Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2013, s. 6-10
*Letycja Krystyniacka
Wpływ leczenia polem magnetycznym o wielkiej częstotliwości na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów
The effect of treatment with the magnetic field of high-frequency at the heart rate in degenerative arthritis
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”, Szczawnica
Kierownik Sanatorium: mgr inż. Stanisław Czerniec
Summary
Introduction. In medicine magnetic field is being increasingly applied, both in the diagnosis and treatment of disease. The effects of these fields on the body have both therapeutic and side effects. The main goal is to improve the health status, reduction of pain and improvement in quality of life. The treatment of the magneto therapy is being used in the therapy of various disorders. Most often inflammatory, degenerative and post-traumatic arthritis is being treated, for relief of pain and tissue regeneration. There are contraindications to the use of magnetotherapy. These are pregnancy, active tuberculosis, diabetes mellitus, active bleeding and acute inflammation. Side effects are rare; these are: feeling of warmth, numbness, tingling, irritability and lack of concentration.
Aim. Aim of this study was to determine whether treatment done by “terapuls” device has an effect on changes in heart rate; the verification whether it can be safely used in the treatment of various diseases and whether id does not cause side effects in the form of tachycardia or bradycardia.
Material and methods. To carry out the procedures was used “Trapuls” device, type GS-200. It generates a magnetic field of high frequency. The patients examined, were in a rehabilitation in Dzwonkówka Sanatorium in Szczawnica, with different joint pain syndromes. Patients were examined according to the gender and age group. The measurements of heart rate were made per minute before and after the procedure. The research group was with the measuring heart rate rhythms without problems, but few people have taken heart medication retarding heart rate.
Conclusions. The study shows that the majority of patients after procedure pulse rate decreased, in a small number remained at the same level, or increased. Patients who were taking heart drugs releasing heart rate had a slight increase in heart rate after the procedure. Due to the small differences in the pulse imperceptible to the patient, the treatment can be safely used.
WSTĘP
W medycynie coraz częściej stosuje się pola magnetyczne w diagnostyce i leczeniu. Zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie zmiennego pola elektrycznego, a zmienne pole elektryczne powoduje powstanie zminnego pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna jest to powstanie siły elektromotorycznej w obwodzie, gdy przemieszcza się źródło pola magnetycznego względem obwodu (1).
Magnetoterapia wykorzystuje pozytywne działanie tego pola na organizmy i tkanki. Wykorzystuje się pola magnetyczne zmienne lub stałe (2).
Coraz częściej w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, stanów zapalnych, stosuje się skojarzone leczenie polem magnetycznym z promieniowaniem diody LED – czyli magnetoledoterapię. Zastosowano emitowanie fali diody LED w zakresie podczerwieni o długości fali 840-860 mm i czerwieni o długości fali 625-635 mm. Z przedstawionych wyników badań wynika, że ma to duże zastosowanie w leczeniu bólu (3).
CEL BADAŃ
Celem badania było porównanie wartości tętna przed zabiegiem i po zabiegu, mierzone na minutę, w grupie 27 osób, w przedziale wiekowym od 40-72 roku życia (tab. 1). Badaniu poddano pacjentów z miarową akcją tętna, nieleczonych lekami antyarytmicznymi, ale kilku z nich brało leki zwalniające akcje serca z powodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego.
Tabela 1. Wiek pacjentów, płeć, tętno przed zabiegiem i po zabiegu oraz informacje o zażywanych lekach (K – kobieta, M – mężczyzna).
WiekPłećTętno 
przed zabiegiem w ciągu 1 minutypo zabiegu w ciągu 1 minutyLeki
72K6864 
72K5660Bisocard
72K7680 
70K8064 
70K8884 
68K6860 
67K9288 
67K8072 
66K6864 
65M8048 
62K6468Isoptin
61K6864 
61K6468Betaloc
61K6076Betaloc
61K7664 
59K5652 
58M6064 
57K6464 
57K5652 
57M6456 
56K6060 
54K6860 
47M7260 
44K4844 
44K5652 
40K6860 
MATERIAŁ I METODY
Pacjenci mieli wykonywane zabiegi aparatem Terapuls (ryc. 1). Aparat Terapuls GS-200 wytwarza impulsowe pole magnetyczne o dużej mocy, oddzielonej od siebie przerwami. W efekcie daje to rozproszenie wydzielania ciepła. Efekt ten eliminuje przegrzanie tkanek i uczucie ciepła.
Ryc. 1. Aparat Terapuls stosowany do zabiegów w Sanatorim „Dzwonkówka”.
Zmiany czynności komórek uzyskuje się przez wpływ na potencjał elektryczny błon komórkowych.
Aparat Terapuls GS-200 generuje impulsy o częstotliwości od 80-600 Hz skokowo (4).
Aparat wytwarza impulsy, które można zdefiniować wzorem (4):
Pśr = Pimp • timp • ?W
Oznaczenia:
Pśr – średnia moc impulsu
Pimp – szczytowa moc impulsu
timp – czas impulsu
?W – częstotliwość impulsów
Zabiegi wykonywano aparatem Terapuls typ GS-200 produkcji Famed 1985 r. o częstotliwości pracy 27,12 MHz i o mocy 500 W.
W zabiegach wykorzystano zmienne pola magnetyczne o wysokiej częstotliwości. Urządzenie to nie wytwarza ciepła, natomiast powoduje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
W miejscu chorym układa się głowicę i ustawia dawkę. Między głowicą a powierzchnią ciała układa się chusteczkę lub ubranie pacjenta. Skóra powinna być sucha i bez obecności metalu.
Badania przeprowadzono na pacjentach z chorobą zwyrodnieniową stawów, leczonych pulsacyjnym polem magnetycznym w Sanatorium „Dzwonkówka” w Szczawnicy. Przebadano 27 osób, w tym 4 mężczyzn (15%) i 23 kobiety (85%) (ryc. 2). Pacjenci byli leczeni z powodu dolegliwości bólowych stawów w różnych jednostkach chorobowych. Pacjenci byli leczeni przeciwbólowo po urazach stawów (po złamaniach, zwichnięciach) i z powodu zmian zwyrodnieniowych jako rehabilitacja. Grupa badana była na turnusie leczniczym od 20-26.09.2012 r. ze schorzeniami zwyrodnieniowymi kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa lędźwiowego. Większość pacjentów nie brała leków nasercowych antyarytmicznych. Kilka osób brało te leki (tzn. betablokery i kalciblokery). Każdy pacjent miał mierzone tętno w pozycji siedzącej bezpośrednio przed zabiegiem i po zabiegu. Wartość tętna mierzono w ciągu minuty. Badani pacjenci mieli tętno miarowe, bez zaburzeń rytmu serca. Pacjenci nie zgłaszali zmian odczuwalnych rytmu serca w postaci odczuwalnego zwolnienia lub przyspieszenia rytmu, osłabienia ani zmian samopoczucia.
Ryc. 2. Stosunek płci badanych pacjentów.
WYNIKI
W tabeli przedstawiono wyniki pomiaru wartości tętna przed i po wykonanym zabiegu w ciągu jednej minuty, u mężczyzn i kobiet, z podaniem wieku w latach oraz informacji o przyjmowanych lekach. Średnia pomiaru tętna u badanych pacjentów przed zabiegiem wynosi około 67,7, a po zabiegu około 63,3 na minutę (tab. 1).
Porównano częstość akcji tętna przed i po zabiegu w ciągu minuty w zależności od wieku pacjenta (ryc. 3). Przedstawiono też pomiaru wartości tętna przed i po zabiegu, z podziałem na płeć mężczyzn (M) i kobiet (K) z uwzględnieniem wieku w latach (ryc. 4). Z pomiarów wynika , że była niewielka różnica w wartościach tętna przed i po zabiegu rzędu około 4,4 na minutę.
Ryc. 3. Częstość akcji tętna mierzonej w ciągu jednej minuty w poszczególnych grupach wiekowych.
Ryc. 4. Zmiany tętna przed zabiegiem i po zabiegu (M – mężczyzna, K – kobieta).
DYSKUSJA
Stosowanie pól magnetycznych wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, zarówno dotyczy to personelu wykonującego zabieg, jak i pacjentów.
Oddziaływanie tych pól wykazuje dzialanie lecznicze, jak też działanie uboczne. Wskazania do leczenia polem magnetycznym wynikają z objawów chorobowych i celem jest uzyskanie poprawy stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia objawów ubocznych należy odstawić zabieg (5).
Zastosowanie pól magnetycznych w medycynie wiąże się z biologicznym oddziaływaniem na tkanki. Istotne znaczenie mają efekty działania zmniejszającego ból, zwiększenie przyswajania tlenu przez tkanki i zwiększenie procesów regeneracji tkanek.
Najczęściej stosuje się pola magnetyczne w leczeniu zespołów bólowych przebiegających w wyniku zmian zapalnych, zwyrodnieniowych stawów i stanach bólowych pourazowych (6). Stosuje się też w stanach przykurczu mięśni po przebytych udarach mózgu.
Pola te działają w niektórych przypadkach relaksacyjnie, przez oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy. Mogą być stosowane w leczeniu migrenowych bólów głowy.
Działanie regeneracyjne na tkanki można zastosować w leczeniu osteoporozy, reumatoidalnego zapalenia stawów – zwłaszcza wykorzystując działanie przeciwbólowe i regeneracyjne (7).
Pole magnetyczne wpływa też na obniżenie ciśnenia tętniczego krwi zarówno u osób zdrowych, jak i leczonych na nadciśnie tętnicze, co wykazano w badaniach (8, 9).
Wskazaniem do stosowania zabiegów są: bóle zwyrodnieniowe i przewlekłe, stany zapalne stawów oraz wspomaganie procesów regeneracyjnych tkanek. Wykorzystuje się te pola w leczeniu stanów po złamaniach, zabiegach chirurgicznych, skręceniach i po zwichnięciach stawów. Wykazano też działanie rozluźniające i regeneracyjne (5, 10).
Do przeciwskazań w zastosowaniu zabiegu należy ciąża, ze względu na bodźcotwórcze działanie zabiegu. W czynnej gruźlicy nie stosuje się ze względu na zwiększenie przepływu krwi utlenowanej, co odżywia bakterie i wzmaga rozwój procesu zapalnego. Czynna choroba nowotworowa jest też przeciwwskazaniem. Należy też ostrożnie podchodzić do pacjentów już wyleczonych z tej choroby. W cukrzycy insulinozależnej nie stosuje się z zasady leczenia tym zabiegiem, choć są doniesienia o pozytywnym wpływie na powikłania cukrzycy, tj. angiopatia cukrzycowa, polineuropatia cukrzycowa i retinopatia cukrzycowa. Krwawienia z przewodu pokarmowego zarówno z żylaków przełyku, jak i nadżerek błony śluzowej żołądka mogą nasilać te objawy niekorzystne dla pacjenta. Wszelkie stany zapalne pochodzenia wirusowego, bakteryjnego, grzybiczego są wskazaniem do odstawienia zabiegu i niestosowania go, ponieważ nasilają procesy zapalne i utrudniają wyleczenie. W tych chorobach najczęściej stosuje się leczenie antybiotykami i innymi lekami przeciwzapalnymi, pacjenci są osłabieni samą chorobą, a dotychczas nie oceniono wpływu tych pól na działanie lub osłabienie działania leków. Nie należy stosować u pacjentów z endoprotezami metalowymi oraz z implantami elektronicznymi, takimi jak rozrusznik serca, kardiowerter itp., ponieważ mogą zakłócić działanie urządzeń. Podczas zabiegu nie należy mieć przy sobie urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów i elementów metalowych.
Działanie uboczne występują na ogół rzadko podczas stosowanego leczenia. Mogą to być objawy mrowienia, drętwienia, uczucia ciepła, rozdrażnienia i zaburzenia koncentracji. Objawy te występują u małej ilości osób poddawanych leczeniu i rzadko są powodem odstawienia lub zmiany zabiegu. Objawy te występują najczęściej na początku leczenia i wtedy należy uprzedzić pacjenta o takich objawach. Nie są to objawy niepokojące lub szkodliwe (5).
WNIOSKI
U większości pacjentów nieprzyjmujących leków antyarytmicznych nastąpił spadek wartości tętna bezpośrednio po zabiegu. U niewielkiej ilości pacjentów nastąpił wzrost wartości tętna lub utrzymywał się na tym samym poziomie co przed zabiegiem. U kilku pacjentów leczonych lekami antyarytmicznymi, z powodu częstoskurczu nadkomorowego o miarowym tętnie, następował wzrost wartości tętna bezpośrednio po zabiegu. Badania wykazały, że były niewielkie wahania tętna przed zabiegiem i po zabiegu, niezależnie od wieku i płci (ryc. 3, 4). Pacjenci nie zgłaszali odczuwalnych zmian w postaci przyspieszenia lub zwolnienia akcji serca lub złego samopoczucia w trakcie i po zabiegu. Ze względu na niewielkie zmiany wartości tych parametrów nawet u osób biorących leki może być ten zabieg bezpiecznie stosowany, ponieważ nie wykazano zaburzeń w postaci niemiarowości.
Piśmiennictwo
1. Kąkol Z: Fizyka dla inżynierów. Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akad. Gorniczo-Hutnicza, Kraków 2006, 334-336. 2. Drzazga Z, Sieroń A, Liszka G et al.: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii. Balneologia Polska 1997; 34(3-4): 79-93. 3. Cieślar G, Rozmus-Kuczia I, Łatka U et al.: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS system magnetic & light therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Balneologia Polska 2004; 64: 42-57. 4. Mika T: Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów fizykoterapii medycznych studiów zawodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, 310-312. 5. Sieroń A, Cieślar G: Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2000; 6: 87-89. 6. Sieroń A, Cieślar G, Adamek M: Magnetoterapia i Laseroterapia. Akademia Medyczna, Katowice 1994, 69-79. 7. Sieroń A, Sieroń-Stołtny K, Mrugała-Przybyła B: Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2001; 3-4(7): 147-148. 8. Miecznik A, Czernicki J, Krukowska J: Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistnejacą chorobą nadciśnieniową. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2001; 7: 9-12. 9. Pasek J, Mucha R, Gmyrek J et al.: Wpływ wielozmiennego pola magnetycznego systemem VIOFOR JPS na zachowanie się parametrów ciśnenia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym. Balneologia Polska 2006; 68(2): 95-99. 10. Bilska A, Sieroń A, Nowak J et al.: Zastosowanie wielozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy. Balneologia Polska 1998; 40(3, 4): 23-25.
otrzymano: 2012-10-24
zaakceptowano do druku: 2012-12-19

Adres do korespondencji:
*Letycja Krystyniacka
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”
ul. Połoniny 14 A, 34-460 Szczawnica
tel.:+48 504-106-224
e-mail: letycja@vp.pl

Medycyna Rodzinna 1/2013
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna