Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2019, s. 239-243 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.4.239
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy (Oleum Majoranae)
Susceptibility on majoram oil (Oleum Majoranae) yeastlike fungi
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Klinika Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Majeranek wykazuje szereg właściwości leczniczych. Wytwarza olejek eteryczny, który zawiera następujące składniki: węglowodory hydroterpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe (1,8-cyneol, wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-4-ol, α-terpineol, octan linalolu), węglowodory seskwiterpenowe (α-kubeben, β-longipinen, β-kariofylen, α-humulen, β-farnezen) i nadtlenki seskwiterpenowe (tlenek kariofylenu). Olejek wykazuje aktywność przeciwzapalną, przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową.
Cel pracy. Badania miały na celu ocenę wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy.
Materiał i metody. Grzyby drożdżopodobne zostały wyizolowane z jamy ustnej od pacjentów z kandydozą. Szczepy należały do następujących gatunków: Candida albicans (12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. utilis (1). Ponadto badaniami objęto 9 szczepów referencyjnych. Badanie przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru Sabourauda, który zawierał olejek lub bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Badane stężenia olejku majerankowego (Semifarm) wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 i 0,12 mg/ml. Posiewy były inkubowane w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC uznano takie najmniejsze stężenie olejku majerankowego, które całkowicie hamowało wzrost grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że szczepy z rodzaju Candida były wrażliwe na olejek majerankowy w stężeniach od 1,0 do ≥ 2,0 mg/ml. Wzrost szczepów Candida albicans, C. guilliermondii i C. lusitaniae był hamowany w stężeniu 1,0 mg/ml. Grzyby C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis okazały się mniej wrażliwe (MIC 1,0-≥ 2,0 mg/ml). Natomiast szczepy C. lusitaniae i C. utilis były najmniej wrażliwe. Wzrost tych grzybów drożdżopodobnych był hamowany przez stężenia > 2,0 mg/ml.
Wnioski. Badane szczepy grzybów wykazały zróżnicowaną wrażliwość na olejek majerankowy. Olejek był najbardziej aktywny wobec szczepów C. albicans, C. guilliermondii i C. humicola. Najmniej wrażliwe na olejek majerankowy okazały się gatunki C. lusitaniae i C. utilis.
Summary
Introduction. Majoram possesses a number of therapeutic properties. Essential oil contain, following components: oxygenated monoterpenes (α-and β-pinene, camphene, α-phellandrene, α-, β-, and δ-terpinene, cymene), oxygenated monoterpenes (1,8-cineoe, cis-sabinene hydrate, linalool, terpinene-4-ol, α-tepineol, linalyl acetate), sesquiterpene hydrocarbons (cubebene, β-longpinene, β-caryophyllene, α-humulene, β-farnezene) and oxygenated sesquiterpenes (caryophyllene oxide). Majoran essential oil posses anti-inflammatory, antioxidant and antimicrobial activity.
Aim. The aim of this work was investigate the susceptibility of yeastlike fungi to majoram oil.
Material and methods. Yeastlike fungi were isolated from oral cavity of patients with candidosis. The strains of fungi belonging to the following genus: Candida albicans (12 strains), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) and C. utilis (1) and 9 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution method in Sabouraud’s agar. Inoculum contain 105 microorganisms per spot was seeded with Steers replicator upon surface of agar with and without essential oil (strain growth control). The dates of concentrations of majoran oil (Semifarm) was 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 and 0.12 mg/ml. Inoculated plates were incubated in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentration of majoram oil inhibiting the visible growth of yeastlike fungi.
Results. The results of the dates indicated that the strains from genus of Candida was susceptible to oil in concentration from 1.0 to ≥ 2.0 mg/ml. The growth of the strain Candida albicans, C. guilliermondii and C. humicola were inhibited in concentration 1.0 mg/ml. The strains of C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis and C. tropicalis were less sensitive (MIC 1.0-≥ 2.0 mg/ml). However the strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive. The growth of this yeastlike fungi was inhibited by concentrations ≥ 2.0 mg/ml.
Conclusions. The tested yeastlike fungi were variability susceptible to majoram oil. The oil was the most active towards C. albicans, C. guilliermondii and C. humicola strains. Strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive on majoram oil.Wstęp
Wśród popularnych ziół leczniczych w starożytnej Grecji wymieniany był również majeranek. Nowożeńcy byli przystrajani w łańcuchy z majeranku, wierząc, że zapewnią im dobre życie. W Indiach był on poświęcony bogom, tj. Sziwie i Wisznu, a w Egipcie faraonom. Do Europy został sprowadzony w średniowieczu. Uprawiany jest w Ameryce, Afryce i Europie, w tym m.in. na Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Francji i w Polsce.
Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.), inaczej lebiodka czy kołdunowe ziele, jest rośliną jednoroczną lub kilkuletnią. Łodyga rośliny jest wzniesiona, rozgałęziona, barwy szarej, omszona o silnym aromatycznym zapachu. Majeranek zbierany jest po pojawieniu się pąków kwiatowych i suszony w ciemnych i przewiewnych pomieszczeniach. Zielone części rośliny zawierają olejek eteryczny o szeregu właściwości leczniczych. Ziele i olejek eteryczny wykazują działanie terapeutyczne w chorobach przewodu pokarmowego, wątroby, układu krążenia, dróg oddechowych i ośrodkowego układu nerwowego (1-5). Badania wykazały przeciwutleniające właściwości olejku i niektórych jego składników (3, 6-13). Olejek majerankowy otrzymywany jest z rośliny metodą ekstrakcji lub destylacji z parą wodną. Zawiera szereg związków chemicznych, w tym węglowodory monoterpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe (1,8-cyneol, wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-4-ol, α-tepineol, octan linalolu), węglowodory seskwiterpenowe (α-kubeben, β-longipinen, β-kariofylen, α-humulen, β-farnezen) oraz nadtlenki seskwiterpenowe (tlenek kariofylenu) (3-5, 11, 14-18).
Majeranek wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową, która obejmuje bakterie, grzyby, wirusy i niektóre owady (2, 4, 5, 11, 14, 15, 19-28). Działanie przeciwbakteryjne udowodniono w szeregu publikacji (29-34). Natomiast w nielicznych pracach opisano aktywność olejku majerankowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy.
Materiał i metody
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyizolowane od pacjentów, u których stwierdzono kandydozę jamy ustnej. Pobrane materiały posiano na podłoże Sabourauda. Inkubację posiewów prowadzono przez 24-48 godzin, w temperaturze 37°C w warunkach tlenowych. Wyhodowane 33 szczepy grzybów należały do następujących gatunków: Candida albicans (12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. utilis (1). Badaniami objęto także 9 szczepów wzorcowych z gatunków: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14243, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958.
Do oznaczenia wrażliwości grzybów drożdżopodobnych wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Olejek majerankowy (Semifarm) rozpuszczono w DMSO (Serva). Kolejne rozcieńczenia zostały wykonane w jałowej wodzie destylowanej. Badane rozcieńczenia wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Zawiesina, która zawierała w 1 ml 105 drobnoustrojów, była nanoszona aparatem Steersa na podłoże Sabourauda z dodatkiem odpowiedniego stężenia olejku i bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Posiewy hodowano w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C. Po 24-48 godzinach odczytywano wyniki. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku majerankowego, które prowadziło do całkowitego zahamowania wzrostu badanych grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Charls DJ. Majoram sweet. W: Antioxidant properties of spices. Herbs and other sources. Springer, New York 2013; 393-9.
2. Leeja L, Thoppil JE. Antimicrobial activity of methanol extract of Origanum majorana L. (Sweet majoram). J Environ Biol 2007; 28(1):145-6.
3. Prern, Vasudreva N. Origanum majorana L. ? Phyto-pharmacological review. Indian J Nat Prod Res 2015; 6(4):262-7.
4. Dantas AS, Klein-Jounior LC, Machado MS i wsp. Origanum majorana L. oil lacks mutagenic activity in the Salmonella/microsome and micronucleus assays. Sci World J 2016. Art ID 3694901 (7).
5. Bina F, Rahimi R. Sweet majoram: A review of ethnopharmacology, phytochemistry, and biological activities. Compl Altern Med 2017; 22(1):175-85.
6. Roby MHH, Sarhan MA, Selim KAH i wsp. Evaluation and antioxidant activity total phenols and phenolic compounds in thyme (Thymus vulgaris L.), Sage (Salvia officinalis L.) and majoram (Origanum majorana L.) extracts. Industr Crops Prod 2013; 827-31.
7. Jin Jun W, Kyung Han B, Won Yu K i wsp. Antioxidant effects on superoxide anion radicals. Food Chem 2001; 75(4):439-44.
8. Alizadeh A, Khosh-Khui M, Javidinia O i wsp. Chemical composition of the essential oil, total phenolic content and antioxidant activity in Origanum majorana L. (Lamiaceae) cultivated in Iran. Adv Environ Biol 2011; 5(8):2326-31.
9. Ezzeddine Nejla BHB, Moncef CM. Antioxidant activity of Origanum majorana L. oil from Tunisia. J Essent Oil Bear Plants 2006; 9(1):88-92.
10. Erenler R, Sen O, Aksit H i wsp. Isolation and identification of chemical constituents from Origanum majorana L. and investigations of antiproliferative and antioxidant activities. J Sci Food Agric 2016; 96:822-36.
11. Hussain AL, Anwar F, Rasheed SH i wsp. Composition, antioxidant and chemotherapeutic properties of the essential oils from Origanum species growing in Pakistan. Rev Bras Farmacogn 2011; 21(6).
12. Mossa AT, Nawwar GA. Free radical scavenging and antiacetylcholinesterase activities of Origanum majorana L. essential oil. Hum Exp Toxicol 2011; 30:1501-13.
13. Triantaphyllou K, Blekas G, Boskoua D. Antioxidative properties of waters extracts obtained from herba of the species Lamiaceae. Int J Food Sci Natur 2001; 52:313-7.
14. Ibrahim FA, Bellail AA, Hamad AM i wsp. Antimicrobial activities and chemical composition of the essential oil of Origanum majorana L. growing in Libya. Int J Pharm Pharmaceut Res 2017; 8(3):11.
15. Charai M, Faid M, Masaddak M. Chemical composition and antimicrobial activities of two aromatic plants: Origanum majorana L. and O. compactum Benth. J Essent Oil Res 1996; 8(6):657-64.
16. Vera RR, Chane-Ming J. Chemical composition of the essential oil of majoram (Origanum majorana L.) from Reunion Island. Food Chem 1999; 66:143-5.
17. Hajlaouli H, Mighri H, Aouni M i wsp. Chemical composition and in vitro evaluation of antioxidant, antimicrobial cytotoxicity and anti-acetycholineserase properties of Tunisian Origanum majorana L. essential oil. Microbiol Pathogen 2016; 95:86-94.
18. Baâtour O, Nasri-Ayachi M, Mohmoudi H i wsp. Salt effects on physiological, biochemical and anatomical structures of two Origanum majorana varieties (Tunisian and Canadian). Afr J Biotechnol 2012; 11:7109-18.
19. Bishnu J, Lekhak S, Sharma A. Antibacterial property of different plants: Octimum sanctum, Cinnamomum zeylanicum, Xanthoxylum aromatum and Origanum majorana. Kathmandu Univer J Sci Engin Technol 2009; 3(1):143-50.
20. Manohar V, Ingram C, Gray J i wsp. Antifungal activities of origanum oil against Candida albicans. Mol Cell Biochem 2011; 228:11-7.
21. Bussatta C, Vidal RS, Popiolski AP i wsp. Application of Origanum majorana L. essential oil as an antimicrobial agent in sousage. Food Microbiol 2008; 25:207-11.
22. Kozłowska M, Laudy AE, Starościak BF i wsp. Antimicrobial and antiprotozoal effect sweet majoram (Origanum majorana L.). Acta Sci Polon Hortum Cultus 2010; 9(4):133-41.
23. Freire JM, Cardoso MG, Batista LR i wsp. Essential oil of Origanum majorana L., Illicium verum Hook. and Cinnamomum zeylanicum Blume, chemical and antimicrobial characterization. Braz J Med Biol Res 2011; 13(2):209-14.
24. Shurma N, Dubey NK, Sharma K. Screening of insecticidal and antifungal activity of Origanum majorana oil against Callosobrucinus chinensis L. and Aspergillus spp. Res J Agric Biol Sci 2011; 7(2):223-7.
25. Meza M, Gonzales N, Usubillanga A. Chemical composition of essential oil from Origanum majorana L. extracted by different techniques and its biological activity. Rev Fac Agron LUZ 2007: 725-38.
26. Oliveira JLTN, Diniz MFM, Lima EO i wsp. Effectiveness of Origanum vulgare L. and Origanum majorana L. essential oils in inhibiting the growth of bacterial strains isolated from patients with conjunctivitis. Braz Arch Biol Technol 2009; 52:45-50.
27. Tserennadmid R, Tako M, Galony L i wsp. Antibacterial effect of essential oils and interactions with food components. Centr Eur J Biol 2010; 5(5):641-8.
28. El Akhal F, El Quali Lalami A, Ez Zoubi Y i wsp. Chemical composition and larvicidal activity of essential oil of Origanum majorana (Lamiaceae) cultivated in Marocco against Culex pipiens (Diptera: Culticidae). Asian Pac J Trop Biomed 2014; 4(9):746-50.
29. Nedorostova L, Kloucek P, Kokoska L i wsp. Antimicrobial properties of selected essential oils in vapour against food borne bacteria. Food Control 2009; 20:157-60.
30. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plants extracts. J Appl Microbiol 1990; 86:985-90.
31. Plant J, Stephens B. Evaluation of the antibacterial activity of a sizable set of essential oils. Med Aromat Plants 2016; 4(2):185-90.
32. Maruzzella JC, Sicurella NA. Antibacterial activity of essential oils vapors. J Am Pharm Assoc 1960; 49:692-4.
33. Chao S, Young G, Oberg C i wsp. Inhibition of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) by essential oils. Flavour Fragr J 2008; 23:444-9.
34. Choi M-Y, Rhin T-J. Antimicrobial effects of oregano (Origanum majorana L.) extract on food-borne pathogens. Korean J Plant Res 2008; 21(5):352-6.
35. Di Pasqua R, De Feo V, Villani F i wsp. In vitro antimicrobial activity of essential oils from Mediterranean Apiaceae, Verbenaceae and Lamiaceae against foodborne pathogens and spoilage bacteria. Ann Microbiol 2005; 55(2):139-43.
36. De Lima Marques J, Martines Volcäo M, Funck GD i wsp. Antimicrobial activity of essential oils of Origanum vulgare L. and Origanum majorana L. against Staphylococcus aureus isolated from poultry meat. Ind Crops Prod 2015; 77:444-50.
37. Beltrame JM, Agnes RA, Rovigatti LU i wsp. Photodegradation of essential oil from majorama (Origanum majorama L.) studied by GC-MS and UV-VIS spectroscopy. Rev Latinoam Quim 2013; 41(2):1-8.
38. Kloucek P, Smid J, Frankova A i wsp. Fast screening method from assessment of antimicrobial activity of essential oils in vapor phase. Food Res Inter 2011; 5:1-5.
39. Omara ST, Abd Al-Moez SI, Mohamed AM. Antibacterial effect of Origanum majorana L. (Majoram) and Rosmarinus officinalis L. (Rosemary) essential oils on food borne pathogens isolated from raw minced meat in Egypt. Global Veter 2014; 13(6):1056-64.
40. Baâtour O, Aouadi M, Dhieb C i wsp. Screening for antifungal activity polyphenol content of Origanum majorana L. essential oil treated and non treated with salt. Int J Adv Res 2016; 3(5):570-4.
41. Lee J-H, Lee J-S. Inhibitory effect of plant essential oils on Malassezia pachydermatis. J Appl Biol Chem 2010; 53(1):184-8.
42. Inouye S, Uchida K, Abe S. Vapor activity of 72 essential oils against Trichophyton mentagrophytes. J Infect Chemother 2006; 12:210-6.
otrzymano: 2019-07-15
zaakceptowano do druku: 2019-08-26

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii