Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2007, s. 74-79
*Agnieszka Krawczyk-Wasielewska, Elżbieta Kuncewicz, Magdalena Sobieska, Włodzimierz Samborski
Ocena skuteczności fizykoterapii w uśmierzaniu bólu towarzyszącego reumatoidalnemu zapaleniu stawów
Assess of physical therapy effectiveness in pain treatment in rheumatoid arthritis
Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. UM dr hab. Włodzimierz Samborski
Streszczenie
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic connective tissue disease with characteristic symmetric joints inflammation leading to disability. Pain and edemas of joint became the barrier for normal functioning patients with RA, therefore wide range of physical therapy is needed.
The aim of this study was evaluation of pain reduction in physical therapy, its impact on level morning stiffness and edemas of joint also patients evaluation on physical therapy effectiveness.
The study involved 50 patients aged 20-75 years (mean 47.5), 72% females. In this group was used fallowing physical therapy technique: cryotherapy, ultrasound therapy, laser therapy, electrical stimulation TENS, iontophoresis, diadynamic and magnetic therapy. Before and after the treatment pain reduction was estimated using visual analogue scale (VAS).
The presented results indicate pain reduction. Patients high evaluate this physical therapy technique. All physical therapy technique reduced pain and edemas. Cryotherapy, ultrasound therapy, laser therapy, electrical stimulation TENS was recognized as the most beneficial physical therapy.
Wprowadzenie
Reumatoidalne zapalenie stawów jest przewlekłą chorobą tkanki łącznej charakteryzującą się symetrycznym zapaleniem stawów, prowadzącym do niepełnosprawności. Zmiany chorobowe występują w wielu układach i narządach. W Polsce około 400 000 osób cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Co roku odnotowuje się od 8000 do 16 000 nowych przypadków. Rzs dotyka przede wszystkim młode osoby, pomiędzy 30-50 rokiem życia. Najwięcej zachorowań obserwuje się u kobiet po 40 roku życia i, aż u 1/3 chorych wskutek zmian stawowych dochodzi do inwalidztwa. W porównaniu z ogólną populacją chorzy na rzs żyją o 7-10 lat krócej (18). Dodatkowym utrudnieniem jest towarzyszący chorym w większym lub mniejszym stopniu ból oraz sztywność poranna. Ich stałe występowanie lub znaczny wzrost bardzo negatywnie wpływają na proces usprawniania ruchowego tych pacjentów.
Hamowanie i kontrola rozwoju przebiegu choroby ma priorytetowe znaczenie w postępowaniu leczniczym. Efekt taki uzyskuje się dzięki prawidłowo dobranej farmakoterapii wspomaganej działaniem fizjoterapeutycznym. Podstawą działania usprawniającego jest wcześniejsze zastosowanie odpowiedniej fizykoterapii głównie o działaniu przeciwbólowym, a także i przeciwzapalnym. Za najskuteczniejsze zabiegi dla tych chorych uznaje się: termoterapię, biostymulację laserową, ultradźwięki, elektrostymulację TENS (12).
Celem badań była ocena wpływu fizykoterapii na obrzęki, poziom bólu oraz czas trwania sztywności porannej u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, a także odszukanie zabiegów najskuteczniejszych w ocenie pacjentów.
Materiał i metoda
Badania przeprowadzono w Szpitalu SP.ZOZ w Radziejowie Kujawskim i Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu w okresie od grudnia 2006 do kwietnia 2007 roku. Materiał badawczy stanowiła grupa 50 chorych w tym 36 (72%) kobiet i 14 (28%) mężczyzn z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (na podstawie kryteriów diagnostycznych zaproponowanych przez American College of Rheumatology) będących w fazie podostrej lub remisji. Średnia wieku chorych to 47,5 roku (20-75 r.ż.).
Badani oprócz zabiegów fizykoterapeutycznych przyjmowali leki zgodnie z zaleceniami lekarza, nie zmieniono farmakoterapii podczas okresu badań.
Badani mieli za zadanie wypełnienie ankiety przed leczeniem oraz po zakończeniu dwutygodniowej hospitalizacji. Stopień nasilenia bólu badano za pomocą skali wzrokowo-analogowej (Visual Analogue Scale – VAS). Skalę VAS wykorzystano również do oceny obrzęku.
U chorych stosowano od 2 do 4 metod fizykoterapeutycznych (krioterapię, ultradźwięki, laser, TENS, jonoforezę, prądy diadynamiczne i pole magnetyczne) w seriach odpowiadających rozpoznaniu i ogólnej kondycji pacjenta.
Wyniki
W badanej grupie zastosowano 148 zabiegów, u 38 chorych stosowano 3 zabiegi, u 7 badanych 2 zabiegi, a u 5 osób 4 zabiegi, średnio stosowano 3 metody fizykoterapeutyczne. Krioterapię zastosowano u 37 badanych, laser u 31 chorych, ultradźwięki u 28 osób, pole magnetyczne u 28 badanych, jonoforezę u 9 chorych, prądy diadynamiczne u 9 badanych, TENS u 6 osób. Wszystkie zabiegi stosowane potraktowano jako 100%, a rozkład danych dotyczących procentowego udziału poszczególnych zabiegów przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Procentowy udział poszczególnych zabiegów w leczeniu rzs.
Podjęte leczenie spowodowało zmniejszenie dolegliwości bólowych u wszystkich badanych we wszystkich stawach. Należy zaznaczyć, że część chorych podało jako najbardziej bolesny jeden staw, ale większości przypadków za najbardziej bolesne uznali badani 2-4 stawy równocześnie. Dane dotyczące różnic między najbardziej bolesnymi stawami przed i po leczeniu obrazuje wykres 2.
Wykres 2. Stawy powodujące najwięcej dolegliwości bólowych.
W grupie 50 badanych sztywność poranna po zakończeniu leczenia trwała krócej niż przed leczeniem. Średni czas trwania sztywności porannej przed leczeniem wynosił ok. 1 godziny i 35 minut, a po leczeniu ok. 42 min. Dokładne dane dotyczące trwania sztywności porannej przed i po leczeniu przedstawia wykres 3.
Wykres 3. Czas trwania sztywności porannej.
Przed rozpoczęciem terapii i po jej zakończeniu oceniono obrzęk na skali VAS. Badani ocenili obrzęk po leczeniu jako mniejszy w stosunku do stanu sprzed leczenia. Średnio chorzy ocenili obrzęk przed leczeniem na poziomie 6 punktów w skali VAS, a po leczeniu na 3 punkty. Dokładny rozkład oceny obrzęku przez pacjentów przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Ocena obrzęku przed i po leczeniu.
Ból przed i po leczeniu oceniono na skali VAS. Zastosowana terapia spowodowała zmniejszenie dolegliwości bólowych o połowę. Średnio chorzy ocenili ból przed leczeniem na poziomie 6, a po zakończonym leczeniu na 3. Rozkład oceny bólu przed i po leczeniu obrazuje wykres 5.
Wykres 5. Ocena bólu przed i po leczeniu.
Żadna z zastosowanych metod fizykoterapeutycznych nie wywołała nasilenia dolegliwości bólowych. Reakcji nie wywołał laser i pole magnetyczne. Natomiast wszystkie zastosowane zabiegi spowodowały zmniejszenie dolegliwości bólowych, a krioterapia, laser, ultradźwięki i TENS spowodowały ustąpienie bólu w pewnej grupie pacjentów. Dokładne dane dotyczące reakcji pacjentów na zastosowaną medycynę fizykalną przedstawia wykres 6.
Wykres 6. Skuteczność fizykoterapii w ocenie pacjentów.
Badani ocenili, które zabiegi w ich opinii są najskuteczniejsze. Chorzy klasyfikowali zabiegi od najbardziej skutecznego do tego, który w ich opinii przynosił im najmniejszą ulgę, przyznając zabiegom miejsca od 1 do 4. Na wykresie 7 przedstawiono dane dotyczące pierwszych 3 miejsc w ocenie pacjentów.
Wykres 7. Klasyfikacja zabiegów fizykoterapeutycznych według ich skuteczności.
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2007-09-06
zaakceptowano do druku: 2007-09-27

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, „Domek Szwedzki”, 61-545 Poznań
tel.: 692 386 948
e-mail: krawczyk.agnieszka@wp.pl

Nowa Medycyna 4/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna