Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2006, s. 90-97
*Elżbieta Hołderna-Kędzia
Zastosowanie żurawiny amerykańskiej ( Vaccinium macrocarpon) w chorobach dróg moczowych
The application of american cranberry (accinium macrocarpon) in the therapy of urinary tract diseases
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: dr hab. n. med. Przemysław M. Mrozikiewicz
Summary
The clinical studies show that American cranberry (Vaccinium macrocarpon Aiton) could be used in the therapy of urinary tract diseases. The special efficacy shows American cranberry in the treatment of urinary tract infections and urolithiasis. The long-term therapy with American cranberry helps eliminate the microorganisms from urinary tract and interacts favourable with antibiotics. The cranberry helps in the therapy of urolithiasis – especially in the case of oxalate and calcium urolithiasis. The American cranberry should be used as a medicine in dosage 1,2-2,7 g daily and as a dietry supplement in the dosage 0,4-0,8 g daily.
Zakażenia dróg moczowych
Pomyślne wyniki pierwszych prób klinicznych z wykorzystaniem żurawiny jako środka zmniejszającego ryzyko zakażenia dróg moczowych umożliwiły prowadzenie dalszych ukierunkowanych badań.
Za ich początek można uznać pozytywne próby przeprowadzone w 1923 roku przez Blatherwicka i wsp. (1) u 2 zdrowych ochotników. Po kilkunastodniowej identycznej diecie jedna osoba spożyła 305 g gotowanych owoców żurawiny, druga tę samą ilość śliwek. W moczu osoby przyjmującej żurawinę stwierdzono jego zakwaszenie, tj. obniżenie pH, zwiększenie wydzielania kwasów całkowitych i wzrost stężenia kwasu hipurowego z 0,77 g do 4,74 g.
W innych badaniach z 1959 r. (2) nie wykazano skutecznego zakwaszenia moczu pod wpływem przyjmowanego soku żurawinowego w ilości 4 l dziennie. Stężenie wydzielonego kwasu hipurowego było w moczu zbyt niskie by zapewnić jego skuteczne działanie przeciwbakteryjne przy pH 5. Z kolei badania przeprowadzone w 1967 r. przez Kahn i wsp. (3) wykazały całkowicie odmienne zmiany w pH moczu 4-5 osób pijających napój z soku żurawinowego przez 4 dni. Jednakże były to badania niekompletne z powodu małej liczby pacjentów, sprzecznych wyników, ponadto odnosiły się jedynie do zakwaszenia moczu i wydzielania kwasu hipurowego, a nie oceniały wpływu żurawiny na zakażenie dróg moczowych.
Dopiero lata 80. przyniosły wyjaśnienie antyseptycznego wpływu żurawiny na drogi moczowe, poprzez jej działanie antyadherencyjne.
Pierwszą udokumentowaną, tj. randomizowaną, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowaną placebo próbą były badania Avorna i wsp. (4) z 1994 r. Grupa badana obejmowała 153 starsze kobiety w wieku średnim 78,5 lat, które przeszły przynajmniej jedną infekcję dróg moczowych w ciągu roku. Wybrane losowo 72 osoby spożywały 300 ml napoju z soku żurawinowego lub napoju placebo (81 osób) dziennie, przez okres 6 miesięcy. Co miesiąc badano próbki moczu w obu grupach kobiet pod kątem liczby bakterii i leukocytów. W wyniku badań stwierdzono korzystne oddziaływanie żurawiny na drogi moczowe, wyrażające się obniżeniem o 50% poziomu bakterii (poniżej 105 bakterii w 1 ml) i leukocytów w moczu osób regularnie przyjmujących napój z żurawiny, w porównaniu z grupą kontrolną. Antybiotyki włączono pomocniczo w 16 przypadkach osób z grupy kontrolnej i tylko w 8 przypadkach osób przyjmujących żurawinę, co świadczy o wyraźnym działaniu wspomagającym żurawiny w obniżaniu liczby bakterii i leukocytów w drogach moczowych. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzić można, że napój z żurawiny zmniejsza częstotliwość nawrotów bakteriomoczu i ropomoczu u kobiet starszych i pozwala na zmniejszenie o 50% zużycia antybiotyków w przypadku wystąpienia zakażenia dróg moczowych.
W 1995 r. Foxmann i wsp. (5) przebadali częstotliwość wystąpienia pierwszego zakażenia dróg moczowych u młodych kobiet w wieku 18-39 lat w trakcie spożywania soku żurawinowego. Okazało się, że ryzyko rozwoju zakażenia dróg moczowych w grupie 86 osób regularnie przyjmujących sok żurawinowy było znacznie mniejsze niż w grupie 288 osób stanowiących kontrolę. Okazało się, że systematyczne picie soku żurawinowego w grupie badanej zabezpieczało przed wystąpieniem i rozwojem zakażenia dróg moczowych w porównaniu z kontrolą. Jednak wyniki nie są w pełni miarodajne z powodu nieuwzględnienia placebo w grupie kontrolnej.
Pozytywne efekty wynikające z zastosowania żurawiny u 19 kobiet w wieku 28-44 lat, z nawracającymi zakażeniami dróg moczowych, uzyskali Walker i wsp. (6). Przeprowadzone badania miały charakter randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej placebo, z wzajemną wymianą preparatu i placebo próby. W pierwszym etapie u kobiet z zakażeniem dróg moczowych stosowano standardową terapię antybiotykową przez 10 dni, łącznie z podawaniem żurawiny lub bez żurawiny. W ramach kontynuowania terapii pacjentki przyjmowały 400 mg niekapsułkowanego ekstraktu żurawiny (Cran Actin, Solaray USA) przez 3 miesiące, a przez kolejne 3 miesiące placebo. W drugiej grupie zastosowano odwrotną kolejność. W podsumowaniu badań okazało się, że na 21 zakażeń dróg moczowych pojawiających się w trakcie terapii aż 15 przypadało na okres placebo, a tylko 6 na okres przyjmowania żurawiny, co wskazuje na większą skuteczność żurawiny (o około 43%) w porównaniu z placebo w zabezpieczeniu przed zakażeniami.
W innych badaniach z wzajemną wymianą preparatu i placebo (7), uwzględniono 21-osobową grupę starszych mężczyzn w wieku średnim 73 lat, z czynnikami ryzyka zakażeń dróg moczowych (udarem lub użyciem cewników). Otrzymywali oni 25% sok żurawinowy 3 razy dziennie, w trakcie posiłków, łącznie ok. 700 ml w ciągu dnia. Zarówno pacjenci, jak i personel, odczuwali pozytywne efekty w trakcie 7 dni terapii sokiem żurawinowym w porównaniu z okresem bez jego przyjmowania. Stwierdzono znacząco niższą wartość pH moczu, zanik nieprzyjemnego zapachu, a także zmniejszenie objawów nietrzymania moczu.
Z kolei badania przeprowadzone przez Habasha i wsp. (8) dotyczyły wpływu suplementu z żurawiny, kwasu askorbinowego i zwiększonego spożycia wody na obniżenie ryzyka zakażenia dróg moczowych podczas zabiegów urologicznych. Jedna z badanych grup 10 ochotników otrzymywała suplement żurawiny w kapsułce (Cran Actin, Solaray USA) w ilości 400 mg, 3 razy dziennie, druga kwas askorbinowy w dawce 500 mg, 2 razy dziennie, a trzecia otrzymywała 3 razy dziennie 500 ml wody. Grupę kontrolną stanowiło 10 zdrowych mężczyzn w wieku od 25 do 40 lat. Każdy suplement diety podawano przez 2,5 dnia podczas 1 tygodnia, z zachowaniem 4,5-dniowego okresu bez przyjmowania jakiegokolwiek suplementu. Na początku badania, a także trzeciego dnia po podaniu ostatniej dawki leczniczej, pobierano próbki moczu, zarówno w grupach badanych, jak i kontrolnej.
W grupie z kwasem askorbinowym stwierdzono wyraźne zakwaszenie moczu w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast zwiększone spożycie wody prowadziło do wytworzenia moczu o znacząco niższej ilości białka, składników odżywczych i soli mineralnych, co wydaje się obniżać liczbę drobnoustrojów w moczu pacjentów poddawanych zabiegom. W przypadku żurawiny i kwasu askorbinowego nie obserwowano tej zależności. Z kolei pomiar napięcia powierzchniowego zbieranych próbek moczu w grupie z wodą i żurawiną wskazywał na konsekwentne wytworzenie moczu o wyższym napięciu powierzchniowym w porównaniu z moczem kontrolnym lub w grupie z kwasem askorbinowym.
W drugim etapie ci sami autorzy zbadali zdolność adhezji, czyli przylegania bakterii uropatogennych do silikonu – tworzywa cewników moczowych w obecności normalnego moczu człowieka. Mocz otrzymany po suplementacji zarówno kwasem askorbinowym, jak i żurawiną, zmniejszał przyczepność (adherencję do tworzywa) Escherichia coli i Enterococcus faecalis. Zjawiska tego nie obserwowano w przypadku Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis i Candida albicans. Natomiast podawanie samej wody pacjentom powodowało wytworzenie moczu o zwiększonej przyczepności wszystkich badanych drobnoustrojów do biomateriałów. Tak więc żurawina i kwas askorbinowy, przyjmowane jako suplementy diety, mogą zabezpieczać przed adhezją niektórych uropatogennych drobnoustrojów oraz kolonizacją materiałów stosowanych u pacjentów z ryzykiem zakażenia dróg moczowych. W efekcie uzyskuje się obniżenie ryzyka infekcji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na antybiotyki.
W innym otwartym, randomizowanym badaniu kontrolnym, prowadzonym przez 12 miesięcy, badano 150 kobiet fińskich z zakażeniami dróg moczowych, spowodowanymi przez Escherichia coli, u których nie stosowano profilaktycznie preparatów przeciwdrobnoustrojowych (9). Kobiety otrzymywały preparat handlowy zawierający stężony sok z żurawiny i borówki brusznicy w proporcji 7,5:1,7 g rozpuszczony w 200 ml wody. Dzienną dawkę otrzymanego powyżej soku, wynoszącą 50 ml, podawano przez okres 6 miesięcy. Druga grupa otrzymywała napój probiotyczny, zawierający pałeczki Lactobacillus w liczbie 4x1010 komórek w 1 ml, w ilości 100 ml dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Natomiast trzecia grupa (kontrolna) nie przyjmowała żadnych preparatów.
Wyniki badań wskazują, że po okresie leczenia w grupie otrzymującej sok z żurawiny i borówki brusznicy, tylko 12 osób miało nawroty zakażenia dróg moczowych, w porównaniu do 21 osób w grupie z Lactobacillus i 19 w grupie kontrolnej. Na tej podstawie stwierdzono jako klinicznie ważną, 20% redukcję ryzyka wystąpienia nawrotów zakażenia dróg moczowych pod wpływem przyjmowania soku z żurawiny i borówki brusznicy w porównaniu z kontrolą.
Kolejnym badaniem potwierdzającym skuteczność żurawiny w zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych może być próba randomizowana przeprowadzona przez Stothersa i wsp. (10). W badaniu uwzględniono 150 dorosłych kobiet w wieku 21-72 lat, które przyjmowały w celu profilaktycznym preparat żurawinowy w postaci tabletek 2 razy dziennie lub w postaci soku 3 razy dziennie, przez okres jednego roku.
Po tym czasie uzyskano w porównaniu z placebo, zarówno wysoki stopień obniżenia objawowych zakażeń dróg moczowych w ciągu roku (<50%), jak również znaczne obniżenie rocznego spożycia antybiotyków (<50%). Poza tym okazało się, że podawanie tabletek z żurawiny było bardziej skuteczne i tańsze w zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych w porównaniu do soku z żurawiny.
Badania przeprowadzone przez Biering-Sorensena (11) wskazały na możliwość skutecznego zabezpieczenia przed infekcją dróg moczowych przy wykorzystaniu preparatów z żurawiny także u pacjentów z uszkodzeniem rdzenia kręgowego. Należy dodać, że chorzy ci należą do grupy szczególnego ryzyka wystąpienia infekcji dróg moczowych z powodu cewników zakładanych na stałe i możliwości tworzenia biofilmu bakteryjnego w ich obrębie. Cenne w tej sytuacji mogą się okazać odpowiednie materiały zmniejszające przyczepność bakterii do powierzchni cewników, jak również preparaty żurawinowe o podobnym działaniu.
Autorzy innych badań wskazują na korzyści dostrzegane przez pacjentów, w tym osób starszych, dzieci oraz osób ze schorzeniami neurologicznymi, jak tylny rozszczep kręgosłupa, wynikające z przyjmowania żurawiny, zarówno w postaci soku oraz innych suplementów żywnościowych w zapobieganiu lub leczeniu zakażeń dróg moczowych (12).
Super i wsp. (13) dostarczyli danych wskazujących na możliwość powszechnego wykorzystania soku z żurawiny u dzieci, zarówno leczniczo, jak i zapobiegawczo, w różnych schorzeniach nerek i dróg moczowych. Leczeniem objęto 23% dzieci ze schorzeniami nerek i 65% dzieci z zakażeniami dróg moczowych. W większości przypadków uzyskano pozytywne efekty.
W jednym z nowszych badań Duthie i wsp. (14) oceniali wpływ regularnego spożywania soku z żurawiny na podwyższenie w moczu osób zdrowych stężenia salicylanów. Jedenaście kobiet otrzymywało 3 razy dziennie po 250 ml soku żurawinowego przez okres 2 tygodni. Stwierdzono, że po 7 dniach poziom kwasu salicylowego i salicylurowego w moczu był wyraźnie podwyższony (p<0,001), a po 2 tygodniach zauważono również mały, lecz istotny wzrost stężenia kwasu salicylowego w surowicy krwi. Fakt ten świadczyć może o korzystnym wpływie soku z żurawiny na absorpcję kwasu salicylowego w płynach ustrojowych, tj. kwasu o właściwościach przeciwzapalnych, istotnych w stanach zakażenia pęcherza i dróg moczowych.
Inne badania (15) przeprowadzono u 28 starszych pacjentów pod opieką medyczną, ze skłonnością do infekcji dróg moczowych, którzy otrzymywali od 125 do 190 g soku żurawinowego dziennie. Pozytywne efekty w postaci zabezpieczenia przed wystąpieniem infekcji dróg moczowych, jednak bez stwierdzenia wyraźnego działania leczniczego, uzyskano u 19 pacjentów (ok. 68%).
Kolejne badanie (15) przeprowadzono w grupie 21 starszych pacjentów z istniejącym wcześniej zakażeniem dróg moczowych, którym podawano 12 kapsułek dziennie, zawierających 800 mg zagęszczonego soku żurawinowego. U 15 pacjentów (ok. 71%) uzyskano korzystne działanie ochronne żurawiny, niedopuszczające do rozwoju infekcji dróg moczowych. Nie wykazano jednak działania leczniczego.
Z kolei Jepson i wsp. (16) wykonali ocenę skuteczności działania soku żurawinowego i innych produktów żurawiny w schorzeniach dróg moczowych. W tej analizie uwzględnili 7 randomizowanych badań klinicznych, w których poddano analizie zarówno sok z żurawiny, sok z żurawiny i borówki brusznicy, jak i wyciąg lub tabletki z żurawiną. W dwóch badaniach u kobiet, przyjmujących produkty z żurawiny przez okres 12 miesięcy, uzyskano wobec placebo znaczącą redukcję objawów zakażenia dróg moczowych. Nie stwierdzono istotnych różnic w działaniu pomiędzy sokiem z żurawiny a kapsułkami. Nie uzyskano również danych odnośnie obniżenia liczby objawowych zakażeń dróg moczowych w innych grupach osób, takich jak dzieci, starsze kobiety i mężczyźni. Z tego względu autor omawianej pracy wskazuje na potrzebę dalszych randomizowanych badań w tym zakresie.
Przegląd prac badawczych, omówiony przez Griffithsa (17), dotyczył wykorzystania żurawiny w celach leczniczych i zapobiegających zakażeniom. W efekcie badań nie uzyskano wystarczających dowodów, uzasadniających wykorzystanie żurawiny w leczeniu zakażeń dróg moczowych, wskazują one jednak na możliwość użycia jej w celach zapobiegawczych. Przegląd dotyczący zapobiegania zakażeniom uwzględniał między innymi 2 randomizowane badania kontrolne z użyciem żurawiny w postaci soku lub kapsułek. W oparciu o te badania stwierdzono znaczne obniżenie stopnia zakażenia dróg moczowych u kobiet, a zatem potwierdziły one przydatność żurawiny w zapobieganiu powyższego schorzenia.
Podobnie Lynch (18) na podstawie analizy piśmiennictwa dotyczącego tego zagadnienia, wskazał na brak przekonywujących dowodów potwierdzających możliwość zastosowania przetworów z owoców żurawiny w leczeniu lub profilaktyce infekcji dróg moczowych. Jednak przeprowadzone następnie randomizowane badania kontrolne świadczą o użyteczności żurawiny w profilaktyce tego schorzenia.
Jak wynika z przeglądu piśmiennictwa, niektóre badania nie potwierdziły skuteczności żurawiny w leczeniu zakażeń dróg moczowych, lecz wskazują na korzyści w ograniczaniu zakażeń płynące z profilaktyki z udziałem tego środka.
Świadczą o tym badania przeprowadzone przez Schlagera i wsp. (19). Przebadali oni wpływ preparatów z żurawiny na stopień zakażenia dróg moczowych u dzieci z pęcherzem neurogennym. Była to grupa odpowiednia do badań z powodu częstych nawrotów zakażeń, w większości wywołanych przez szczepy Escherichia coli wysoce oporne na antybiotyki. W badaniach z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo i z wzajemną wymianą preparatu i placebo, uwzględniono 15 dzieci w wieku od 2 do 18 lat, które otrzymywały 62,5 g koncentratu z żurawiny (9 dzieci) lub placebo (6 dzieci) dziennie przez 6 miesięcy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-06-12
zaakceptowano do druku: 0000-00-00

Adres do korespondencji:
*Elżbieta Hołderna-Kędzia
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: (61) 665-95-40, fax: (61) 665-95-51
e-mail: bognao@go2.pl

Postępy Fitoterapii 2/2006
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii