Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2020, s. 54-60 | DOI: 10.25121/NP.2020.24.3.54
*Dariusz Góra1, Natalia Figura2, Marcin Gregor3
Hospitalizacja dzieci i młodzieży w województwie śląskim
Hospitalization of children and adolescents in the Silesian Voivodeship
1Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Śląski, Katowice
Dziekan Wydziału: prof. dr hab. Leszek Marynowski
2Oddział Neonatologiczny, Szpital Powiatowy w Żywcu
Kierownik Oddziału: lek. med. Irena Erecińska-Siwy
3Oddział Otolaryngologiczny, Szpital MEGREZ: Szpital Wojewódzki w Tychach
Kierownik Oddziału: lek. med. Piotr Karczmarczyk
Summary
Introduction. Health condition is one of the basic factors determining the quality of life of children and adolescents. Childhood ill health is especially dangerous as it can interfere with developmental processes and lead to long-term and permanent health problems. Health problems that cause hospitalization are mainly childhood diseases, which, due to the course or accompanying complications, require hospital treatment. The most common reasons for hospitalizing children and adolescents in children are respiratory infections, cardiovascular diseases, cancer, and mental diseases.
Aim. The aim of the article is to present the most frequent hospitalizations of children and adolescents from various cities of the Silesian Voivodeship in 2010-2018.
Material and methods. The research material is data from the Silesian Voivodeship Office in Katowice – Department of Health.
Results. The hospitalization rate for bronchial asthma is increasing in Bielsko-Biała and Sosnowiec. In Bielsko-Biała, Katowice, Sosnowiec and Zabrze, the number of children hospitalized due to mental disorders is increasing.
Conclusions. Hospitalization due to neoplastic diseases is variable in all the discussed cities of the Silesian Voivodeship. One of the basic elements of health policy is having knowledge about the health condition of the population of children and adolescents and its wider health needs. Analyzes of the frequency and causes of hospitalization of children and adolescents can be a source of information on factors influencing the health of children and adolescents.
Wstęp
Stan zdrowia jest jednym z podstawowych czynników stanowiących o jakości życia dzieci i młodzieży. Zły stan zdrowia w dzieciństwie jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ może przeszkodzić w realizacji procesów rozwojowych i doprowadzić do długoterminowych i trwałych problemów zdrowotnych. Wskaźniki dotyczące zdrowia, w tym m.in. spadek umieralności dzieci i młodzieży, opieka perinatalna, zaszczepialność, opieka profilaktyczna, dostęp do specjalistów, są jednymi z głównych wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego i poziomu opieki zdrowotnej. Problemy zdrowotne będące przyczyną hospitalizacji to głównie choroby wieku dziecięcego, które ze względu na przebieg lub towarzyszące powikłania wymagają leczenia szpitalnego. Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji dzieci i młodzieży są infekcje dróg oddechowych, wrodzone wady rozwojowe, choroby układu krążenia i nowotworowe, a także choroby psychiczne (1).
Cel pracy
Celem artykułu jest omówienie najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci i młodzieży z różnych miast województwa śląskiego w latach 2010-2018.
Materiał i metody
We wrześniu 2020 roku otrzymano dane o hospitalizacji (choroby nowotworowe, astma oskrzelowa, wrodzone wady rozwojowe, zaburzenia psychiczne) dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 19 lat w wybranych miastach województwa śląskiego – wskaźniki na 10 tys. Dane dotyczą lat 2010-2018 i pochodzą ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydziału Zdrowia. Następnie sporządzono ryciny, które ilustrują hospitalizację omawianych chorób.
Wyniki
Na przestrzeni badanego okresu wskaźnik zachorowalności na choroby nowotworowe w Bielsku-Białej wynosił pomiędzy 20,1/10 tys. w 2017 roku a 35,9/10 tys. w 2013 roku. Najwyższą (31,7/10 tys.) zachorowalność na choroby nowotworowe w Częstochowie odnotowano w 2015 roku, a najniższą (22,6/10 tys.) w 2011 roku. Zachorowalność w Katowicach miała zmienny charakter. Od 2012 do 2015 roku miała tendencję wzrostową i wynosiła odpowiednio 34,1 i 48,6/10 tys. W latach 2016-2018 zachorowalność stopniowo malała i w 2018 roku wynosiła 36,2/10 tys. Jednak najwyższą zachorowalność (52,2/10 tys.) w Katowicach odnotowano w 2011 roku. Podobnie w Sosnowcu zachorowalność miała zmienny charakter. Od 2011 do 2015 roku obserwowano tendencję wzrostową – od 41,2 do 55,9/10 tys. W latach 2016-2018 stopniowo malała i w 2018 roku wynosiła 31,6/10 tys. Najwyższą (57,2/10 tys.) zachorowalność na choroby nowotworowe w Sosnowcu odnotowano w 2010 roku. Natomiast w Zabrzu najwyższą (61,1/10 tys.) zachorowalność stwierdzono w 2016 roku, a najniższą (32,7/10 tys.) w 2012 roku (ryc. 1).
 Bielsko-BiałaCzęstochowaKatowiceSosnowiecZabrze
201031,922,736,157,248,7
201128,322,652,241,233,7
201235,122,834,143,432,7
201335,922,947,750,948,2
201430,229,848,251,942,8
201529,331,748,655,948,4
201627,330,947,155,661,1
201720,126,543,139,456,2
201824,429,236,231,644,4
Ryc. 1. Dane z lat 2010-2018 o hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat w wybranych miastach województwa śląskiego z powodu występowania chorób nowotworowych – wskaźniki na 10 tys. (źródło: opracowanie na podstawie danych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydziału Zdrowia)
Schorzenia nowotworowe u dzieci są stosunkowo rzadką chorobą, zaledwie 1,5-3% populacji ogólnej. Jednak każdego roku w Polsce odnotowuje się ok. 1-1,2 tys. nowych zachorowań w grupie osób poniżej 16. roku życia (2) i nadal stanowią one drugą co do częstości przyczynę zgonów. Od czasu wprowadzenia kompleksowej terapii z zastosowaniem cytostatyków, radioterapii i leczenia chirurgicznego obserwuje się znaczną poprawę przeżywalności. Obecnie całkowite wyleczenie z choroby nowotworowej uzyskuje 70-80% dzieci. Jedną z głównych przyczyn niepowodzeń terapii jest późno postawiona diagnoza. Rzadkie występowanie chorób nowotworowych w populacji dziecięcej i odmienna niż u dorosłych symptomatologia utrudniają wczesną diagnozę. Odrębność nowotworów dziecięcych wynika ze specyficznej dla tego wieku ich budowy histologicznej. Ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy w pierwszych 15 latach życia wynosi w Polsce ok. 1 na 625 obserwowanych dzieci (3).
Nowotwory dziecięce wykazują bardzo duże zróżnicowanie typów histologicznych oraz umiejscowienia anatomicznego. Częstość występowania poszczególnych nowotworów jest zdecydowanie inna niż u osób dorosłych. Te nowotwory, które najczęściej występują w wieku dojrzałym – rak płuca, rak gruczołu sutkowego, rak żołądka, rak jelita grubego – są rzadkie u dzieci. Natomiast nowotwory częste u dzieci, np. białaczki, wykazują stosunkowo rzadsze występowanie u osób dorosłych (4).
Najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego w Polsce są nowotwory układu krwiotwórczego – białaczki. Stanowią one ok. 26% wszystkich nowotworów dziecięcych. Najczęstsza jest ostra białaczka limfoblastyczna – stanowi ok. 80% wszystkich zachorowań na białaczki w populacji poniżej 18. roku życia. Ostre białaczki nielimfoblastyczne dotyczą 15-20% dzieci chorych na białaczkę i są najczęściej występującą postacią tej choroby w wieku niemowlęcym. Na drugim miejscu pod względem częstości są nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, które stanowią ok. 22% wszystkich nowotworów. Jednak względna częstość ich występowania wykazuje dużą zmienność pomiędzy krajami Europy. W Anglii i Walii stanowią one 16,21%, we Francji 16,85%, w Niemczech 20,0%, a na Węgrzech nawet 26,5%. Zachorowalność na nowotwory ośrodkowego układu nerwowego wynosi w Polsce 29,8/1 mln. Trzecim pod względem częstości występowania nowotworem u dzieci są chłoniaki (ok. 15%). Obserwuje się dość powolny, stały wzrost zachorowań na większość nowotworów, który wynosi średnio ok. 0,8% rocznie (4, 5).
W Bielsku-Białej począwszy od 2010 (1,4/10 tys.) do 2018 roku (7,8/10 tys.) wskaźnik hospitalizacji z powodu astmy oskrzelowej wśród dzieci i młodzieży miał charakter wzrostowy. Najniższy (0,9/10 tys.) wskaźnik hospitalizacji w Częstochowie odnotowano w 2011 i 2015 roku. Taką samą wartość wskaźnika wykazano w latach 2012 i 2016 oraz 2013 i 2017, i wynosił on odpowiednio 1,4 i 1,7/10 tys. Jednak najwyższy (1,9/10 tys.) wskaźnik hospitalizacji odnotowano w 2018 roku. W Katowicach wśród dzieci i młodzieży wskaźnik hospitalizacji ma charakter zmienny. Najniższą wartość (1,3/10 tys.) odnotowano w 2013 roku, w latach 2010, 2012, 2014 i 2018 wskaźnik ten wynosił 2,1/10 tys. Najwyższą (2,9/10 tys.) jego wartość zanotowano w 2017 roku. W Sosnowcu, podobnie jak i w Bielsku-Białej, wskaźnik hospitalizacji wykazywał tendencję wzrostową – z 1,1/10 tys. w 2010 roku do 4,9/10 tys. w 2018 roku. Wskaźnik hospitalizacji dzieci i młodzieży w Zabrzu ze względu na występowanie u nich astmy oskrzelowej w latach 2010-2013 miał charakter wzrostowy i wynosił odpowiednio od 1,6 do 2,5/10 tys. W latach 2014-2016 utrzymywał się na poziomie 1,4/10 tys., a najwyższą wartość (3,4/10 tys.) odnotowano w 2018 roku (ryc. 2).
 Bielsko-BiałaCzęstochowaKatowiceSosnowiecZabrze
20101,41,32,11,11,6
20111,90,91,91,31,9
20122,71,42,11,52,2
20133,41,71,31,82,5
20143,71,12,11,91,4
20154,10,91,72,21,4
20164,81,42,62,71,4
20175,51,72,93,22,7
20187,81,92,14,93,4
Ryc. 2. Dane z lat 2010-2018 o hospitalizacji dzieci i młodzieży w wieku 0-19 lat w wybranych miastach województwa śląskiego z powodu występowania astmy oskrzelowej – wskaźniki na 10 tys. (źródło: opracowanie na podstawie danych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Wydziału Zdrowia)
Astma jest przewlekłą, zapalną, heterogenną chorobą oskrzeli, którą możemy rozpoznać u dzieci do 5. r.ż., jeżeli będzie się ona charakteryzować:
– objawami obturacji oskrzeli (zmniejszenia przepływu powietrza) pod postacią świstów wydechowych, kaszlu, duszności i trudności w oddychaniu,
– odwracalnością obturacji oskrzeli, czyli ustępowaniem objawów obturacji oskrzeli po zastosowaniu leków lub (rzadziej) samoistnie,
– brakiem objawów klinicznych sugerujących inne rozpoznanie (6).
Według szacunków Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej około 25% dzieci w wieku szkolnym w Europie cierpi na alergię. W znaczny sposób przyczynia się to do obniżenia ich funkcjonowania w środowisku szkolnym (7). Występowanie astmy w populacji dziecięcej na świecie waha się od 2 do 30%. W Polsce występowanie astmy u dzieci w wieku szkolnym kształtuje się na poziomie około 8% (8).
Najczęściej stwierdza się występowanie chorób alergicznych układu oddechowego: astmy i alergicznego nieżytu nosa.
Polskie badania epidemiologiczne (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce – ECAP), przeprowadzone w grupie 4510 dzieci w wieku 6-7 lat i 4721 badanych w wieku 14-15 lat wskazują na występowanie astmy u 18,8% dzieci i 16,1% nastolatków. Z kolei 24% dzieci i 30% młodzieży dotkniętych jest alergicznym nieżytem nosa (9).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2020-07-02
zaakceptowano do druku: 2020-07-23

Adres do korespondencji:
*Dariusz Góra
Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec
tel.: +48 507-194-677
dareczekg@op.pl

Nowa Pediatria 3/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria