Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2000
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew¹
Relatywna ocena obrazu ultrasonograficznego ośrodkowego układu nerwowego w badaniu przezciemiączkowym u noworodków i niemowląt
Ultrasonographic scanning of central nervous system in newborn and infants – relative assessment of the results
z Działu Radiologii i Ultrasonografii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr med. Andrzej Koczyński
¹ z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
Quality of ultrasound examination is connected with technical equipment and diagnostic method.
Interpretation based on the „overreading” or „underreading” pictures can produce the false results. The positive development of visualising methods let eliminate invasive x-ray diagnostic procedures.
Wizualizacja zależy od warunków technicznych i metodyki badania. Każde badanie obrazowe ma określoną wiarygodność, która stwarza podstawy prawidłowego wnioskowania opartego na właściwym postrzeganiu. Miarą wiarygodności w ocenie złożonego obrazu jest świadome pomijanie obszarów postrzegania mogących być źródłem „nadwidzenia” lub „niedowidzenia”, jak również ważna jest eliminacja obrazów artefaktycznych. Proces dokonywania oceny w takich obszarach może prowadzić do formułowania nieprawidłowych wniosków. Każde badanie obrazowe ma określoną moc rozpoznawczą, będącą nośnikiem odpowiedniej liczby istotnych informacji mających wpływ na jakość wnioskowania.
Badanie ultrasonograficzne (USG) ze względu na powszechną dostępność, łatwość wykonywania, nieinwazyjność, informatywność i względnie niski koszt zajmuje w programach lekarskiego postępowania rozpoznawczego wysokie miejsce.
Ultrasonografia przezciemiączkowa jest podstawowym badaniem obrazowym układu nerwowego u noworodków i niemowląt i stanowi istotną część pogłębionego badania klinicznego. Miarą znaczenia ultrasonografii jest jej utrwalone miejsce niemal w każdym procesie rozpoznawczym, monitorującym i kontrolnym.
Dowodem znaczenia tej metody jest stale wzrastająca liczba badań i coraz większe doświadczenie kliniczne i obrazowe zawarte w bogatym piśmiennictwie (1, 2, 3, 4, 5).
Celem tej pracy jest zwrócenie uwagi na konieczność obiektywizacji oceny badania USG poprzez ukazywanie możliwości zaistnienia obrazów niewspółmiernych, a nawet rzekomych. Drugi cel to podkreślenie znaczenia ewolucjonizmu metodycznego w dziedzinie podstawowej wizualizacji. W pracy wykorzystano wyniki badań USG wykonywanych u dzieci hospitalizowanych w Klinice Patologii Noworodka. Zdjęcia rentgenowskie pochodzą z archiwum pracowni rentgenowskiej szpitala i dotyczą dzieci leczonych w okresie przed wprowadzeniem metody USG.
Postęp techniczny stał się podstawowym czynnikiem wymuszającym dokonywanie zmian w procesie postępowania diagnostycznego. Znamiennym dowodem jest porównanie wartości różnych metod obrazowych obszaru głowy: przeglądowego zdjęcia rentgenowskiego dającego obraz czaszki (ryc. 1) i przezciemiączkowego badania USG dającego obraz mózgu (ryc. 2). Niezależnie od zróżnicowanej wartości tych metod i okresu ich stosowania, każda z nich zachowuje pewien obszar właściwej sobie wyłączności (ryc. 3).
Ryc. 1. Prawidłowy obraz rentgenowski mózgoczaszki.
Ryc. 2. Prawidłowy obraz ultrasonograficzny mózgu.
Ryc. 3. Craniofenestria – „okienkowatość” kości sklepienia czaszki.
Wyważone, łączne stosowanie metod obrazowych ściśle uwarunkowane wskazaniami klinicznymi, zwiększa ilościowo i jakościowo obszar informacyjny.
Przykładem pozytywnej ewolucji metodycznej jest całkowite zastąpienie pneumoencefalografii, wentrykulografii i subdurografii metodami ultrasonograficznymi (ryc. 4, 5, 6, 7).
Ryc. 4. Wentrikulografia – komory boczne mózgu znacznie powiększone.
Ryc. 5. Subdurografia – rozległe ubytki tkanki mózgowej w okolicy czołowej.
Ryc. 6. Badanie przezciemiączkowe – znacznego stopnia powiększenie komór bocznych mózgu.
Ryc. 7. Badanie przezciemiączkowe – znacznego stopnia poszerzenie przestrzeni podoponowych mózgu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Daneman A.: Cranial Sonography. [W:] Ped. Radiol. Wyd. Merit Communications, London, 1992, 87-105. 2. Daniel B.: Mózgowie [W:] Atlas Anatomii Radiologicznej Człowieka, Wyd. PZWL Warszawa, 1996, 190-191. 3. Kossoff G.: Ultrasound. Wyd. Excerpta Medica, Amsterdam, 1989, 29-32. 4. Marciński A.: Badanie ultrasonograficzne układu nerwowego. [W:] Ultrasonografia pediatryczna PZWL Warszawa, 1994, 17-79. 5. Wermeński K.: Ultrasonografia przezciemiączkowa mózgowia. [W:] Diagnostyka ultradźwiękowa, Wyd. PZWL Warszawa, 1989, 10-32.
Nowa Pediatria 1/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria