Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2010, s. 119-122
*Ewa Krasuska-Sławińska1, Dorota Olczak-Kowalczyk2
Guzy łagodne i zmiany patologiczne w jamie ustnej zagrożone transformacją nowotworową u dzieci. Część druga – postępowanie diagnostyczne
Mild tumors and pathological changes in the oral pit in danger of transforming to cancer. Part two – diagnostics
1Zakład Patologii Jamy Ustnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik Zakładu: lek. dent. Ewa Krasuska-Sławińska
2Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Summary
Because cancerous changes in the oral mouth in children are fairly infrequent, early symptoms of the illnes may be overlooked or disregarded. This may cause the delay of making a prognosis and the beginnig of therapy. A very important element of the diagnostic process is a thorough assesment of the state of health of each structure of the oral mouth, taking into account the possibility of early symptoms of a cancerous process or changes in danger to transform to cancer. It is also essential to choose sensitive and, at the same time, safe diagnostic methods. The diagnostic procedure should start with methods as little invasive as possible. Apart from traditional methods, molecular biology methods are implemented more and more frequently. This work shows the rules of diagnostic procedures in patients of young age which enable the diagnosis of such pathological changes in the mucous membrane of the oral mouth that do not submit to noninvasive treatment.
Wstęp
Wczesne objawy nowotworów złośliwych u dzieci, ze względu na ich rzadkie występowanie (1 dziecko/10 000 w ciągu roku) mogą zostać przeoczone lub zlekceważone, co opóźni postawienie diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Niezwykle istotna jest więc ocena stanu zdrowia jamy ustnej uwzględniająca ten aspekt i przestrzeganie zasad postępowania diagnostycznego w przypadku zmian chorobowych niepoddających się leczeniu zachowawczemu.
Jedną z najważniejszych strategii w zapobieganiu nowotworom jamy ustnej jest wczesne wykrywanie i leczenie zmian oraz stanów przedrakowych. Precyzyjne ustalenie rozpoznania, określenie stopnia zaawansowania choroby oraz czynników prognostycznych umożliwia zaplanowanie i podjęcie odpowiedniego leczenia (1, 2). Schemat postępowania diagnostycznego obejmuje: wywiad ogólny, wywiad szczegółowy, badanie kliniczne, konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe, tj. badania radiologiczne, histopatologiczne i laboratoryjne (3).
Celem pracy jest przedstawienie zasad postępowania diagnostycznego u osób w wieku rozwojowym w przypadku występowania zmian chorobowych na błonie śluzowej jamy ustnej, niepoddających się leczeniu zachowawczemu.
Badanie podmiotowe
Prawidłowo zebrany wywiad dotyczący ogólnego stanu zdrowia jest ważnym elementem procesu diagnostycznego, ponieważ niektóre choroby ogólne, stosowane środki lub metody terapeutyczne predysponują do występowania chorób nowotworowych (3). Grupą wysokiego ryzyka rozwoju procesu nowotworowego są m.in. pacjenci z pierwotnymi lub wtórnymi niedoborami odporności np. po transplantacji narządów (4, 5, 6). W pierwszej fazie wzrostu nowotworu, czyli w fazie eliminacji, układ immunologiczny podejmuje próbę zniszczenia komórek transformowanych. W przypadku jego niewydolności nowotwór proliferuje w niekontrolowany sposób (7). Jednocześnie upośledzenie funkcji układu immunologicznego sprzyja występowaniu infekcji wirusowych. Zakażenia wirusami posiadającymi potencjał onkogenny, tj. Herpesviridae (wirusem cytomegalii, mononukleozy zakaźnej, opryszczki zwykłej) czy wirusem brodawczaka ludzkiego, są często przyczyną zmian chorobowych w jamie ustnej. U osób z niedoborami odporności może dochodzić do rozwoju zespołów limfoproliferacyjnych, których przekształcenie w złośliwy proces nowotworowy ma często gwałtowny przebieg (16).
Czynnikiem predysponującym do rozwoju choroby nowotworowej jest także przebyte leczenie onkologiczne. Ocenia się, że osoby, które chorowały w dzieciństwie na nowotwór mają 10-20 razy większe ryzyko wystąpienia złośliwej choroby nowotworowej niż pozostała część populacji (1). Wśród chorób ogólnych zagrożonych transformacją nowotworową wymienia się nieleczoną celiakię – chłoniak przewodu pokarmowego, wady ośrodkowego układu nerwowego, pokarmowego, moczo-płciowego, a także neurofibromatozę typu I – mięsaki poprzecznie prążkowane (12).
Szczególnie wysokie ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych obserwuje się w zespołach niestabilności chromosomowej, dlatego u osób z takimi zespołami jak: ataksja-teleangiektezja, zespół Nijmegen, niedokrwistość aplastyczna Fanconiego, zespół Blooma, częściej dochodzi do rozwoju białaczek i chłoniaków. Także u dzieci z zespołami chromosomowymi (zespół Downa, zespół Turnera, zespół Klinefertera) stwierdza się znacznie większą predyspozycję do rozwoju białaczek niż w ogólnej populacji (8). Natomiast u osób z zespołem Beckwitha-Wiedemanna wyższe niż u osób zdrowych jest ryzyko wystąpienia guza Wilmsa, raka kory nadnerczy i nowotworów embrionalnych (9). Zespoły takie jak zespół Schwachmana-Diamonda i zespół Wiskotta-Aldricha, charakteryzujące się defektem szpiku kostnego, sprzyjają rozwojowi nowotworów układu krwiotwórczego (10, 11). W niektórych zespołach dziedzicznej predyspozycji do nowotworów występują zmiany w jamie ustnej. W zespole Peutz-Jaghersa obserwuje się predyspozycję do wystąpienia raka piersi, płuc, trzustki, tarczycy i macicy oraz barwnikowych brodawczaków jamy ustnej (9, 13). U pacjentów z zespołem Gorlina-Goltza ( nevoid basal cell carcinoma syndrom) już w wieku młodzieńczym występują (głównie na twarzy i górnej części tułowia) liczne znamiona podstawnokomórkowe, prowadzące często do powstania raka podstawnokomórkowego. W zespole Simpsona-Golaba-Behmela ( Simpson-Golabi-Behmel syndrom) jednym z charakterystycznych objawów jest występowanie mnogich torbieli pierwotnych w obrębie szczęki i żuchwy, w których często występuje rogowacenie nabłonka wewnętrznej warstwy mieszka torbieli (9).
Badanie przedmiotowe
Ważnymi elementami badania zewnątrzustnego jest ocena skóry, czerwieni warg, symetrii twarzy oraz badanie palpacyjne węzłów chłonnych podbródkowych, podżuchwowych, szyjnych i karkowych (16, 17). Opis węzłów chłonnych powinien zawierać informacje dotyczące ich rozmiaru, tkliwości (bolesne, niebolesne), stopnia ruchomości względem siebie i podłoża, konsystencji (miękkie, zbite, twarde). U zdrowych dzieci do 12. roku życia często stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych szyjnych do średnicy około 1 cm (3). Węzły chłonne zmienione nowotworowo są twarde i niebolesne, związane z podłożem, często połączone w pakiety (3, 16, 18).
W badaniu wewnątrzustnym należy ocenić kolejno wszystkie elementy jamy ustnej, tj. wargi, przedsionek jamy ustnej, policzki, ujścia ślinianek przyusznych, język, okolicę podjęzykową, dno jamy ustnej, podniebienie, łuki podniebienno-gardłowe, dziąsła oraz okolicę zatrzonowcową żuchwy. W przypadku istnienia nieprawidłowości należy określić rodzaj, lokalizację zmiany chorobowej, jej konsystencję, rozmiar, kształt, charakter powierzchni, zabarwienie, odgraniczenie od otoczenia oraz czy jest to zmiana pojedyncza czy mnoga (2). Objawami sugerującymi proces nowotworowy są: zgrubienia lub tarczki rogowe na błonie śluzowej jamy ustnej, niegojące się owrzodzenia, ograniczenie ruchomości języka, nieprawidłowe gojenie się rany po ekstrakcji zęba (3, 16, 18).
Wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego należy odnotować w karcie choroby. Dokładny opis słowny pozwala lekarzowi na porównanie kolejnych stadiów choroby, a także efektów terapeutycznych. Korzystne jest także wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2010-07-21
zaakceptowano do druku: 2010-09-15

Adres do korespondencji:
*Ewa Krasuska-Sławińska
Zakład Patologii Jamy Ustnej IP-CZD
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel.: (22) 815 13 15
e-mail: e.krasuska@czd.pl

Nowa Stomatologia 3/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia