCz. Z materiału pobranego z loży ropnia wyhodowano Staphylococcus aureus MSSA. Kontynuowano leczenie tym samym antybiotykiem zgodnie z antybiogramem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Shikhman A, Tuma F: Abdominal hematoma. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2008.
2. Żyluk A, Jagielski W, Szlosser Z: Martwicze zapalenie tkanek miękkich krocza imitujące ropień okołoodbytowy – opis przypadku. Pomeranian J Life Sci 2018; 64(1): 62-65.
3. Mehta NY, Copelin II EL: Abdominal Abscess. StatPearls [Internet] StatPearls Publishing, Treasure Island (FL), 2021.
4. Siu WT, Tang ChN, Law BKB et al.: Spontaneous rectus sheath hematoma. Can J Surg 2003; 46(5): 390.
5. Alla VM, Karnam SM, Kaushik M, Porter J: Spontaneus rectus Sheath Hematoma. West J Emerg Med 2010; 11(1): 76-79.
6. Szmidt J, Gruca Z, Krawczyk M et al.: Choroby powłok, sieci i przestrzeni pozaotrzewnowej. [W:] Podstawy chirurgii. Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej. Tom II. Medycyna Praktyczna 2004: 1041-1042.
otrzymano: 2021-07-12
zaakceptowano do druku: 2021-08-02

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Odział Chirurgii Ogólnej Szpital w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: +48 607-575-416
drprzemyslawciesielski@gmail.com

Nowa Medycyna 3/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna