Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2015, s. 9-14
*Krzysztof Ślączka1, Ewa Basiewicz-Ślączka2, Lidia Zawadzka-Głos1, Magdalena Mierzewska-Schmidt2
Zapalenia krtani o ciężkim przebiegu u dzieci
Severe acute laryngitis in children
1Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
2Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
Summary
Introduction. Acute laryngitis are inhomogeneous group of infectious diseases of larynx, mostly of viral etiology, with peak incidence between 3 and 6 years of age. Usually, it is a self-limited condition, that requires only symptomatic treatment in an outpatient basis. In rare cases the disease leads to acute respiratory failure and needs intensive care management.
Aim. The aim of this study was to analyse severe cases of acute laryngitis in children at the paediatric ICU.
Material and Methods. The retrospective study included 31 patients, aged 3 months-15 years, treated at PICU in 2003-2014 on account of severe infectious laryngitis with acute respiratory failure. The group consisted of 12 children presented with epiglottitis, 13 with subglottic laryngitis and 6 with bacterial tracheitis.
Results. Acute laryngitis treated in PICU was mostly of bacterial etiology, 18 patient with epiglottitis, bacterial tracheitis (58%). Signs and symptoms, laboratory tests and culture results confirmed diagnosis. In 13 cases of subglottic laryngitis viral etiology was diagnosed, which means low level of inflammatory markers and negative cultures. In all cases acute respiratory failure was main reason for admission to PICU. 29 patients needed endotracheal intubation and mechanical ventilation, 2 patient was left breathing spontaneously. The mean intubation duration was 5.16 days. All patient had antibiotic treatment administered. The mean ICU length of stay was 7.35 days.
Conclusions. Acute laryngitis can have a severe course, although adequately diagnosed and early treated. Epiglottitis hasn’t been reported since the obligatory introduction of anti-HIB vaccine in Poland in 2007.
Wstęp
Ostre zapalenia krtani to ogólna nazwa infekcyjnych chorób krtani o niejednorodnej etiologii, dynamice i rokowaniu, charakterystycznych dla wieku rozwojowego. W tej samej grupie chorób występują częste sezonowe zakażenia o łagodnym przebiegu, jak również schorzenia prowadzące do ostrej niewydolności oddechowej. Choroby te znacznie częściej występują u dzieci, zarówno z powodu odmienności położenia i budowy anatomicznej krtani dziecka, jak i z uwagi na niedojrzałość mechanizmów odpornościowych w wieku rozwojowym (1). Szczególnie dzieci do 3.-6. roku życia narażone są na rozwój tego typu zapaleń (2, 3). U małych pacjentów w ostrych ciężkich przypadkach wstępne rozpoznanie stawia się na podstawie objawów, gdyż ocena gardła i krtani w badaniu pośrednim lub fiberoskopowym jest niejednokrotnie utrudniona i ryzykowna (4). Zapalenia krtani cechuje podobny schemat występowania początkowych objawów zwiastunowych, świadczący o wspólnej drodze szerzenia się zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych. W większości przypadków dochodzi do przeniesienia zapalenia błony śluzowej o typie wirusowym, najczęściej początkowo ograniczonego do okolicy nosa i gardła, drogą zstępującą na okolice krtani oraz tchawicy i oskrzeli. Zazwyczaj przebieg tych schorzeń jest łagodny, samo ograniczający się i nie wymaga specjalistycznego leczenia szpitalnego. U niewielkiej części pacjentów dochodzi do nagłego, krytycznego zwężenia światła krtani i rozwinięcia ostrej niewydolności oddechowej z bezpośrednim zagrożeniem życia. Tacy pacjenci wymagają pilnej interwencji medycznej i trafiają do oddziałów intensywnej terapii.
W laryngologicznej literaturze anglojęzycznej podział zapaleń krtani przedstawia się odmiennie niż w polskiej, co może prowadzić do nieścisłości interpretacyjnych (3). I tak „zespół krupu” (z ang. croup) odpowiada wirusowemu zapaleniu krtani z objawami obrzęku podgłośniowego, w polskim piśmiennictwie nazywanym podgłośniowym zapaleniem krtani. Croup jest utożsamiany z zapaleniem krtani i tchawicy oraz zapaleniem krtani, tchawicy i oskrzeli (laryngotracheobronchitis LTB). Zaś angielskiemu bacterial tracheitis w polskim nazewnictwie odpowiada złośliwe, włóknikowe zapalenie tchawicy i oskrzeli, czyli z łaciny laryngotracheobronchitis maligna.
W oddziałach intensywnej terapii leczone są przypadki ostrych zapaleń krtani, przebiegających z niewydolnością oddechową, wśród których obecnie dominują ciężkie postacie podgłośniowego zapalenia krtani oraz zapalenia krtani, tchawicy i oskrzeli. W wyjątkowych wypadkach mogą pojawiać się pacjenci z objawami zapalenia nagłośni lub włóknikowym zapaleniem tchawicy i oskrzeli.
Cel pracy
Celem pracy była analiza ciężkich przypadków ostrych zapaleń krtani u dzieci leczonych w oddziale intensywnej terapii pediatrycznej.
Materiał i metody
Do badania retrospektywnego z lat 2003-2014 włączono 31 osobową grupę wszystkich dzieci leczonych z powodu ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia krtani w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej SPDSK WUM. Grupa składała się z 21 chłopców (67,7%) w wieku od 3 miesięcy do 11 lat (średnio 40,9 miesiąca) oraz 10 dziewczynek (32,3%) w wieku od 8 miesięcy do 15 lat (średnio 50 miesięcy). W badaniu oceniano rodzaj zapalenia krtani na podstawie wywiadu lekarskiego i badania laryngoskopowego, długość intubacji, czas pobytu w OIT, a także przeprowadzono analizę wykładników stanu zapalnego w momencie przyjęcia do OIT. Ponadto poddano ocenie wyniki wymazów pobieranych w OIT z górnych dróg oddechowych.
Wyniki
Dzieci leczone z powodu ciężkiego przebiegu ostrego zapalenia krtani stanowiły 1,63% wszystkich pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii Kliniki Anestezjologii Dziecięcej SPDSK WUM w okresie 2003-2014. W badanej grupie 12 dzieci (38,7%) leczono z rozpoznaniem zapalenia nagłośni, 13 dzieci (41,9%) z powodu podgłośniowego zapalenia krtani oraz 6 dzieci (19,4%) z powodu bakteryjnego laryngotracheobronchitis, pierwotnie o etiologii wirusowej. Zapalenia krtani leczone w OIT miały częściej charakter bakteryjny (18 dzieci; 58%). Zapalenia, które przebiegają z obturacją górnych dróg oddechowych i niewydolnością oddechową mogą mieć etiologię niejednokrotnie mieszaną – zarówno wirusową, jak i bakteryjną.
Wyniki badań laboratoryjnych w grupie dzieci z zapaleniem podgłośniowym krtani wskazywały wyraźnie etiologię wirusową: na ogół niska leukocytoza z rozmazem limfocytarnym, niskie CRP, w większości posiewy negatywne, z wyjątkiem: Staphylococcus spp – 1 dziecko (7,6%), Staphylococcus aureus MSSA – 1 dziecko (7,6%), Haemophilus parainfluenzae – 1 dziecko (7,6%) (tab. 1).
Tabela 1. Zapalenie nagłośni – wskaźniki stanu zapalnego przy przyjęciu do OIT oraz wynik posiewu z rurki.
Posiew bakteryjnyTemperatura ciała [°C]Leukocytoza [tys.]% neutrofiliCRP [mg/dl]
b.d.3821,486b.d.
b.d.39,520,07911,8
H. parainfluenzae3915,8923,5
b.d.3922,87912,3
H. influenzae4020,0893,3
H. influenzae39,617,1865,0
Flora fizjologiczna38,525,7953,1
Flora fizjologiczna3920,0873,5
Flora fizjologiczna3916,5843,2
H. influenzae39,721,0785,7
H. influenzae4030,0854,3
H. influenzae BLNAR404,6945.1
Natomiast w grupie zapaleń o charakterze bakteryjnym, takich jak zapalenie nagłośni i LTB, występowała wysoka leukocytoza z rozmazem granulocytarnym i wysokim CRP. Ponadto izolowano następujące patogeny z rurki intubacyjnej: Haemophilus influenzae – 6 dzieci (33%); Haemophilus parainfluenzae – 1 dziecko (5,5%); Str. Viridans – 1 dziecko (5,5%), Staphylococcus aureus – 2 dzieci (11%), Acinetobacter baumani – 1 dziecko (5,5%), w pozostałych przypadkach – flora fizjologiczna (39,5%) (tab. 2, 3).
Tabela 2. Laryngotracheobronchitis – wskaźniki stanu zapalnego przy przyjęciu do OIT oraz wynik posiewu z rurki.
Posiew bakteryjnyTemperatura ciała [°C]Leukocytoza [tys.]% neutrofiliCRP [mg/dl]
H. influenzae38,718,4511,9
Str. viridans37,713,1738,5
Staph. aureus37,411,2651,8
Staph. aureus 38,714,6757,2
Flora fizjologiczna388,5912,5
Acinetobacter baumani3818,2922,2
Tabela 3. Zapalenie podgłośniowe krtani – wskaźniki stanu zapalnego przy przyjęciu do OIT oraz wynik posiewu z rurki.
Posiew bakteryjnyTemperatura ciała [°C]Leukocytoza [tys.]% neutrofiliCRP [mg/dl]
Flora fizjologiczna37,36,8770,28
Flora fizjologiczna37,83,0640,48
Flora fizjologiczna38,1b.d.b.d.1,2
Flora fizjologiczna364,3b.d.0,6
Staph. spp373,8601,4
Flora fizjologiczna37,512,6b.d.4,2
H. parainfluenzae3910,1360,4
Staph. aureus b.d.6,7430,5
Flora fizjologiczna37,58,755< 0,5
Flora fizjologiczna37,810,5604,7
b.d379,062< 0,5
Flora fizjologiczna36,68,7b.d.1,1
Flora fizjologiczna37,75,6121,2
Przy przyjęciu do Oddziału Intensywnej Terapii temperatura ciała dzieci z niewydolnością oddechową w przebiegu zapaleń krtani o charakterze wirusowym wynosiła średnio 37,6°C (zakres 36,0-38,1°C), z kolei u dzieci przyjmowanych z powodu zapaleń o etiologii bakteryjnej temperatura ciała wynosiła średnio 38,7°C (zakres 37,4-40,0°C).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-02-06
zaakceptowano do druku: 2015-02-26

Adres do korespondencji:
*Krzysztof Ślączka
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 508-273-697
e-mail: kslaczka@poczta.onet.pl

Nowa Pediatria 1/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria