Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2015, s. 242-248
*Agnieszka Napiórkowska, Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć
Mutacje w genie pncA jako główny mechanizm oporności na pirazynamid wśród prątków gruźlicy**
Mutations in the pncA gene as a major mechanism of resistance to pyrazinamide among Mycobacterium tuberculosis
Zakład Mikrobiologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Warszawa
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć
Streszczenie
Wstęp. Postęp w oznaczaniu oporności na PZA dokonał się wraz z poznaniem genomu prątka oraz określeniem molekularnych mechanizmów oporności na lek, jakimi są mutacje w genie pncA. Gen pncA jest odpowiedzialny za prawidłową syntezę pirazynamidazy (PZaza) przekształcającej lek w jego aktywną formę. Mutacje w genie pncA występują na całej jego długości (561pz) oraz w regionie promotorowym. Mają one różnorodny charakter, najczęściej typu missense (skutkujące substytucją aminokwasu), ponadto insercje, delecje oraz mutacje typu nonsense.
Cel pracy. Celem pracy była identyfikacja mutacji w genie pncA występujących wśród prątków gruźlicy opornych na pirazynamid.
Materiał i metody. Analizie poddano 195 szczepów M. tuberculosis opornych na pirazynamid, które zostały wyizolowanie od polskich chorych w latach 2000-2011. Mutacje wykrywano, analizując sekwencje genu pncA i jego regionu promotorowego (700pz) w porównaniu z sekwencją „dzikiego” genu pncA szczepu M. tuberculosis H37Rv.
Wyniki. Analiza sekwencyjna genu pncA oraz regionu promotorowego wykazała, że 174 (89,2%) szczepy oporne na PZA posiadały mutacje w genie odpowiedzialnym za oporność na ten lek. Wykryto 57 różnych mutacji, które rozmieszczone były wzdłuż całego genu, ponad 60% szczepów wykazywało mutacje w części 3’ genu, między kodonem 86 a 187. W pracy zidentyfikowano 25 nowych mutacji, które do tej pory nie zostały zarejestrowane w bazie TB Drug Resistance Mutation Database.
Wnioski. Identyfikacja mutacji w genie pncA daje możliwość uzyskania w krótkim czasie informacji o PZA-oporności, co skutkuje szybkim włączeniem prawidłowego leczenia chorego na gruźlicę. Przedstawiona w pracy analiza może być podstawą do opracowania wiarygodnych i szybkich testów molekularnych do wykrywania PZA-oporności.
Summary
Introduction. Progress in the determination of resistance to PZA was made while learning the genome of the mycobacterium and molecular mechanisms of the resistance to the drug, which are mutations in the pncA gene. The pncA is responsible for the proper synthesis of pyrazinamidase (PZase) which converts the drug into its active form. The pncA mutations are highly diverse and scattered along the gene (561 bp) as well as the promoter region. They have diverse character, mostly missense causing amino acid substitutions, in some cases nucleotide insertions or deletions and nonsense mutations.
Aim. The aim of the study was to identify mutations in the pncA gene among PZA-resistant M. tuberculosis strains.
Material and methods. This study included 195 PZA-resistant M. tuberculosis strains isolated from Polish patients in the years 2000-2011. Mutations in the pncA gene were detected by comparing DNA sequences with the corresponding sequence of a wild-type pncA gene of M. tuberculosis H37Rv.
Results. The sequence analysis of the pncA gene revealed that 174 (89.2%) strains had mutation. 57 different mutations were detected and they were dispersed along the pncA gene but more than 60% of the strains showed mutations in the 3’ part of the gene (between 86 and 186 codon). Among 57 different mutations 25 not previously reported in TB Drug Resistance Mutation Database were found.
Conclusions. Analysis of the pncA gene provides rapid information regarding PZA susceptibility in M. tuberculosis and may therefore contribute to early optimization of treatment. Analysis of mutations in the pncA gene in M. tuberculosis strains may contribute to the development of reliable and rapid molecular tests for detection of PZA resistance.
Wstęp
Pirazynamid (PZA) należy do grupy głównych leków przeciwprątkowych, który razem z izoniazydem, rifampicyną i etambutolem stosowany jest w rekomendowanym schemacie leczenia. Pomimo że zajmuje bardzo ważne miejsce w leczeniu gruźlicy, WHO nie rekomenduje oznaczenia oporności na ten lek, co wynika głównie z trudności w wykonaniu testu lekooporności na PZA. Postęp w oznaczaniu PZA-oporności dokonał się wraz z poznaniem genomu prątka oraz molekularnych mechanizmów oporności na lek (1, 2).
Podstawowym mechanizmem oporności prątków gruźlicy na pirazynamid są mutacje w genie pncA (561 pz). Gen pncA odpowiedzialny jest za prawidłową syntezę pirazynamidazy (PZasa) przekształcającej lek w jego aktywną formę (2-4). Wśród szczepów PZA-opornych enzym ten nie wykazuje swojej aktywności lub jego aktywność jest niższa niż u szczepów wrażliwych (2).
Mutacje odpowiedzialne za oporność na PZA występują wzdłuż całego genu pncA i obszaru promotorowego oraz mają różnorodny charakter. Najczęściej są to mutacje typu missense skutkujące substytucją aminokwasu, ale również insercje, delecje oraz mutacje typu nonsense (1, 5). Liczne badania pokazują, że istnieje kilka obszarów w genie pncA, które w znaczący sposób mogą wpływać na aktywność pirazynamidazy. Mutacje występujące w pierwszym kodonie (Met1) genu pncA zakłócają proces inicjacji translacji (6, 7). Mutacje w kodonie Asp8, który jest częścią triady katalitycznej Cys138-Asp8-Lys96, wpływają na zaburzenie jej prawidłowego funkcjonowania, a co za tym idzie utrudniają proces wiązania substratu podczas katalizy, podobnie w przypadku mutacji w kodonach Lys96 oraz Cys138. Ostatnie badania nad strukturą krystaliczną białka PncA wyizolowanego od M. tuberculosis wykazały, że większość obserwowanych mutacji wpływa na zmniejszenie stabilności struktury białka, co w konsekwencji powoduje obniżoną aktywność enzymu. Mutacje dotyczące aminokwasów występujących zarówno w aktywnym centrum katalitycznym, jak i w miejscu wiązania jonów żelaza czy miejscu wiązania substratu są mutacjami bezpośrednio zaangażowanymi w oporność na pirazynamid. Mutacje w kodonach Asp49, His51, His57 oraz His71 skutkują zmianą w miejscu wiązania jonu żelaza. Mutacje w kodonach Asp8, Val9, Thr47, Gly132, Ala134, Cys138 oraz Val139 wpływają na centrum aktywne enzymu, w wyniku czego powodują utratę jego aktywności. Zmiany w kodonach Gln10, Asp12, Ser104 oraz Thr142 zakłócają tworzenie wiązań wodorowych między atomami łańcucha głównego i łańcuchów bocznych białka. Wszystkie z wymienionych mutacji w istotny sposób wpływają na aktywność enzymatyczną białka PncA (8).
Cel pracy
Celem pracy była identyfikacja mutacji w genie pncA występujących wśród prątków gruźlicy opornych na pirazynamid.
Materiał i metody
Materiał do badań stanowiło 195 szczepów M. tuberculosis opornych na pirazynamid, które zostały wyizolowanie w latach 2000-2011 od chorych pochodzących z różnych rejonów Polski.
Mutacje w genie pncA wykrywano, sekwencjonując gen wraz z jego regionem promotorowym (fragment 700 pz), który otrzymywano w wyniku amplifikacji techniką PCR przy użyciu pary starterów pncAf (5’-GCTGGTCATGTTCGCGATCG-3’) i pncAr (5’-GCTTGCGGCGAGCGCTCCA-3’) (9). Otrzymane produkty PCR oczyszczano z zastosowaniem zestawu ExoSAP-IT (GE Healthcare, United States), a następnie sekwencjonowano przy użyciu automatycznego analizatora DNA typu ABI PRISM 310 (Applied Biosystems, CA, USA) w Zakładzie Sekwencjonowania DNA firmy Genomed. Do sekwencjonowania używano tych samych primerów, które stosowano w amplifikacji genu pncA metodą PCR. Analizę otrzymanych sekwencji nukleotydowych prowadzono przy użyciu programu Chromas 1.45 oraz programu Mutation Surveyor ver. 3.30 (SoftGenetics LLC, USA). Sekwencje analizowano w odniesieniu do sekwencji „dzikiego” genu pncA szczepu M. tuberculosis H37Rv dostępnej w bazie GenBank (kod dostępu: NC_018078).
Wyniki
Wśród analizowanej puli 195 szczepów M. tuberculosis opornych na PZA, u 174 (89,2%) stwierdzono mutacje w genie pncA. Większość analizowanych szczepów posiadało mutację w części 3’ genu pncA, tj. między kodonem 86 a 186. Mutacje w kodonach 86-131 stwierdzono u 36 szczepów (18,5%), w kodonach 132-142 u 21 (10,8%), w kodonach 142-186 u 53 szczepów (27,2%). Mutacje w genie pncA stwierdzono również w kodonach: 1-4 (3 szczepy – 1,5%), 5-12 (17 szczepów – 8,7%), 13-68 (20 szczepów – 10,3%), 69-85 (14 szczepów – 7,2%) oraz w regionie promotorowym (10 szczepów – 5,1%) (ryc. 1).
Ryc. 1. Miejsce występowania mutacji w genie pncA wśród prątków gruźlicy opornych na PZA.
W analizowanej puli szczepów wykryto 57 różnych mutacji, które rozmieszczone były wzdłuż całego genu pncA (tab. 1). Większość wykrytych mutacji (42 z 57) to mutacje punktowe skutkujące substytucją aminokwasów (133 szczepy). Pozostałe mutacje to: 7 delecji (24 szczepy), 5 insercji (7 szczepów) oraz 1 delecja i 2 mutacje punktowe w regionie promotorowym (10 szczepów).
Tabela 1. Mutacje w genie pncA wśród 195 szczepów M. tuberculosis opornych na PZA.
KodonZmiana w sekwencji nukleotydoweja Zmiana w sekwencji aminokwasowejbLiczba szczepów%
Promotor-8 del.G*
-11 A → C
-11 A → G


1
3
6
0,5
1,5
3,1
Kodony 1-42 T → A*1 Met → Lys31,5
Kodony 5-1220 T → C*
23 A → C*
29 A → C
29 A → G
36 C → G*
7 Val → Ala
8 Asp → Ala
10 Gln → Pro
10 Gln → Arg
10 Asp → Glu
3
4
3
6
1
1,5
2,1
1,5
3,1
0,5
Kodony 13-6842 C → A*
50 G → T
83 C → A
102 C → G*
141-219 del. 79 pz.*
147 C → G*
153 C → A
153 C → G
185 C → A
202 T → G
14 Cys → STOP
17 Gly → Val
28 Ala → Asp
34 Tyr → STOP
Zmiana ramki odczytu
49 Asp → Glu
51 His → Gln
51 His → Gln
62 Pro → Gln
68 Trp → Gly
2
1
1
1
1
1
2
7
2
2
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
3,6
1,0
1,0
Kodony 69-85211 C → T
212 A → G
214 T → C
226 A → C
71 His → Tyr
71 His → Arg
74 Cys → Arg
76 Thr → Pro
1
3
1
9
0,5
1,5
0,5
4,6
Kodony 86-131286 A → C
292 dup. G*
308 A → G
309 C → A
316 T → G*
321-561 del. 241pz*
322 G → C*
340 A → C
347 T → G
383 T → G*
389 del. T*
391 dup. G
96 Lys → Gln
Zmiana ramki odczytu
103 Tyr → Cys
103 Tyr → STOP
106 Phe → Val
Zmiana ramki odczytu
108 Gly → Arg
114 Thr → Pro
116 Leu → Arg
128 Val → Gly
Zmiana ramki odczytu
Zmiana ramki odczytu
1
1
2
1
2
1
1
1
21
1
1
3
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
10,8
0,5
0,5
1,5
Kodony 132-142401 C → T
403 A → C
404 C → A*
416 T → C
422 A → C
424 A → G
429 C → T*
134 Ala → Val
135 Thr → Pro
135 Thr → Asn
139 Val → Ala
141 Gln → Pro
142 Thr → Ala
142 Pro → Ser
2
2
9
1
1
3
1
1,0
1,0
4,6
0,5
0,5
1,5
0,5
Kodony 143-186430-434 del. GAGGA*
446-447 del. AT
465 ins. T
470 T → C*
476 T → C
478 A → C
487 ins. T*
486 dup.T*
511 G → C
512 C → A
515 T → G*
523 A → G
524 T → C*
531-536 del. CGCCAG*
533-538 del. CCAGCG*
Zmiana ramki odczytu
Zmiana ramki odczytu
Zmiana ramki odczytu
157 Val → Ala
159 Leu → Pro
160 Thr → Pro
Zmiana ramki odczytu
Zmiana ramki odczytu
171 Pro → Ala
171 Ala → Glu
172 Leu → Arg
175 Met → Val
175 Met → Thr
178 del. Ala, 179 del. Ser
178 del. Ala, 179 del. Ser
2
2
1
9
1
1
1
1
1
2
4
7
4
1
16
1,0
1,0
0,5
4,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
2,1
3,6
2,1
0,5
8,2
aT – Tymina, C – Cytosyna, A – Adenina, G – Guanina, del. – Delecja, ins. – Insercja, dup. – Duplikacja, pz – Par zasad
bAla – Alanina, Arg – Arginina, Asn – Asparagina, Asp – Kwas asparaginowy, Cys – Cysteina, Gln – Glutamina, Glu – Kwas glutaminowy, Gly – Glicyna, His – Histydyna, Leu – Leucyna, Lys – Lizyna, Met – Metionina, Phe – Fenyloalanian, Pro – Prolina, Ser – Seryna, Thr – Treonina, Trp – Tryptofan, Tyr – Tyrozyna, Val – Valina
*Mutacje w genie pncA, do tej pory niezarejestrowane w bazie TB Drug Resistance Mutation Database (http://www.tbdreamdb.com).
Wśród analizowanych szczepów najczęściej występowały dwie mutacje w genie pncA. Była to substytucja T → G w pozycji 347 skutkująca zamianą aminokwasów w kodonie 116 Leu → Arg oraz delecja 6 pz (CCAGCG) w pozycji 533 genu pncA skutkująca delecją 178 i 179 aminokwasu (Δ178 Ala, 179 Ser). Odsetek szczepów, u których stwierdzono ww. mutacje, wynosił odpowiednio 10,8% (21 szczepów) oraz 8,2% (16 szczepów).
Analiza sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych genu pncA pozwoliła na wykrycie u 70 szczepów 25 nowych mutacji, do tej pory niezarejestrowanych w bazie TB Drug Resistance Mutation Database (tab. 1).
Dyskusja
Mutacje w genie pncA identyfikowane są u 72-97 szczepów prątków gruźlicy opornych na PZA (3, 4, 10). Jak opisano we wstępie, są to przede wszystkim mutacje typu missense, ale również insercje, delecje oraz mutacje nonsense (5, 10, 11). W pracy, wśród analizowanych 195 szczepów prątków u 174 (89,2%) stwierdzono mutacje w genie pncA. Mutacje te wstępowały wzdłuż całego genu pncA, jednak ponad 60 szczepów wykazywało mutacje w części 3’ genu – pomiędzy kodonem 86 a 187. Podobny rozkład mutacji w genie pncA obserwowano w Brazylii, gdzie 61 szczepów posiadało mutacje w kodonach od 128 do 171 (12). Inny rozkład zaobserwowali Clemente i wsp., którzy u 60 szczepów mutacje w genie pncA zidentyfikowali pomiędzy 46 a 63 kodonem (13). Również Pandey i wsp. częściej stwierdzali mutacje w kodonach od 18 do 57 oraz od 82 do 128 niż w pozostałych regionach genu (14).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-01-30
zaakceptowano do druku: 2015-03-05

Adres do korespondencji:
*Agnieszka Napiórkowska
Zakład Mikrobiologii IGiChP
ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa
tel./fax +48 (22) 431-21-82
a.napiorkowska@igichp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych