Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2019, s. 277-283 | DOI: 10.25121/PF.2019.20.4.277
*Bogdan Kędzia1, Edyta Kmieć2, Elżbieta Hołderna-Kędzia1
Nukleotydy w mleczku pszczelim i ich właściwości biologiczne
Royal jelly nucleotides and their biological activity
1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Poznań
Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ
2Firma Handlowa Poledix Edyta Kmieć, Piotrków Trybunalski
Streszczenie
Omówiono znaczenie mleczka pszczelego w życiu pszczół, jego skład chemiczny oraz skład i zawartość nukleotydów występujących w tym produkcie pszczelim. Zarówno skład nukleotydowy, jak i zawartość tych składników w mleczku pszczelim zależne są od jego pochodzenia, głównie od odmiany wytwarzających je pszczół. Zawartość nukleotydów w mleczku pszczelim jest niewielka i w świeżym produkcie wynosi ona około 2 mg/g, a w produkcie przechowywanym obniża się nawet o 30%. Nukleotydy odznaczają się różnorodnymi właściwościami biologicznymi. Przede wszystkim działają one immunostymulująco, odnawiają tkankę jelitową, wpływają korzystnie na florę jelitową oraz na wątrobę. Poza tym oddziałują na metabolizm lipidowy i na układ nerwowy, a także podwyższają odporność fizyczną. Na tej podstawie można przyjąć, że nukleotydy w dużym stopniu przyczyniają się do działania leczniczego mleczka pszczelego.
Summary
The importance of royal jelly in bees’ life, its chemical composition as well as the composition and content of nucleotides present in this bee product were evaluated and discussed. Both the nucleotide composition and the content of these components in royal jelly depend on its origin, mainly on the variety of bees. The content of nucleotides in royal jelly is low and in fresh product it is about 2 mg/g. In the stored product, the nucleotide content is reduced sometimes even by 30%. Nucleotides characterize a variety of biological properties. First of all, they have an immunostimulatory effect, regenerate the intestinal tissue, perform a beneficial effect on the intestinal flora and the liver. In addition, they affect positively lipids metabolism and the nervous system, and also increase physical resistance. On this basis, it can be assumed that nucleotides greatly contribute to the therapeutic effects of royal jelly.
Wstęp
Mleczko pszczele wytwarzane jest w gruczołach gardzielowych młodych pszczół robotnic, zwanych karmicielkami. Jest ono przeznaczone do karmienia larw pszczół robotnic i trutni przez pierwsze 3 dni ich życia oraz matek pszczelich w okresie całego życia larwalnego i w czasie składania przez nie jajeczek w komórkach plastra.
W skład świeżego mleczka pszczelego wchodzi ponad 200 substancji chemicznych. W największej ilości występuje woda (średnio 67,6%). Duże grupy związków chemicznych tworzą: białko (średnio 13,7%), węglowodany (średnio 11,2%), lipidy (średnio 4,3%). Ponadto w świeżym mleczku pszczelim obecne są związki mineralne (średnio 0,9%) oraz inne substancje, w tym: kwasy organiczne, witaminy, kwasy nukleinowe, nukleotydy, hormony, pterydyny (łącznie średnio 1,9%) (1).
Z ponad 30 udokumentowanych właściwości mleczka pszczelego (1) do najważniejszych należy zaliczyć: stymulujące rozwój komórek i tkanek, podwyższające odporność fizyczną, przeciwdepresyjne, wpływające na układ nerwowy, immunostymulujące, odnawiające serce i układ krwionośny, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe i przeciwnowotworowe.
Celem niniejszej pracy było określenie na podstawie piśmiennictwa składu i zawartości nukleotydów w mleczku pszczelim oraz ustalenie, które właściwości biologiczne przypisywane nukleotydom mogą wpływać na działanie dietetyczne oraz lecznicze tego produktu pszczelego.
Budowa chemiczna nukleotydów
Nukleotydy zbudowane są z zasad purynowych (adenina i guanina) lub pirymidynowych (cytozyna, tymina, uracyl), cukrów ? rybozy lub dezoksyrybozy ? oraz reszt kwasu fosforowego. W niektórych nukleotydach występują także inne zasady purynowe, a mianowicie inozyna i pseudourydyna.
W wyniku połączenia zasad purynowych lub pirymidynowych z cukrami ? rybozą lub deoksyrybozą, tworzą się nukleozydy. Natomiast przyłączenie do nukleozydów od 1 do 3 reszt kwasu fosforowego powoduje powstanie nukleotydów (ryc. 1) (2-4).
Ryc. 1. Powstawanie nukleotydów
Skład i zawartość nukleotydów w mleczku pszczelim
Jako jedni z pierwszych występowanie nukleotydów w mleczku pszczelim zasygnalizowali Marko i wsp. (5). W liofilizowanym mleczku pszczelim, wytwarzanym przez firmę Slovakofarma w byłej Czechosłowacji, zidentyfikowali oni 5 składników nukleotydowych, przy czym w największej ilości występowały w nim nukleotydy urydynowe i adeninowe (tab. 1).
Tab. 1. Skład i zawartość nukleotydów w liofilizowanym słowackim mleczku pszczelim (wg 5)
Zidentyfikowane nukleotydyZawartość (μmol/g)
Nukleotydy adeninowe7,82
Nukleotydy guaninowe1,27
Nukleotydy cytydynowe0,21
Nukleotydy urydynowe11,56
Inozynomonofosforan (IMP)0,24
Łącznie21,00
Opublikowane w ostatnich latach dane dotyczące świeżego chińskiego mleczka pszczelego dowodzą, że w produkcie tym w największych ilościach występują adenozynomonofosforan (AMP) i inozynomonofosforan (IMP), natomiast w zdecydowanie mniejszych ilościach ? adenozynotrifosforan (ATP) i adenozynodifosforan (ADP) (tab. 2). Jednak nie ma w nim innych nukleotydów, takich jak: guaninowe, cytydynowe i urydynowe. Prawdopodobnie wynika to z różnych odmian pszczół, od których pozyskiwano mleczko pszczele. W Chinach mleczko pszczele pochodziło od pszczół wytwarzających duże ilości tego produktu, określanych jako Pinghu line bees (6-8).
Tab. 2. Skład i zawartość nukleotydów w świeżym chińskim mleczku pszczelim (wg 6-8)
Składniki nukleotydoweZawartość (μg/g)
ABC
Adenozynotrifosforan (ATP)55,359,418,7
Adenozynodifosforan (ADP)64,7250,757,1
Adenozynomonofosforan (AMP)473,51144,21506,7
Inozynomonofosforan (IMP)?626,5291,9
A ? Xue i wsp. (6); B ? Zhou i wsp. (7); C ? Wu i wsp. (8)
Badacze chińscy (7, 8) poczynili także interesujące obserwacje na temat zawartości nukleotydów w świeżym i przechowywanym mleczku pszczelim. Stwierdzili oni, że w trakcie przechowywania (nie podają okresu czasu) następuje obniżenie stężenia nukleotydów o około 30% (ATP, ADP, AMP i IMP) (tab. 3 i 4). W tym samym czasie w mleczku pojawia się również prawie tyle samo produktów rozkładu nukleotydów do nukleozydów, zasad purynowych i związków fosforowych.
Tab. 3. Porównanie zawartości nukleotydów w świeżym i przechowywanym mleczku pszczelim (wg 7)
NukleotydyZawartość (μg/g)
produkt świeżyprodukt przechowywany
ATP51,45,4
ADP250,751,1
AMP1144,2886,6
IMP625,5541,4
Łącznie2072,81484,5
Obniżenie o 28,4%
Tab. 4. Porównanie zawartości nukleotydów w świeżym i przechowywanym mleczku pszczelim (wg 8)
NukleotydyZawartość (μg/g)
produkt świeżyprodukt przechowywany
ATP18,70,0
ADP154,757,1
AMP1506,71103,8
IMP291,9154,4
Łącznie1972,01315,3
Obniżenie o 33,0%
Ważnego odkrycia dokonali badacze japońscy. Hattori i wsp. (9) wyizolowali z mleczka pszczelego N1-tlenek adenozynomonofosforanu (N1-tlenek AMP) (ryc. 2). Związek ten występował wraz z innymi nukleotydami (ATP, ADP i AMP). Zawartości N1-tlenku AMP autorzy nie podali, ale z badań chromatograficznych można wnioskować, że stanowi on około 30% ilości AMP analizowanego mleczka pszczelego.
Ryc. 2. Budowa chemiczna N1-tlenku adenozynomonofosforanu (wg 9)
Niezwykłość tego odkrycia polega na tym, że nukleotyd o tej budowie poza mleczkiem pszczelim nie został dotąd znaleziony w żadnym innym produkcie pochodzenia naturalnego (9).
Właściwości biologiczne nukleotydów
Działanie immunostymulujące
Na układ immunologiczny człowieka składa się zarówno odporność nieswoista (wrodzona, komórkowa), jak i odporność swoista (humoralna).
Do głównych komórkowych składników odporności nieswoistej zalicza się fagocyty (makrofagi, monocyty, neutrofile i eozynofile) oraz naturalne komórki cytotoksyczne (ang. natural killer ? NK). Natomiast wśród składników rozpuszczalnych w płynach ustrojowych obecne są m.in.: interferony, lizozym, cytokiny oraz białko C-reaktywne (10).
Kalkurni i wsp. (11, 12) dowiedli, że zwierzęta doświadczalne karmione paszą wzbogaconą w nukleotydy (AMP i IMP) były bardziej oporne na zakażenia dożylne drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi jak Staphylococcus aureus i Candida albicans oraz częściej przeżywały zakażenie, a także rzadziej odrzucały autoprzeszczepy. Badania na zwierzętach doświadczalnych wykazały ponadto, że nukleotydy zwiększają ich odporność na zakażenia na drodze podwyższonej aktywności fagocytarnej makrofagów oraz wytwarzanie cytokin (interleukiny 2 ? IL-2) (12).
Kolejnymi dowodami na wzrost odporności nieswoistej pod wpływem nukleotydów są badania kliniczne. Carrer (13) u noworodków karmionych mlekiem matki wzbogaconym w nukleotydy po 2 miesiącach zaobserwował wzrost poziomu w surowicy krwi komórek NK o 19,2% oraz IL-2 o 143,2%, w porównaniu do dzieci karmionych mlekiem matki bez dodatku nukleotydów. Z kolei Hawkes i wsp. (14) u noworodków karmionych mlekiem matki suplementowanym nukleotydami (AMP, CMP, GMP i IMP) w ilości 33,6 mg/l stwierdzili po 7 tygodniach w ich surowicy krwi wzrost poziomu interferonu γ (INF-γ) o 55,7%.
Komórkowymi nosicielami odporności swoistej są limfocyty B, a rozpuszczalnymi ? immunoglobuliny (przeciwciała). Limfocyty ulegają aktywacji, a następnie proliferacji (namnożeniu) pod wpływem antygenów. Limfocyty B wytwarzają immunoglobuliny, a limfocyty T ? limfokiny. Warto dodać, że oba typy odpowiedzi immunologicznej, tj. nieswoista i swoista, przebiegają równolegle, wzajemnie się uzupełniając (10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2019-07-22
zaakceptowano do druku: 2019-09-06

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań
tel.: +48 (61) 845-58-67
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 4/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii