Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2013, s. 6-10
*Letycja Krystyniacka
Wpływ leczenia polem magnetycznym o wielkiej częstotliwości na wartości tętna w chorobach zwyrodnieniowych stawów
The effect of treatment with the magnetic field of high-frequency at the heart rate in degenerative arthritis
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”, Szczawnica
Kierownik Sanatorium: mgr inż. Stanisław Czerniec
Summary
Introduction. In medicine magnetic field is being increasingly applied, both in the diagnosis and treatment of disease. The effects of these fields on the body have both therapeutic and side effects. The main goal is to improve the health status, reduction of pain and improvement in quality of life. The treatment of the magneto therapy is being used in the therapy of various disorders. Most often inflammatory, degenerative and post-traumatic arthritis is being treated, for relief of pain and tissue regeneration. There are contraindications to the use of magnetotherapy. These are pregnancy, active tuberculosis, diabetes mellitus, active bleeding and acute inflammation. Side effects are rare; these are: feeling of warmth, numbness, tingling, irritability and lack of concentration.
Aim. Aim of this study was to determine whether treatment done by “terapuls” device has an effect on changes in heart rate; the verification whether it can be safely used in the treatment of various diseases and whether id does not cause side effects in the form of tachycardia or bradycardia.
Material and methods. To carry out the procedures was used “Trapuls” device, type GS-200. It generates a magnetic field of high frequency. The patients examined, were in a rehabilitation in Dzwonkówka Sanatorium in Szczawnica, with different joint pain syndromes. Patients were examined according to the gender and age group. The measurements of heart rate were made per minute before and after the procedure. The research group was with the measuring heart rate rhythms without problems, but few people have taken heart medication retarding heart rate.
Conclusions. The study shows that the majority of patients after procedure pulse rate decreased, in a small number remained at the same level, or increased. Patients who were taking heart drugs releasing heart rate had a slight increase in heart rate after the procedure. Due to the small differences in the pulse imperceptible to the patient, the treatment can be safely used.
WSTĘP
W medycynie coraz częściej stosuje się pola magnetyczne w diagnostyce i leczeniu. Zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie zmiennego pola elektrycznego, a zmienne pole elektryczne powoduje powstanie zminnego pola magnetycznego. Indukcja magnetyczna jest to powstanie siły elektromotorycznej w obwodzie, gdy przemieszcza się źródło pola magnetycznego względem obwodu (1).
Magnetoterapia wykorzystuje pozytywne działanie tego pola na organizmy i tkanki. Wykorzystuje się pola magnetyczne zmienne lub stałe (2).
Coraz częściej w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, stanów zapalnych, stosuje się skojarzone leczenie polem magnetycznym z promieniowaniem diody LED – czyli magnetoledoterapię. Zastosowano emitowanie fali diody LED w zakresie podczerwieni o długości fali 840-860 mm i czerwieni o długości fali 625-635 mm. Z przedstawionych wyników badań wynika, że ma to duże zastosowanie w leczeniu bólu (3).
CEL BADAŃ
Celem badania było porównanie wartości tętna przed zabiegiem i po zabiegu, mierzone na minutę, w grupie 27 osób, w przedziale wiekowym od 40-72 roku życia (tab. 1). Badaniu poddano pacjentów z miarową akcją tętna, nieleczonych lekami antyarytmicznymi, ale kilku z nich brało leki zwalniające akcje serca z powodu napadowego częstoskurczu nadkomorowego.
Tabela 1. Wiek pacjentów, płeć, tętno przed zabiegiem i po zabiegu oraz informacje o zażywanych lekach (K – kobieta, M – mężczyzna).
WiekPłećTętno 
przed zabiegiem w ciągu 1 minutypo zabiegu w ciągu 1 minutyLeki
72K6864 
72K5660Bisocard
72K7680 
70K8064 
70K8884 
68K6860 
67K9288 
67K8072 
66K6864 
65M8048 
62K6468Isoptin
61K6864 
61K6468Betaloc
61K6076Betaloc
61K7664 
59K5652 
58M6064 
57K6464 
57K5652 
57M6456 
56K6060 
54K6860 
47M7260 
44K4844 
44K5652 
40K6860 
MATERIAŁ I METODY
Pacjenci mieli wykonywane zabiegi aparatem Terapuls (ryc. 1). Aparat Terapuls GS-200 wytwarza impulsowe pole magnetyczne o dużej mocy, oddzielonej od siebie przerwami. W efekcie daje to rozproszenie wydzielania ciepła. Efekt ten eliminuje przegrzanie tkanek i uczucie ciepła.
Ryc. 1. Aparat Terapuls stosowany do zabiegów w Sanatorim „Dzwonkówka”.
Zmiany czynności komórek uzyskuje się przez wpływ na potencjał elektryczny błon komórkowych.
Aparat Terapuls GS-200 generuje impulsy o częstotliwości od 80-600 Hz skokowo (4).
Aparat wytwarza impulsy, które można zdefiniować wzorem (4):
Pśr = Pimp • timp • ?W
Oznaczenia:
Pśr – średnia moc impulsu
Pimp – szczytowa moc impulsu
timp – czas impulsu
?W – częstotliwość impulsów
Zabiegi wykonywano aparatem Terapuls typ GS-200 produkcji Famed 1985 r. o częstotliwości pracy 27,12 MHz i o mocy 500 W.
W zabiegach wykorzystano zmienne pola magnetyczne o wysokiej częstotliwości. Urządzenie to nie wytwarza ciepła, natomiast powoduje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.
W miejscu chorym układa się głowicę i ustawia dawkę. Między głowicą a powierzchnią ciała układa się chusteczkę lub ubranie pacjenta. Skóra powinna być sucha i bez obecności metalu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kąkol Z: Fizyka dla inżynierów. Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akad. Gorniczo-Hutnicza, Kraków 2006, 334-336. 2. Drzazga Z, Sieroń A, Liszka G et al.: Pola magnetyczne stosowane w magnetoterapii. Balneologia Polska 1997; 34(3-4): 79-93. 3. Cieślar G, Rozmus-Kuczia I, Łatka U et al.: Ocena przydatności klinicznej zestawu do magnetostymulacji skojarzonej z energią światła Viofor JPS system magnetic & light therapy w leczeniu zmian zwyrodnieniowych i zapalnych stawów kończyn. Balneologia Polska 2004; 64: 42-57. 4. Mika T: Fizykoterapia. Podręcznik dla wydziałów fizykoterapii medycznych studiów zawodowych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999, 310-312. 5. Sieroń A, Cieślar G: Wymogi bezpiecznego stosowania pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2000; 6: 87-89. 6. Sieroń A, Cieślar G, Adamek M: Magnetoterapia i Laseroterapia. Akademia Medyczna, Katowice 1994, 69-79. 7. Sieroń A, Sieroń-Stołtny K, Mrugała-Przybyła B: Aktualne spojrzenie na stosowanie pól magnetycznych w medycynie. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2001; 3-4(7): 147-148. 8. Miecznik A, Czernicki J, Krukowska J: Wpływ pola magnetycznego o różnej charakterystyce fizycznej na ciśnienie tętnicze krwi u chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa i współistnejacą chorobą nadciśnieniową. Acta Bio-Optica et Informatica Medica 2001; 7: 9-12. 9. Pasek J, Mucha R, Gmyrek J et al.: Wpływ wielozmiennego pola magnetycznego systemem VIOFOR JPS na zachowanie się parametrów ciśnenia tętniczego krwi osób z nadciśnieniem tętniczym. Balneologia Polska 2006; 68(2): 95-99. 10. Bilska A, Sieroń A, Nowak J et al.: Zastosowanie wielozmiennego pola magnetycznego w leczeniu osteoporozy. Balneologia Polska 1998; 40(3, 4): 23-25.
otrzymano: 2012-10-24
zaakceptowano do druku: 2012-12-19

Adres do korespondencji:
*Letycja Krystyniacka
Sanatorium Uzdrowiskowe „Dzwonkówka”
ul. Połoniny 14 A, 34-460 Szczawnica
tel.:+48 504-106-224
e-mail: letycja@vp.pl

Medycyna Rodzinna 1/2013
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna