Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2010, s. 3-7
*Konrad Wroński1, Roman Bocian1, Adam Depta2
Lekarz jako osoba objęta ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu
A doctor as a person having a rightful protection which is due to a public official
1Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej: dr n. med. Jerzy Okraszewski
2Zakład Finansowania Ochrony Zdrowia, Katedra Polityki Ochrony Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Romuald Holly
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
Summary
Introduction:In Poland a doctor performing emergency activities is guaranteed a rightful protection due to a public official. Owing to these regulations a doctor can perform his duties imposed upon him by the state without obstacles.
Objectives: The objective of this research was to become aquainted with patients' knowledge about legal protection for doctors while performing emergency medical procedures.
Material and methods: A group of 400 patients treated in Doctor Pirogow's High Specialized Hospital in Lodz was interviewed by means of the author's own survey in which specific tools were used to become aquainted with patients' knowledge that the doctor, as a public official, is subject to a rightful protection while performing emergency medical procedures. The necessary statistics were conducted by means of STATISTICA 7.1 and EXCEL 2008 programmes.
Results: The analysis of the results shows that 382 (95.5%) respondents were not familiar with the fact that the doctor is subject to a rightful protection as a public official. Among 400 respondents, 18 (4.5%) were informed about this regulation.
Conclusions: The research proves that patients do not know about the special rightful protection of a doctor while performing emergency medical procedures. The authors think that the doctors' knowledge concerning these issue is also limited. The legal regulations pertaining to public officials effectively protect the individuals acting on behalf of the state.
Key words: doctor, public official, law.WPROWADZENIE
W XXI wieku Państwo polskie zapewnia odpowiednie działanie swoich instytucji, jak również instytucji samorządu terytorialnego poprzez ochronę ludzi pracujących w tych instytucjach (1-6). Ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym daje im poczucie pełnego bezpieczeństwa i chroni ich dobre imię podczas wykonywania czynności służbowych (4-9).
W Polsce lekarz wykonujący czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej jest także objęty ochroną prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu (1-5, 8-11).
CEL PRACY
Celem pracy było zapoznanie się z wiedzą pacjentów na temat ochrony prawnej lekarzy podczas udzielania świadczeń pomocy doraźnej.
MATERIAŁ I METODY
Sondaż badający wiedzę pacjentów na temat ochrony prawnej lekarzy podczas udzielania świadczeń pomocy doraźnej został przeprowadzony w 2009 roku wśród pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi.
W celu przeprowadzenia badania przygotowano ankiety. Wypełnienie ankiety było przez pacjenta dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety zawierał 6 pytań zamkniętych. Przed rozdaniem każdej ankiety pytano każdego pacjenta, czy wyraża zgodę na udział w badaniu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wręczano ankietę do wypełnienia.
Grupę badaną stanowiło 400 pacjentów przebywających w oddziałach i poradniach Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi, które wyraziły zgodę i poprawnie wypełniły ankietę.
Niezbędne obliczenia przeprowadzone zostały za pomocą pakietów: STATISTICA 7.1 i EXCEL 2008.
WYNIKI
W badaniu uczestniczyło 400 pacjentów, z czego 296 (74,0%) kobiet i 104 (26,0%) mężczyzn. Dominujący wiek wśród badanych mieścił się w przedziale od 45. do 65. r.ż. – tym wiekiem legitymowało się 215 (53,7%) ankietowanych pacjentów. W grupie ankietowanych pacjentów wykształceniem średnim legitymowało się 291 (72,7%) respondentów. Wśród 400 ankietowanych, 384 (96,0%) pacjentów pochodziło z miasta zamieszkanego przez więcej niż 500 000 mieszkańców (tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentów.
 Liczba badanych(%)
Wiekdo 25. r.ż.71,7
od 25. do 44. r.ż.16741,8
od 45. do 65. r.ż.21553,7
powyżej 65. r.ż.112,8
RAZEM:400100,0
Płećkobiety29674,0
mężczyźni10426,0
RAZEM:400100,0
Miejsce zamieszkaniaw mieście powyżej 500 000 mieszkańców38496,0
w mieście od 25 000 do 500 000 mieszkańców153,8
w miejscowości poniżej 25 000 mieszkańców10,2
na wsi00,0
RAZEM:400100,0
Wykształceniepodstawowe00,0
zawodowe399,8
średnie29172,7
wyższe7017,5
RAZEM:400100,0
W przeprowadzonym badaniu 382 (95,5%) respondentów odpowiedziało, że nie słyszało o ochronie prawnej lekarza należnej funkcjonariuszowi publicznemu podczas udzielenia świadczeń doraźnej pomocy medycznej (ryc. 1). Wśród 400 ankietowanych, 18 (4,5%) respondentów wiedziało o istnieniu takiego prawa.
Wiedza pacjentów na temat ochrony prawnej lekarzy podczas udzielania świadczeń pomocy doraźnej
Ryc. 1. Wiedza pacjentów na temat ochrony prawnej lekarzy podczas udzielania świadczeń pomocy doraźnej.
W przeprowadzonej analizie statystycznej przy pomocy programu STATISTICA 7.1 nie stwierdzono zależności istotnych statystycznie pomiędzy płcią, wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania a wiedzą respondentów na temat prawa lekarza do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego pacjentowi (p>0,05).
W przeprowadzonym badaniu 347 (86,75%) respondentów nie wiedziało, na czym polega ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu (ryc. 2). Spośród 400 ankietowanych 53 (13,25%) respondentów wiedziało o aktach prawnych dotyczących tej kwestii.
Wiedza pacjentów na temat ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu
Ryc. 2. Wiedza pacjentów na temat ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu.
W przeprowadzonej analizie statystycznej przy pomocy programu STATISTICA 7.1 nie stwierdzono również zależności istotnych statystycznie pomiędzy płcią, wiekiem, wykształceniem, miejscem zamieszkania a wiedzą respondentów na temat ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych (p>0,05).
WNIOSKI
Wyniki przeprowadzonej ankiety wśród pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dra Mikołaja Pirogowa w Łodzi wskazują, że zdecydowana większość pacjentów nie wie o istnieniu przepisów mówiących o ochronie prawnej lekarza należnej funkcjonariuszowi publicznemu podczas udzielania świadczeń doraźnej pomocy medycznej (ryc. 1).
Niewielka jest także wiedza respondentów na temat prawnych aspektów związanych z ochroną prawną funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania swoich czynności służbowych (ryc. 2).
OMÓWIENIE
W XXI wieku każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo do opieki zdrowotnej. Mówi o tym artykuł 68 Konstytucji RP:
„1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.”
Zgodnie z zapisami w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku, głównym zadaniem lekarza jest udzielanie pomocy chorym. Mówi o tym artykuł 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty:
„1. Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich.
2. Wykonywanie zawodu lekarza dentysty polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń określonych w ust. 1, w zakresie chorób zębów, jamy ustnej, części twarzowej czaszki oraz okolic przyległych.
2a. (uchylony).
3. Za wykonywanie zawodu lekarza uważa się także prowadzenie przez lekarza prac badawczych w dziedzinie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie zawodu lekarza.”
O powołaniu lekarza mówi także artykuł 2 Kodeksu Etyki Lekarskiej:
„1. Powołaniem lekarza jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego, zapobieganie chorobom, leczenie chorych oraz niesienie ulgi w cierpieniu; lekarz nie może posługiwać się wiedzą i umiejętnością lekarską w działaniach sprzecznych z tym powołaniem.
2. Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego – salus aegroti suprema lex esto. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady.”
Państwo polskie zapewnia lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym w niektórych sytuacjach ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu. Ochrona ta została przewidziana celem prawidłowego funkcjonowania instytucji państwowych, a także celem ochrony bezpieczeństwa i dobrego imienia osób będących funkcjonariuszami publicznymi.
W Kodeksie Karnym (Dz. U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w artykule 115 § 13 wyjaśniono, kim jest funkcjonariusz publiczny: „Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
otrzymano: 2010-08-03
zaakceptowano do druku: 2010-09-15

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dra M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: (42) 636 76 11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Medycyna Rodzinna 3/2010
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna