Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2014, s. 16-19
*Konrad Wroński
Chirurgiczne leczenie raka odbytnicy u świadka Jehowy – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Surgical treatment of rectal carcinoma in Jehovah’s Witness – case report and a review of literature
Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki
Oddział Chirurgii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
Kierownik Oddziału: lek. Andrzej Lachowski
Summary
In Poland there are about 250 000 Jehovah’s Witnesses. Among doctors, especially specialists in the areas of surgical treatment, contact the Jehovah’s Witnesses often causes problems associated with transfusion of blood and blood components before and after surgical procedure.
In the twenty-first century medicine is mainly focused on the patient rather than the disease. Paternalistic approach in the doctor-patient relationship was considered inadequate. Currently, the patient has the right to autonomously decide about everything that concerns him. Patients’ rights are protected in international and domestic law. Transfusion of blood and its components against the will of Jehovah’s Witness makes the doctor, who is the person responsible for blood transfusion, the responsibility enshrined in the code of civil or criminal penalties.
This article presents the case of a patient – Jehovah’s Witness – operated for rectal carcinoma. The article focuses on the discussion of the legal aspects related to the autonomy of the patient to self-determination no-transfusion blood and its components.WSTĘP
W Polsce żyje około 250 tysięcy świadków Jehowy (1). Wśród personelu medycznego, szczególnie w dziedzinach zabiegowych, zetknięcie się ze świadkiem Jehowy powoduje problemy związane z transfuzją krwi i jej składników w okresie przed- i pooperacyjnym.
Rak jelita grubego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów wśród mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych (2, 3). W Polsce nowotwory jelita grubego stanowią około 11% wszystkich nowotworów u mężczyzn i 9% nowotworów u kobiet (3). Wzrost liczby nowych zachorowań na raka jelita grubego w Polsce, a jednocześnie wzrost liczby świadków Jehowy powoduje, że lekarze specjalności zabiegowych coraz częściej będą spotykać się z problemami prawnymi związanymi z transfuzją krwi i jej składników u takich osób.
W XXI wieku medycyna zorientowana jest na pacjenta, a nie na chorobę (4, 5). Podejście paternalistyczne w relacji lekarz-pacjent zostało uznane za nieadekwatne. Obecnie pacjent ma prawo autonomicznie decydować o wszystkim, co dotyczy jego osoby. Prawa pacjenta chronione są zarówno w aktach międzynarodowych, jak i krajowych (4).
W niniejszym artykule przedstawiono przypadek chorej – świadka Jehowy – operowanej z powodu raka odbytnicy. W artykule skupiono się na omówieniu prawnych aspektów związanych z autonomią chorego do samostanowienia o nieprzetaczaniu krwi i jej składników.
OPIS PRZYPADKU
60-letnia chora z rozpoznanym gruczolakorakiem odbytnicy została przyjęta do Oddziału Chirurgii Onkologicznej Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie celem planowego leczenia chirurgicznego. Stopień zaawansowania nowotworu w wykonanych badaniach obrazowych: iT2N0M0. Chora przed leczeniem chirurgicznym była poddana neoadiuwantowej radioterapii. W badaniu przedmiotowym brzuch u chorej był miękki, niebolesny, bez objawów otrzewnowych. W badaniu per rectum stwierdzono egzofityczny guz, który znajdował się około 2 cm od odbytu. Przed zabiegiem operacyjnym poziom hemoglobiny u chorej wynosił 12,4 g/dl.
Pacjentka po przyjęciu do oddziału poinformowała personel medyczny (lekarzy i pielęgniarki), że jest świadkiem Jehowy i nie wyraża zgody na przetaczanie preparatów krwi i jej składników po zabiegu operacyjnym, nawet gdyby to groziło utratą życia. Chora przedstawiła także pisemne oświadczenie zatytułowane: „Oświadczenie dla służby zdrowia – żadnej krwi”. Chora nie wyraziła także zgody na oznaczenie grupy krwi przed zabiegiem operacyjnym. Od chorej przed operacją została wzięta pisemna odmowa na oznaczenie grupy krwi i na przetaczanie krwi i jej składników w sytuacji, gdyby wymagał tego jej stan po zabiegu operacyjnym.
Pacjentkę zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego. W znieczuleniu ogólnym cięciem pośrodkowym poniżej i powyżej pępka otwarto jamę otrzewnej. Uwolniono liczne zrosty sieci większej z powłokami i w miednicy mniejszej. Guz odbytnicy był niewyczuwalny od strony jamy otrzewnej. Płaty wątroby były gładkie, a pozostałe narządy jamy brzusznej bez patologii. Zidentyfikowano lewy moczowód. Wypreparowano esicę z krezką. Po dotarciu do tętnicy i żyły krezkowej dolnej podwiązano je około 2 cm od aorty i od żyły głównej dolnej, a dalej przecięto. Esicę przecięto między dwoma twardymi zaciskami. Pociągając do przodu kikut esico-odbytniczy, dotarto do przestrzeni zaodbytniczej, uwalniając odbytnicę z mezorektum od kości krzyżowej przy użyciu LigaSure. Wypreparowano jelito do przepony miednicznej. Odbytnica była ściśle związana z pochwą, trudna do preparowania ze względu na możliwość uszkodzenia pochwy. Nie wykonywano peritonizacji. Wyłoniono sztuczny odbyt jednolufowy na esicy w sposób typowy. Założono szew ciągły pętlowy powięziowo-otrzewnowy. Szwy pojedyncze na skórę. Następnie po przełożeniu chorej na brzuch wykonano etap kroczowy. Ranę kroczową zamknięto warstwowo. Wycięty guz przesłano do rutynowego badania histopatologicznego (ryc. 1). Wykonano drenaż miednicy. Czas trwania zabiegu operacyjnego wynosił 180 minut.
Ryc. 1. Zdjęcie przedstawiające wyciętego raka odbytnicy zlokalizowanego około 2 cm od odbytu.
W pierwszej dobie po operacji hemoglobina u chorej wynosiła 10,1 g/dl. Chora czuła się dobrze, nie zgłaszała dolegliwości bólowych. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Pacjentka w 7. dobie po zabiegu operacyjnym została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym. Obecnie chora znajduje się pod opieką Poradni Chirurgii Onkologicznej w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie.
OMÓWIENIE
Każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający w podmiocie leczniczym jest chroniony przez prawa pacjenta, które zapewniają mu pełną autonomię. W obecnych czasach to pacjent decyduje o sposobie leczenia swojej choroby po uzyskaniu pełnych informacji na temat możliwości terapeutycznych od lekarza.
Autonomię pacjenta podczas pobytu zarówno w publicznym, jak i niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej regulują artykuły zapisane w:
– Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku,
– ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku,
– Kodeksie Etyki Lekarskiej z dnia 14 grudnia 1991 roku,
– ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku,
– kodeksie cywilnym,
– kodeksie karnym.
W najważniejszym akcie prawnym dla obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale poświęconym wolności, prawom i obowiązkom człowieka i obywatela znajdują się następujące zapisy mówiące o autonomii jednostki:
– artykuł 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”,
– artykuł 31: „1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 2. Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Adamska-Golińska N: Bezkrwawa medycyna. Menadżer Zdrowia 2010; 8: 58-59. 2. Wroński K: Spożycie czosnku wśród chorych z rozpoznanym rakiem jelita grubego. Nowa Medycyna 2013; 2: 49-53. 3. Łacko A: Rak jelita grubego. Postępy Nauk Medycznych 2011; 2: 137-145. 4. Wroński K: Prawa pacjenta. Nowotwory 2007; 3: 326-332. 5. Wroński K, Cywiński J, Okraszewski J, Bocian R: Autonomia pacjenta w opiece zdrowotnej. Gin Prakt 2008; 1: 22-26. 6. Safjan M: Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom. Prawo i Medycyna 2005; 18: 18.
otrzymano: 2014-01-10
zaakceptowano do druku: 2014-02-14

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Katedra Onkologii Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel.: +48 (89) 539-85-42
tel. kom.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 1/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna