Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2020, s. 22-25 | DOI: 10.25121/MR.2020.23.1.22
Grażyna Jarząbek-Bielecka1, Klaudyna Madziar1, Katarzyna Bojanowska1, Witold Kędzia1, Katarzyna Plagens-Rotman2, Marek Bielecki3, Antoni Jarząbek1
Zarys problemu cierpienia i bólu w praktyce lekarza rodzinnego. Wybrane aspekty medyczne i humanistyczne również w kontekście pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
The outline of the problem of suffering and pain in GP practice. Selected medical and humanistic aspects – also in the context of the coronavirus pandemic
1Pracownia Ginekologii Wieku Rozwojowego i Seksuologii, Klinika Ginekologii, Katedra Perinatologii i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, Gniezno 3Apteki „Medica”, Środa Wielkopolska, Nekla Wielkopolska
Summary
Selected aspects related to the holistic approach to the problem of pain and suffering in GP practice are presented.
Medicine is a limitless source for philosophical reflections – the issue of suffering and pain has always appeared here. COVID-19 is a new, highly contagious disease that causes modern men’s suffering. The forms of the disease and treatment methods are briefly described.
Reflections of the contemporary world together with the unpleasant experience of the SARS-CoV-2 pandemic prompts humanistic searches. The experience of medicine, including family medicine, also in the very modern context of the coronavirus pandemic, shows that focusing on family physician practice only on the sphere of somatosis is absolutely insufficient.Obserwacje lekarza rodzinnego pozwalają dostrzec i potwierdzić wiedzę z zakresu filozofii medycyny, że choroba i związane z nią ból i cierpienie są konceptualizacją dezorganizacji całego świata pacjenta, co zaburza jego obraz samego siebie, zmienia postawę wobec świata jako osoby. Ważne jest rozważenie wielostronne etiologii choroby, które obejmują m.in. przyczyny psychiczne, somatyczne, wrodzone, genetyczne, społeczne i środowiskowe. Wiele problemów ma uwarunkowania psychosomatyczne i warto je rozpatrywać holistycznie (1-5).
Ból, cierpienie fizyczne (somatyczne) bezpośrednio wynika z dysfunkcji w organizmie (1, 6).
Liczne choroby objawiające się bólem rzutują na sferę psychoemocjonalną, przynosząc w efekcie również cierpienie duchowe. Zważywszy na fakt, że schorzenia te mają złożoną etiologię, warto zwrócić uwagę na holistyczne podejście do takich problemów (2, 3, 7-10).
Doświadczenie medycyny, w tym medycyny rodzinnej, również w tak bardzo współczesnym kontekście pandemii koronawirusa, pokazuje, że skupienie się w praktyce lekarza rodzinnego wyłącznie na sferze somatyki jest absolutnie niewystarczające. Szczególnie dotyczy to chorych onkologicznych. Chorzy na nowotwory doświadczają tzw. bólu totalnego. Zatem ich cierpienie ma miejsce zarówno w obszarze fizycznym, socjalnym, psychologicznym, jak i duchowym, obejmując całokształt ich człowieczeństwa. Ten rodzaj bólu charakteryzuje utrata sensu życia oraz brak nadziei i wiary w możliwość pomocy, a każdy z obszarów człowieczeństwa może stać się czynnikiem indukującym powstanie bólu totalnego. Ból fizyczny, jak pokazuje także praktyka lekarza rodzinnego, może być źródłem totalnego cierpienia, zwłaszcza wtedy, gdy postępowanie przeciwbólowe jest nieskuteczne lub gdy chory nie wierzy w jego skuteczność, dlatego też niezwykle istotne jest zastosowanie indywidualnie dobranego leczenia (6).
Sami chorzy podkreślają, że mają pełną świadomość, iż ból somatyczny jest sygnałem o nieprawidłowościach w organizmie, ale istnieje też cierpienie duchowe. Może być ono spowodowane różnymi przyczynami, a choroba jest tylko jedną z nich. Sami pacjenci zadają nierzadko pytanie głęboko humanistyczne: „Po co w ogóle jest cierpienie i dlaczego ja go doświadczam?”. W większości sytuacji nie istnieje odpowiedź „Dlaczego?” – przynajmniej w tzw. kręgu zwykłego poznania i rozumowania.
W świetle wielu tekstów literackich, także biblijnych, można jednak wysunąć wniosek, że nie ma sensu pytać „Po co cierpienie?” (w dzisiejszych czasach chciałoby się spytać „Po co pandemia COVID?”). W aspekcie humanistycznym zamiast pytać, dlaczego spotyka nas doświadczenie cierpienia, człowiek powinien czuć się wezwany do postawienia pytania: „Co z tym, co mnie spotyka, zrobić, jaką postawę przyjąć, jaką decyzję podjąć, jak się zachować?”.
Kontynuując wątek humanistyczny, nasuwają się przykłady biblijne, m.in. Abrahama i Hioba. Abraham i Hiob są przedstawieni w Starym Testamencie. Obaj byli szczęśliwymi mężami i rozsądnymi władcami ziemskimi, którzy bezgranicznie ufali Bogu i całą swoją majętność powierzali Jemu, co pokazuje ich bezgraniczne zaufanie do Stwórcy. Zostali poddani cierpieniom, a jednocześnie sprawdzianowi. Za ich wiarę Bóg wynagrodził ich ogromną łaską.
Pierwszy z nich w wieku 100 lat został wynagrodzony przez Stwórcę darem płodności i razem z żoną Sarą doczekali się syna, Izaaka. Hiob żył w kraju Us, był szlachetnym i dobrze usytuowanym człowiekiem, ojcem 10 dzieci (7 synów i 3 córek). Stwórca był dumny ze swego wiernego sługi do momentu spotkania z szatanem, który go zmanipulował do postawienia Hioba w trudnej sytuacji życiowej. Dom Hioba został spalony i zmieciony z powierzchni ziemi przez kataklizm, w którym zginęło jego potomstwo. Następnym krokiem Boga było pozbawienie mężczyzny ostatnich zasobów materialnych – zwierząt. Końcowym i najtrudniejszym testem oddania wobec Boga było dotknięcie jego ciała trądem. Podczas tej strasznej choroby ostatni przyjaciele odwrócili się od wyniszczonego, nieprzypominającego dawnego siebie, Hioba. Ten jednak przeszedł wszystkie trudności i dał dowód swej nieprzerwanej wiary, za co został wynagrodzony nowym potomstwem, majątkiem i zdrowiem. Przeżył 140 lat.
Obaj, Abraham i Hiob, byli bardzo do siebie podobni w swoich wyborach życiowych. Ból, jaki ich spotkał, pokazuje, że cierpienia nie spadają na człowieka tylko wtedy, gdy czymś zawini – ból jest integralną częścią ludzkiego życia. Tak oto cierpienie uczy pokory wobec życia, doceniania tych krótkich momentów szczęścia i wrażliwości na cierpienia innych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pellegrino ED, Thomasma DC: Philosophical basis of medical practice. Oxford University Press, New York, Oxford 1981.
2. Jarząbek-Bielecka G: Podstawy etyki i filozofii w medycynie w świetle rozważań Edmunda D. Pellegrina i Davida C. Thomasmy – zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2019.
3. Jankowski S: „Co Bóg złączył ...”. Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne. Rozprawy i Studia Biblijne 2015; 46: 452.
4. Jarząbek-Bielecka J (red.): Seksuologia. Aspekty humanistyczne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2011.
5. Jarząbek-Bielecka J: Towards philosophy in gynecology, obstetrics and sexology. Outline of selected philosophical issues in medicine. Forum Położ Ginek 2019; 44: 58-64.
6. Filipczak-Bryniarska I, Wordliczek J: Lekarz wobec bólu i cierpienia człowieka. Anestezjologia i Ratownictwo 2008; 2: 101-108.
7. www.tygodnikpowszechny.pl/abraham-i-hiob (data dostępu: 16.04.2020).
8. Jan Paweł II: Salvifici Doloris – List apostolski o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. Watykan 1984.
9. https://www.medme.pl/choroby/zespol-hiper-ige,556.html.
10. Davis S, Schaller J, Wedgwood R: Job’s Syndrome. Recurrent, “cold”, staphylococcal abscesses. Lancet 1966; 1: 1013-1015.
11. Flisiak R, Horban A, Jaroszewicz J et al.: Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, wersja 31.03.2020.
12. Kuna P, Woroń J, Szymański F et al.: Proponowana farmakoterapia w przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK, marzec 2020.
13. Green J: Gwiazd naszych wina. Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2013.
14. Boroch J, Jarząbek-Bielecka G, Jarząbek Z et al.: Aspekty opiniowania lekarskiego w przypadku przemocy seksualnej wobec dzieci. Med Rodz 2018; 21(4): 339-343.
15. National Health Commission and National Administration of Traditional Chinese Medicine of the People’s Republic of China. Protocols for Diagnosis and Treatment of COVID-19 (7th Trial Version) [EB/OL] (4.03.2020); http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7653p/.
16. Jarząbek-Bielecka G, Boroch J, Bielecki M, Kędzia W: Wybrane aspekty z historii i filozofii medycyny z uwzględnieniem zagadnień medycyny rodzinnej i aptekarstwa. Med Rodz 2019; 22(2): 106-112.
otrzymano: 2020-03-06
zaakceptowano do druku: 2020-03-27

Adres do korespondencji:
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Klinika Ginekologii KPiG UMP
ul. Polna 33, 60-552 Poznań
tel.: + 48 618-419-278
grajarz@o2.pl

Medycyna Rodzinna 1/2020
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna