Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2012, s. 32-34
*Agata Gieorgijewska
Wpływ choroby przyzębia na funkcję śródbłonka naczyniowego – na podstawie dostępnego piśmiennictwa
The influence of periodontal disease on endothelium disfunction – based on literature
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Renata Górska
Summary
In the etiopathogenesis of periodotal disease the key role devolves not only on bacteria and their toxins and metabolites but also patient’s immune response. This response is strictly associated with the migration of leukocytes through vascular tissues and it is regulated by many adhesion molecules, including: E-selectin, L-selectin, ICAM-1 and VCAM-1.
Literature offers reports that show an increased level of ICAM-1 and V-CAM 1 in blood of patients with periodontitis, as well as the influence of periodontal treatment on decrease of those molecules and E-selectin. Some authors compared the expression of adhesion molecules in smokers and non-smokers and revealed a significant difference – the expression was lower in non-smokers.
The mechanism of cardiovascular disease also includes a significant role of adhesion molecules as predictors of endothelium disfunction. According to many mutual risk factors of periodontitis and cardiovascular diseases as well as literature quoted in this report it would be rightful to evaluate the correlation between cardiovascular disease and periodontal disease due to the endothelium disfunction which occurs in both of the diseases.
WSTĘP
Zapalenie przyzębia jest przewlekłą chorobą zapalną, do której prowadzi zespół rekacji pomiędzy biofilmem a tkankami gospodarza. Mechanizm ten jest dwutorowy, bowiem w destrukcji tkanek przyzębia udział biorą zarówno bezpośrednio bakterie i ich metabolity, jak i pośrednio czynniki autogenne. W wyniku działań enzymów, toksyn i metabolitów bakteryjnych dochodzi do uruchomienia odpowiedzi immunologicznej gospodarza, nieswoistej i swoistej. W pierwszej fazie do tkanek objętych stanem zapalnym migrują neutrofile i makrofagi, a następnie limfocyty T i B, których obecność zapoczątkowuje kaskadę rekacji i wydzielanie cytokin prozapalnych – IL-1, -2, -3, -4, -5, -6, -10, TNFα, PGE2, metaloproteinaz, a także IgA, IgM i IgG. Większość z nich prowadzi do podtrzymania procesu zapalnego i destrukcji tkanek przyzębia, a co za tym idzie – do utraty przyczepu łącznotkankowego, niszczenia kości wyrostka zębodołowego i zwiększonej ruchomości zęba w zębodole (1).
Jak wspomniano wyżej, początek reakcji immunologicznej związany jest z adhezją i migracją leukocytów w okolice ogniska zapalnego. Proces ten jest wieloetapowy, rozpoczyna się tzw. toczeniem leukocytów po ścianie śródbłonka, następnie zachodzi ścisła adhezja umożliwiająca kolejny etap – diapedezę, czyli przenikanie leukocytów w poprzek ściany naczynia, między komórkami śródbłonka. Przebieg tych reakcji regulowany jest przez szereg czynników, tzw. cząsteczki adhezyjne. do których zaliczamy: selektyny (L, E i P) i ich ligandy, nadrodzinę immunoglobulin (ICAM-1, 2 i 3, VCAM-1 i PECAM 1) i integryny (2, 3). W niniejszej pracy dokładniej omówione zostaną te cząsteczki adhezyjne, których rola została dotychczas opisana w kontekście choroby przyzębia, a są to: selektyna L i E oraz cząsteczki ICAM-1 i VCAM-1.
Selektyny to glikoproteiny obecne stale na powierzchni leukocytów (L) i komórek śródbłonka pod wpływem działania mediatorów prozapalnych (E).
Zwiększona ekspresja pod wpływem mediatorów zapalnych cząsteczek ICAM-1 (cząsteczki adhezji międzykomórkowej) i VCAM-1 (cząsteczki adhezji komórkowej naczyń) prowadzi do trwałej adhezji do śródbłonka odpowiednio leukocytów i makrofagów (4).
CZĄSTECZKI ADHEZYJNE A CHOROBA PRZYZĘBIA
W dostępnym piśmiennictwie zwraca się uwagę na podwyższone stężenie rozpuszczalnych form ww. cząsteczek adhezyjnych w przebiegu chorób przyzębia. W badaniach D’Aiuto i wsp. z 2007 roku (5) u ogólnie zdrowych pacjentów po jednym dniu od przeprowadzenia leczenia periodontologicznego stwierdzono wzrost poziomu selektyny E w surowicy, po miesiącu zaś znaczący spadek w porównaniu ze stanem wyjściowym.
Houshmand i wsp. (6) przeprowadzili badanie mające na celu ocenę zależności pomiędzy polimorfizmem selektyn E i L oraz występowaniem choroby przyzębia. Oceniając występowanie polimorfizmu w obrębie jednego nukleotydu (adenozyna -> cytozyna), uzyskali znamienne statystycznie częstsze występowanie zmutowanej postaci selektyny E u pacjentów z chorobą przyzębia niż w grupie kontrolnej. W przypadku selektyny L nie uzyskano różnic pomiędzy pacjentami z chorobą przyzębia a grupą kontrolną, a także nie stwierdzono różnic między występowaniem polimorfizmu w zależności od rodzaju zapalenia przyzębia (agresywne/przewlekłe). Badania te mogą sugerować, iż obecność polimorfizmu selektyny E może mieć związek z podatnością pacjentów na choroby przyzębia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2012-01-18
zaakceptowano do druku: 2012-02-23

Adres do korespondencji:
*Agata Gieorgijewska
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-36
e-mail: a.gieorgijewska@gmail.com

Nowa Stomatologia 1/2012
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia