Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2004, s. 17-19
Ewa Jankowska-Antczak, Dominika Szostak, Andrzej Wojtowicz
Przyczyny usuwania zębów stałych u mieszkańców Warszawy i okolic. Badanie porównawcze
The reasons for extraction of permament teeth in inhabitants from Warsaw and neighbourhood. Comparative research
z Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. Andrzej Wojtowicz
Celem właściwej opieki stomatologicznej jest jak najdłuższe utrzymanie własnych zębów pacjenta. Dobrze zachowane uzębienie jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania całego układu stomatognatycznego. Pomimo ciągłego rozwoju zachowawczych metod leczenia, w dalszym ciągu usunięcie zęba jest w wielu przypadkach metodą leczenia z wyboru. Usuwane są zęby z zaawansowanym procesem próchnicowym lub z powodu powikłań próchnicy, a także ze zniszczonym aparatem zawieszeniowym w zaawansowanej chorobie przyzębia. Rzadziej przeprowadzane są ekstrakcje zębów zatrzymanych oraz ekstrakcje ze wskazań ortodontycznych, protetycznych lub z powodu urazów. W wielu krajach podejmowane są próby ustalenia przyczyn usuwania zębów (1-7).
Przeprowadzone badania na dużej liczbie leczonych pacjentów mogą być uznane za reprezentatywne dla mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego.
CEL PRACY
Celem pracy było ustalenie przyczyn usunięcia zębów stałych u mieszkańców Warszawy w roku 2001 i porównanie z badaniami przeprowadzonymi w 1996 roku.
MATERIAŁ I METODY
Poddano analizie 11 677 historii chorób pacjentów leczonych w 2001 roku w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Z grupy tej wyodrębniono pacjentów powyżej 12 roku życia, u których z różnych przyczyn wykonano zabieg usunięcia zęba stałego. Grupa ta liczyła 6682 pacjentów, u których łącznie usunięto 12 728 zębów.
Wyodrębniono następujące przyczyny ekstrakcji: próchnica zębów i jej powikłania, choroby przyzębia, wskazania ortodontyczne, protetyczne, urazy, ekstrakcje zębów zatrzymanych i inne przyczyny.
Otrzymane wyniki porównano z wynikami badań przeprowadzonych w roku 1996 (4) i poddano analizie statystycznej, używając testu chi2.
WYNIKI
W analizowanej grupie pacjentów przeważały kobiety, których przebadano w 1996 roku 2470 (52%), a w 2001 r. 3685 (55,1%) (tab. 1).
Tabela 1. Podział grupy badanej wg płci.
  1996 2001
n%n%
Kobiety247052,0368555,1
Mężczyźni228248,0299744,9
Ogółem4752100,06685100,0
Ryc. 1. Struktura wiekowa badanej populacji.
Ryc. 2. Procentowy podział usuniętych zębów ze względu na umiejscowienie w szczęce.
Ryc. 3. Procentowy podział usuniętych zębów ze względu na umiejscowienie w żuchwie.
Ryc. 4. Procentowy podział usuniętych zębów ze względu na przyczynę ekstrakcji.
Średni wiek pacjentów wynosił w 1996 roku 44 lata, a w 2001 był wyższy o 3 lata i wyniósł 47 lat. Na rycinie 1 zawarto dane dotyczące struktury wiekowej badanej populacji. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w wieku 20-29 lat. W porównaniu z rokiem 1996 w roku 2001 w stopniu istotnym statystycznie (ss) spadła liczba ekstrakcji zębów w przedziale wiekowym 13-19 lat i wzrosła w najstarszej grupie pacjentów, powyżej 70 rż.
Najczęściej do ekstrakcji kwalifikowane były zęby trzonowe. W szczęce stanowiły one 30,9% w 1996 r. i 32,4% w 2001 r. usuniętych zębów. W żuchwie również największy odsetek usuniętych zębów stanowiły zęby trzonowe odpowiednio 34,7% i 29,7%. Różnice w odsetkach usuwanych zębów w obu badanych latach ze względu na umiejscowienie nie były istotne statystycznie (ns). Dane dla szczęki przedstawiono na rycinie 2 a dla żuchwy na rycinie 3.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Agerholm D.M., Sidi A.D.: Reasons given for extraction of permanent teeth by general dental practitioners in England and Wales. Br. Dental J. 1988, 164:345-348. 2. Baelum V. et al.: Tooth mortality and periodontal condition in 40-80-years-old Chinese. Scand. J. Dent. Res. 1988, 96:99-107. 3. Hull P.S. et al.: The reasons for tooth extractions in adults and their validation. J. Dentistry 1997, Vol. 25, Nos 3-4:233-237. 4. Juszczyk-Popowska B. i wsp.: Przyczyny usuwania zębów stałych u mieszkańców Warszawy i okolic. Czas. Stom. 1998, LI, 9. 5. Kay E.J., Blinkhorn A.S.: The reasons underlying the extraction of teeth in Scotland. Brit. Dent J. 1986, 160:297-290. 6. Morita M. et al.: Reasons for extraction of permament teeth in Japan. Com. Dent. Oral Epidemiol. 1994, 22:303-306. 7. Reich E., Hiller K.-A.: Reasons for tooth extractions in the western states of Germany. Com. Dent. Oral Epidemiol. 1993, 21:379-83. 8. Klock K.S., Haugejorden O.: Primary resons for extraction of permament teeth in Norway: changes from 1968 to 1988. Com. Dent. Oral Epidemiol. 1991, 19:336-341. 9. Ratajek-Gruda M., Grzesiak-Janas G.: Przyczyny ekstrakcji zębów stałych na podstawie materiału klinicznego Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Łodzi. Mag. Stomat. 9/2001, 6-18.
Adres do korespondencji:
Ewa Jankowska-Antczak
02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59
tel. 502 12 42; e-mail: ewaj@amwaw.edu.pl,
awojt@kcsamwaw.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia