Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2008, s. 92-96
*Konrad Małkiewicz, Elżbieta Jodkowska
Kolorymetryczna ocena skuteczności wybielania zębów preparatem Ena White Power
Colorimetric assessment of professional Ena White Power bleaching system
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska
Wstęp
W świadomości społecznej zdrowe uzębienie staje się obok dóbr materialnych czy wykształcenia jednym z elementów podkreślających wysoki status społeczny. W odróżnieniu od dentystów wykonujących zabiegi lecznicze, pacjenci zwracają uwagę przede wszystkim na wyniki estetyczne prowadzonego leczenia. Leczenie ortodontyczne czy protetyczne nie wynika w powszechnej świadomości z potrzeby rehabilitacji funkcji żucia, utrzymaniu zdrowego przyzębia czy prawidłowego funkcjonowania stawów skroniowo-żuchwowych. Młodzi pacjenci wykazujący coraz częściej postawę „klienta” czy „nabywcy usług” oczekują przede wszystkim „równego i dopasowanego do ich oczekiwań uśmiechu”. Stomatologia estetyczna wyodrębnia się spośród nauk dentystycznych i ewoluuje jako odpowiedź na zapotrzebowania konsumenckie zamożnej części społeczeństwa, która oprócz zaspokojenia potrzeb leczniczych i profilaktycznych, oczekuje poprawy estetyki w obszarze jamy ustnej. Jako dentyści musimy zdawać sobie sprawę, że jest to dziedzina w wielu przypadkach wymagająca łączenia wielu specjalności a co z tego wynika współpracy zespołowej pomiędzy specjalistami z zakresu ortodoncji, protetyki, periodontologii, chirurgii stomatologicznej czy szczękowo-twarzowej oraz stomatologii zachowawczej. Ważnym elementem w tym aspekcie wydaje się koordynowanie i monitorowanie przebiegu terapii, która powinna być poprzedzona precyzyjnym planem leczenia zaakceptowanym przez pacjenta.
O właściwościach optycznych uzębienia ludzkiego decydują jego rozmiar, kształt oraz struktura powierzchni generująca refleksy świetlne (1, 2, 3). Budowa tkanek twardych, czyli szkliwa i zębiny oraz otoczonej przez nie miazgi odpowiada za zjawiska pochłaniania, emisji i odbicia wewnętrznego światła będącego nośnikiem informacji o kolorze.
Kolor zębów jest obok kształtu najważniejszą cechą decydującą o ich wyglądzie. W stomatologii zjawisko to omawiane jest zwykle w dwóch aspektach:
– doboru koloru uzupełnień protetycznych lub materiałów wypełniających do barwy pozostałych twardych tkanek zęba lub sąsiadującego uzębienia,
– zmiany koloru uzębienia naturalnego lub dotkniętego procesem chorobowym.
Zmiana kolorystyki uzębienia naturalnego lub przebarwionego na skutek działania czynników patogennych, poprzez chemiczne wybielanie jest coraz bardziej popularnym wśród pacjentów i chętnie wykonywanym przez lekarzy zabiegiem z zakresu stomatologii estetycznej.
Wyniki badań socjomedycznych (4, 5, 6) wskazują, iż około 20% dorosłych Brytyjczyków jest niezadowolonych z barwy własnego uzębienia. W Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 34%, a w populacji miejskiej Chin aż 52,6%. W świetle powyższych danych przestaje zdumiewać fakt, że coraz większa liczba pacjentów zgłaszających się do gabinetów stomatologicznych jest zainteresowana zabiegiem wybielania zębów. Jednocześnie w środowisku lekarzy dentystów zmniejsza się odsetek osób przekonanych o szkodliwości zabiegu, co powoduje, że jest on chętnie wykonywany oraz włączany w plan leczenia zachowawczego czy protetycznego.
Najbardziej popularną i najlepiej udokumentowaną metodą wybielania zębów żywych jest tzw. nocne wybielanie nakładkowe (7-10). W trakcie kuracji trwającej zwykle 2-3 tygodnie pacjent przez dwie godziny dziennie nosi nakładki nazębne wypełnione preparatem w formie żelu, którego składnikiem aktywnym jest najczęściej 10 lub 15% nadtlenek mocznika. Metoda ta przynosi zwykle dobre efekty kliniczne w przypadku przebarwień zębów żywych pochodzenia zewnętrznego. Jej niewątpliwą wadą jest stosunkowo długi czas zabiegu odbiegający od oczekiwań pacjenta, przedłużony dodatkowo o etapy pobierania wycisków łuków zębowych i laboratoryjne wykonanie indywidualnych nakładek nazębnych. Chociaż nakładkowe wybielanie zębów jest bardzo popularną metodą zmiany ich koloru, coraz więcej zwolenników zdobywają metody wybielania profesjonalnego w gabinecie stomatologicznym (11,12,13). Preparat wybielający zawierający zwykle około 30-40% aktywnego nadtlenku wodoru jest aplikowany na powierzchnie wargowe zębów na czas 10-15 minut. Procedura taka jest powtarzana 3-4-krotnie podczas zabiegu, a jego efekt można właściwie ocenić po 1-2 tygodniach od zastosowania preparatu. Wskazania i przeciwwskazanie do zabiegu wybielania zębów żywych w gabinecie są podobne jak w przypadku wybielania nakładkowego. Metoda ta jest polecana szczególnie dla pacjentów, którzy z różnych powodów (np. odruch wymiotny, choroby SSŻ, nadwrażliwość zębów wywoływana przez bodźce mechaniczne) nie tolerują nakładek nazębnych lub chcą uzyskać efekt rozjaśnienia zębów w krótkim czasie. Profesjonalne wybielanie zębów bywa często łączone z wybielaniem nakładkowym i traktowane jest jako wstępny „katalizator” procesu.
Cel pracy
Celem pracy była ocena skuteczności preparatu do wybielania profesjonalnego Ena White Power zawierającego 35% nadtlenku wodoru.
Materiał i metody
Grupę 21 ogólnie zdrowych pacjentów w wieku od 20 do 38 lat poddano zabiegowi wybielania profesjonalnego z zastosowaniem preparatu Ena White Power (Micerium, Włochy). Warunkami kwalifikującymi do zabiegu były: brak przeciwwskazań ogólnomedycznych oraz widocznych wypełnień lub zębów po leczeniu endodontycznym w odcinku przednim szczęki.
Przed aplikacją preparatu usuwano kamień oraz złogi nazębne wg ogólnie przyjętych zasad. Zabieg wybielania przeprowadzano 5-7 dni po profesjonalnym oczyszczaniu zębów, aby wyeliminować wpływ past profilaktycznych na powierzchnię szkliwa i absorpcję nadtlenku podczas zabiegu. Podczas wybielania wykorzystano refraktory z zaporą dla języka FlexiBlue (Beyond, USA). Tkanki miękkie na granicy dziąsła brzeżnego zabezpieczono żywicą Enadam (Micerium, Włochy) polimeryzowaną światłem lampy halogenowej. Preparat Ena White Power aktywowany w czasie aplikacji poprzez zmieszanie dwóch żeli w końcówce mieszającej nakładano na powierzchnie wargowe siekaczy, kłów i zębów przedtrzonowych szczęki i żuchwy. Po 5 minutach aktywowano preparat na powierzchni zęba poprzez mieszanie za pomocą aplikatora do żywicy łączącej i pozostawiano na dalsze 5 minut. Po 10 minutach żel wybielający usuwano za pomocą ssaka, powierzchnie zębów i tkanki miękkie płukano wodą, a następnie osuszano strumieniem powietrza. Procedurę powtarzano 3-krotnie, a następnie usuwano „płynny koferdam”.
W celu oceny efektywności przeprowadzonego zabiegu przed jego wykonaniem oraz 7 dni po, dokonywano oceny kolorymetrycznej siekaczy i kłów szczęki wykorzystano spektrofotometr dentystyczny Spectroshade (MHT, Włochy). Kolor zębów oceniano posługując się numeryczną skalą CIE L*a*b*, gdzie parametr L* (0-100) wyraża jasność, a* (-100 – +100) nasycenie barwy zielonej/czerwonej) a wartość b* (-100 – +100) nasycenie barwy niebieskiej/żółtej). Pomiary kolorymetryczne wykonano bezpośrednio przed zabiegiem oraz 7 dni po jego zakończeniu w celu wyeliminowania wpływu zjawiska dehydratacji na ocenę barwy oraz umożliwienie stabilizacji koloru zębów poddanych działaniu nadtlenku.
Analizę statystyczną wykonano przy pomocy pakietu statystycznego STATISTICA 6.0. W procesie testowania hipotez statystycznych przyjęto poziom istotności p=0,05.
Materiałem do badań statystycznych był zbiór pomiarów parametrów L*, a* i b* dokonanych na próbie 21 pacjentów. U każdego pacjenta przeprowadzono pomiar spektralny na 4 zębach szczęki (dwóch siekaczach 11, 21 i dwóch kłach 13, 23) przed i po wybielaniu, następnie określono różnicę badanych parametrów. Dokładność pomiarów określono do jednego miejsca po przecinku.
Dla zmiennych ciągłych obliczono statystyki podstawowe: liczebność, średnią arytmetyczną, medianę, odchylenie standardowe, wartości min-max.
Analizę średnich wartości uzyskanych w badaniu oparto na trzech metodach: stosowano test t-Studenta, test Cochrana-Coxa i testy jednoczynnikowej analizy wariancji.
Wyniki
Przed rozpoczęciem zabiegu wybielania zębów średnia jasność/L* badanych siekaczy i kłów szczęki wynosiła sumarycznie 72,41 punktu, w tym 74,43 dla siekaczy i 70,39 dla kłów. 7 dni po zabiegu wartości te wynosiły odpowiednio: 73,42; 74,66 i 72,18. Wyniki te oznaczają, że po zastosowaniu preparatu Ena White Power średnia jasność L* w obu badanych grupach zębów wzrosła o 1,02 punktu, w tym w przypadku siekaczy o 0,24 punktu, a kłów o 1,80 punktu.
Średnie wartości nasycenia barwy czerwonej/ a* odnotowane przed zabiegiem wynosiły 4,18 punktu dla obu grup, w tym 2,92 w przypadku siekaczy i 5,44 w przypadku kłów. Po wybielaniu przyjmowały one wartości odpowiednio 3,36; 2,43 i 4,28 punktu co oznacza spadek wartości a* o 0,82 (siekacze i kły), 0,49 (siekacze) i 1,16 (kły) punktu w porównaniu z wartościami uzyskanymi na podstawie pomiarów kolorymetrycznych wykonanych przed zabiegiem.
Średnie nasyceni barwy żółtej/ b* odnotowane przed zabiegiem wybielania wynosiło 19,03 punktu, w tym 16,38 w przypadku siekaczy i 21,67 w przypadku kłów. Po zabiegu wartości b* wynosiły odpowiednio 19,29, 15,19 i 19,39 punktu, co oznacza spadek nasycenia barwy żółtej dla obu badanych grup zębów o 1,74 punktu, w tym dla siekaczy o 1,20 a dla kłów o 2,28 punktu.
Obliczono również średnią wartość przesunięcia kolorystycznego ΔE oznaczającego sumaryczną zmianę koloru opisaną poprzez przesunięcie punktu w trójwymiarowym układzie współrzędnych opisanym przez wartości L*, a* i b*.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-08-25
zaakceptowano do druku: 2008-09-02

Adres do korespondencji:
*Konrad Małkiewicz
Zakład Stomatologii Zachowawczej
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel: 0(22) 502 20 32
e-mail: 4konrad@interia.pl

Nowa Stomatologia 3/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia