Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2020, s. 41-49 | DOI: 10.25121/NS.2020.25.2.41
*Magdalena Świątkowska-Bury, Dorota Olczak-Kowalczyk
Pacjent z astmą oskrzelową w gabinecie stomatologicznym – przegląd piśmiennictwa dotyczącego postępowania leczniczego
Patients with bronchial asthma in a dental office – literature review on management methods
Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Streszczenie
Wstęp. Astma jest najczęściej występującą chorobą przewlekłą wieku dziecięcego. Pacjenci z astmą oskrzelową są grupą wysokiego ryzyka, wymagającą stałej i intensywnej profilaktyki, leczenia stomatologicznego oraz regularnych kontroli w gabinecie stomatologicznym. Jednocześnie wymagają oni modyfikacji sposobu postępowania, minimalizującego ryzyko zaostrzenia objawów chorobowych podczas zabiegów stomatologicznych.
Cel pracy. Celem artykułu jest omówienie postępowania leczniczego u pacjenta z astmą w gabinecie stomatologicznym, w świetle najnowszych badań.
Materiał i metody. Przeszukano trzy bazy danych: PUBmed/Medline, EMBASE i Cochrane Library, pod kątem współczesnych metod leczenia stomatologicznego pacjentów chorych na astmę.
Wyniki. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stomatologicznej i uniknięcia zaostrzeń podczas zabiegów u pacjenta z astmą, lekarz stomatolog powinien współpracować z lekarzem prowadzącym pacjenta. Eliminacja stresu przed zabiegiem za pomocą sedacji wziewnej lub doustnej oraz znajomość czynników alergizujących zawartych w materiałach stomatologicznych i substancjach znieczulających ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia pacjenta. Dodatkowo, profesjonalna profilaktyka fluorkowa jest standardem opieki u pacjentów z wysokim ryzykiem próchnicy.
Wnioski. W świetle najnowszych badań, u pacjentów chorych na astmę konieczne jest wdrożenie intensywnej terapii i profilaktyki stomatologicznej, która może zmniejszyć objawy i doprowadzić do stabilizacji choroby.
Summary
Introduction. Asthma is the most common chronic condition of childhood. Patients with bronchial asthma are a high-risk group requiring constant and intensive dental prophylaxis and treatment as well as regular dental check-ups. They also require certain modifications of the management in order to minimize the risk of a disease exacerbation during dental treatment.
Aim. The purpose of the article is to discuss dental therapeutic management in asthma patients in light of the latest research.
Material and methods. Three databases PUBmed/Medline, EMBASE and Cochrane Library were searched through in terms of contemporary methods of dental treatment of an asthmatic patient.
Results. In order to provide the best dental care and to avoid exacerbations during dental procedures to a patient with asthma, a dentist should cooperate with the patient’s attending physician. The elimination of pre-procedural stress using inhaled or oral sedation and knowledge of allergenic agents within dental anaesthetic substances and materials are crucial for successful treatment of the patient. Additionally, a professional fluoride prophylactic is recommended as a standard of care in patients at a high risk of caries.
Conclusions. In light of recent research, intensive treatment and dental prevention is necessary in asthma patients as it may reduce symptoms and lead to the stabilization of the disease.
Wstęp
Astma jest najczęściej występującą przewlekłą chorobą wieku dziecięcego, należącą do grupy schorzeń alergicznych. W ostatnich 20 latach zaobserwowano znaczny wzrost zachorowań na tę chorobę, w tym również u dzieci (1). Astma charakteryzuje się występowaniem przewlekłego stanu zapalnego dróg oddechowych, powodując skurcz mięśniówki gładkiej oraz zwiększoną sekrecję śluzu w drzewie oskrzelowym. Efektem tego są objawy, takie jak: nagły napad duszności, ucisk w klatce piersiowej, kaszel oraz obecność świszczącego oddechu u pacjenta. Często atak astmy jest stanem nagłym, ostrym, zagrażającym bezpośrednio życiu pacjenta (2). Leczenie tej choroby sprowadza się do unikania czynników alergicznych wywołujących jej zaostrzenie, przewlekłego stosowania wziewnych leków rozszerzających drzewo oskrzelowe (b2-mimetyków) oraz sterydowych leków przeciwzapalnych. Niestety aktualne badania podkreślają ich negatywny miejscowy wpływ na stan tkanek miękkich jamy ustnej oraz tkanek twardych zębów (3-5). Do najczęściej spotykanych problemów w obrębie jamy ustnej wśród tej grupy pacjentów zaliczane są: próchnica, zaawansowane starcia tkanek twardych zębów, kandydoza, suchość jamy ustnej oraz częsta obecność nadżerek i owrzodzeń. Pacjenci z astmą oskrzelową są grupą wysokiego ryzyka, wymagającą stałej i intensywnej profilaktyki i leczenia stomatologicznego oraz regularnych kontroli w gabinecie stomatologicznym. Jednocześnie wymagają oni zmiany sposobu postępowania, minimalizującego ryzyko zaostrzenia objawów chorobowych podczas zabiegu stomatologicznego. Z tego powodu konieczne jest wdrożenie odpowiednich procedur podczas leczenia.
Cel pracy
Celem artykułu jest omówienie postępowania leczniczego u pacjenta z astmą w gabinecie stomatologicznym, w świetle najnowszych badań.
Materiał i metody
Przeszukano trzy bazy danych: PUBmed/Medline, EMBASE i Cochrane Library, pod kątem współczesnych metod leczenia stomatologicznego pacjentów chorych na astmę. Przeglądu piśmiennictwa dokonano, wykorzystując kombinację następujących słów kluczowych: „asthmatic patient” („pacjent z astmą”), „dental visit” („wizyta stomatologiczna”), „oral sedation” („sedacja doustna”), „anaesthesia” („znieczulenie”), „dental materials” („materiały stomatologiczne”), „allergic reaction” („reakcje alergiczne”), „antibiotics” („antybiotyki”), „medicines” („leki”), „fluoride” („fluor”), „toothpaste” („pasta do zębów”), „toothpaste allergens” („alergeny w paście do zębów”), „fluoride varnishes” („lakiery z fluorem”), „skin prick-test” („alergiczne testy skórne punktowe”). Przydatność artykułu oceniono na podstawie tytułu, abstraktu i treści. W efekcie zakwalifikowano 187 prac o odpowiedniej tematyce, po przeanalizowaniu abstraktów 132 artykuły zakwalifikowano do analizy całościowej. Do przeglądu literatury włączono 66 prac. Dodatkowych 6 prac uzyskano na podstawie przeglądu bibliografii zakwalifikowanych artykułów. Wykorzystano również informacje z jednej ze stron internetowych oraz ulotki z materiałami stomatologicznymi.
Wyniki
Przygotowanie pacjenta do leczenia
W celu uniknięcia nagłych zaostrzeń podczas zabiegów stomatologicznych konieczna jest współpraca stomatologa z lekarzem prowadzącym.
W przypadku udokumentowanej astmy lekarz stomatolog ma obowiązek zebrać dokładny wywiad medyczny obejmujący stopień nasilenia astmy oraz częstości napadów. W dokumentacji medycznej powinien znaleźć się opis okoliczności, pory dnia, podczas których najczęściej dochodzi do ataków astmy, oraz ich dokładnych objawów. W przypadku historii częstych ataków, częstej hospitalizacji z ich powodu lub niestabilnej astmy, zabiegi stomatologiczne powinny być odroczone, a pacjent skierowany do lekarza prowadzącego. Lista przyjmowanych przez pacjenta leków powinna być odnotowana w karcie pacjenta, a obowiązkiem lekarza stomatologa jest poinformowanie go o konieczności posiadania przy sobie wziewnych leków rozkurczających oskrzela (b2-mimetyków) w razie ataku duszności podczas wizyty stomatologicznej. Protokół postępowania z pacjentem astmatycznym powinien uwzględniać minimalizację czynników stresogennych, które są najczęstszym powodem ataku astmy w gabinecie stomatologicznym. W przypadku powtarzających się ataków astmy pacjent może preferować pozycję siedzącą na fotelu stomatologicznym. W razie wystąpienia infekcji górnych dróg oddechowych lub okresu zaostrzenia astmy zabieg stomatologiczny powinien być odroczony.
Eliminacja stresu przedzabiegowego u pacjenta z astmą jest jednym z najważniejszych celów zespołu stomatologicznego. Niepokój powoduje wyrzut adrenaliny i skutkuje zwężeniem oskrzeli oraz atakiem astmy. Pacjenci z astmą wykazują często problemy behawioralne, nadpobudliwość czy drażliwość, co znacznie utrudnia wykonanie zabiegu (6). Powszechnie do redukcji stresu u pacjentów stosowana jest sedacja płytka w postaci wziewnej lub doustnej. Sedacja wziewna z wykorzystaniem podtlenku azotu jest najbardziej zalecaną metodą relaksacji zarówno pacjenta dorosłego, jak i dziecka (7, 8). Pomimo że podtlenek azotu nie ma właściwości rozszerzających oskrzela, nie powoduje on podrażnień błony śluzowej górnych dróg oddechowych, co obniża ryzyko ataku astmy i umożliwia bezstresowe przeprowadzenie zabiegu (9). Inhalacja tlenu przed wprowadzeniem w stan sedacji może skutecznie zapobiegać atakom astmy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi. Malamed (10) i Berge (11) są zgodni, że sedacja wziewna może być stosowana jako metoda eliminacji stresu u pacjentów z łagodną i umiarkowaną astmą. Niemniej jednak Berge (11) zaznacza, że podtlenek azotu nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką i niestabilną astmą, ze względu na łatwość podrażnienia górnych dróg oddechowych i toksyczność tlenu.
Sedacja doustna jest kolejną możliwością pomyślnej eliminacji stresu u pacjenta z astmą. Aktualne badania wskazują na dobrą tolerancję hydroksyzyny i benzodiazepin u tych pacjentów. Hydroksyzyna wykazuje działanie antyhistaminowe i uspokajające, podczas gdy benzodiazepiny mają działanie anksjolityczne i nie powodują skurczu oskrzeli (12). Midazolam, jako krótko działająca benzodiazepina, jest powszechnie stosowanym doustnym środkiem uspokajającym w gabinetach stomatologicznych. Oceniana jest jako skuteczna i bezpieczna, niemniej jednak w rzadkich przypadkach może powodować hipowentylację, zmniejszenie saturacji krwi, ryzyko bezdechu, skurcz krtani lub spadek ciśnienia (13). Kil i wsp. (14) w swoim badaniu oceniali bezpieczeństwo i efektywność 0,5 mg/kg midazolamu u pacjentów z astmą podczas zabiegu stomatologicznego. Spośród 24 pacjentów w wieku 19–64 miesięcy jedynie w dwóch przypadkach saturacja spadła poniżej 94%, jednak od razu wzrosła po zmianie ułożenia głowy pacjenta. U wszystkich pacjentów zabiegi zostały pomyślnie wykonane, a w żadnym przypadku nie wystąpiły objawy astmy. Efektywność zabiegów oceniono na 50%, ponieważ u 8 pacjentów wystąpiły objawy niepokoju w postaci płaczu oraz trudnej współpracy.
W przypadku braku efektywności leczenia pacjenta w sedacji wziewnej lub doustnej możliwe jest przeprowadzenie zabiegu w sedacji głębokiej. Niemniej jednak, po dożylnym podaniu leków lekarz ma mniejszą kontrolę nad drożnością dróg oddechowych, ze względu na ograniczony kontakt z pacjentem (15). W przypadku pacjentów z astmą leki opioidowe i barbiturany są przeciwwskazane zarówno w formie doustnej, jak i domięśniowej lub dożylnej. Mimo ich korzystnego efektu uspokajającego, powodują wyrzut histaminy, co skutkuje depresją układu oddechowego i silnym atakiem astmy w gabinecie stomatologicznym (14, 15). Ketamina, jako środek rozkurczający mięśnie gładkie, jest określona jako bezpieczna dla pacjentów z astmą, jednakże powoduje wyrzut adrenaliny. Z tego względu powinna być stosowana z dużą rozwagą u pacjentów z nadciśnieniem i chorobą wieńcową (16).
W przypadku pacjentów z astmą zarówno sedacja wziewna, doustna, jak i dożylna powinny być przeprowadzane z zastosowaniem pulsoksymetru. Gdy saturacja spadnie poniżej 91%, pacjent powinien być natychmiast hospitalizowany. W przypadku pacjentów z niestabilną astmą, wszelkie zabiegi stomatologiczne powinny być przeprowadzane w warunkach szpitalnych (17).
Zasady leczenia
Środki do miejscowych znieczuleń stanowią nieodłączną część większości wykonywanych procedur chirurgicznych, dermatologicznych i stomatologicznych. Lignokaina (pochodna amidowa) i artykaina (pochodna estrowa) są najbardziej powszechnie stosowanymi środkami znieczulającymi w stomatologii. Związki te są postrzegane jako bezpieczne, niemniej jednak mogą wywołać efekty niepożądane, szczególnie u pacjentów alergicznych. Mimo że reakcje alergiczne na środki znieczulające występują niezmiernie rzadko (< 1% zbadanych pacjentów), objawy mogą mieć różne nasilenie (18). Zaliczane są do nich najczęściej objawy astmopodobne, m.in. przyspieszenie akcji serca, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, duszność lub zawroty głowy. Odnotowano również występowanie pokrzywki, obrzęku naczynioruchowego, zapalenia spojówek i odczucia mrowienia lub świądu (19, 20). Reakcje nadwrażliwości mogą pojawić się natychmiast (typ I reakcji, IgE-zależny) lub nawet po 24-72 godzinach od kontaktu z alergenem (typ IV reakcji, zależny od limfocytów T). Oba rodzaje reakcji wywoływane są najczęściej przez podanie środka znieczulającego o pochodnej estrowej, która ma potencjał alergizujący (21). Podobne objawy u pacjenta może wywołać strach przed leczeniem stomatologicznym lub sama procedura wykorzystująca alergizujące materiały i preparaty znieczulające z dodatkiem środka obkurczającego naczynia krwionośne. Odróżnienie reakcji alergicznej spowodowanej stresem lub procedurą stomatologiczną jest bardzo trudne, dlatego prowadzenie pacjenta powinno mieć na celu przede wszystkim redukcję napięcia i strachu.
Reakcja nadwrażliwości u pacjenta z astmą może być również wywołana przez siarczyny zawarte zarówno w środkach znieczulających, jak i żywności. Badania sugerują, że obecność pirosiarczynu sodu jako przeciwutleniacza w roztworach znieczulających z dodatkiem środka zwężającego naczynia może wywołać silne reakcje alergiczne (19). Według doniesień z Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) aż 5-10% pacjentów z astmą oskrzelową może wykazywać nadwrażliwość na związki siarki (22). Niemniej jednak, dodatek pirosiarczynu sodu do roztworów znieczulających jest bardzo niewielki, a obecność reakcji alergicznych lub napadów astmy po podaniu takiej dawki przypisuje się zazwyczaj pacjentom z ciężką i niestabilną astmą oskrzelową. Mimo tego, ze względu na brak jednoznacznych obserwacji wśród naukowców i oceny bezpiecznej dawki pirosiarczynu sodu w środkach znieczulających, zaleca się unikanie roztworów z dodatkiem środków zwężających naczynia krwionośne u pacjentów przyjmujących glikokortykosteroidy.
Efektem niepożądanym po podaniu preparatów znieczulających u pacjenta cierpiącego na astmę oskrzelową, oprócz reakcji alergicznych, są reakcje toksyczne. Najczęściej występują one podczas przypadkowego podania znieczulenia bezpośrednio do naczynia, co skutkuje reakcją toksyczną układu sercowo-naczyniowego oraz centralnego układu nerwowego. Do charakterystycznych objawów zaliczane są: silne drgawki, nagły spadek ciśnienia i bradykardia, które mogą prowadzić do zapaści sercowo-naczyniowej, śpiączki i nawet zgonu (23). Z tego powodu przed podaniem znieczulenia konieczna jest aspiracja z miejsca wkłucia, w celu zminimalizowania ryzyka podania środka znieczulającego do naczynia.
Według doniesień literatury, najbezpieczniejszym i najmniej alergizującym preparatem znieczulającym wśród alergików jest lignokaina bez środka obkurczającego naczynia. Niemniej jednak, istnieją badania, które odnotowały przypadki reakcji uczuleniowej na ten związek (23, 24). Aktualnie, powszechnie przyjętą metodą diagnozowania alergii na środki znieczulające są testy skórne (25). Najbezpieczniejszym testem jest kontakt minimalnej ilości roztworu znieczulającego ze skórą poprzez ukłucie. W przypadku braku reakcji skórnej przeprowadzane są testy śródskórne. Potencjalny alergen zostaje wprowadzony śródskórnie w niskim stężeniu, które stopniowo zostaje zwiększane. W przypadku alergii na podany związek dochodzi do reakcji skórnej. U pacjentów, u których stwierdzono nadreaktywność na związek znieczulający, konieczne jest zebranie dokładnego wywiadu medycznego odnośnie przebiegu i objawów alergii, a przeprowadzenie testów alergicznych jest w tym przypadku obowiązkowe. W momencie gdy wszelkie testy alergiczne u pacjenta okażą się negatywne, można bezpiecznie przeprowadzić procedurę w testowanym znieczuleniu. W przeciwnym razie, pacjent wymaga leczenia w znieczuleniu ogólnym.
U pacjentów z astmą leczenie w znieczuleniu ogólnym przypisuje się najcięższym przypadkom reakcji alergicznych. Znieczulenie ogólne u takich pacjentów niesie jednak wysokie ryzyko śródoperacyjnych skutków niepożądanych. W przypadku zakażeń górnych dróg oddechowych u pacjentów z astmą lekką, infekcja może być szybko opanowana, a leczenie w narkozie przeprowadzone bez przeciwwskazań. W przypadku pacjentów z niestabilną chorobą astmatyczną ryzyko śródoperacyjnego skurczu oskrzeli spowodowanego drażnieniem przez rurkę intubacyjną oraz napadu astmy jest bardzo wysokie. Skutkiem tego mogą być niedotlenienie organizmu i hiperkapnia. Według stanowiska Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej (9) leczenie stomatologiczne pacjentów z astmą w znieczuleniu ogólnym powinno być unikane i wykonywane jedynie w ostateczności.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-04-10
zaakceptowano do druku: 2020-05-04

Adres do korespondencji:
*Magdalena Świątkowska-Bury
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116-64-24
m.a.swiatkowska@gmail.com

Nowa Stomatologia 2/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia