Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2019, s. 239-243 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.4.239
*Anna Kędzia1, Andrzej W. Kędzia2
Wrażliwość grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy (Oleum Majoranae)
Susceptibility on majoram oil (Oleum Majoranae) yeastlike fungi
1Emerytowany profesor dr hab. n. med. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2Klinika Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Streszczenie
Wstęp. Majeranek wykazuje szereg właściwości leczniczych. Wytwarza olejek eteryczny, który zawiera następujące składniki: węglowodory hydroterpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe (1,8-cyneol, wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-4-ol, α-terpineol, octan linalolu), węglowodory seskwiterpenowe (α-kubeben, β-longipinen, β-kariofylen, α-humulen, β-farnezen) i nadtlenki seskwiterpenowe (tlenek kariofylenu). Olejek wykazuje aktywność przeciwzapalną, przeciwutleniającą i przeciwdrobnoustrojową.
Cel pracy. Badania miały na celu ocenę wrażliwości grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy.
Materiał i metody. Grzyby drożdżopodobne zostały wyizolowane z jamy ustnej od pacjentów z kandydozą. Szczepy należały do następujących gatunków: Candida albicans (12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. utilis (1). Ponadto badaniami objęto 9 szczepów referencyjnych. Badanie przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Zawiesinę zawierającą 105 drobnoustrojów na kroplę przenoszono aparatem Steersa na powierzchnię agaru Sabourauda, który zawierał olejek lub bez olejku (kontrola wzrostu szczepów). Badane stężenia olejku majerankowego (Semifarm) wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25 i 0,12 mg/ml. Posiewy były inkubowane w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C przez 24-48 godzin. Za MIC uznano takie najmniejsze stężenie olejku majerankowego, które całkowicie hamowało wzrost grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki. Wyniki wskazują, że szczepy z rodzaju Candida były wrażliwe na olejek majerankowy w stężeniach od 1,0 do ≥ 2,0 mg/ml. Wzrost szczepów Candida albicans, C. guilliermondii i C. lusitaniae był hamowany w stężeniu 1,0 mg/ml. Grzyby C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis i C. tropicalis okazały się mniej wrażliwe (MIC 1,0-≥ 2,0 mg/ml). Natomiast szczepy C. lusitaniae i C. utilis były najmniej wrażliwe. Wzrost tych grzybów drożdżopodobnych był hamowany przez stężenia > 2,0 mg/ml.
Wnioski. Badane szczepy grzybów wykazały zróżnicowaną wrażliwość na olejek majerankowy. Olejek był najbardziej aktywny wobec szczepów C. albicans, C. guilliermondii i C. humicola. Najmniej wrażliwe na olejek majerankowy okazały się gatunki C. lusitaniae i C. utilis.
Summary
Introduction. Majoram possesses a number of therapeutic properties. Essential oil contain, following components: oxygenated monoterpenes (α-and β-pinene, camphene, α-phellandrene, α-, β-, and δ-terpinene, cymene), oxygenated monoterpenes (1,8-cineoe, cis-sabinene hydrate, linalool, terpinene-4-ol, α-tepineol, linalyl acetate), sesquiterpene hydrocarbons (cubebene, β-longpinene, β-caryophyllene, α-humulene, β-farnezene) and oxygenated sesquiterpenes (caryophyllene oxide). Majoran essential oil posses anti-inflammatory, antioxidant and antimicrobial activity.
Aim. The aim of this work was investigate the susceptibility of yeastlike fungi to majoram oil.
Material and methods. Yeastlike fungi were isolated from oral cavity of patients with candidosis. The strains of fungi belonging to the following genus: Candida albicans (12 strains), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) and C. utilis (1) and 9 reference strains were tested. Investigation was carried out using the plate dilution method in Sabouraud’s agar. Inoculum contain 105 microorganisms per spot was seeded with Steers replicator upon surface of agar with and without essential oil (strain growth control). The dates of concentrations of majoran oil (Semifarm) was 2.0, 1.0, 0.5, 0.25 and 0.12 mg/ml. Inoculated plates were incubated in aerobic conditions at 37°C for 24-48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentration of majoram oil inhibiting the visible growth of yeastlike fungi.
Results. The results of the dates indicated that the strains from genus of Candida was susceptible to oil in concentration from 1.0 to ≥ 2.0 mg/ml. The growth of the strain Candida albicans, C. guilliermondii and C. humicola were inhibited in concentration 1.0 mg/ml. The strains of C. glabrata, C. kefyr, C. krusei, C. parapsilosis and C. tropicalis were less sensitive (MIC 1.0-≥ 2.0 mg/ml). However the strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive. The growth of this yeastlike fungi was inhibited by concentrations ≥ 2.0 mg/ml.
Conclusions. The tested yeastlike fungi were variability susceptible to majoram oil. The oil was the most active towards C. albicans, C. guilliermondii and C. humicola strains. Strains of C. lusitaniae and C. utilis were the lowest sensitive on majoram oil.
Wstęp
Wśród popularnych ziół leczniczych w starożytnej Grecji wymieniany był również majeranek. Nowożeńcy byli przystrajani w łańcuchy z majeranku, wierząc, że zapewnią im dobre życie. W Indiach był on poświęcony bogom, tj. Sziwie i Wisznu, a w Egipcie faraonom. Do Europy został sprowadzony w średniowieczu. Uprawiany jest w Ameryce, Afryce i Europie, w tym m.in. na Węgrzech, w Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Francji i w Polsce.
Majeranek ogrodowy (Origanum majorana L.), inaczej lebiodka czy kołdunowe ziele, jest rośliną jednoroczną lub kilkuletnią. Łodyga rośliny jest wzniesiona, rozgałęziona, barwy szarej, omszona o silnym aromatycznym zapachu. Majeranek zbierany jest po pojawieniu się pąków kwiatowych i suszony w ciemnych i przewiewnych pomieszczeniach. Zielone części rośliny zawierają olejek eteryczny o szeregu właściwości leczniczych. Ziele i olejek eteryczny wykazują działanie terapeutyczne w chorobach przewodu pokarmowego, wątroby, układu krążenia, dróg oddechowych i ośrodkowego układu nerwowego (1-5). Badania wykazały przeciwutleniające właściwości olejku i niektórych jego składników (3, 6-13). Olejek majerankowy otrzymywany jest z rośliny metodą ekstrakcji lub destylacji z parą wodną. Zawiera szereg związków chemicznych, w tym węglowodory monoterpenowe (α- i β-pinen, kamfen, α-felandren, α-, β- i δ-terpinen, cymen), nadtlenki monoterpenowe (1,8-cyneol, wodzian cis-sabinenu, linalol, terpinen-4-ol, α-tepineol, octan linalolu), węglowodory seskwiterpenowe (α-kubeben, β-longipinen, β-kariofylen, α-humulen, β-farnezen) oraz nadtlenki seskwiterpenowe (tlenek kariofylenu) (3-5, 11, 14-18).
Majeranek wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową, która obejmuje bakterie, grzyby, wirusy i niektóre owady (2, 4, 5, 11, 14, 15, 19-28). Działanie przeciwbakteryjne udowodniono w szeregu publikacji (29-34). Natomiast w nielicznych pracach opisano aktywność olejku majerankowego wobec grzybów drożdżopodobnych.
Cel pracy
Celem badań była ocena wrażliwości różnych gatunków grzybów drożdżopodobnych na olejek majerankowy.
Materiał i metody
Szczepy grzybów drożdżopodobnych zostały wyizolowane od pacjentów, u których stwierdzono kandydozę jamy ustnej. Pobrane materiały posiano na podłoże Sabourauda. Inkubację posiewów prowadzono przez 24-48 godzin, w temperaturze 37°C w warunkach tlenowych. Wyhodowane 33 szczepy grzybów należały do następujących gatunków: Candida albicans (12 szczepów), C. glabrata (2), C. guilliermondii (1), C. humicola (1), C. kefyr (2), C. krusei (4), C. lusitaniae (1), C. parapsilosis (4), C. tropicalis (5) i C. utilis (1). Badaniami objęto także 9 szczepów wzorcowych z gatunków: C. albicans ATCC 10231, C. glabrata ATCC 66032, C. guilliermondii ATCC 6260, C. kefyr ATCC 4130, C. krusei ATCC 14243, C. lusitaniae ATCC 34499, C. parapsilosis ATCC 22019, C. tropicalis ATCC 750 i C. utilis ATCC 9958.
Do oznaczenia wrażliwości grzybów drożdżopodobnych wykorzystano metodę seryjnych rozcieńczeń w agarze Sabourauda. Olejek majerankowy (Semifarm) rozpuszczono w DMSO (Serva). Kolejne rozcieńczenia zostały wykonane w jałowej wodzie destylowanej. Badane rozcieńczenia wynosiły 2,0, 1,0, 0,5, 0,25, 0,12 i 0,06 mg/ml. Zawiesina, która zawierała w 1 ml 105 drobnoustrojów, była nanoszona aparatem Steersa na podłoże Sabourauda z dodatkiem odpowiedniego stężenia olejku i bez niego (kontrola wzrostu szczepów). Posiewy hodowano w warunkach tlenowych w temperaturze 37°C. Po 24-48 godzinach odczytywano wyniki. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku majerankowego, które prowadziło do całkowitego zahamowania wzrostu badanych grzybów drożdżopodobnych.
Wyniki i dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-07-15
zaakceptowano do druku: 2019-08-26

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii