Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2013, s. 49-53
*Konrad Wroński
Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego
Consumption of garlic in patients with diagnosed colorectal carcinoma
Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
Ordynator Oddziału: lek. Andrzej Lachowski
Summary
Introduction. Colorectal cancer is one of the most common cancer in developed countries. Currently there are four categories of factors affecting the development of colon cancer. For dietary factors that increase the likelihood of colorectal cancer include a diet rich in saturated fatty acids, a small amount of fiber consumed, consuming large amounts of alcohol and diet low in calcium. Recently published articles stating that the regular intake of adequate amount of fresh garlic can prevent cancer of the colon.
Aim. The objective of this research was to collect information on the consumption of garlic for patients diagnosed with colorectal cancer in the last five years before the diagnosis of cancer.
Material and methods. The study was of 50 randomly selected patients diagnosed with colorectal cancer living in Warmia and Mazury. In order to carry out a study prepared anonymous survey. Completed research study was to review. Selection of the research sample was held on the basis of easy access, and the nature of the study was a one-off. To carry out the study questionnaire interview technique was used.
Results. In this trial were 34 (68.0%) of respondents did not consumed fresh garlic during the last 5 years. Among the 50 respondents, 3 (6.0%) of the respondents consumed fresh garlic on average once a year, 2 (4.0%) patients consumed fresh garlic on average once a month, and 1 (2.0%) person ate in the past five years of fresh garlic every six months. In this survey, 50 (100.0%) of the respondents answered that they did not eat in the last five years of tablets contains in its composition garlic.
Conclusions. Medical staff should affect the change in eating habits among their patients and inform them of the need to take fresh garlic. It is necessary to change the eating habits of Poles to reduce the number of new cases and deaths from diseases of civilization.WSTĘP
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów w rozwiniętych krajach (1, 2). W Polsce jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet i mężczyzn. Corocznie Krajowy Rejestr Nowotworów notuje 14 600 nowych przypadków tego nowotworu i 10 400 zgonów związanych z rakiem jelita grubego. Podobna sytuacja epidemiologiczna związana z tym nowotworem występuje zarówno w Australii, jak i Kanadzie (2, 3). Szacuje się, że 1 osoba spośród 21 zachoruje na raka jelita grubego w Australii (2).
Przyczyny powstawania raka jelita grubego nie zostały dotychczas dokładnie poznane (2-4). Obecnie wyróżnia się cztery kategorie czynników wpływających na rozwój raka jelita grubego:
– epidemiologiczne,
– jelitowe,
– dietetyczne,
– mieszane (1-5).
Do czynników dietetycznych zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia raka jelita grubego zalicza się: dietę bogatą w nasycone kwasy tłuszczowe, małą ilość spożywanego błonnika, spożywanie dużej ilości alkoholu i dietę ubogą w wapń (4, 5). W ostatnim czasie ukazały się artykuły mówiące, iż przed zachorowaniem na nowotwory złośliwe jelita grubego chroni człowieka zbilansowana dieta i regularne spożycie odpowiedniej ilość świeżego czosnku (5-7).
CEL PRACY
Celem pracy było zebranie informacji o spożyciu czosnku przez chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego w ciągu ostatnich 5 lat przed rozpoznaniem raka.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem zostało objętych 50 losowo wybranych chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego zamieszkujących województwo warmińsko-mazurskie. W celu przeprowadzenia badania przygotowano anonimowe ankiety. Wykonane badanie było badaniem przeglądowym. Dobór próby badawczej odbył się na zasadzie łatwego dostępu, a charakter badania był jednorazowy. Do przeprowadzenia badania zastosowano technikę wywiadu kwestionariuszowego. Wypełnienie ankiety było przez każdą osobę dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety zawierał 8 pytań zamkniętych. Przed rozdaniem ankiety pytano każdą osobę, czy wyraża zgodę na udział w badaniu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wręczano ankietę do wypełnienia.
WYNIKI
W badaniu uczestniczyło 50 osób, w tym 34 (68,0%) kobiety i 16 (32,0%) mężczyzn. Dominujący wiek osób ankietowanych był powyżej 65 roku życia – tym wiekiem legitymowało się 31 (62,0%) ankietowanych pacjentów. Wykształceniem średnim legitymowało się 30 (60,0%) respondentów. Wśród osób badanych, 15 (30,0%) pochodziło z miasta zamieszkanego przez mniej niż 25 tys. mieszkańców (tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy pacjentów.
Charakterystyka grupy badanejLiczba badanych(%)
Wiekdo 25 r.ż.00,0
od 26 do 44 r.ż.24,0
od 45 do 64 r.ż.1734,0
powyżej 65 r.ż.3162,0
razem50100,0
Płećkobiety3468,0
mężczyźni1632,0
razem50100,0
Miejsce zamieszkaniaw mieście powyżej 150 tys. mieszkańców1428,0
w mieście od 25 do 150 tys. mieszkańców714,0
w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców1530,0
na wsi1428,0
razem50100,0
Wykształceniepodstawowe36,0
zawodowe510,0
średnie3060,0
wyższe1224,0
razem50100,0
W przeprowadzonym badaniu 34 (68,0%) ankietowanych nie spożywało w ciągu ostatnich 5 latach świeżego czosnku (ryc. 1). Wśród 50 ankietowanych, 3 (6,0%) respondentów spożywało świeży czosnek średnio raz w roku, 2 (4,0%) chorych spożywało świeży czosnek średnio raz w miesiącu, a 1 (2,0%) osoba spożywała w ciągu ostatnich 5 latach świeży czosnek raz na pół roku.
Ryc. 1. Częstość spożywania czosnku przez ankietowanych chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego.
W przeprowadzonej ankiecie 50 (100,0%) respondentów odpowiedziało, że nie spożywali w ciągu ostatnich 5 lat preparatów (tabletek) zawierających w swym składzie czosnek.
W przeprowadzonym sondażu 48 (96,0%) chorych nie miało wiedzy o zapobieganiu rozwojowi choroby nowotworowej poprzez regularne spożywanie czosnku. Spośród 50 ankietowanych, 2 (4,0%) osoby wiedziały o takim działaniu czosnku (ryc. 2).
Ryc. 2. Wiedza chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego na temat regularnego spożywania czosnku a możliwości zapobiegania rozwojowi choroby nowotworowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. American Cancer Society. Cancer facts and figures. Available from: http://www.cancer.org. 2. Australian Institute of Health and Welfare, Australian Association of Cancer Registries. Available from: http://www.aihw.gov.au. 3. Canadian Cancer Society/National Cancer Institute of Canada. Canadian cancer statistics. Available from: http://cancer.ca. 4. Hill MJ, Morson BC, Bussey HJ: Aetiology of adenoma-carcinoma sequence in large bowel. Lancet 1978; 1: 245-247. 5. Shike M: Diet and life style in the prevention of colorectal cancer: an overview. Am J Med 1999; 106: 11-15. 6. El-Bayoumy K, Sinha R, Pinto JT, Rivlin RS: Cancer chemoprevention by garlic and garlic-containing sulfur and selenium compounds. J Nutr 2006; 136: 864-869. 7. Ross SA, Finley JW, Milner JA: Allyl sulfur compounds from garlic modulate aberrant crypt formation. J Nutr 2006; 136: 852-854. 8. Buchwald W, Dedio I, Szczygielewska D: Rośliny zielarskie w apteczce domowej i kuchni. Wiad Ziel 2000; 11: 14-15. 9. Burdzenia O: Impresje na temat czosnku. Wiad Ziel 2000; 11: 11-12. 10. Lutomski J: Właściwości lecznicze czosnku. Wiad Ziel 2000; 2: 15-17. 11. Steinbrich J: Czosnek – skuteczny lek i cenna przyprawa. Wiad Ziel 1993; 4: 5-7. 12. Kozłowska M: Czosnek. PWRiL, Warszawa 1971; 7-63. 13. Yu CS, Huang AC, Lai KC et al.: Diallyl trisulfide induces apoptosis in human primary colorectal cancer cells. Oncol Rep 2012; 28(3): 949-954. 14. Wu PP, Liu KC, Huang WW et al.: Diallyl trisulfide (DATS) inhibits mouse colon tumor in mouse CT-26 cells allograft model in vivo. Phytomedicine 2011; 18(8-9): 672-676. 15. Bat-Chen W, Golan T, Peri I et al.: Allicin purified from fresh garlic cloves induces apoptosis in colon cancer cells via Nrf2. Nutr Cancer 2010; 62(7): 947-957. 16. McCullough ML, Jacobs EJ, Shah R et al.: Garlic consumption and colorectal cancer risk in the CPS-II Nutrition Cohort. Cancer Causes Control 2012; 23(10): 1643-1651. 17. Meng S, Zhang X, Giovannucci EL et al.: No association between garlic intake and risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol 2013; 37(2): 152-155. 18. Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm RA: A prospective cohort study on the relationship between onion and leek consumption, garlic supplement use and the risk of colorectal carcinoma in The Netherlands. Carcinogenesis 1996; 17(3): 477-484.
otrzymano: 2013-03-11
zaakceptowano do druku: 2013-04-29

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Onkologicznej Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel.: +48 (89) 539-85-42
e-mail: konradwronski@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna