Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2004, s. 55-60
Barbara Grzechocińska
Problemy okresu menopauzy. Możliwości terapii
Menopause. Hormone replacement therapy
z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Longin Marianowski
Summary
Increasing population of menopausal women worldwide turn our interest to a problem of quality of life, that is vasomotors symptoms, psychological problems, and age-depended conditions such as osteoporosis, artherosclerosis, urinary incontinence.
In this paper main healthy problems in menopausal women were describe and the dilemma in the medical therapy was presented. It seems that the decision to prescribe HRT should be individulised as not all postmenopausal women need HRT. In each case the benefits of HRT ought to outweight the side effects.
Menopauza
Od wielu lat okres menopauzy wzbudza bardzo żywe zainteresowanie naukowców, lekarzy wielu dyscyplin medycyny oraz samych kobiet. Menopauza jest okresem przejściowym od okresu rozrodczego do okresu starości. Pomimo podobnych przemian fizjologicznych zachodzących w organizmie kobiety jej przebieg jest indywidualnie zróżnicowany. Charakterystycznym problemem tego okresu jest występowanie objawów naczynioruchowych, somatycznych i psychologicznych w negatywny sposób wpływających na jakość życia oraz relacje z otoczeniem. U wielu kobiet zaczynają rozwijać się choroby ogólnoustrojowe, na przykład otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca. Przebieg okresu menopauzy jest bardzo ważny również z punktu widzenia profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz chorób charakterystycznych dla późniejszego okresu życia (starości) – wypadania narządów miednicy mniejszej, nietrzymania moczu i osteoporozy. Wprawdzie, z punktu widzenia biologii, menopauza jest okresem fizjologicznym, to na jej przebieg, warunkujący w pewnym stopniu stan zdrowia kobiety w późniejszym okresie jej życia, mają wpływ inne czynniki, takie jak: czynniki genetyczne, sposób odżywiania, masa ciała, palenie papierosów, aktywność fizyczna. Ten ostatni problem jest niezwykle istotny, ponieważ, jak wykazują badania demograficzne, w większości krajów na świecie znacznie zwiększa się populacja osób starszych.
Produkcja hormonów w okresie menopauzy
Okres menopauzy ściśle związany jest ze zmniejszeniem aktywności hormonalnej jajników, co ma miejsce w przedziale wiekowym od 48 do 55 roku życia. W tym czasie większość kobiet ma cykle nieregularne, z wyraźnie zaznaczonym okresem przejściowym, tylko u około 10% kobiet do ostatniej miesiączki występują cykle regularne. Po 40 roku życia, a więc na kilka lat przed menopauzą, coraz częściej występują cykle bezowulacyjne i wydłuża się ich długość trwania. Zmniejsza się produkcja i wydzielanie estrogenów przy jednoczesnym nasilającym się braku wrażliwości komórek na gonadotropiny. Długość trwania cykli miesiączkowych jest w zasadzie zdeterminowana długością fazy folikularnej cyklu (21). Wygasanie czynności jajników tuż przed menopauzą charakteryzuje się podwyższonym stężeniem FSH, obniżeniem stężeniem inhibiny jajnikowej, przy prawidłowych wartościach stężeń LH i estradiolu. O zmniejszonej rezerwie jajnikowej świadczą wyniki badań przeprowadzonych 3 dnia cyklu miesiączkowego, między innymi stężenie FSH> 6,5-15 IU/l i E2> 80 pg/ml (14), stężenie inhibiny-B <45 pg/ml (20). Stężenie FSH wzrasta w ciągu całego okresu premenopauzy (osiąga wartości powyżej 30 IU/l), stężenie LH utrzymuje się w granicach normy dla I fazy cyklu, wzrasta po ustaniu krwawień miesiączkowych. Najwyższe wartości FSH (10-20 razy) oraz LH (około 3 razy) stwierdzane są około 1-3 lata po menopauzie.
Stężenie estradiolu u kobiet po menopauzie znacznie zmniejsza się i wynosi poniżej 20 pg/ml. Estradiol syntetyzowany jest przede wszystkim na drodze konwersji obwodowej z estronu. Stężenie estronu przez cały okres menopauzy jest wyższe niż stężenie estradiolu. Głównym źródłem estrogenów po ustaniu produkcji w jajnikach jest konwersja obwodowa z androstendionu. Intensywność przemian koreluje z masą ciała i zwiększeniem procesów aromatyzacji w tkance tłuszczowej.
Po menopauzie zmniejsza się o około połowę, w porównaniu do okresu bezpośrednio przed menopauzą, stężenie androstendionu. Większość krążącego we krwi androstendionu jest pochodzenia nadnerczowego. Wprawdzie stężenie produkowanego w jajnikach testosteronu (komórki stromalne) może nieznacznie wzrastać, ale całkowita ilość testosteronu zmniejsza się, ponieważ zmniejszona jest konwersja obwodowa androstendionu.
Zmiany hormonalne okresu klimakterium są przyczyną braku owulacji (obecnie to fizjologiczne ograniczenie płodności stanowi problem wielu małżeństw), występowania nieregularnych cykli miesiączkowych, obfitych krwawień miesiączkowych, łagodnych i złośliwych nowotworów hormonozależnych oraz innych chorób narządu rodnego. W menopauzie występują typowe dla tego okresu objawy. Są to objawy wazomotoryczne: napadowe pocenia się i uderzenia gorąca, objawy psychologiczne: zmienność nastrojów, skłonność do depresji, rozdrażnienie, niepokój, objawy somatyczne: uczucie kołatania serca, dysfunkcje seksualne. Typowymi zaburzeniami związanymi ze zmniejszeniem wydzielania estrogenów są zmiany zanikowe. Dotyczą one skóry, błon śluzowych, osłabienia mięśni dna miednicy. Klinicznymi objawami są: suchość pochwy, skłonność do zakażeń, dolegliwości związane ze zmianami atroficznymi błony śluzowej przedsionka pochwy i sromu (świąd, pieczenie), obniżanie się ścian pochwy i wypadanie macicy, nietrzymanie moczu.
Przebieg menopauzy ma znaczenie dla występowania chorób w okresie starości, przede wszystkim osteoporozy, być może również choroby Alzheimera.
Objawy wazomotoryczne
Uderzenia gorąca i napadowe pocenia są typowymi objawami dla okresu menopauzy; skarży się na nie około 80% kobiet. Mogą pojawiać się w okresie premenopauzalnym, ale częstość występowania epizodów uderzeń gorąca i napadowego pocenia się zwiększa się najczęściej po ustaniu miesiączkowania. Powyższe objawy naczynioruchowe na ogół utrzymują się przez około 1-2 lata, ale u niektórych kobiet mogą występować nawet dłużej niż 5 lat. Patomechanizm objawów nie został do końca poznany. Występowanie ich związane jest z funkcjonowaniem podwzgórza i stężeniem katecholoestrogenów regulujących aktywność katecholamin. O ośrodkowym mechanizmie objawów wazomotorycznych świadczy nagły wzrost wydzielania LH w okresie prodromalnym (katecholaminy poprzez wpływ na GnRH zwiększają wydzielanie LH) oraz zmiany ciepłoty ciała (miejsce syntezy katecholamin w podwzgórzu zlokalizowane jest w pobliżu ośrodka termoregulacji). Pomimo, że ani częstość pojawiania się objawów ani ich nasilenie nie związane jest ze stężeniem estrogenów we krwi obwodowej, to najbardziej skutecznym leczeniem jest podawanie estrogenów.
Objawy psychologiczne
Częste zmiany nastrojów, drażliwość, uczucie niepokoju, skłonność do depresji, osłabienie pamięci stanowią dość typowe objawy okresu menopauzalnego. W wielu przypadkach mają bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie kobiety w rodzinie i pracy. Patomechanizm występowania objawów jest złożony, związany z wydzielaniem neurotransmiterów w tkance mózgowej. Podobnie jak w przypadku objawów wazomotorycznych najbardziej skutecznym leczeniem jest podawanie estrogenów.
Występowanie objawów psychogennych wiąże się również z funkcjonowaniem innych gruczołów wewnętrznego wydzielania, przede wszystkim tarczycy.
Zmiany atroficzne
Znaczne zmniejszenie wydzielania estrogenów związane jest ze zmianami atroficznymi tkanki łącznej i zmniejszeniem napięcia mięśni. Zmiany zanikowe błony śluzowej sprzyjają rozwojowi stanów zapalnych pochwy oraz sromu i są przyczyną wielu dolegliwości (swędzenia, pieczenia, nawracające stany zapalne cewki i pęcherza moczowego) oraz problemów związanych z zaburzeniami seksualnymi. Wprawdzie zmiany zanikowe dotyczą również błon śluzowych innych narządów (spojówek, błony śluzowej jamy ustnej) to najbardziej uciążliwe, pogarszające w różnym stopniu jakość życia są zmiany zanikowe w obrębie układu moczowo-płciowego. Niedobór estrogenów jest jedynie jednym z czynników sprzyjających obniżaniu i wypadaniu ścian pochwy i macicy oraz nietrzymaniu moczu. Wciąż dyskutowany jest problem estrogenoterapii kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. U kobiet starszych zwykle występuje typ mieszany nietrzymania moczu, z dużą komponentą nietrzymania moczu z parć naglących. W takich przypadkach lepsze efekty leczenia uzyskano po podaniu estrogenów.
Osteoporoza
Osteoporoza definiowana jest jako choroba układowa szkieletu, charakteryzująca się małą masą kostną oraz zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, co zwiększa łamliwość kości i podatność na złamania. Zgodnie z przyjętymi przez WHO kryteriami densytometrycznymi osteoporozy, osteoporoza rozpoznawana jest w przypadku gdy wartość BMD (bone mineral density – gęstość mineralna kości) lub BMC (bone mineral content – zawartość minerałów w kości) jest mniejsza niż 2,5 odchylenia standardowego od średnich wartości dla młodych dorosłych tej samej płci. Jeżeli przy tym obecne jest co najmniej jedno złamanie na tle osteoporotycznym rozpoznawana jest ciężka osteoporoza. W przypadku, gdy wartość BMD lub BMC mieści się w przedziale>1 do <2,5 rozpoznawana jest osteopenia.
Powszechnie osteoporoza została uznana za chorobę społeczną. Dużo mówi się nie tylko o jej konsekwencjach zdrowotnych ale również ekonomicznych. Występowanie osteoporozy wiąże się ściśle z menopauzą. Wśród cech predysponujących do jej rozwoju w tym okresie życia jest niedobór estrogenów, niewielka aktywność ruchowa, niedobór wapnia w diecie lub jego zmniejszone wchłanianie, niektóre choroby (cukrzyca, choroby dróg żółciowych), niektóre leki (sterydy, przewlekła terapia lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, chemioterapia) oraz używki (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu) (18). Zwiększona resorpcja kości związana z wiekiem i brakiem działania estrogenów prowadzi do wzrostu stężenia wapnia w surowicy krwi. Prowadzi do zmniejszenia syntezy 1-25-hydroksycholecalcyferolu, biologicznie czynnej formy witaminy D i zmniejszenia wchłaniania wapnia w przewodzie pokarmowym. Przyjmuje się, że krytyczne stężenie estradiolu dla utrzymania prawidłowych przemian w tkance kostnej wynosi 40-50 pg/ml. Estrogeny mają bezpośredni wpływ na metabolizm kości, hamują aktywność osteoklastów i pobudzają osteoblasty do produkcji białek. Estrogeny hamują resorpcję kości również poprzez wpływ na wydzielanie kalcytoniny (1).
Podstawowe znaczenie dla rozwoju osteoporozy ma postępowanie profilaktyczne. Korzystne działanie profilaktyczne i terapeutyczne estrogenów jest dobrze udokumentowane (18). U kobiet stosujących hormonalną terapię zastępczą stwierdza się lepsze wyniki badań masy kostnej oraz zmniejszenie ogólnej liczby złamań kości, o 50-80% mniej złamań kręgów i o około 25% innych kości (6). W profilaktyce i leczeniu osteoporozy stosowane są poza tym preparaty wapnia, leki z grupy bisfosfonianów, kalcytonina i raloksifen (lek z grupy selektywnych modulatorów receptora estrogenowego). Najnowsze badania epidemiologiczne wskazują, że stosowanie hormonalnej terapii zastępczej tylko przez pierwszych 5-10 lat nie zmniejsza w znacznym stopniu ryzyka złamań kości w wieku późniejszym (najczęściej złamania kości mają miejsce u osób około 65 roku życia) (12). Dlatego też, u kobiet, które nie chcą stosować HTZ lub u tych, u których terapia jest przeciwwskazana należy wdrożyć inne metody postępowania zmniejszającego ryzyko złamań kości na tle osteoporozy.
Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze rozpoznawane jest dość często u kobiet w okresie menopauzy. Zależność ciśnienia tętniczego krwi od leczenia estrogenami nie jest jednoznaczna. U większości zdrowych kobiet hormonalna terapia zastępcza nie wpływa w zasadniczy sposób na wartości ciśnienia tętniczego krwi. Tylko u około 0,2% kobiet podczas terapii hormonalnej może dojść do wzrostu ciśnienia. Pomimo, że odsetek ten nie jest wysoki, każda kobieta otrzymująca hormony powinna mieć przy każdym badaniu lekarskim mierzone ciśnienie.
Patomechanizm wpływu estrogenów na ciśnienie tętnicze jest złożony. Estrogeny z jednej strony zwiększają syntezę angiotensynogenu i zwiększają aktywność układu renina–aldosteron oraz zwiększają wydzielanie katecholamin, z drugiej zaś strony mają korzystny, rozszerzający wpływ na naczynia (stymulują syntezę prostacyklin). Wprawdzie wpływ wszystkich estrogenów na syntezę angiotensynogenu jest minimalny to poszczególne estrogeny różnią się w swoim działaniu. I tak silniejszy wpływ mają estrogeny skoniugowane w porównaniu do walerianianu estradiolu. Uważa się, że estrogeny podawane doustnie mogą wywoływać zależne od dawki podwyższenie stężenia substratu reniny. Estrogeny podawane transdermalnie nie wpływają w takim stopniu na syntezę białek w wątrobie i w wyniku bezpośredniego działania naczyniorozszerzającego mogą obniżać ciśnienie tętnicze krwi (15). Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest istotnym czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Stwierdzono, że u kobiet stosujących HTZ, z nadciśnieniem i mutacją genu protrombiny ryzyko zawału serca wynosi 10,9 natomiast w grupie kontrolnej kobiet bez HTZ – 4,32 (19).
Do niedawna choroba nadciśnieniowa była wymieniana wśród bezwzględnych przeciwwskazań do HTZ. Obecnie uważa się, że u kobiet z nadciśnieniem nie ma przeciwwskazań do stosowania leczenia substytucyjnego i podawania hormonów wraz z lekami hipotensyjnymi. Nie bez znaczenia może okazać się jednak rodzaj zastosowanych estrogenów.
Zaburzenia metabolizmu lipidów
Estrogeny mają duży wpływ na metabolizm lipidów. U kobiet po menopauzie zmniejszona produkcja estrogenów przez jajnik wiąże się ze wzrostem cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, wolnych kwasów tłuszczowych w wątrobie, trójglicerydów, frakcji VLDL oraz zmniejszeniem stężenia frakcji HDL. Podwyższone stężenia lipidów wraz z innymi czynnikami, takimi jak nadciśnienie, palenie papierosów, wzrost agregacji płytek krwi mogą przyczyniać się do uszkodzenia ściany naczynia i rozwoju płytki miażdżycowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Medycyna Rodzinna 2/2004
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna