Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2008, s. 515-518
*Stanisław Zajączek
Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2)
Neurofibromatosis II (NF2)
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych – Zakład Genetyki i Patomorfologii i Samodzielna Pracownia Cytogenetyki Katedry Patologii Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin
Kierownik Zakładu Genetyki i Patomorfologii: prof. dr hab. med. Jan Lubiński
Streszczenie
NF II jest rzadką chorobą autosomalną dominującą warunkowaną mutacjami merliny. Gen zlokalizowano w chromosome 22q12.2. Merlina jet białkiem spółuczestniczącym w kaskadzie regulacyjnej onkogenu RAS. Pomimo zbliżonej nazwy i niektórych objawów jest ona chorobą odrębną od NF I. NF II charakteryzuję się wysokim ryzykiem obustronnych schwannoma nerwu przedsionkowego a takżę innych nowotworów układu nerwowego. Nowotwory pojawiają się niemal u wszystkich chorch przed 30 r.ż. Wczesnym, stwierdzanym już w dzieciństwie, objawem może być motoneuropatia. W połowie przypadków NF II manifestuje się rodowodowo, pozostali pacjenci są nosicielami mutacji de novo, przy czym 25-30% wykazuje mozaikowość. Rozpoznanie kliniczne oparte jest o kryteria NIH. Ocena molekularna mutacji jest stosowana, ale jej efektywność wynosi tylko 65%. Omówiono zasady diagnostyki genetycznej i opieki nad rodzinami obciążonymi NF II.
Summary
NF 2 is a rare autosomal dominant disorder, due to merlin gene mutations. Gene was localised to chromosome 22q12.2. Merlin is a protein probably involved in oncogene RAS signalling pathway. Despite similar name and some clinical signs NF 2 is completely different from NF 1. NF 2 is characterized by high risk of bilateral vestibular schwannomas and other tumors of nervous tissue. Almost all affected persons develop tumours by the age of 30 years. Motoneuropatthy may be a first sign and occurs in some cases in childhood. About 50% of the cases are familial, rest occur due to de novo mutations. 25-30% of non familial cases are mosaic for an NF2 mutation. Large submcroscopic deletions are present in 10-15% of families. Clinical diagnosis can be made by employing NIH consensus criteria. Mutation scanning is used, but it is effective only in about 65% cases. Genetic counselling and familial care are described.
NF2 wykazuje rodowodowe cechy choroby o uwarunkowaniu autosomalnym dominującym, z niemal 100% penetracją, a w jej przebiegu obserwuje się zmiany skórne przypominające NF1; jest ona jednak całkowicie odrębną jednostką chorobową, warunkowaną przez inny gen merliny, zawarty w chromosomie 22q12.2. NF2 występuje rzadko – rozpoznawana jest w populacjach europejskich z częstością 1:210 000, ale jest niedoszacowana, rzeczywista częstość żywych urodzeń oceniana jest na 1:25-45000. Połowa pacjentów to osoby, u których choroba powstała w związku z mutacją germinalną de novo (1, 2, 3, 4).
Rozpoznanie i przebieg kliniczny
Charakterystyczne dla NF2 są trzy grupy objawów: nowotwory – zazwyczaj „schwannoma” gałęzi przedsionkowej narządu słuchowego, zmiany skórne o charakterze café-au-lait (CAL) a niekiedy guzkowatym – ich liczba i wielkość z reguły jest mniejsza aniżeli w NF1 oraz zmiany oczne, takie jak zaćma, zmętnienia soczewki, zmiany barwnikowe i hamartomata siatkówki. Najczęściej występujące w NF2 nowotwory, określane poprzednio jako acoustic neurinoma są obecnie, zgodnie z NIH Consensus Conference of Acoustic Neuroma – 1992 (5) definiowane jako schwannoma narządu przedsionkowego ( vestibular schwannoma – VS). Cechy kliniczne NF2 i częstość ich występowania przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Główne objawy NF2 i odsetkowa częstość ich występowania.
ObjawOdsetek chorych z manifestacją
Guzy - większość bezobjawowa!!!
VS obustronne85
VS jednostronne6
Meningioma mózgowia45
Meningioma rdzenia przedłużonego26
Astrocytoma4
Ependymoma2,5
Neuropatia obwodowa3
Schwannoma obwodowe68
CAL
1 - 643
3 - 68
Zaćma81
Hamartoma i zmiany barwnikowe siatkówki9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Huson SM i Korf B 2002 (3), zmod.
Kryteria upoważniające do rozpoznania NF2, zmodyfikowane w stosunku do NIH Consensus ze względu na dogodność w stosowaniu (2) przedstawiają się następująco:
1) Obustronne VS potwierdzone histopatologicznie lub widoczne w MRI przy użyciu gandolinium,
lub:
2) Krewny I° z wykrytym NF2 i wystąpienie u badanego
a) jednostronnego VS
lub:
b) współwystępowania przynajmniej dwu z niżej wymienionych cech:
meningioma, glioma, schwannoma, podtorebkowego zmętnienia soczewki, zwapnień śródmózgowych,
3) Jednostronny VS i współwystępowanie przynajmniej dwu z cech niżej wymienionych:
meningioma, glioma, schwannoma, podtorebkowego zmętnienia soczewki, zwapnień śródmózgowych,
lub:
4) Dwa lub więcej meningioma i współwystępowanie przynajmniej jednej z wymienionych zmian:
glioma, schwannoma, podtorebkowe zmętnienia soczewki, zwapnienia śródmózgowe.
Guzy VS pojawiają się obustronnie, synchronicznie lub metachronicznie u 85-95% chorych; w przypadku manifestacji asynchronicznej odstęp czasu pomiędzy ich pojawianiem się wynosi średnio 7,5 roku (~20 lat).
Pierwszymi, niecharakterystycznymi objawami VS są szum w uszach, zawroty głowy, stopniowa i trudno uchwytna utrata słyszenia (3, 6, 7).
Schwannoma z inną niż narząd słuchowy lokalizacją występują również często i są obserwowane u 75-90% pacjentów. Mogą być zlokalizowane również w rdzeniu przedłużonym. Tylko 26% z nich powoduje u pacjenta dolegliwości zgłaszane w chwili wykrywania choroby. Radiologicznie a także w ocenie śródoperacyjnej in situ są one nieodróżnialne od nerwiakowłókniaków rdzenia występujących w NF1; rozstrzyga różnicowanie histopatologiczne (3).
Zmiany café-au-lait wyjątkowo tylko osiągają charakterystyczną dla NF1 liczbę sześciu, są mniejsze aniżeli w NF1, nigdy nie towarzyszą im zmiany barwnikowe okolic pachowych.
Guzy nerwów obwodowych manifestują się klinicznie jako (3, 7):
– guzki skórne – „NF2 plaques” – widoczne u ok. połowy chorych, dobrze odgraniczone wygórowania o szorstkiej powierzchni, otoczone zwykle owłosieniem, nieprzekraczające średnicy 2 cm;
– „guzki NF1 podobne” – widoczne u ok. 40% pacjentów.
Zmiany nerwów obwodowych wykazują zawsze strukturę schwannoma.
Objawy oczne (zmętnienia podtorebkowe, różne formy zaćmy, przerost barwnikowy siatkówki i jej hamartomaty) tylko wyjątkowo zgłaszane są jako uchwytne dla pacjenta zaburzenia widzenia (3, 6, 7).
Pierwsze zgłaszane przez chorych objawy NF1 pojawiają się zazwyczaj ok. 20 r.ż. (2-52 lat), średni wiek rozpoznania w wyspecjalizowanych ośrodkach oceniano na 27-28 lat jednak aż u 10% chorych rozpoznanie można postawić ok. 10 r.ż. w okresie bezobjawowym (3, 6).
Wczesnymi objawami są zwykle dolegliwości wywołane przez VS. Rozwój klinicznie uchwytnego inwalidztwa słuchu trwa zwykle wiele lat i nawet duże VS mogą pozostawać bezobjawowe. Ponieważ interwencja operacyjna wiąże się z reguły z utratą słuchu, utrudnia to decyzję o jej podjęciu (3).
Klinicznie NF2 wykazuje znaczną heterogenność objawów, jednak zazwyczaj występuje w jednej z dwóch form:
umiarkowanej (typ Gardnera 1A)z początkiem zwykle ok. 25 r.ż, dominującym zespołem objawowym związanym z VS i stosunkowo słabą ekspresją innych guzów i zmian skórnych;
ciężkiej (typ Wishart 2B)z początkiem przed 25 r.ż., VS stwierdzanymi tylko u połowy chorych; częstymi, dużymi, mnogimi guzami o innych lokalizacjach; szybkim przebiegiem i zgonem zwykle przed okresem prokreacji (1, 3, 7, 8).
Ostatecznie choroba pozostaje zawsze nieuleczalna i prognoza jest zła; średnie przeżycie od chwili rozpoznania u pacjentów wyspecjalizowanych ośrodków brytyjskich wynosi ok. 15 lat, a średnia długość życia ok. 36 lat (3).
Diagnostyka molekularna NF2

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2008-04-23
zaakceptowano do druku: 2008-07-04

Adres do korespondencji:
*Stanisław Zajączek
Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych,
Zakład Genetyki i Patomorfologii,
Pomorska Akademia Medyczna
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
tel.: (0-91) 466-15-32
e-mail: blue1945@o2.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych