Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2009, s. 78-81
*Joanna Rybka1, Kornelia Kędziora-Kornatowska2, Józef Kędziora1, Robert Kucharski3
Choroby wieku podeszłego. Problem nie tylko medyczny
Late-life diseases. Not only a medical problem
1Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Józef Kędziora
2Katedra i Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska
3Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
Kierownik Centrum: dr Robert Kucharski
Summary
Demographic data indicate that percentage of elderly people in population and average life expectancy increase systematically. Expenditures on medical and social care depend on the health state of population. It has been estimated that only one in five people at age of 70 years is in good health. Supply of medical and social care for elderly is a great challenge for Poland as geriatric care organization and education in this field are amongst the worst in Europe. The model of care is changing. The family involvement in care decreases and family has been replaced by other subjects. Along with growing third age population the economic and organizational issues become more significant. There is demand for cooperation of home care and professional care institutions to optimize costs of caring for elderly. The costs of giving medical treatment to old patients could be lower if professional and specialist care were available. Polypragmasy is also important medical and economic problem of geriatric patients. Answers for many questions about health, economic and social state of people in advanced age will arise along with realization of Polsenior project which started in 2008 and will be executed within 36 months.
Wzrost wydatków na usługi medyczne i opiekuńcze oraz poziom aktywności zawodowej zależy bezpośrednio od długości życia w dobrym zdrowiu, oczekiwania co do której formułowane są na bazie różnych hipotez. Zarówno hipoteza ekspansji zachorowalności, jak i hipoteza równowagi dynamicznej przestrzega przed niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą postęp medyczny, który coraz skuteczniej radzi sobie z chorobami śmiertelnymi i pozwala wydłużać ludzkie życie o pewien okres, który charakteryzuje się jednak niepełnosprawnością i upływa w gorszym zdrowiu z powodu przewlekłych chorób wieku podeszłego (1-5). Zdecydowanie najbardziej optymistyczne są założenia hipotezy kompresji zachorowalności, która opiera się na założeniu, że stan zdrowia populacji będzie się poprawiać (6).
Dane demograficzne wskazują na systematyczny wzrost odsetka osób powyżej 60. roku życia w populacji i wydłużanie się przeciętnego czasu trwania życia Polaków, czemu towarzyszy spadek współczynników zgonów we wszystkich grupach wiekowych (7-9). Oczekiwana długość życia Polaków w okresie 1990-2006 wydłużyła się średnio o 4 lata i oczekujemy, że będziemy żyć krócej niż statystyczny Europejczyk, a różnie dotyczą także oczekiwanej długości życia w dobrym zdrowiu (10).
Ocenia się, że w populacji 70-latków tylko co piąty jest w dobrej formie. Specjaliści oszacowali, że okres niedołęstwa starczego stanowić może średnio 38% przeciętnego dalszego trwania życia kobiet powyżej 65. roku życia i 27% przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzn z tej samej grupy wiekowej (11). Przewidywania te martwią, zwłaszcza w zestawieniu z wynikami badania postaw i zachowań pacjentów w podeszłym wieku, które wskazują, że reprezentują oni bierny i monotonny styl życia, ponadto w większości nie dbają o regularne kontakty z lekarzem rodzinnym, podczas gdy prawie połowa badanych oceniła swój stan zdrowia jako zły, a ponad połowa wykazywała zaburzenia depresyjne, często współistniejące z niesprawnością samoobsługową i umysłową (12). Autorzy badania podkreślają, że stan psychofizyczny pacjentów w podeszłym wieku zależy w dużej mierze od ich świadomości zdrowotnej i stylu życia i potrzebują oni, przede wszystkim działań stymulujących kreatywny styl życia oraz wzorów aktywnej starości.
Ryc. 1. Odsetek Polaków w wieku 65+ na początek okresu według prognoz ONZ (2006). Źródło: A. Fihel, M. Skólski, Bilans demograficzny Polski w roku 2033, Warszawa 2007.
Ryc. 2. Oczekiwana długość życia (LE) i oczekiwana długość życia w zdrowiu (HLY) kobiet w wieku 50. lat w 2005 roku w wybranych krajach UE. Źródło: C. Jagger et al. (10).
Ryc. 3. Oczekiwana długość życia (LE) i oczekiwana długość życia w zdrowiu (HLY) mężczyzn w wieku 50. lat w 2005 roku w wybranych krajach UE. Źródło: C. Jagger et al. (10).
W dziedzinie opieki nad ludźmi starymi daleko nam do europejskiej czołówki, w której plasują się takie kraje jak Wielka Brytania, gdzie geriatria ma najdłuższą historię i pomoc dla starszych jest najlepiej zorganizowana oraz Niemcy, Belgia, Austria, Szwecja i Irlandia. Poziom świadczonej w Polsce opieki oceniany według kryterium jej organizacji oraz edukacji w zakresie specjalizacji geriatrycznej stawia nas na równi z Bułgarią (13, 14).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-09-17
zaakceptowano do druku: 2009-09-26

Adres do korespondencji:
*Joanna Rybka
Katedra i Zakład Biochemii, Wydział Lekarski,
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 504 432 085
e-mail: joanna.rybka1@wp.pl

Medycyna Rodzinna 4/2009
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna